Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 40

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==market analysis
Check title to add to marked list
Tijd voor meer rationaliteit in de keten: Continuïteit en serviceverlening geven leverancier goede positie
Kooten, Olaf van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - farm management - vegetables - tomatoes - market analysis - price formation - gaming simulation
iMAP, an integrated Modelling Platform for Agro-economic commodity and Policy Analysis. New developments and policy support 2012-14
Drabik, D. - \ 2015
Luxembourg : European Commission (JRC technical reports JRC95468) - ISBN 9789279474774 - 64
agrarische economie - economische modellen - marktanalyse - gemeenschappelijk landbouwbeleid - europese unie - agricultural economics - economic models - market analysis - cap - european union
Building, maintaining and applying the integated Modelling Platform for Agro-economic Commodity and Policy Awards (iMAP) has been a long-term project (since 2005) at the Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS), whose aim is to deliver in-house policy support to the european Commission. iMAP is the result of collaboration with and contributions from many former and present IPTS colleagues, as well as from researchers outside IPTD. The present JRC Technical Report provides an update on published model-related policy impact analysis related to baselines, the Common Agricultural Policy, Resource and energy policies, the bioeconomy, Europe and its neighbours, and Europe's agri-food sector in the global market.
Natuur en biodiversiteit in de biologische markt. Verkenning van de mogelijkheden om natuur en biodiversiteit in de biologische markt te verwaarden
Meeusen, M.J.G. ; Koopmans, C. ; Stortelder, A.H.F. ; Zaalmink, W. ; Prins, H. ; Onwezen, M.C. ; Ham, A. van den; Wagenaar, J.P. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-011) - ISBN 9789086157044 - 35
melkveehouderij - biologische landbouw - marktanalyse - burgers - biodiversiteit - haalbaarheidsstudies - consumentenonderzoeken - houding van consumenten - biologisch-dynamische landbouw - dairy farming - organic farming - market analysis - citizens - biodiversity - feasibility studies - consumer surveys - consumer attitudes - biodynamic farming
In deze studie zijn de mogelijkheden verkend om natuur en biodiversiteit op biologische melkveebedrijven te vermarkten. Er is consumentenonderzoek uitgevoerd, er zijn pakketten van maatregelen opgesteld en getoetst op hun bijdrage aan biodiversiteit en de haalbaarheid voor de biologische melkveehouders. De burger verwacht van boeren en tuinders dat ze niet alleen voedsel produceren, maar ook bijdragen aan natuur en biodiversiteit en aan een aantrekkelijk landschap. Daarbij groeit het besef dat dit alleen mogelijk is als boerenondernemers hiervoor een reële vergoeding ontvangen. Het project waarvan we hier verslag doen, heeft tot doel de mogelijkheden voor het vermarkten van bovenwettelijke prestaties op het gebied van natuur en biodiversiteit te verkennen en uit te werken in een certificeringsprogramma.
Microalgae-based products for food and feed sector: an outlook for Europe
Enzing, C. ; Ploeg, M. ; Barbosa, M.J. ; Sijtsma, L. - \ 2014
Luxembourg : Joint Research Centre (JRC scientific and policy reports JRC 85709) - ISBN 9789279340376 - 82
algen - algenteelt - voedsel - voer - markten - marktanalyse - europese unie - biobased economy - algae - algae culture - food - feeds - markets - market analysis - european union
This report presents the results of an analysis of the technological and market developments in the field of micro-algal production systems, especially for food and feed products. Based on literature search and on interviews and survey to experts, the report provides the current state-ofthe- art of microalgae as systems for producing food/feed products and discusses the future challenges for Europe to become a key player in this field.
