Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 105

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==marketingkanalen
Check title to add to marked list
SPARK-UP; Seaweed Production And Refining of Kelp, Ulva and Palmaria : 2013-2016
Wald, J. ; Visser, W. de; Brandenburg, W.A. ; Jongschaap, R.E.E. ; Werf, A.K. van der; Deelman, Berth-Jan ; Helmendach-Nieuwenhuize, Carola - \ 2016
Plant Research International - 144 p.
seaweeds - biobased economy - seaweed culture - biomass production - biomass conversion - aquatic biomass - biorefinery - seaweed products - applications - applied research - cropping systems - marketing channels - zeewieren - zeewierenteelt - biomassa productie - biomassaconversie - aquatische biomassa - bioraffinage - zeewierproducten - toepassingen - toegepast onderzoek - teeltsystemen - marketingkanalen
In het SPARK-UP project, waarin de partners Arkema, PRI-WUR en North Seaweed samenwerkten aan de ontwikkeling van toepassing van zeewier in de biobased economy, is de afgelopen jaren veel werk verzet. In een bassin op het terrein van Arkema, heeft PRI een teeltsysteem opgezet en in gebruik genomen, om onder gecontroleerde omstandigheden zeewier te telen in Westerscheldewater dat in het bassin was ingenomen. Arkema heeft gewerkt aan de raffinage van wieren, met name gericht op de suikers. North Seaweed heeft zich geconcentreerd op het ontwikkelen van businesscases van geraffineerde eiwitten en alginaten uit zeewier en bij het gebruik van de hele wieren als plantversterkers.
Metropolitan food supply in Egypt : market analysis hydroponics production for selected urban areas
Waldhauer, N. ; Soethoudt, J.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1551) - ISBN 9789462574052 - 24
hydrocultuur - marketingkanalen - toekomst - internationale samenwerking - impact van toerisme - kosten-batenanalyse - egypte - hydroponics - marketing channels - future - international cooperation - tourism impact - cost benefit analysis - egypt
Various ways for successful Cultivar introduction in the market
Nuijten, H.A.C.P. ; Zeelenberg, A. ; Janmaat, L. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2015
Louis Bolk Instituut
marketing - marketingkanalen - appels - gevalsanalyse - cultivars - ziekteresistentie - fruitteelt - agro-industriële ketens - verbetering - biologische productie - biologische landbouw - marketing channels - apples - case studies - disease resistance - fruit growing - agro-industrial chains - improvement - biological production - organic farming
In this brochure key obstacles and opportunities for market introduction of disease-resistant cultivars of apple and potato are described. Various solution pathways have been compared. The comparison focuses strongly on apple because many experiences have been gained with the introduction of scab resistant cultivars. Four solution pathways are described with four case studies.
Voeding online: een kwestie van medium én mentaliteit
Dagevos, H. - \ 2014
Voeding Nu 16 (2014)9. - ISSN 1389-7608 - p. 14 - 15.
consumentengedrag - voedselinkoop - internet - supermarkten - voedingsmiddelen - vleeswaren - marketingkanalen - consumer behaviour - food purchasing - supermarkets - foods - meat products - marketing channels
In Nederland kopen we nog betrekkelijk weinig voeding online. De verwachting is dat dit gaat veranderen de komende tijd. De voorlopers bedienen zich niet alleen van moderne media als verkoopkanaal, maar houden er ook een andere mentaliteit op na over ‘het goede eten’. De vlucht die het aanbieden van vleespakketten momenteel neemt, illustreert dit goed.
Bloembollen op pot
Kortstee, H.J.M. - \ 2014
Wageningen UR
bloembollen - verkoopbevordering - marketingtechnieken - agrarische handel - tuincentra - consumenten - potplanten - teleshopping - marketingkanalen - ondernemerschap - bedrijfseconomie - ornamental bulbs - sales promotion - marketing techniques - agricultural trade - garden centres - consumers - pot plants - marketing channels - entrepreneurship - business economics
Gebroeders Straathof over bloembollen op pot en hoe hij met behulp van een business model zich meer gaat inzetten op de verkoop van bloembollen in potten aan consumenten.
Regio producten, Usp of Utopie?
