Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 46

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==loofvernietiging
Check title to add to marked list
Steeds preciezer met de sensor
Houweling, P. van; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Akker magazine 10 (2014)4. - ISSN 1875-9688 - p. 18 - 21.
akkerbouw - aardappelen - loofvernietiging - sensors - bemesting - stikstofmeststoffen - gerst - spuitapparaten - pleksgewijs spuiten - bladbespuiting - precisielandbouw - arable farming - potatoes - haulm destruction - fertilizer application - nitrogen fertilizers - barley - sprayers - spot spraying - foliar spraying - precision agriculture
Maurits Bax uit Luyksgestel werkt met de Yara N-sensor. Zo spuit hij minder dan een derde van de voorgeschreven dosering voor loofdodingsmiddel in aardappelen. Andere toepassingen zijn minder praktijkrijp, zoals aardappelen bijmesten. Daarvoor lijkt een app, ontwikkeld door het PPO, uitkomst te gaan bieden. PPO Lelystad begeleidt het project waar Bax aan mee doet. De teler kreeg de afgelopen twee teeltseizoenen voor zijn aardappelen een adviesgift van PPO op basis van twee systemen: de BemestingsNavigator aardappel van Altic en een systeem dat PPO ontwikkelt. De volgende toepassing was voor het spuiten van halmverstevigers in zomergerst.
Meer met taken in Integraal Pakket Akkerbouw 2015
Heijting, S. ; Datuma, W. ; Kempenaar, C. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International (PPL rapport 123) - 15
akkerbouw - onkruidbestrijding - loofvernietiging - aardappelen - herbiciden - precisielandbouw - arable farming - weed control - haulm destruction - potatoes - herbicides - precision agriculture
In dit zijn een aantal belangrijke vervolgstappen genomen en geïmplementeerd binnen het ontwikkeltraject Integraal Pakket Akkerbouw 2015. Dit gebeurt voor de volgende vier cases: (1) het variabel doseren van bodemherbiciden aan de hand van bodemkaarten, (2) het variabel doseren van loofdoodmiddel in aardappel op basis van biomassabeelden verkregen met een onbemand vliegtuigje, (3) het variabel doseren van loofdoodmiddel in aardappel op basis van een satellietbeeld, en (4) het variabel doseren van meststoffen met behulp van lutumkaarten, graanopbrengstkaarten en eigen kennis en ervaring van de teler.
Beheersing van valse meeldauw in uien
Evenhuis, A. ; Spruijt, J. ; Topper, C.G. ; Kessel, G.J.T. ; Krijger, M.C. - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)17 juli.
uien - peronospora destructor - gewasbescherming - akkerbouw - heetwaterbehandeling - heteluchtbehandeling - warmtebehandeling - loofvernietiging - biologische bestrijding - onions - plant protection - arable farming - hot water treatment - hot air treatment - heat treatment - haulm destruction - biological control
In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.
film loofdoding yara sensor wur.wmv
Kempenaar, C. - \ 2011
CKempenaar
precisielandbouw - gewasbescherming - ontbladeringsmiddelen - chemische bestrijding - akkerbouw - aardappelen - loofvernietiging - teeltsystemen - sensors - precision agriculture - plant protection - defoliants - chemical control - arable farming - potatoes - haulm destruction - cropping systems
Demonstratie van Yara N Sensor met door WUR-PRI ontwikkelde beslisregels voor variabel doseren van loofdoodmiddelen in aardappel in september 2011. De teler gebruikt een conventionele landbouwspuit. Hij is woonachtig in omgeving Eindhoven en teelt aardappelen op zandgrond.
Ontwikkeling van het prototype van SensiSpray in de gewassen aardappel en tulp
Kempenaar, C. ; Oosterhuis, H.S. ; Lans, A.M. van der; Schans, D.A. van der; Stilma, E.S.C. ; Hendriks-Goossens, V.J.C. ; Verwijs, B.R. ; Wijk, C.A.P. van; Zande, J.C. van de - \ 2010
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 667) - 32
solanum tuberosum - aardappelen - tulipa - tulpen - fungiciden - loofvernietiging - spuiten - dosering - precisielandbouw - potatoes - tulips - fungicides - haulm destruction - spraying - dosage - precision agriculture
Precisie in de kas
Weel, P.A. van; Henten, E.J. van - \ 2010
Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 19 - 19.