Motieven van actoren voor verdere verduurzaming in de houtketens
Hendriks, C.M.A. ; Kamphorst, D.A. ; Schrijver, R.A.M. - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-technical report 21) - 34
bosbeheer - houtproductie - duurzaamheid (sustainability) - certificering - marktanalyse - forest administration - timber production - sustainability - certification - market analysis
Motieven van actoren om de houtketen verder te verduurzamen, zijn onderzocht met interviews. Er zijn drie groepen actoren geïnterviewd: bosbeheerders/boseigenaren, houthandelaren en houtverwerkende bedrijven. De respondenten noemen bijvoorbeeld als belangrijke motieven: iets goed doen voor de wereld en behoud van hout als grondstof voor het eigen bedrijf, voor de toekomst en voor de (lokale) bevolking. Andere motieven zijn de reputatie van het bedrijf of de mogelijkheid zich te onderscheiden ten opzichte van andere bedrijven. Certificering wordt over het algemeen een goed middel bevonden om de houtketen te verduurzamen, al zien de respondenten de administratieve lasten als belangrijk nadeel. Uitbreiding van het areaal gecertificeerd bos wordt als belangrijk middel voor verdere verduurzaming van de houtketen gezien. Veel bedrijven geven echter aan ook zonder keurmerk duurzaam te (willen) werken. Trefwoorden: certificering, duurzaamheid, bosbeheer, boseigenaren, houtverwerkende bedrijven, houthandel
Graadmeter Diensten van Natuur : Vraag, aanbod, gebruik en trend van goederen en diensten uit ecosystemen in Nederland
Knegt, B. de - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 13) - 227
ecosysteemdiensten - ecosystemen - indicatoren - marktanalyse - natuurgebieden - landbouwgronden - stedelijke gebieden - ecosystem services - ecosystems - indicators - market analysis - natural areas - agricultural soils - urban areas
De Nederlandse samenleving maakt gebruik van verschillende goederen en diensten die ecosystemen leveren – de zogeheten ecosysteemdiensten. Door zichtbaar te maken wat de status en trends zijn van ecosysteemdiensten in Nederland kunnen ze beter onderdeel worden van de besluitvorming door de overheid en bedrijfsleven. Resultaten laten zien dat voor veel ecosysteemdiensten de trend de afgelopen circa 20 jaar negatief is; het aanbod van diensten uit de natuur neemt af of blijft stabiel, terwijl de vraag groeit. In geen enkel geval voorzien ecosystemen in de hele vraag. Ondanks de inzet van technische alternatieven en import om in de vraag te voorzien, blijft een deel van de vraag onvervuld. Natuurgebieden leveren, ondanks de beperkte oppervlakte, het grootste aandeel bij de meeste ecosysteemdiensten in Nederland.
Analyse Bouwstenen Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur
Blonk, R.J.W. ; Beukers, R. ; Duijn, A.P. van; Burg, S.W.K. van den; Mheen, H.W. van der - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C092/14) - 33
visserijbeleid - aquacultuur - strategisch management - marktanalyse - stimulansen - toekomst - nederland - innovaties - kennisoverdracht - fishery policy - aquaculture - strategic management - market analysis - incentives - future - netherlands - innovations - knowledge transfer
Door de verwachte groei van de wereldbevolking, de groeiende consumptie, en het achterblijven van de productie zal het verschil in vraag en aanbod voor vis, schaal- en schelpdieren steeds groter worden. Tegelijkertijd heeft de visserijsector ook binnen de EU steeds meer moeite om aan de stijgende vraag voor deze producten te voldoen. Om de kloof tussen vraag en productie van vis, schaal- en schelpdieren te verkleinen, en niet te afhankelijk te worden van importen, zet de EU in op het stimuleren van de aquacultuursector. Volgens de nieuwe beleidsrichting in het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EMFZV) dient de ontwikkeling van aquacultuur binnen de EU zich te richten op productie- en afzetverhoging door innovaties op techniek en kennis. Het rapport bestaat uit een marktanalyse en een analyse van de belangrijkste uitdagingen en interventies die nodig zijn om het perspectief van de Nederlandse aquacultuursector te vergroten. De bevindingen zijn gebaseerd op een combinatie van literatuuronderzoek en interviews met stakeholders binnen de Nederlandse aquacultuursector.
