Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 20

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==luchttransport
Check title to add to marked list
Overheidsmaatregelen biokerosine : mogelijkheden om de vraag naar biokerosine te stimuleren en de effecten op de luchtvaart en de economie
Faber, Jasper ; Smeets, E.M.W. - \ 2017
Delft : CE Delft - 112
biobrandstoffen - biobased economy - kerosine - overheidsbeleid - stimulatie - subsidies - emissiereductie - luchttransport - biofuels - kerosene - government policy - stimulation - emission reduction - air transport
De maatregel met het grootste potentieel om CO2-emissies van de luchtvaart te verminderen is het gebruik van brandstoffen met lage emissies over de levenscyclus, zoals bijvoorbeeld geavanceerde biobrandstoffen gemaakt van residuen uit de bos- en landbouw. Om de luchtvaart te laten bijdragen aan de afname van de wereldwijde emissies is het dus wenselijk een groter aandeel alternatieve duurzame brandstoffen in de luchtvaart in te zetten. Vanwege het prijsverschil tussen fossiele kerosine en biokerosine is hier overheidsbeleid voor nodig. Het doel van deze studie is het beantwoorden van de volgende twee centrale onderzoeksvragen: 1. Met welke beleidsmaatregelen kan de Nederlandse Rijksoverheid de vraag naar en productie van biokerosine laten toenemen? 2. Wat zijn de directe en indirecte effecten van de beleidsmaatregelen?
Transport and storage of cut roses: endless possibilities? : guide of practice for sea freight of cut roses developed within GreenCHAINge project
Harkema, Harmannus ; Paillart, Maxence ; Lukasse, Leo ; Westra, Eelke ; Hogeveen, Esther - \ 2017
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research rapport 1699) - ISBN 9789463430609 - 48
roses - refrigerated transport - air transport - sea transport - transporting quality - postharvest losses - vase life - rozen - koeltransport - luchttransport - zeetransport - vervoerskwaliteit - verliezen na de oogst - vaasleven
Effecten van de ontwikkeling van de luchtvaart op Lelystad Airport op voedselkwaliteit
Rietra, R.P.J.J. ; Romkens, P.F.A.M. - \ 2014
Wageningen : Alterra - 32
voedselkwaliteit - luchttransport - luchthavens - landbouwproducten - landbouw - veldgewassen - milieueffect - milieueffectrapportage - food quality - air transport - airports - agricultural products - agriculture - field crops - environmental impact - environmental impact reporting
Voor de milieueffectrapportage Lelystad Airport is een bureaustudie gedaan naar de effecten van de ontwikkeling van de luchthaven op de kwaliteit van de landbouwproducten. Anders dan bij andere Nederlandse luchthavens, zijn er in de omgeving van Lelystad Airport veel teelten van verse bovengrondse producten voor de humane voeding, zoals spinazie, broccoli, boerenkool, sla en prei. Dergelijke gewasproducten staan bloot aan depositie via luchtverontreiniging. Gevoelig zijn vooral gewassen die pas geoogst worden in de herfst en winter omdat de genoemde landbouwgewassen dan nauwelijks of niet groeien terwijl er wel depositie is, én producten die weinig of niet gewassen worden. Voor een aantal stoffen die uitgestoten worden bij luchthavens (zware metalen, polycyclische koolwaterstoffen) zijn er normen voor landbouwproducten. Voor PAK’s in gewassen is er alleen een norm voor zuigelingen- en peutervoeding.
Green Corridor East Africa. Horticultural supply chain Kenya – Europe
Groot, J.J. ; Westra, E.H. ; Snels, J.C.M.A. - \ 2013
Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1442)
snijbloemen - export - kenya - duitsland - nederland - ketenmanagement - luchttransport - binnenlands transport - internationaal transport - logistiek - cut flowers - exports - germany - netherlands - supply chain management - air transport - inland transport - international transport - logistics
The goal of this project is to gain insight into the current / existing horticultural supply chain (= flower) from Kenya to the Netherlands (Schiphol) and / or Germany (Frankfurt) with inland transport services to the country of destination (= Poland / Warsaw) with a focus on CO2-emission. And also showing the consequences and give recommendations, focussing on CO2-emission, related to possible changes.