onkruidbestrijding - onkruiden - fysische gewasbeschermingsmethoden - plagenbestrijding - sensors - schoffels - loofvernietiging - kassen - controle - pesticiden - detectie - glastuinbouw - weed control - weeds - physical control - pest control - hoes - haulm destruction - greenhouses - control - pesticides - detection - greenhouse horticulture
De glastuinbouw heeft te maken met grote veranderingen die het noodzakelijk maken om na te denken over aanpassingen aan de gebruikte strategieën voor beheersing van fysiologische afwijkingen en ziekten en plagen. Het overschakelen op marktgedreven grootschalige productie vergt een strakke sturing, gebaseerd op een continu inzicht in de gewasontwikkeling, afgezet tegen een strak teeltplan. Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het zoveel mogelijk binnen de kas houden van gedoseerde CO2 dwingen tot een beter inzicht in fysiologische (deel)processen onder invloed van het microklimaat rondom de plantenonderdelen
Detectie/sensing (bodem-gebonden) ziekten en plagen
Been, T.H. ; Jukema, J.N. - \ 2010
Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 17 - 17.
precisielandbouw - gewasteelt - computertechnieken - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - detectie - remote sensing - onkruidbestrijding - loofvernietiging - plagenbestrijding - ziektebestrijding - sensors - akkerbouw - bemesting - vollegrondsteelt - precision agriculture - crop management - computer techniques - geographical information systems - global positioning systems - detection - weed control - haulm destruction - pest control - disease control - arable farming - fertilizer application - outdoor cropping
Precisielandbouw-toepassingen zijn momenteel vooral gericht op rechtrijden, variabele bemesting, onkruidbestrijding, loofdodingen en pootafstand. Het zijn bewezen technieken die in de nabije toekomst gemeengoed gaan worden. De vraag is: Hoe zit het met de ziekten en plagen? Er is duidelijk fundamenteel onderzoek nodig naar een 'proof of principle' van de toepasbaarheid van de nieuwe generatie sensoren voor de beheersing van ziekten en plagen en om ‘de praktijk’ te interesseren
Plaatsspecifiek verwijderen aardappelopslagthora infestans
Hofstee, J.W. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Zande, J.C. van de; Henten, E.J. van - \ 2009
phytophthora infestans - aardappelen - opslag (planten) - loofvernietiging - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - ziektebestrijding - beeldverwerking - potatoes - volunteer plants - haulm destruction - cultural control - disease control - image processing
Poster met informatie uit onderzoek naar een automatische methode voor het herkennen en verwijderen van aardappelopslagplanten
Vervroeging gewasgroei bij biologische aardappelen : kennisuitwisseling en onderzoek naar vervroeging van de gewasgroei en kieming van verschillende rassen
Bus, C.B. - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 42
biologische landbouw - aardappelen - phytophthora infestans - ziektebestrijding - loofvernietiging - gecontroleerd branden - gewasopbrengst - oogsttijdstip - vermeerderingsmateriaal - veldproeven - akkerbouw - organic farming - potatoes - disease control - haulm destruction - controlled burning - crop yield - harvesting date - propagation materials - field tests - arable farming
Projectnummer 3250105808
Verkenning sensorgestuurde dosering van loofdodingsmiddelen in pootaardappelen
Kempenaar, C. ; Groeneveld, R.M.W. ; Olijve, A.J. ; Doornbos, L. ; Tonckens, W. - \ 2008
Wageningen : S.n. - 7
pootaardappelen - loofvernietiging - pesticiden - precisielandbouw - sensors - onderzoek - seed potatoes - haulm destruction - pesticides - precision agriculture - research
In 2008 is een verkenning gedaan naar haalbaarheid van sensorgestuurde dosering van loofdodingsmiddelen in pootgoedteelt van aardappelen. Er werd een prototype gebouwd en getest waarmee Finale pleksgewijs gedoseerd werd d.m.v. Greenseeker-sensoren op een klap-spuit-combinatie en een rekenregel die plaatspecifieke meetwaarden doorvertaalde in een minimum effectieve dosering. Ook werden dosis-response proeven uitgevoerd. De eerste resultaten met het prototype en systeem waren positief. Met de sensoren konden variatie in gewasstand in kaart gebracht worden, en deze bleek groter dan verwacht. Bovendien kon de dosering effectief gestuurd worden met de sensormeetwaarden. Het onderzoek laat zien dat reductie in loofdodingsmiddel met sensorsturing mogelijk is. In het onderzoek bleken ras en dosering van Finale geen effect te hebben op verkleuring van navels van knollen. Nader onderzoek aan de beslisregels, validatie in de praktijk inclusief effecten op kwaliteit van de aardappelen is nodig voor implementatie in de praktijk
Biomassa-afhankelijk doseren van gewasbeschermingsmiddelen
Kempenaar, C. ; Achten, V. ; Evert, F.K. van; Lans, A. van der; Olijve, A.J. ; Schans, D.A. van der; Schepers, H.T.A.M. ; Weide, R.Y. van der; Zande, J. van de - \ 2008
Gewasbescherming 39 (2008)5. - ISSN 0166-6495 - p. 177 - 182.