Market analysis of Aquaculture in Kenya
Turenhout, M.N.J. ; Rurangwa, E. ; Duijn, A.P. van - \ 2013
Den Haag / Yerseke : LEI / IMARES (Report / IMARES C182/13) - 62
aquacultuur - marktanalyse - kenya - aquaculture - market analysis
Nieuwe aanpak voor natuurbescherming en armoedebestrijding : de Koija case in Kenia
Lamers, M.A.J. ; Duim, V.R. van der; Wijk, J. van; Nthiga, R. - \ 2012
Vrijetijdstudies 30 (2012)3. - ISSN 1384-2439 - p. 27 - 39.
natuurbescherming - toerisme - toerismebeleid - marktanalyse - kenya - nature conservation - tourism - tourism policy - market analysis
In de afgelopen twintig jaar zijn in Oostelijk en Zuidelijk Afrika, vaak financieel ondersteund door (internationale) donoren, steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan tussen lokale bevolking, natuurbeschermingsorganisaties en particuliere toeristische ondernemingen. Deze partnerschappen streven naar natuurbescherming en armoedebestrijding buiten nationale parken en reservaten en zien toerisme als een effectief mechanisme om dit te realiseren. Dit artikel analyseert één van deze samenwerkingsverbanden. Het voorbeeld van de tien jaar oude Koija Starbeds lodge, gelegen in Laikipia, Kenia, laat zien dat er zowel baten als bedreigingen verbonden zijn aan de marktgerichte benadering van natuurbescherming.
Internationaal perspectief : huidige positie van en kansen voor de Nederlandse agribusiness op internationale markten
Berkum, S. van - \ 2012
[Den Haag] : LEI Wageningen UR - 24
landbouwindustrie - landbouwsector - export - internationale handel - marktanalyse - handelsstatistieken - agribusiness - agricultural sector - exports - international trade - market analysis - trade statistics
De studie geeft een overzicht van de huidige omvang en de recente ontwikkelingen van de export van de Nederlandse agribusiness.
Over ecosysteemdiensten : een afbakening
Veeneklaas, F.R. - \ 2012
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 16) - 6
ecosysteemdiensten - natuurlijke hulpbronnen - begrippen - marktanalyse - ecosystem services - natural resources - concepts - market analysis
In veel onderzoek van Wageningen UR en het Planbureau voor de Leefomgeving spelen ecosysteemdiensten een rol. WOt-paper 16 beoogt het begrip ‘ecosysteemdienst’ te verhelderen om zo te komen tot een gemeenschappelijk begrippenkader. Ook het verwante begrip ‘landschapsdienst’ komt aan de orde. Daarnaast passeert een aantal steeds terugkerende aspecten van ecosysteemdiensten de revue waarvan onderzoekers zich bewust moeten zijn en waarmee zij rekening moeten houden in hun werk.
Assessing the adaptive capacity of agriculture in the Netherlands to the impacts of climate change under different market and policy scenarios (AgriAdapt project).
Wolf, J. ; Reidsma, P. ; Schaap, B.F. ; Mandryk, M. ; Kanellopoulos, A. ; Ewert, F. ; Oort, P.A.J. van; Angulo, C. ; Rumbaur, C. ; Lock, R. ; Enders, A. ; Adenauer, M. ; Heckelei, T. ; Rötter, R.P. ; Fronzek, S. ; Carter, T.R. ; Verhagen, A. ; Ittersum, M.K. van - \ 2012
Wageningen : Climate changes Spatial Planning (KvR 059/12 ) - ISBN 9789088150517 - 73
klimaatverandering - klimaatadaptatie - akkerbouw - bedrijfssystemen - marktanalyse - structurele verandering - gewasproductie - modelleren - landbouwbeleid - nederland - flevoland - europese unie - climatic change - climate adaptation - arable farming - farming systems - market analysis - structural change - crop production - modeling - agricultural policy - netherlands - european union
The AgriAdapt project has developed methodologies that enable (a) the assessment of impacts, risks and resiliencies for agriculture under changes in climatic conditions but also under changes of other drivers (market, technology, policy, etc.) and (b) the evaluation of adaptation strategies at farm type and regional scale. The methodologies are applied to arable farming over Europe and in a more integrated way, to that in Flevoland, the Netherlands as the key case. The methodologies at European level include (a) Crop modelling and (b) Market modelling. The methodologies at regional level cover the following main areas: (a) Integrated sustainability assessment, (b) Development of scenarios of farm structural change towards 2050, (c) Calculation of crop yields for different scenarios in 2050 inclusive agro-climate calendars, and (d) Partial and fully integrated analysis of farming systems in 2050, inclusive the aggregation to the regional level. Results from the application of the different methodologies are presented here. For example, exploring future farming systems shows that the most important driving factors towards 2050 within the A1-W scenario with a globalized economy, are (a) the yield increase due to climate change, (b) the expected product price change and (c) the degree of innovation in crop productivity. The effects of climate change are projected to have a positive economic effect on arable farming.