Monitoring van effecten van vliegbewegingen bij Den Helder Airport in 2011. Met aanvullende waarnemingen in een vergelijkbare situatie op Borkum
Smit, C.J. - \ 2012
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C109/12) - 41
vogels - helikopters - luchttransport - milieueffect - natura 2000 - waddenzee - noord-holland - birds - helicopters - air transport - environmental impact - wadden sea
Naar aanleiding van verzoeken tot uitbreiding van het aantal vliegbewegingen met civiele helikopters van en naar Den Helder Airport is in 2003 en 2004 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van deze vliegbewegingen. Dit onderzoek was nodig omdat een deel van de vliegbewegingen, bij de nadering of bij het vertrek van vliegveld De Kooy, op vrij geringe hoogte wordt uitgevoerd boven het Natura 2000 gebied Waddenzee. De uitgevoerde waarnemingen in 2011 concentreerden zich op de omgeving van het Kuitje, het deel van het Balgzand waar de meeste vliegbewegingen plaatsvinden en waar ook het vaakst effecten van vliegbewegingen zijn waargenomen.
Monitoring van effecten van vliegbewegingen bij Den Helder Airport: resultaten 2010
Smit, C.J. - \ 2011
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C195/11) - 33
vogels - helikopters - luchtvaartuig - milieueffect - natura 2000 - habitatrichtlijn - luchttransport - waddenzee - noord-holland - nederland - birds - helicopters - aircraft - environmental impact - habitats directive - air transport - wadden sea - netherlands
Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vliegbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naar 25.000. Een dergelijke behoefte zou kunnen leiden tot een groter aantal vluchten in korte tijd. Uit vervolgonderzoek dat is uitgevoerd in 2008 is gebleken dat een dergelijke clustering van vliegbewegingen niet tot andere reacties van vogels leidt dan die welke al tijdens vorige onderzoeken waren vastgesteld. Op basis daarvan is Den Helder Airport een vergunning verleend voor maximaal 25.000 vliegbewegingen per jaar.
Monitoring effecten vliegbewegingen Den Helder Airport: resultaten 2009
Smit, C.J. - \ 2011
Wageningen : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C181/10) - 24
helikopters - milieueffect - natura 2000 - waddenzee - habitatrichtlijn - vogels - noord-holland - nederland - luchttransport - helicopters - environmental impact - wadden sea - habitats directive - birds - netherlands - air transport
Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vleigbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naar 25.000. Een dergelijke behoefte zou kunnen leiden tot een groter aantal vluchten in korte tijd. Opnieuw moet nu nagegaan worden of de vliegbewegingen nadelige effecten heeft op wadvogels en watervogels
State of the Art on Alternative Fuels in Aviation. Executive summary
Blakey, S. ; Novelli, P. ; Costes, P. ; Bringtown, S. ; Christensen, D. ; Sakintuna, B. ; Peineke, C. ; Jongschaap, R.E.E. ; Conijn, J.G. ; Rutgers, B. ; Valot, L. ; Joubert, E. ; Perelgritz, J.F. ; Filogonio, A. ; Roetger, T. ; Prieur, A. ; Starck, L. ; Jeuland, N. ; Bogers, P. ; Midgley, R. ; Bauldreay, J. ; Rollin, G. ; Rye, L. ; Wilson, C. - \ 2010
Brussel : EC Brussel - 19
luchttransport - duurzaamheid (sustainability) - brandstoffen - biobased economy - biobrandstoffen - economische aspecten - vliegtuigen - air transport - sustainability - fuels - biofuels - economic aspects - airplanes
This paper summarises the findings from the SWAFEA preliminary state of the art study. It covers trends in aspects of future air transport, potential candidate fuels and associated feedstock along with sustainability and economical issues relevant for alternative fuels in aviation..
