Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 204

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==luchtkwaliteit
Check title to add to marked list
Greenery: more than beauty and health : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
Greenery in our living environment benefits more than just our health and well-being. It also facilitates water management and promotes biodiversity in built-up areas, and can help reduce the effects of noise pollution. Greenery also helps to raise the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, and complements the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
Ecosysteemdiensten van bomen en groen in de stad
Hiemstra, J.A. - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
bomen - planten - biodiversiteit - ecosystemen - klimaat - luchtkwaliteit - regenwateropvang - stedelijke gebieden - trees - plants - biodiversity - ecosystems - climate - air quality - water harvesting - urban areas
Groen kost geld en de baten zijn slecht tastbaar. Het project 'Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten' ontwikkelt instrumenten om de voordelen van groen beter te laten meewegen bij het nemen van beslissingen. Voordelen: verkoeling, luchtzuivering, waterberging en beleefbare biodiversiteit. In eerste instantie voor de productgroep bomen, later ook voor andere productgroepen.
Groene initiatieven in de stad : handelingsperspectief provincies voor het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid bij groen in de stad
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Soma, K. ; Blaeij, A.T. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-012) - ISBN 9789463438032 - 47
participatie - groene gevels - groene daken - planten - gezondheid - luchtkwaliteit - communicatie - klimaat - regenwateropvang - participation - green walls - green roofs - plants - health - air quality - communication - climate - water harvesting
Greenery: more than beauty and health : A summary of the benefits of greenery on health, productivity, performance and well-being
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
Greenery in our living environment is beneficial for more than just our health and well-being. It facilitates water management and stimulates biodiversity in built-up areas, and it can also reduce the effects of noise pollution. Greenery also has a positive impact on the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, supplementary to the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
Metropolitan solutions: Droge voeten in een groene stad
Hattum, T. van - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research
klimaat - hittetolerantie - stedelijke gebieden - luchtkwaliteit - regenwateropvang - temperatuur - climate - heat tolerance - urban areas - air quality - water harvesting - temperature
Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenval en periodes van extreme hitte en droogte. Veel steden zijn hier niet tegen opgewassen en moeten anders ingericht gaan worden. Groene oplossingen kunnen wateroverlast beperken, de temperatuur verlagen en de luchtkwaliteit verbeteren. Tim van Hattum van Wageningen University & Research vertelt er alles over.
Air purification by house plants : a literature survey
Visser, Pieter de - \ 2017
Bleiswijk : Wageningen Plant Research (Report / WPR 695) - 19
air quality - plants - research - root systems - leaf area - luchtkwaliteit - planten - onderzoek - wortelsystemen - bladoppervlakte
Within the project ‘Plant champion air purification’, a public-private cooperation, a literate survey was carried out to explore recent findings on the possibilities of plants to purify indoor contaminated air. Literature was searched in academic journals, on the internet and within reports recently carried out for the horticultural sector. Here this knowledge is shortly described. Plants generally have the capacity to assimilate hydrophilic Volatile Organic Compounds (VOCs) like formaldehyde without harm. Lipophilic VOCs are less well assimilated and follow different uptake pathways. Differences between plant species can sometimes be related to amount of leaves, wax layer composition, stomatal conductance or hairs. Apart from the green plant parts, the roots, the micro-organisms and rooting medium have a role in air purification. The research in plant chambers mainly generated knowledge on short term uptake of volatiles, but the uptake mechanisms and the long-term performances of plants are only partly understood. The research on upscaling of lab results to air purification in rooms within buildings is still in its infancy. A few good studies have been done and show promising results, but most research was statistically poor. More research is needed to extrapolate the findings from lab research to practice.