The Indonesian seafood sector; a value chain analysis
Duijn, A.P. van; Beukers, R. ; Pijl, W. van der - \ 2012
The Hague : CBI & LEI, part of Wageningen UR - 73
aquacultuur - visproducten - waardeketenanalyse - export - indonesië - vraag - marktanalyse - landen van de europese unie - aquaculture - fish products - value chain analysis - exports - indonesia - demand - market analysis - european union countries
The Asian region is a major supplier of fish products to the EU market. Over the past five years in par-ticular, the aquaculture sector in some Asian countries has become an important producer as well as ex-porter of whitefish and shrimps. Within the Asian region, CBI is currently studying the possibilities of developing integrated programmes for the seafood sector for specific countries. This follows up on CBI's current seafood activities in Indonesia with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) and the Su-rabaya Seafood Centre. For the development of these programmes, a good understanding of the supply and demand side of the industry is essential. For CBI to support further export growth of the seafood sec-tor of Indonesia, additional research on the value chains of the most relevant seafood products in Indone-sia is required
Mexican protected horticulture: Production and market of Mexican protected horticulture described and analysed
Garcia Victoria, N. ; Valk, O.M.C. van der; Elings, A. - \ 2011
Bleiswijk/Den Haag : Wageningen UR Greenhouse Horticulture/LEI (Rapporten GTB 1126) - 104
mexico - glastuinbouw - sierteelt - productie - marktanalyse - concurrerend vermogen - internationale samenwerking - nederland - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - production - market analysis - competitive ability - international cooperation - netherlands
Referaat Deze studie beschrijft en analyseert de Mexicaanse bedekte tuinbouwsector, die zich sterk ontwikkelt, en daarmee een relevante partner voor de Nederlandse toeleverende industrie is. De sector is geografisch over het grote land verspreid, en wordt gekenmerkt door een grote variatie in technologisch niveau. De export naar de VS en Canada zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de groentesector. Moment van productie, logistiek, kwaliteit en traceability, kostenreductie en samenwerking zijn essentieel. De sierteeltsector kan niet met andere Latijns Amerikaanse landen op de exportmarkt concurreren, en zal sterk afhankelijk zijn van de nationale situatie. Hardware, kennis, infrastructuur, en samenwerking zijn enkele verbeterpunten. De Nederlandse tuinbouwindustrie is leidend en levert hoge kwaliteit producten en diensten. De voor de hand liggende markten in Mexico voor Nederlandse leveranciers liggen op het midden- en hoogtechnologische niveau. Het meest interessant zijn: 1. Kleine tot middelgrote (0,5 tot 2 ha) groentebedrijven die zich hebben geclusterd. 2. Kleine tot middelgrote bloemen- en sierplantenbedrijven die goede variëteiten nodig hebben. 3. Middelgrote tot grote groentebedrijven in verschillende gebieden die met maatwerk vooruit geholpen kunnen worden. 4. Middelgrote tot grote snijbloembedrijven in Baja California die naar de VS exporteren. 5. Agroparken. Abstract This study describes and analyses the strongly developing Mexican greenhouse horticultural sector, which is a relevant partner for the Dutch supply industry. The sector is geographically spread over the large country, and characterized by wide variation in technology level. The export to the USA and Canada is relevant for the development of the vegetable sector. Timing of production, logistics, quality and traceability, cost reduction and cooperation are essential. The ornamental sector can not compete with other Latin American countries on the export market, and will largely depend on the domestic situation. Hardware, knowledge, infrastructure, cooperation are some of the issues. The Dutch horticultural industry is world-leading and supplies high-quality products and services. Therefore, the obvious markets for Dutch suppliers in Mexico are formed by the medium and high-tech sectors. Most interesting are: 1. Small to medium scale (0.5 to 2 ha) vegetable farms that have formed clusters. 2. Small to medium scale flower and ornamental farms that need good varieties. 3. Medium to large vegetable growers in various regions can be assisted in their advancement through a tailormade approach. 4. Medium to large-scale cut flower farms in Baja California that exporting to the USA. 5. Agroparks.
