Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 318

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==malus
Check title to add to marked list
Genenweelde in oorsprongsgebieden essentieel voor toekomstige voedselzekerheid
Struik, Paul ; Hintum, Theo van - \ 2016
food security - genetic diversity - field crops - gene banks - plant breeding - genetic engineering - biodiversity - malus - varieties - kazakhstan - middle east

Theo van Hintum in tijdschrift Vork over genenbanken en oorsprongsgebieden als basis voor plantenveredeling

Behoud van genetische diversiteit is een belangrijk wapen om in te spelen op veranderingen in de leefomstandigheden van landbouwgewassen. Genenbanken vormen een onmisbare basis voor plantenveredeling, maar bieden onvoldoende waarborg voor toekomstige voedselzekerheid. Ook de lokale genenweelde in de oorsprongsgebieden moet behouden blijven, maar die wordt bedreigd door verstedelijking, verwaarlozing en klimaatverandering, constateert Michiel Löwik.

Plagen in de laanboomkwekerij: appelbloedluis en gleditsiabladgalmug
Helsen, H.H.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 26
boomteelt - straatbomen - malus - eriosoma lanigerum - cecidomyiidae - bestrijdingsmethoden - geïntegreerde plagenbestrijding - detectie - rassen (planten) - gevoeligheid van variëteiten - arboriculture - street trees - control methods - integrated pest management - detection - varieties - varietal susceptibility
Appelbloedluis Eriosoma lanigerum is de belangrijkste plaag van Malus in de laanboomteelt. Omdat de soort zich zeer snel kan vermeerderen, kunnen enkele luizen in het voorjaar in korte tijd een plaag veroorzaken. Ook na een chemische bestrijding zullen de overlevende luizen zich snel weer uitbreiden. Er is dus een constante rem op de populatiegroei nodig om een explosie tegen te gaan. Het hier beschreven onderzoek richt zich op de geïntegreerde beheersing van deze plaag.
Bestrijding vroegtijdige bladvalziekte bij Golden Delicious mutanten in de boomkwekerij
Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 27
malus - rassen (planten) - bladval - mutanten - aantasting - symptomen - proeven - detectie - bestrijdingsmethoden - vruchtbomen - varieties - leaf fall - mutants - infestation - symptoms - trials - detection - control methods - fruit trees
Vroegtijdige bladval bij Golden Delicious (mutanten) is een fenomeen dat wereldwijd optreedt. In de jaren 1960-1970 is voor dit probleem veel aandacht geweest in Nederland. Hierbij is gekeken naar voeding, weersinvloeden en diverse ziekteverwekkers, maar tot een oplossing heeft dit niet geleid. De bladval werd uiteindelijk aanvaard als iets wat bij het ras hoorde. De problematiek van vroegtijdige bladval in de vruchtboomkwekerij was aanleiding om nieuw onderzoek te starten. Het ras Golden Delicious is in Nederland minder belangrijk geworden. Het fenomeen vroegtijdige bladval bestaat echter nog steeds. Vaak worden bladmeststoffen gespoten om het probleem, meestal zonder succes, tegen te gaan. Vruchtboomkwekers ervaren kwaliteitsverlies door vroegtijdige bladval bij Golden. De symptomen in de kwekerij en de boomgaard zijn vergelijkbaar. Eerst ontstaan necrotische vlekjes op het blad, dan vergelen de bladeren en tegelijkertijd begint de vroegtijdige bladval. In de vruchtboomkwekerij resulteert deze bladval in verkaling van het hout en bomen van lichtere kwaliteit. In de fruitteelt is bladval bij Golden Delicious ook nog steeds een probleem. Daar kan het de kwaliteit van de vruchten nadelig beïnvloeden.
Meest vroege seizoen sinds jaren
Heijerman-Peppelman, G. ; Dieren, M.C.A. van - \ 2014
De Fruitteelt 104 (2014)13. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
fruitteelt - rassen (planten) - seizoenen - pyrus - malus - ontwikkeling - bloeidatum - overzichten - fruit growing - varieties - seasons - development - flowering date - reviews
PPO houdt sinds jaren voor diverse gewassen en rassen de bloeitijdstippen en bloerijkdom bij. Dit seizoen begint de gewasontwikkeling wel heel erg vroeg. Daarom geeft PPO een overzicht van bloeigegevens uit Randwijk van de belangrijkste appel- en peerrassen van de afgelopen tien jaren. Tevens zijn nog oudere bloeigegevens vanuit Wilhelminadorp geraadpleegd.