Spațiile verzi și Munca : Pe scurt, valoarea adaugată a spațiilor verzi pentru bunăstarea la locul de muncă
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen University & Research - 7 p.
work - work stress - offices - well-being - plantations - gardens - climate - health - air quality - labour - werk - werk stress - kantoren - welzijn - beplantingen - tuinen - klimaat - gezondheid - luchtkwaliteit - arbeid (werk)
Amenajările verzi din clădirile de birouri și din exteriorul acestora sunt benefice atât pentru climatul interior, cât și exterior al clădirilor de birouri, având un efect pozitiv asupra sănătății și bunăstării generale a angajaților și a vizitatorilor. Contribuie la îmbunătățirea capacității de concentrare, la reducerea stresului și la o mai mare productivitate din partea angajaților. Acest document oferă o mai bună înțelegere a avantajelor spațiilor verzi în relația cu munca și bunăstarea, inclusiv trimiteri către documentări științifice. La finalul documentului, regăsiți sfaturi privind amenajarea cu succes a spațiilor verzi.
Groen en herstellen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de herstelomgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 6 p.
welzijn - gezondheid - gezondheidsindicatoren - tuinen - warmtestress - klimaat - temperatuur - luchtkwaliteit - stress - sociaal welzijn - participatie - beplantingen - herstellen - well-being - health - health indicators - gardens - heat stress - climate - temperature - air quality - social welfare - participation - plantations - reconditioning
Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot herstellen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
Groen en leren : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 7 p.
beplantingen - onderwijs - leren - schoolterrein - leerprestaties - openbaar groen - klimaat - temperatuur - gezondheid - sociaal welzijn - luchtkwaliteit - lichamelijke activiteit - lichamelijke fitheid - stressfactoren - kinderen - plantations - education - learning - school site - educational performance - public green areas - climate - temperature - health - social welfare - air quality - physical activity - physical fitness - stress factors - children
de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)6/7. - p. 42 - 43.
tuinbouw - sierplanten - potplanten - kantoorziekte - binnenklimaat - luchtkwaliteit - schadelijke stoffen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental plants - pot plants - sick building syndrome - indoor climate - air quality - noxious substances - agricultural research
Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de dijk? Welke planten doen ’t het beste? Hoeveel van dergelijke planten heb je nodig in school, kantoor of woonkamer?
Groene daken in Tilburg : ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkheden
Hendriks, Kees ; Hommes, Saskia - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2767) - 49
groene daken - groene gevels - beplantingen - warmtestress - stedelijke gebieden - welzijn - luchtkwaliteit - temperatuur - regenwateropvang - milieufactoren - openbaar groen - green roofs - green walls - plantations - heat stress - urban areas - well-being - air quality - temperature - water harvesting - environmental factors - public green areas
Green roofs can contribute to climate adaptation and a sustainable urban environment. Whether
municipalities for these or other reasons should encourage green roofs, depends on the goals that are
aimed at. For the municipality of Tilburg opportunities were investigated for usage of green roofs as
measure for climate adaptation and for scaling up green roof in Tilburg and other municipalities. In
three projects in Tilburg the opportunities for the application of green roofs and the attitude of actors
involved were investigated. Also, the experiences of six other municipalities, which are promoting
green roofs, were examined. The type of project, purpose, and insight in costs and benefits affect the
attitude of actors and hence the opportunities for application and scaling. In the examined
municipalities green roofs in general are stimulated with subsidy, communication and pilot projects.
The experience with green roofs in other municipalities are predominantly positive.
De Groene Agenda, topsectoronderzoek
Spijker, J.H. ; Hiemstra, J.A. - \ 2016
Stadswerk 2016 (2016)7. - ISSN 0927-7641 - p. 56 - 57.
klimaat - luchtkwaliteit - bedrijven - waterbergend vermogen - gezondheid - welzijn - openbaar groen - beplantingen - kantoren - stedelijke gebieden - toegepast onderzoek - innovaties - arbeid (werk) - stress - warmtestress - sociaal welzijn - participatie - regenwateropvang - climate - air quality - businesses - water holding capacity - health - well-being - public green areas - plantations - offices - urban areas - applied research - innovations - labour - heat stress - social welfare - participation - water harvesting
Steeds meer mensen wonen in de stad. Dit is niet altijd een gezonde leefomgeving. Veel mensen ervaren stress, het ontbreekt aan sociale samenhang, de lucht is vervuild en het veranderende klimaat leidt tot toenemende hittestress en wateroverlast. Slim gebruik van groen is deel van de oplossing voor al deze uitdagingen.