Scheer, F.P. ; Snels, J.C.M.A. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1359) - ISBN 9789461734839 - 28
logistiek - regionale voedselketens - streekgebonden producten - ketenmanagement - marketingkanalen - kostenbeheersing - agrodistributie - logistics - regional food chains - regional specialty products - supply chain management - marketing channels - cost control - agro distribution
Hoe kan de logistiek rondom de vele initiatieven om streekproducten bij de consument te krijgen slimmer worden georganiseerd? Lastig, blijkt uit de discussie tijdens de bijeenkomst over Agrologistiek georganiseerd door het platform Agrologistiek bij Connekt in Delft. Toch lijken de oplossingen dichterbij te zijn dan iedereen denkt.
Producten van de boerderij in de stad. Mogelijkheden voor afhaalpunten voor lokale producten
Haaster-de Winter, M.A. van; Ruissen, A. ; Schans, J.W. van der; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Jansma, J.E. - \ 2013
multifunctionele landbouw - regionale voedselketens - streekgebonden producten - relaties tussen stad en platteland - stedelijke gebieden - voedselvoorziening - marketingkanalen - multifunctional agriculture - regional food chains - regional specialty products - rural urban relations - urban areas - food supply - marketing channels
Voedsel kan tegenwoordig in principe overal gemaakt worden en/of vandaan komen. Echter, eten uit de buurt blijkt ook zijn (smaakvolle) waarde te hebben en consumenten zijn zich aan het heroriënteren op lokaal voedsel, waaronder streekproducten en producten van de boerderij. Hoewel producten van de boer in trek zijn, worden deze nog niet altijd gekocht. Dat kan anders. Op verzoek van de multifunctionele sector en voor (web) winkels, producenten en gemeenten heeft Wageningen UR onderzoek gedaan naar een oplossing voor stedelijke voedselvoorziening en mogelijkheden voor afhaalpunten in de stad voor lokale producten verkend. Hierover leest u meer in deze brochure. Zie hiernaast voor een schematische weergave van de inhoud.
Governance, marketing and innovations in Beninese pineapple supply chains : a survey of smallholder farmers in South Benin
Arinloye, D.D.A.A. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta; Tiny van Boekel, co-promotor(en): Geoffrey Hagelaar; Anita Linnemann. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735348 - 194
agro-industriële ketens - ketenmanagement - ananassen - ananas comosus - marketing - boeren - marketingkanalen - innovaties - governance - benin - agro-industrial chains - supply chain management - pineapples - farmers - marketing channels - innovations

The main goal of the study was to identify an innovative approach that could overcome market quality and price information asymmetry issues in pineapple supply chain in Benin. Two case studies were conducted in Benin and Ghana, with an in-depth survey of 219 farmers in Benin. The study mapped the supply chain and gave more insights on the existing forms of governance structures (GS) as well as constraints and opportunities for quality improvement and market access. The study proposes a new construct of ’multi-governance choices’, as a further contribution to the transaction cost theory literature on how and why smallholder farmers select among alternative GS in agrifood chains. Further investigation showed how smallholder farmers’ characteristics, production systems, product quality and marketing context affect farmer’s selection of marketing channels. Finally the study demonstrated how smallholder farmers can overcome information asymmetry and knowledge gap issues by using information and communication technologies.

EU-breed onderzoek naar coöperaties
Bijman, J. ; Poppe, K.J. - \ 2012
Coöperatie 2012 (2012)613. - ISSN 1389-7462 - p. 8 - 9.
landbouwcoöperaties - coöperaties - landen van de europese unie - vergelijkend onderzoek - marketingkanalen - landbouwproducten - internationale handel - overheidsbeleid - agricultural cooperatives - cooperatives - european union countries - comparative research - marketing channels - agricultural products - international trade - government policy
Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van land- en tuinbouwcoöperaties in alle lidstaten van de Europese Unie toont aan dat coöperaties in alle landen en bijna alle sectoren van groot belang zijn voor de afzet van agrarische producten, én dat dit belang nog steeds toeneemt.
Gevolgen en perspectief van regionaal voercentrum voor de melkveehouderij = Implications and perspective of regional feed centre for the dairy sector
Galama, P.J. ; Zom, R.L.G. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 636) - 32
melkveehouderij - veevoeder - regionale centra - centralisatie - marketingkanalen - dairy farming - fodder - central places - centralization - marketing channels
The implications of a regional feedcentre for environment, society and regional innovations are given. Perspective for coöperation between dairy and arable farmers for different regions in the Netherlands is shown.