Effecten van clustering van vliegbewegingen van civiele helikopsters in de omgeving van Den Helder Airport
Smit, C.J. - \ 2009
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C124/09) - 49
helikopters - milieueffect - luchttransport - vogels - natuurbescherming - richtlijnen (directives) - habitats - noordzee - verstoring - waddenzee - noord-holland - helicopters - environmental impact - air transport - birds - nature conservation - directives - north sea - disturbance - wadden sea
Den Helder Airport streeft naar een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van "groot verkeer" van 22.000 naar 25.000 per jaar. Een dergelijke verruiming kan tot gevolg hebben dat op bepaalde tijden van de dag, met name in de vroege ochtenduren, een sterke clustering van vliegbewegingen optreedt. Deze situatie (veel vliegbewegingen in korte tijd) is in vorige Alterra Texel onderzoeken onvoldoende onderzocht. Reden om in het voorjaar 2008 nieuw onderzoek op te starten naar de verstorende effecten van het vliegverkeer op de vogelstand. De reacties van de vogels op de vliegbewegingen was in alle gevallen zeer licht van aard. Het feit dat de waargenomen verstoringspercentages vrij sterk overeenkomen met die welke in 2006 werden vastgesteld, is opmerkelijk
Een Passende Beoordeling van de effecten van de toename van het aantal civiele vliegbewegingen in de omgeving van Den helder Airport
Smit, C.J. ; Jong, M.L. de; Schermer, D.S. ; Apeldoorn, R.C. van; Meesters, H.W.G. - \ 2008
Texel : IMARES (Report / Wageningen IMARES C119/08) - 115
helikopters - luchttransport - milieueffect - vogels - zeehonden - nederland - natuur - waddenzee - natura 2000 - noord-holland - helicopters - air transport - environmental impact - birds - seals - netherlands - nature - wadden sea
Waargenomen reacties van vogels op civiel vliegverkeer lunnen niet worden aangemerkt als zijnde een significante aantasting van de beschermde natuurwaarden, afgemeten naar de aantallen vogels die erbij betrokken zijn en van het gedrag en de voedselopname van ter plaatse foeragerende vogels.
Notitie betreffende een toetsing van de verwachte ecologische effecten van uitbreiding van de vliegbewegingen op Airport Lelystad
Molenaar, J.G. de - \ 2007
Wageningen : Alterra - 23
luchttransport - nadelige gevolgen - fauna - oostelijk flevoland - randmeren - air transport - adverse effects
Onderzoek naar de verwachte ecologische effecten van uitbreiding van de vliegbewegingen (con-form PKB) op Airport Lelystad op de voor verstoring gevoelige diersoorten in het Oostvaardersplassengebied en in de randmeren
Hoe het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen rondom Schiphol geminimaliseerd kan worden; studie naar de mogelijkheden om de aanwezigheid van ganzen in de directe omgeving van de luchthaven Schiphol zodanig te sturen dat het risico van vogelaanvaringen met vliegtuigen geminimaliseerd wordt
Ebbinge, B.S. ; Kwak, R.G.M. ; Cottaar, F.J.H. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1478) - 42
luchttransport - vogels - ganzen - risicoschatting - mortaliteit - haarlemmermeer - amsterdam - air transport - birds - geese - risk assessment - mortality
Rondom Schiphol zijn ganzen aan het toenemen. Met name de Grauwe Gans in de zomermaanden en kolganzen en rietganzen in de wintermaanden kruisen regelmatig de vliegroutes van landende en stijgende vliegtuigen. Maatregelen worden voorgesteld die de directe omgeving van Schiphol voor ganzen zo ongunstig mogelijk maken, om vogelsterfte te voorkomen
Ananas snijden : hier of daar? : een Aladin-analyse
Tromp, S.O. - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Agrotechnology & Food Innovations 148) - ISBN 9067547778 - 30
ananassen - import - in plakken snijden - zeetransport - luchttransport - kosten-batenanalyse - duurzaamheid (sustainability) - costa rica - ghana - pineapples - imports - slicing - sea transport - air transport - cost benefit analysis - sustainability
Vervolgonderzoek naar de gevolgen van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van Den Helder Airport
Smit, C.J. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1025) - 77