Consumenten en biodiversiteit: beleidsdossier en achtergronddossier
Burg, S.W.K. van den; Harms, B. ; Overbeek, M.M.M. - \ 2011
Den Haag : Ministerie van EL&I (Consumentenplatform ) - 34
biodiversiteit - duurzaamheid (sustainability) - consumentengedrag - marktanalyse - overheidsbeleid - biodiversity - sustainability - consumer behaviour - market analysis - government policy
De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen heeft gezocht naar manieren voor het duurzaam gebruik van biodiversiteit en grondstoffen. Langs drie wegen wordt deze opgave benaderd: vergroening van de economie; landgebruik en gebiedsbescherming; bewustwording. De Nederlandse consument is daar één van de actoren bij. Het consumentenplatform signaleert echter dat er meer voor nodig is om grote veranderingen teweeg te brengen. Daarin spelen (grote) marktpartijen op dit moment de belangrijkste rol.
Marktbeleid voor groenten en fruit; Aanbevelingen voor een Gemeenschappelijke Marktordening na 2013
Bunte, F.H.J. ; Lans, C.J.M. van der; Knijff, A. van der; Meer, R.W. van der; Poot, E.H. - \ 2011
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI 2011-064) - ISBN 9789086155392 - 91
marktregulaties - marktplanning - markteconomie - marktanalyse - fruit - groenten - tuinbouw - europese unie - nederland - market regulations - market planning - market economics - market analysis - vegetables - horticulture - european union - netherlands
De Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) voor Groenten en Fruit moet de voedingstuinbouw stimuleren marktgericht te produceren en de toegevoegde waarde te verhogen. Tuinders moeten niet alleen met elkaar, maar vooral met hun afnemers samenwerken.
Kansen en barrières voor verduurzaming van houtketens
Kamphorst, D.A. ; Oorschot, M.M.P. van - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 222)
houtproducten - hout - certificering - duurzaamheid (sustainability) - marktanalyse - wood products - wood - certification - sustainability - market analysis
Deze studie heeft een focus op het vergroten van het aandeel gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde bossen op de Nederlandse markt. Hierbij spelen de schakels in de houtketens een belangrijke rol. In dit onderzoek wordt gekeken naar barrières en kansen om het aandeel duurzaam hout op de markt te vergoten, door te kijken naar de specifieke kenmerken van de ketens.
Marktinformatie voor landbouwbeleid
Bont, C.J.A.M. de; Kamphuis, B.M. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086155217 - 50
landbouwbeleid - agrarische economie - economisch beleid - marktanalyse - informatiesystemen - prijsbeleid - landbouwprijzen - voedselprijzen - agricultural policy - agricultural economics - economic policy - market analysis - information systems - price policy - agricultural prices - food prices
In de afgelopen decennia heeft Nederland een goed functionerend systeem van landbouwmarkt- en prijsinformatie opgebouwd. Het systeem bestaat uit een omvangrijk netwerk van informanten en gebruikers. De informatie wordt gebruikt voor verschillende doeleinden: markinformatie voor bedrijven, overheidsbeleid, onderzoek en statistiek.
"Klimaatverandering" in het onderwijs aan VU, UU en WU
Hoosbeek, Marcel - \ 2010
climatic change - higher education - market analysis
Concurrentieanalyse van de Nederlandse oestersector
Bakker, T. ; Dvortsin, L. - \ 2010
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 14
schaal- en schelpdierenvisserij - oesterteelt - oesters - marktconcurrentie - marktanalyse - shellfish fisheries - oyster culture - oysters - market competition - market analysis
Deze notitie beschrijft een kortlopende concurrentieanalyse waar literatuurstudie deel van uit maakt naar de concurrentiekracht van de Nederlandse oestersector. De Nederlandse oestersector is afgelopen jaren een aanzienlijk deel van zijn marktaandeel kwijtgeraakt door de toegenomen concurrentie, verslechterde marktomstandigheden en de mindere kwaliteit van de oesters. Het uitvoeren van een concurrentiekrachtonderzoek dient daarom als een middel om meer inzicht te krijgen in huidige situatie en potentieel nieuwe markten voor Nederlandse oestersector. De notitie is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Oester Vereniging.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.