gewasbescherming - aardappelen - pesticiden - spuiten - loofvernietiging - precisielandbouw - pleksgewijs spuiten - akkerbouw - plant protection - potatoes - pesticides - spraying - haulm destruction - precision agriculture - spot spraying - arable farming
Recentelijk zijn enkele doorbraken gerealiseerd op het gebied van biomassa-afhankelijk doseren in open teelten. Het gaat hierbij om plaatsspecifieke dosering van bepaalde herbiciden en fungiciden op basis van de hoeveelheid bovengrondse biomassa onder de spuitdoppen. Om dit effectief te maken, zijn toegesneden sensoren, beslisregels en spuitapparatuur nodig. Plaatsspecifieke dosering van loofdodingsmiddelen in consumptieaardappelen is nu praktijkrijp middels MLHD-PHK (Minimum Lethal Herbicide Dose-Potato Haulm Killing) in combinatie met de N-sensor (stikstof-sensor), of SensiSpray. In de testfase werd een reductie van gemiddeld 50% in het gebruik van loofdodingsmiddel t.o.v. gangbare praktijk bereikt. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van onderwerpen op het gebied van biomassa-afhankelijk doseren van gewasbeschermingsmiddelen waarbij de Plant Science Groep (PSG) van Wageningen UR trekker van de ontwikkeling is.
Pleksgewijs doseren van loofdodingsmiddelen in aardappelen : Yara N-Sensor met MLHD PHK module
Kempenaar, C. - \ 2008
precisielandbouw - loofvernietiging - aardappelen - akkerbouw - pootaardappelen - fabrieksaardappelen - precision agriculture - haulm destruction - potatoes - arable farming - seed potatoes - starch potatoes
Recente ontwikkelingen in precisielandbouwtechnieken maken variablele dosering van meststoffen en pesticiden binnen percelen mogelijk. Er is nu een systeem beschikbaar voor pleksgewijs optimaliseren van loofdoding in aardappel.
SensiSpray : een nieuwe manier van precisiedoseren
Kempenaar, C. - \ 2007
Wageningen UR : Plant Research International [etc.]
gewasbescherming - spuiten - spuitapparaten - spuitapparatuur - loofvernietiging - plant protection - spraying - sprayers - spraying equipment - haulm destruction
De nieuwe SensiSpray landbouwspuit maakt het mogelijk 30-60% te besparen op middelen bij gewasbescherming, toedienen van vloeibare meststoffen en doodspuiten van aardappelloof
Invloed van loofvernietigingmethode en fungicide op knolphytophthora
Kalkdijk, J.R. - \ 2007
Kennisakker.nl 2007 (2007)15 aug.
aardappelen - solanum tuberosum - fungiciden - loofvernietiging - oogsten - phytophthora infestans - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektebestrijding - akkerbouw - potatoes - fungicides - haulm destruction - harvesting - plant pathogenic fungi - disease control - arable farming
Geïnfecteerde knollen zijn één van de belangrijkste ziektebronnen voor het begin van de Phytophthora-epidemie in een groeiseizoen. De basis van geonfecteerd pootgoed ligt in het vorige groeiseizoen. Aan het einde van het voorgaande groeiseizoen moet knolPhytophthora voorkomen worden. Hierbij is de keuze en timing van fungiciden belangrijk. Infectie van de knollen kan nog optreden tijdens en na loofvernietiging. De methode van loofvernietiging in combinatie met de gebruikte middelen kan invloed hebben op (de mate van) de knolaantasting. Het toevoegen van een fungicide tijdens loofvernietiging bij Phytophthora gunstige omstandigheden leek dit seizoen zinvol.