helikopters - milieueffect - luchttransport - vogels - natuurbescherming - richtlijnen (directives) - habitats - wetgeving - nederland - infrastructuur - verstoring - noord-holland - waddenzee - helicopters - environmental impact - air transport - birds - nature conservation - directives - legislation - netherlands - infrastructure - disturbance - wadden sea
Den Helder Airport verwacht in de komende jaren een toename van de vraag naar vliegbewegingen van civiele helikopters naar offshore installaties op de Noordzee. Ongeveer 54% van de vliegbewegingen vindt plaats boven het Balgzand, dat deel uitmaakt van de Speciale Beschermingszone Waddenzee. Vanwege een aanvraag naar een structurele uitbreiding van het aantal vluchten met civiele helikopters naar 20.000 per jaar en een beperking van het aantal vluchten met vaste vleugelvliegtuigen tot 5000 per jaar is in 2003 en 2004 onderzoek uitgevoerd naar de effecten van deze vluchten boven het Balgzand, met name gericht op vogels en zeehonden. Bovendien is onderzocht wat de effecten zijn van test- en trainingsvluchten, typen vliegbewegingen die in eerdere ter plaatse uitgevoerde studies niet onderzocht werden. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de uitgevoerde waarnemingen en wordt, via een analyse van beschikbare literatuur over het onderwerp verstoring van vogels door helikopterverkeer, een verband gezocht tussen het aantal vliegbewegingen in een bepaald gebied en de verstoring die deze opleveren. Deze analyse levert een verband op: wanneer veel helikopterverkeer plaatsvindt treedt weinig verstoring op en omgekeerd. Vogels blijken kennelijk te kunnen wennen aan regelmatig optredende vliegbewegingen. Dit verklaart waarom helikopters in bepaalde delen van de Waddenzee een groot verstorend effect kunnen hebben en elders vrijwel niet. Op basis van de uitgevoerde waarnemingen en de analyse van resultaten van elders wordt geconcludeerd dat vluchten met civiele helikopters in de omgeving van Den Helder Airport geen significant effect hebben op de Speciale Beschermingszone Waddenzee. Het rapport gaat ook in op effecten van vaste vleugelvliegtuigen en op mogelijkheden om de effecten op de Waddenzee verder te verminderen.
Voortoets naar de gevolgen van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van civiele helikopters boven de Waddenzee
Smit, C.J. ; Cappelle, H. ; Kistenkas, F.H. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 721) - 46
helikopters - milieueffect - luchttransport - vogels - zeehonden - natuurbescherming - richtlijnen (directives) - nederland - noord-holland - waddenzee - helicopters - environmental impact - air transport - birds - seals - nature conservation - directives - netherlands - wadden sea
Den Helder Airport verwacht in de komende jaren een toename van de vraag naar vliegbewegingen van civiele helikopters naar offshore-installaties op de Noordzee. Een groot deel van deze extra vliegbewegingen zal plaatsvinden boven het Balgzand, dat deel uitmaakt van de Speciale Beschermingszone Waddenzee. Overschrijding van het nu beschikbare maximaal aantal vliegbewegingen dient getoetst te worden aan zowel de Vogel- en Habitatrichtlijn als aan de ter plaatse van kracht zijnde Natuurbeschermingswet. De effecten van extra vliegbewegingen zijn beoordeeld op basis van kortdurende veldwaarnemingen, expertise van de bewaker van de Balgzandkwelders, en ervaringen van elders. Reguliere vliegbewegingen van civiele helikopters op de aan- en afvliegroute blijken geen significant effect te hebben op aantal en gedrag van de ter plaatse foeragerende vogels. Dergelijke vliegbewegingen hebben ook geen aantoonbaar effect op de tijdens hoogwater op de Balgzandkwelders rustende wad- en watervogels, op de broedvogelsvan deze kwelders, op de in het zuidelijk deel van het Balgzand ruiende bergeenden, op de in de herfst slapende sterns, noch op het gedrag van zeehonden in de omgeving van de aan- en afvliegroutes. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat een toename vanhet aantal vliegbewegingen geen effect op vogels en zeehonden in deze situaties zal hebben. De juridische consequenties van deze constateringen worden besproken.