Inpassen van maatregelen ter reductie van gasvormige emissies in de bedrijfsvoering van melkveebedrijven : Koeien & Kansen resultaten 2010-2013
Goselink, R.M.A. ; Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. ; Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 76) - 33 p.
broeikasgassen - emissie - maatregelen - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - duurzame veehouderij - melkveehouderij - greenhouse gases - emission - measures - ammonia emission - emission reduction - air quality - farm management - dairy farms - sustainable animal husbandry - dairy farming
In 2010 the dairy farmers of Cows & Opportunities have started working on a new project goal: gaseous emissions. To continue their role as pilot farm within the future developments in the dairy sector new goals have been added to their original goals on optimizing the nitrogen en phosphorus cycle: reducing greenhouse gas emissions and ammonia. The ultimate goal for 2013 was a 30% reduction of the average greenhouse gas emission of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) together, relative to the average Dutch dairy farm in 1990. In addition to the reduction of greenhouse gases, a second aim was to further reduce ammonia (NH3) emissions with 10% relative to the individual farm level in 2009. In 2009 the autonomously achieved reduction on greenhouse gas emissions turned out to be 29%, and this was further improved to 31% in 2013, reaching the project goal. This improvement was reached by both a reduction of N2O and CH4. The reduction of the N2O emission reached already 56% in 2009, but unexpectedly grew to 62% in 2013, partly by an increase in production intensity (kg FPCM per ha). The reduction of CH4 emission was less substantial, starting at 12% in 2009 and fluctuating around 13% in 2010-2013. The second aim was to further reduce NH3 emissions to an average of 3.2 kg NH3 per 1000 kg FPCM (10% reduction relative to the individual farm level in 2009). This was reached in 2013, showing that this goal was realistic even while working on other project goals like CH4 reduction in parallel. The decline in the NH3 emission is mainly achieved at the project farms situated on sandy soils and peat, while the emission of project farms on clay soils stayed relatively constant. Farm-specific circumstances such as the weather and roughage quality will influence the effect of measurements, thereby causing fluctuations in the emissions over the years. Working on the reduction of gaseous emissions is however possible on the average Dutch dairy farm and may lead to a reduction of 25% relative to 1990, looking at the autonomous reduction already reach in Cows & Opportunities in 2009. Further reduction of greenhouse gas emissions will cost more effort. If 50% of the Dutch dairy farmers also reaches a decrease in NH3 emission in 2020 comparable to the farmers in Cows & Opportunities have reached in 2013, the emission of the dairy sector wil be 3.6 kg NH3 per 1000 kg FPCM. Dairy farmers will however need high management skills, as they have to run a complex farming system and work simultaneously on a variety of financial, social and environmental objectives all-year.
