Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==luchtvaartuig
Check title to add to marked list
Monitoring van effecten van vliegbewegingen bij Den Helder Airport: resultaten 2010
Smit, C.J. - \ 2011
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C195/11) - 33
vogels - helikopters - luchtvaartuig - milieueffect - natura 2000 - habitatrichtlijn - luchttransport - waddenzee - noord-holland - nederland - birds - helicopters - aircraft - environmental impact - habitats directive - air transport - wadden sea - netherlands
Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vliegbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naar 25.000. Een dergelijke behoefte zou kunnen leiden tot een groter aantal vluchten in korte tijd. Uit vervolgonderzoek dat is uitgevoerd in 2008 is gebleken dat een dergelijke clustering van vliegbewegingen niet tot andere reacties van vogels leidt dan die welke al tijdens vorige onderzoeken waren vastgesteld. Op basis daarvan is Den Helder Airport een vergunning verleend voor maximaal 25.000 vliegbewegingen per jaar.
Quick-scan vertoring fauna door laagvliegen
Grift, E.A. van der; Foppen, R. ; Loos, W.B. ; Molenaar, J.G. de; Oomen, D. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Sierdsema, H. ; Wegman, R.M.A. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1725) - 134
vogels - zoogdieren - luchtvaartuig - helikopters - ecologische verstoring - milieueffect - natuurbescherming - nederland - verstoring - militaire activiteiten - ecologische hoofdstructuur - birds - mammals - aircraft - helicopters - ecological disturbance - environmental impact - nature conservation - netherlands - disturbance - military activities - ecological network
De effecten van militair laagvliegen (in de daarvoor aangewezen laagvlieggebieden) op vogels en zoogdieren. Het betreft hierbij zowel helikopters als straaljagers. De gebieden betreft zowel de Ecologische Hoofdstructuur als Natura 2000 gebieden. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met SOVON
De aantrekkingskracht voor vogels van de centrale waterpartij in het bedrijventerrein De President bij Hoofddorp; toetsing in het kader van het Luchthavenindelingsbesluit
Beintema, A.J. ; Lensink, R. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 854) - 41
luchtvaartuig - vogelbotsingen - luchttransport - luchthavens - open water - plassen - verkeersveiligheid - vogels - nederland - aircraft - bird strikes - air transport - airports - ponds - traffic safety - birds - netherlands
In het nieuw aan te leggen bedrijventerrein De President bij Hoofddorp is een waterpartij voorzien met een oppervlakte van 6 ha. In principe is dit in strijd met het nieuwe Luchthavenindelingsbesluit, dat geen wateren groter dan 3 ha toestaat binnen een straal van 6 km rond het banenstelsel van Schiphol. Ontheffing is mogelijk als aannemelijk gemaakt kan worden dat aanleg niet leidt tot aantrekking van vogels die de kans op vogelaanvaringen op Schiphol verhogen. Dit rapport gaat in op de veranderingen in de vogelbevolking in De President. Aanleg van De President leidt niet tot een verhoogd risico met betrekking tot vogelaanvaringen. De verwachting is eerder dat het bedrijventerrein, inclusief de waterpartij, minder exemplaren van risicosoorten zal herbergen dan het huidige akkerbouwgebied.
Natuur en luchtvaart: literatuurstudie naar verstoring van natuur door luchtvaart
Oost, L. ; Jonkers, D.A. ; Molenaar, J.G. de - \ 1998
Wageningen : IBN - 94
luchttransport - luchthavens - milieu - natuurbescherming - vogels - luchtverontreiniging - geluidshinder - luchtvaartuig - nederland - literatuuroverzichten - verstoring - natuur - air transport - airports - environment - nature conservation - birds - air pollution - noise pollution - aircraft - netherlands - literature reviews - disturbance - nature
HACCP in de luchtvaartcatering.
Beumer, R.R. ; Vrouwenvelder, Th. ; Brinkman, E. - \ 1994
Voedingsmiddelentechnologie 27 (1994)10. - ISSN 0042-7934 - p. 13 - 16.
luchttransport - luchtvaartuig - dierlijke producten - kiemgetal - bacteriologie - controle - gemaksvoedsel - engineering - voedselinspectie - voedselmicrobiologie - voedselbewaring - voedingsmiddelen - bedrijfsvoering - microbiële ecologie - monitoring - voorgekookt voedsel - voorbereide voedingsmiddelen - ruimtevlucht - statistiek - kwaliteitscontroles - queuing theory - haccp - air transport - aircraft - animal products - bacterial count - bacteriology - control - convenience foods - food inspection - food microbiology - food preservation - foods - management - microbial ecology - precooked foods - prepared foods - space flight - statistics - quality controls
Bosbemestingsmethoden : resultaten van een praktijkproef
Leek, N.A. ; Wanningen, H. ; Hellinga, P.W. ; Hoksbergen, F.T.J. ; Schreuder, H.J. - \ 1989
Wageningen : "De Dorschkamp", Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 568) - 238
bosbouw - kunstmeststrooiers - luchtvaartuig - toepassingen via de lucht - onderzoek - bosbouwkundige handelingen - kosten - rentabiliteit - nederland - bosopstanden - bemesting - forestry - fertilizer distributors - aircraft - aerial methods - research - forestry practices - costs - profitability - netherlands - forest stands - fertilizer application
Verstoring van vogels door vliegverkeer, met name door ultra-lichte vliegtuigen
Smit, C.J. ; Visser, G.J.M. - \ 1989
Texel : Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN-rapport 89/11) - 12
luchtvaartuig - dieren - vogels - schade - bedreigde soorten - fauna - nederland - risico - menselijke invloed - aircraft - animals - birds - damage - endangered species - netherlands - risk - human impact
Bestrijden en opsporen van ziekten met behulp van de landbouwluchtvaart
Anonymous, - \ 1974
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3555)
gewasbescherming - toediening via de lucht - luchtvaartuig - toepassingen via de lucht - bibliografieën - landbouw - plant protection - aerial application - aircraft - aerial methods - bibliographies - agriculture
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.