De aantrekkingskracht voor vogels van de centrale waterpartij in het bedrijventerrein De President bij Hoofddorp; toetsing in het kader van het Luchthavenindelingsbesluit
Beintema, A.J. ; Lensink, R. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 854) - 41
luchtvaartuig - vogelbotsingen - luchttransport - luchthavens - open water - plassen - verkeersveiligheid - vogels - nederland - aircraft - bird strikes - air transport - airports - ponds - traffic safety - birds - netherlands
In het nieuw aan te leggen bedrijventerrein De President bij Hoofddorp is een waterpartij voorzien met een oppervlakte van 6 ha. In principe is dit in strijd met het nieuwe Luchthavenindelingsbesluit, dat geen wateren groter dan 3 ha toestaat binnen een straal van 6 km rond het banenstelsel van Schiphol. Ontheffing is mogelijk als aannemelijk gemaakt kan worden dat aanleg niet leidt tot aantrekking van vogels die de kans op vogelaanvaringen op Schiphol verhogen. Dit rapport gaat in op de veranderingen in de vogelbevolking in De President. Aanleg van De President leidt niet tot een verhoogd risico met betrekking tot vogelaanvaringen. De verwachting is eerder dat het bedrijventerrein, inclusief de waterpartij, minder exemplaren van risicosoorten zal herbergen dan het huidige akkerbouwgebied.
Vogels: een ramp voor het vliegveld?
Oost, L. - \ 2001
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 57 (2001)1. - ISSN 0166-3534 - p. 45 - 48.
luchttransport - luchthavens - infrastructuur - vogels - veiligheid - air transport - airports - infrastructure - birds - safety
De aanwezigheid van een vliegveld nabij stedelijke bebouwing leidde tot wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente Eindhoven
Natuur en luchtvaart: literatuurstudie naar verstoring van natuur door luchtvaart
Oost, L. ; Jonkers, D.A. ; Molenaar, J.G. de - \ 1998
Wageningen : IBN - 94
luchttransport - luchthavens - milieu - natuurbescherming - vogels - luchtverontreiniging - geluidshinder - luchtvaartuig - nederland - literatuuroverzichten - verstoring - natuur - air transport - airports - environment - nature conservation - birds - air pollution - noise pollution - aircraft - netherlands - literature reviews - disturbance - nature
HACCP in de luchtvaartcatering.
Beumer, R.R. ; Vrouwenvelder, Th. ; Brinkman, E. - \ 1994
Voedingsmiddelentechnologie 27 (1994)10. - ISSN 0042-7934 - p. 13 - 16.
luchttransport - luchtvaartuig - dierlijke producten - kiemgetal - bacteriologie - controle - gemaksvoedsel - engineering - voedselinspectie - voedselmicrobiologie - voedselbewaring - voedingsmiddelen - bedrijfsvoering - microbiële ecologie - monitoring - voorgekookt voedsel - voorbereide voedingsmiddelen - ruimtevlucht - statistiek - kwaliteitscontroles - queuing theory - haccp - air transport - aircraft - animal products - bacterial count - bacteriology - control - convenience foods - food inspection - food microbiology - food preservation - foods - management - microbial ecology - precooked foods - prepared foods - space flight - statistics - quality controls
Het uitslepen van dunningshout : met paard of met trekker met tang?
Leek, N.A. ; Schaafsma, A.H. - \ 1978
Wageningen : De Dorschkamp (Mededeling / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 173)
luchttransport - bosbouw - transport - air transport - forestry
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.