Interpreting plant-sampled ¿14CO2 to study regional anthropogenic CO2 signals in Europe
Bozhinova, D.N. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Maarten Krol; Wouter Peters, co-promotor(en): Michiel van der Molen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574946 - 155
kooldioxide - emissie - planten - atmosfeer - gewassen - plantensamenstelling - koolstofcyclus - methodologie - luchtkwaliteit - carbon dioxide - emission - plants - atmosphere - crops - plant composition - carbon cycle - methodology - air quality

"Interpreting plant-sampled Δ14CO2 to study regional anthropogenic CO2 signals in Europe"

Author: Denica Bozhinova

This thesis investigates the quantitative interpretation of plant-sampled ∆14CO2 as an indicator of fossil fuel CO2 recently added to the atmosphere. We present a methodology to calculate the ∆14CO2 that has accumulated in a plant over its growing period, based on a modeling framework consisting of a plant growth model (SUCROS) and an atmospheric transport model (WRF-Chem). We verify our framework against available atmospheric observations and use it to evaluate the ∆14CO2 budget of Europe, which is influenced by both fossil fuel CO2 and nuclear 14CO2 anthropogenic emissions. Finally, we present the results of the 14C analysis of samples of maize leaves that were obtained from the Netherlands, Germany and France in an experimental campaign conducted during 2010-2012. We use our modeling framework to interpret the ∆14CO2 signals of the samples and evaluate the different type of emission sources that have contributed for their final signatures.

Ammoniakemissie en weidegang melkvee : verkenning weidegang als ammoniak reducerende maatregel
Hoving, I.E. ; Holshof, G. ; Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 856) - 45
melkveehouderij - ammoniakemissie - begrazing - begrazingsbeheer - emissiereductie - luchtkwaliteit - landbouw en milieu - dairy farming - ammonia emission - grazing - grazing management - emission reduction - air quality - agriculture and environment
To see if additional grazing can be considered as additional management measure to reduce ammonia emissions, a model-based exploration on the effects of grazing on ammonia emission has been carried out. Increase in grazing dairy cattle from 720 hours per cow per year reduced ammonia emissions by 3.3 grams per cow per hour on annual basis. Besides, it did not matter how the total number of hours grazing came. Grazing seemed to have economic advances as well. Furthermore, it has been explored how grazing as measure can be secured.
Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen
Melse, R.W. ; Starmans, D.A.J. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
17 : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 898) - 17
rundveehouderij - rundveemest - aanzuren - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - mestvergisting - melkveehouderij - melkvee - zwavelzuur - cattle husbandry - cattle manure - acidulation - ammonia emission - emission reduction - air quality - manure fermentation - dairy farming - dairy cattle - sulfuric acid
By acidification of liquid cattle manure in the pit underneath the floor, the emission of ammonia from an animal house can be reduced. Two systems for acidification can be distinguished: 1) Acidification with sulphuric acid; 2) Biological acidification, i.e. acid compounds are produced by bacteria in the manure. At the request of the Dutch Ministry of Economic Affairs in this report the main aspects of these systems are discussed. The analysis shows that the maximum achievable ammonia emission reduction is about 20%. Applied as a single low-emission measure in dairy barns, this reduction is not large enough to comply with the maximum levels that will come into effect from 2018, implying that this measure has to be combined with additional techniques, such as low-emission floor or air scrubbing techniques, and as such restricting perspectives for practical application. Furthermore, it is concluded that the sulphuric acid acidification system is ready for on-farm implementation, whereas the biological acidification system needs to be further developed. Acidification with sulphuric acid leads to a drastic increase of the sulphur content of the manure; attention must be paid to maximum sulphur application rates when this manure is applied to the soil; when this system is applied to the soil. The operating costs for biological acidification are about twice as much as for acidification with sulphuric acid. Besides, application of biological acidification might lead to a higher methane production. Because of the relatively high costs, it is uncertain whether biological acidification is feasible, even when it is ready for practical implementation. Therefore it is concluded that the biological acidification system is without prospects for the short term. The economic feasibility might improve when the increased methane production can be used in a digester. It is recommended to further study the feasibility of a combined system of biological acidification and manure digestion.