Demonstratieproject chemische dunning appel
Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 26
malus - appels - fruitteelt - dunnen - apples - fruit growing - thinning
De belangrijkste appelrassen van dit moment (Elstar, Junami, Kanzi, Rubens) hebben gemeen dat zij allemaal regelmatig gedund moeten worden om het juiste drachtniveau te verkrijgen, de gewenste vruchtmaat en vruchtkwaliteit (maat, suikergehalte) te behalen en om beurtjaren in de productie te vermijden. Handdunnen is arbeidsintensief en dus kostbaar. Bovendien vindt handdunnen uit praktische overwegingen pas plaats na de junirui, wat te laat is om beurtjaren te voorkomen. Een betrouwbare chemische vruchtdunning betekent een grote besparing op arbeidskosten voor dunnen en geeft de beste garantie op het vermijden van beurtjaren. Met de thans gebruikte dunmiddelen ATS en MaxCel lukt het niet om onder alle omstandigheden en bij elk ras de gewenste mate van dunning te behalen. Weersomstandigheden, het bloeistadium dan wel het ontwikkelingsstadium van de jonge vruchtjes, het groeiniveau van de boom en verschillen tussen de takken binnen de boom spelen een belangrijke rol bij de mate van dunnende werking.
Elstar mutanten onder hagelnet later rijp (poster)
Heijerman-Peppelman, G. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van - \ 2013
malus - rassen (planten) - cultivars - mutanten - kleur - gebruikswaarde - gewaskwaliteit - consumenten - hagelbescherming - landbouwkundig onderzoek - varieties - mutants - colour - use value - crop quality - consumers - hail protection - agricultural research
De consument herkent Elstar niet meer vanwege de grote hoeveelheid kleurmutanten. Daarom doet PPO onafhankelijk onderzoek naar de gebruikswaarde van acht verschillende mutanten om te komen tot uniforme Elstar van hoge kwaliteit in het winkelschap. De belangrijkste teelteigenschappen bij aanplant met en zonder hagelnetten worden in beeld gebracht.
Bladvoeding die fosfaatgehalte wél verhoogt
Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)15. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
malus - plantenvoeding - bladvoeding - fosformeststoffen - toepassing - toedieningswijzen - spuiten - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - plant nutrition - foliar nutrition - phosphorus fertilizers - application - application methods - spraying - cropping systems - sustainability
Recente resultaten uit Canadees onderzoek maken de oude fosfaatdiscussie uit de jaren zeventig weer actueel: de streefwaarde voor het fosfaatbladgehalte zou drastisch omhoog moeten. Dit zou leiden tot een hogere kwaliteitsproductie en betere resultaten in de lange bewaring. Daarvoor moet men onderzoeken hoe het fosfaatblad gehalte verhoogd kan worden. Met breedwerpige bemesting, fertigatie of champost lukt het in ieder geval niet of nauwelijks. Fosfaatbladvoeding biedt uitkomst, bleek uit onderzoek van PPO in Randwijk.
Teelt de grond uit: betekenis voor bodemmoeheid en groeiregulatie
Maas, Rien van der - \ 2013
fruit growing - malus - cropping systems - soilless culture - alternative methods - plant development - plant protection
Sleuventeelt appel binnen handbereik
Maas, M.P. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)46. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 8.
fruitteelt - vruchtbomen - malus - teeltsystemen - zandgronden - proefprojecten - fertigatie - plantenvoeding - groeieffecten - economische haalbaarheid - alternatieve methoden - bodemfactoren - fruit growing - fruit trees - cropping systems - sandy soils - pilot projects - fertigation - plant nutrition - growth effects - economic viability - alternative methods - edaphic factors
Een economische prespectievenstudie toonde aan dat sleuventeelt geen luchtfietserij is. De plukgegevens van 2013 versterken dat beeld. Het onderzoek naar de teelt van appel in sleuven werd drie jaar geleden opgezet om een alternatief te vinden voor de chemische grondontsmetting op zandgronden. Inmiddels is dit systeem ook interessant voor andere gronden met slechte afwatering, slechte bodemstructuur of met zout veen of zout water in de ondergrond.
Bladval voorkomen met Alternaria-middel
Wenneker, M. - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)8. - ISSN 0016-2302 - p. 15 - 15.
malus - rassen (planten) - bladval - plantenplagen - mutanten - landbouwkundig onderzoek - oorzakelijkheid - bemesting - varieties - leaf fall - plant pests - mutants - agricultural research - causality - fertilizer application
Vroegtijdige bladval bij Golden Delicious (mutanten) is een wereldwijd fenomeen. In de jaren 1960-1970 was er veel aandacht voor in Nederland. Men keek naar voeding, weersinvloeden en diverse ziekteverwekkers, maar tot een oplossing leidde dit niet. De bladval werd uiteindelijk aanvaard als iets wat bij het ras hoorde. De vroegtijdige bladval in de vruchtboomkwekerij was aanleiding om een nieuw onderzoek op te zetten.