Voorkomen knolaantasting bij loofdoding en inschuren
Kalkdijk, J.R. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2007
aardappelen - phytophthora infestans - loofvernietiging - potatoes - haulm destruction
Doel van het onderzoek is een effectieve en bedrijfszekere bestrijding van P. infestans met een lage milieubelasting
SensiSpray Sprong naar precisie doseren
Schans, D.A. van der - \ 2007
PPO AGV
spuitapparaten - spuitapparatuur - spuiten - loofvernietiging - dosering - gewasbescherming - pesticiden - sensors - precisielandbouw - sprayers - spraying equipment - spraying - haulm destruction - dosage - plant protection - pesticides - precision agriculture
De nieuwe SensiSpray landbouwspuit maakt het mogelijk 30-60% te besparen op middelen bij gewasbescherming, toedienen van vloeibare meststoffen en doodspuiten van aardappelloof. Deze landbouwspuit past per spuitboomsectie de dosering aan op basis van de massa en conditie van het loof van het gewas. Met de SensiSpray komt een nieuwe generatie spuitmachines voor precisielandbouw dichterbij dankzij de ontwikkeling van sensortechnologie en regeltechniek.
De Toolbox van het Parapluplan Phytophthora
Schepers, H.T.A.M. ; Spits, H.G. ; Kalkdijk, J.R. ; Evenhuis, A. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Hofstee, J.W. ; Henten, E. van; Zande, J. van de - \ 2007
Gewasbescherming 38 (2007)5. - ISSN 0166-6495 - p. 242 - 245.
aardappelen - phytophthora infestans - alternaria - plantenziekteverwekkende schimmels - loofvernietiging - opslag (planten) - ziekteprevalentie - dosering - fungiciden - milieueffect - gewasbescherming - potatoes - plant pathogenic fungi - haulm destruction - volunteer plants - disease prevalence - dosage - fungicides - environmental impact - plant protection
Voor de implementatie van een geïntegreerde geoptimaliseerde jaarrond beheersingsstrategie is nog veel operationele kennis over de aardappelziekte nodig.Duurzame beheersing van Phytophthora infestans is pas mogelijk als de complexe onderdelen voldoende op elkaar zijn afgestemd en worden vertaald naar geïntegreerde praktische oplossingen. Binnen dit thema van het Parapluplan Phytophthora worden de resultaten uit de andere thema's vertaald naar praktische oplossingen. In dit artikel wordt een aantal van de projecten uit de Toolbox toegelicht
Strategieën ter voorkoming van knolaantasting bij loofdoding en inschuren
Kalkdijk, J.R. ; Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2007
gewasbescherming - loofvernietiging - knollen - fungiciden - phytophthora - schimmelbestrijding - plant protection - haulm destruction - tubers - fungicides - fungus control
Er zijn nog praktische vragen over de mogelijkheden om de knollen te bescherming tegen aantasting bij loofvernietiging of bij het inschuren door inzet van fungiciden. Gedurende het teeltseizoen 2007 is het effect beoordeeld van fungiciden bij toediening
Effect rijsnelheid bij loofbranden op doding Phytophthora infestans
Spits, H.G. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2007
gewasbescherming - phytophthora infestans - aardappelen - biologische bestrijding - loofvernietiging - gecontroleerd branden - bewerking bij hoge snelheid - plant protection - potatoes - biological control - haulm destruction - controlled burning - high speed operation
Onderzoek naar het effect van rijsnelheid tijdens loofbranden op de doding van P. infestans in de biologische teelt van aardappelen
Verslag waarnemingen loofdoding consumptieaardappelen in Zeeland in 2006
Uenk, D. ; Kempenaar, C. - \ 2007
Wageningen : Plant Research International - 14
consumptieaardappelen - aardappelen - loofvernietiging - akkerbouw - spuiten - pesticiden - zeeland - table potatoes - potatoes - haulm destruction - arable farming - spraying - pesticides
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.