Effect stalklimaat en drogestofgehalte mest op de ammoniakemissie uit vleeskuikenstallen
Harn, J. van; Aarnink, A.J.A. ; Blanken, K. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 863) - 51
droge stof - stalklimaat - pluimveemest - pluimveehokken - pluimveehouderij - vleeskuikens - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - dierenwelzijn - dry matter - stall climate - poultry manure - poultry housing - poultry farming - broilers - ammonia emission - emission reduction - air quality - animal welfare
The formation of ammonia from litter in broiler houses depends on various factors such as climate (both inside and outside the house), dry matter content of the droppings, and dry matter content, pH, ammonium content and temperature of the litter. However, it is not known how these processes interact with and / or influence each other. For this reason, Wageningen UR Livestock Research performed a study in which the effect of environmental conditions and dry matter content of the droppings on litter characteristics (pH, temperature, dry matter, nitrogen and ammonium content) and ammonia emission was investigated. The objective of this study was to gain knowledge in the relationships between environmental climate conditions, litter characteristics and ammonia emission from broiler houses. This study shows that it is possible to reduce ammonia emissions from broiler houses through management measures. Especially measures that increase the dry matter content of the litter and / or decrease the ammonium content of the litter and / or decrease the pH of the litter will reduce the ammonia emission.
Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal - locatie 2 = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house in the Netherlands
Melse, R.W. ; Hol, J.M.G. ; Ploegaert, J.P.M. ; Nijeboer, G.M. ; Hattum, T.G. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 896) - 35
ventilatie - biologische filtratie - varkensstallen - slachtdieren - luchtfilters - emissiereductie - luchtkwaliteit - ammoniak - stankemissie - fijn stof - broeikasgassen - ventilation - biological filtration - pig housing - meat animals - air filters - emission reduction - air quality - ammonia - odour emission - particulate matter - greenhouse gases
In this study the emission reduction of ammonia (NH3), odour, fine dust (PM10, PM2.5), and greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) was determined for a biofilter (440 m2) treating exhaust air from a pig house (total ventilation capacity: 290.000 m3.uur-1). The average removal for ammonia, odour and fine dust (PM10) was 38%, 43%, and > 93%, respectively. For CO2, N2O, and CH4, no significant difference between inlet and outlet concentration was found for the biofilter.
Ammoniakemissie uit varkensstallen met uitloop
Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Nijeboer, G.M. ; Mosquera, J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 868)
varkens - varkenshouderij - slachtdieren - uitloop - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - varkensstallen - stalinrichting - dierenwelzijn - biologische landbouw - pigs - pig farming - meat animals - outdoor run - ammonia emission - air quality - pig housing - animal housing design - animal welfare - organic farming
Within this project the ammonia emission from houses for growing-finishing pigs with a paved outside yard was determined on two organic farms and in the Star+ house at VIC Sterksel. The ammonia emission was estimated by using a computer model that calculates these emissions with measured local parameters, i.e. fouled area of floor and manure pit, temperature, ammonium content and pH of the emitting surface, and the air velocity above the emitting surface. Within Star+ also measurements at housing level were done. From this study it is concluded that the ammonia emission level from houses with a paved outside yard can be similar to houses without outside yard. This can be realized by a good pen design that enables a reduced area of the manure pit and reduced floor fouling. Furthermore, it is concluded that the determination of ammonia emission by model calculation based on local measured input parameters has good prospects. Further validation of this method, however, is advised.
Metingen aan het windveld van een ventilator van een kippenstal
Pronk, A.A. ; Holterman, H.J. ; Meurs, E.J.J. ; Geerts, R.H.E.M. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 612) - 28
huisvesting van kippen - stallen - ventilatoren - meting - pluimveehouderij - emissie - luchtkwaliteit - fijn stof - ammoniakemissie - chicken housing - stalls - ventilators - measurement - poultry farming - emission - air quality - particulate matter - ammonia emission
Dust, both coarse and fine (PM10), is emitted mainly through the exhaust fans of livestock housing and especially through the exhaust fans of poultry housing. There is little known about the dispersion of the emission plume of an exhaust fans of funnel ventilation systems at a short distance of the housing (30 to 40 m). It is known that a hedgerow has a profound effect on an emission plume as both wind speed and wind direction are affected. However, up till now it is not clear how an emission plume is changed.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.