Dunnen met ATS vraagt andere strategie
Maas, F.M. - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)15. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 11.
malus - appels - dunnen - plantengroeiregulatoren - vruchtzetting - toedieningswijzen - spuiten - bestuiving - timing - toepassing - besluitvorming - teelthandleidingen - apples - thinning - plant growth regulators - fructification - application methods - spraying - pollination - application - decision making - cultivation manuals
Bespuitingen met de bladmeststof ATS zijn al meer dan tien jaar een door veel fruittelers toegepaste teelthandeling om de vruchtzetting bij appel te beperken. Vooral bij uitbundig bloeiende bomen kunnen telers bij een juist toepassingsmoment de vruchtzetting verkleinen. Later is dan minder chemische vruchtdunning en arbeidsintensieve handdunning nodig. Recent onderzoek van WUR/PPO Fruit wijst uit dat de huidige wijze van vruchtdunning aangepast dient te worden.
Alternatieve onderstammen voor M.9 bij appel
Maas, F.M. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 30
fruitteelt - tussenstammen - gebruikswaarde - heraanplanten - cultivars - phytophthora - cultuurmethoden - proeven - appels - malus - onderstammen - nederland - fruit growing - interstocks - use value - replanting - cultural methods - trials - apples - rootstocks - netherlands
In een orienterende proef werd gedurende vier jaar in Randwijk de groei, productie en vruchtkwaliteit van ‘Elstar’ op de onderstammen G.11, G.41, P 59, P 60, P 66 en P67 vergeleken met die op de standaardonderstam M.9 T337. Na 4 jaar was de cumulatieve productie en het gemiddeld vruchtgewicht van ‘Elstar’ met uitzondering van P 67 op deze onderstammen vergelijkbaar tot iets hoger dan op M.9 T337. De bladstand en productiviteit van de bomen op P 67 verslechterde sterk gedurende de duur van de proef, waarschijnlijk ten gevolgde van een of andere ziekte. G.11 en G.41 hadden ten opzichte van de overige onderstammen en M.9 T337 het pluspunt dat zij een zeer gladde vergroeiing vertoonden met ‘Elstar’ en geen wortelvelden vertoonden. Daarnaast gaf G.41 bij een gemiddeld iets hogere productie een hoger aandeel goed gekleurde vruchten (>33% blos) bij een vergelijkbare goede vruchtmaat als bij M.9 T337.
Effectiviteit van electrolysewater tegen Venturia inaequalis (schurft)
Schoorl, F.W. ; Jong, P.F. de - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - 3
malus - appels - venturia inaequalis - gewasbescherming - elektrolyse - elektrische stroom - desinfecteren - plagenbestrijding - proefopzet - apples - plant protection - electrolysis - electric current - disinfestation - pest control - experimental design
Effectiviteit bepalen van electrolysewater ter bestrijding van schurft, Venturia inaequalis op appelbladeren.
The role of Schmidt 'Antonovka' in apple scab resistance breeding
Bus, V.G.M. ; Weg, W.E. van de; Peil, A. ; Dunemann, F. ; Zini, E. ; Laurens, F.N.D. ; Blazek, J. ; Hanke, V. ; Forsline, P.L. - \ 2012
Tree Genetics and Genomes 8 (2012)4. - ISSN 1614-2942 - p. 627 - 642.
venturia-inaequalis - dresden-pillnitz - molecular characterization - candidate genes - broad-spectrum - rapd markers - race 6 - malus - cultivars - pathogen
'Antonovka' has long been recognised as a major source of scab (Venturia inaequalis) resistance useful for apple breeding worldwide. Both major gene resistances in the form of the Rvi10 and Rvi17 and quantitative resistance, collectively identified as VA, have been identified in different accessions of 'Antonovka'. Most of the 'Antonovka' scab resistance used in apple-breeding programmes around the world can be traced back to Schmidt 'Antonovka' and predominantly its B VIII progenies 33,25 (PI 172623), 34,6 (PI 172633), 33,8 (PI 172612) and 34,5 (PI 172632). Using genetic profile reconstruction, we have identified "common 'Antonovka' " as the progenitor of the B VIII family, which is consistent with it having been a commercial cultivar in Poland and the single source of scab resistance used by Dr. Martin Schmidt. The major 'Antonovka' scab resistance genes mapped to date are located either very close to Rvi6, or about 20-25 cM above it, but their identities need further elucidation. The presence of the 139 bp allele of the CH-Vf1 microsatellite marker known to be associated with Rvi17 (Va1) in most of the 'Antonovka' germplasm used in breeding suggests that it plays a central role in the resistance. The nature and the genetic relationships of the scab resistance in these accessions as well as a number of apple cultivars derived from 'Antonovka', such as, 'Freedom', 'Burgundy' and 'Angold', are discussed. The parentage of 'Reglindis' is unclear, but the cultivar commercialised as 'Reglindis' was confirmed to be an Rvi6 cultivar.
Wilde bestuivers in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe in 2010 en 2011
Reemer, M. ; Kleijn, D. - \ 2012
Leiden : Stichting European Invertebrate Survey - 29
insecten - bestuivers (dieren) - honingbijen - bestuiving - boomgaarden - apidae - wilde bijenvolken - pyrus - malus - habitats - betuwe - insect-plant relaties - insects - pollinators - honey bees - pollination - orchards - wild honey bee colonies - insect plant relations
Onderzoek naar wilde bestuivende insecten in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe tussen Zaltbommel en Echteld. De achterliggende onderzoeksvragen waren: 1. Welke bijen- en zweefvliegsoorten verzamelen stuifmeel op landbouwgewassen? 2. Op welke afstanden van hun (vermoedelijke) nestelplaatsen worden deze bijensoorten nog aangetroffen op landbouwgewassen? 3. Gebruiken deze soorten in dezelfde gebieden daarnaast andere pollenbronnen? Het huidige rapport doet verslag van een onderzoek om de eerste twee vragen te beantwoorden. De derde vraag komt in een latere fase aan de orde. De keuze om appel en peren te onderzoeken was ingegeven door het grote belang van deze fruitsoorten in de Nederlandse landbouw.
Beheersing appelbladgalmuggen aan de hand van monitoring
Elberse, I.A.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 36
vruchtbomen - malus - plantenplagen - dasineura mali - bestrijdingsmethoden - geïntegreerde plagenbestrijding - monitoring - optimalisatiemethoden - fruit trees - plant pests - control methods - integrated pest management - optimization methods
Minuscule mugjes zorgen in de moerbeddenteelt van appel voor grote problemen. Bij ernstige aantasting door deze appelbladgalmuggen (Dasineura mali) wordt de groei flink geremd en reageert de boom met het vormen van teveel scheuten. In dit project is onderzocht of de bestrijding van appelbladgalmuggen met bestaande en eventueel nieuwe gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren is, door gebruik te maken van een feromoonval als hulpmiddel om op het juiste tijdstip bespuitingen uit te voeren.
Bloemdunning bij appel - de eerste klap is een daalder waard - (poster)
Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
fruitteelt - malus - bloemdunning - chemische bestrijding - bereikt resultaat - mechanische methoden - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - pinching - chemical control - achievement - mechanical methods - agricultural research
Powerpointpresentatie over bloemdunning bij appels. Doel van het onderzoek is meer kennis en inzicht verkrijgen in de werking en mogelijkheden van de verschillende middelen en strategieën.
Gibberelline zorgt voor boom zonder knop : bloemknopvorming tijdens opkweek appelboom is te beperken
Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)12. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
fruitteelt - vruchtbomen - malus - groeivertragers - groeiremmers - boomkwekerijen - fruit growing - fruit trees - growth retardants - growth inhibitors - forest nurseries
Bloemknopvorming tijdens de opkweek van appelbomen is ongewenst. Vanuit bloemknoppen ontstaan minder snel en kwalitetief minder goede scheuten voor de ontwikkeling van een tweejarige knipboom. Ook de extra arbeid bij het opschonen van de stammen is niet wenselijk.
Beheersing appelbladgalmug : door geïntegreerde aanpak schade beperken
Sluis, B.J. van der; Elberse, I.A.M. - \ 2012
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
malus - fruitteelt - cecidomyiidae - plagenbestrijding - vallen - feromonen - monitoring - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - fruit growing - pest control - traps - pheromones - plant protection - control methods
De appelbladgalmug is een erg lastig te bestrijden insect. De larven van deze muggen veroorzaken omkrulling van het blad waardoor ze minder goed bereikbaar zijn. Advies over waarnemen met vallen en lijmplaten en de bestrijding van de appelbladgalmug op het juiste moment met de juiste bestrijdingsmiddelen.
Groeiregulatoren kunnen bloemknopvorming in vruchtboomteelt beperken
Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)13. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
vruchtbomen - malus - teelt - gibberellinen - plantengroeiregulatoren - groeivertragers - scheuten - proeven op proefstations - fruit trees - cultivation - gibberellins - plant growth regulators - growth retardants - shoots - station tests
Tijdens de opkweek van appelbomen is bloemknopaanleg sterk te beperken met behulp van gibberellinen (groeiregulatoren). Hiermee zijn verschillende behandelingen mogelijk, concludeert PPO na meerjarig praktijkonderzoek. Iedere behandeling kent echter ook wel een nadeel.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.