Ex-ante analyse wetsvoorstel stelsel van verantwoorde mestafzet
Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. ; Ham, A. van den - \ 2012
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 38
mestverwerking - dierlijke meststoffen - marketingkanalen - distributie - scenario-analyse - manure treatment - animal manures - marketing channels - distribution - scenario analysis
Invoering van verplichte mestverwerking kan op middellange termijn (2015) het tekort aan afzetmogelijkheden voor dierlijke mest oplossen en daarmee de druk op de mestmarkt opheffen. Een voorwaarde daarbij is dat de verwerkingscapaciteit van dierlijke mest zodanig toeneemt dat er niet langer sprake is van een tekort aan afzetmogelijkheden van mest.
Kansen en knelpunten voor korte ketens : 'Wie een korte keten wil starten moet een lange adem hebben.'
Vijn, M.P. ; Voort, M.P.J. van der; Dijk, S.M. van - \ 2012
Ekoland 32 (2012)3. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
marktonderzoek - streekgebonden producten - marketing - marketingkanalen - regionale voedselketens - market research - regional specialty products - marketing channels - regional food chains
Streekproducten lenen zich uitstekend voor afzet in een korte keten. Maar wat kan een ondernemer nu echt doen om het opzetten en beheren van een korte keten met streekproducten tot een succes te maken?
Handelsrelaties in de aardappel- en varkenssector; De relatie tussen aanbieder en afnemer
Janssens, S.R.M. ; Hoste, R. ; Baltussen, W.H.M. ; Bunte, F.H.J. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155705 - 65
handelsrelaties - aardappelen - varkens - landbouwprijzen - risico - contractlandbouw - prijsvorming - marketingkanalen - trade relations - potatoes - pigs - agricultural prices - risk - contract farming - price formation - marketing channels
De relaties tussen aanbieder en afnemers van agrarische producten zijn veelal langdurig. Telers en verwerkers van industrieaardappelen sluiten vaker rechtstreeks overeenkomsten met elkaar dan varkenshouders, die de afzet via de tussenhandel prefereren. Varkenshouders en aardappeltelers hebben beiden te maken met prijsrisico's. De meeste aardappeltelers kiezen voor gemak en zekerheid en sluiten jaarlijks contracten af, hoewel de prijs op de vrije markt gemiddeld hoger is. Middels een contract dekken aardappeltelers zich niet alleen in tegen prijsrisico's maar hebben ze ook afzetzekerheid. Prijsrisico's worden in de praktijk ook afgedekt via een mix van afzetvormen zoals vrije markt, poolcontracten en vaste prijscontracten. Varkenshouders dekken zich in tegenstelling tot akkerbouwers nauwelijks in tegen prijsrisico's. Zij handelen vrijwel volledig op basis van weekprijzen. In tegenstelling tot akkerbouwers handelen varkenshouders vrijwel niet op de termijnmarkt. Gewoonte en vertrouwen zijn belangrijke redenen waarom aanbieders niet snel van afnemer switchen. Bij de rechtstreekse overeenkomsten tussen aardappeltelers en verwerkers, speelt ook de zekerheid van grondstoffenvoorziening voor de verwerkende industrie een rol.
Het opzetten van korte ketens met streekproducten
Voort, M.P.J. van der; Dijk, S.M. van; Roest, A.E. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV (ppo-rapport 3250178310) - 43
streekgebonden producten - marketing - marketingkanalen - productie - regional specialty products - marketing channels - production
Consumententrends als ‘versheid,’ ‘ambachtelijkheid’ en ‘genieten’ bieden kansen voor streekproducten. Bovendien versterken streekproducten de relatie tussen stad en platteland en stimuleren ze bewustwording van gezond en lekker eten bij burgers. Diverse onderzoeken naar streekproducten in Nederland laten zowel kansen als belemmeringen zien voor het gebruik van streekproducten én voor ketenontwikkeling. Maar wat kan een ondernemer nu echt doen om het opzetten en beheren van een korte keten met streekproducten tot een succes te brengen? En welke rol kan beleid hierin spelen? Resultaten laten zien dat te weinig zicht op de markt onzekerheid oplevert over de afzet van producten. Distributie en logistiek blijven tevens belangrijke knelpunten. De uitdaging is de juiste balans te vinden tussen investeringen en huidige en verwachte inkomsten.
Typisch Groothandel 2010 Vergelijking 2005 - 2009
Willigen, R. van; Ensink, B. ; Splinter, G.M. ; Dijkxhoorn, Y. - \ 2010
Aalsmeer : HBAG / LEI / PT
sierteelt - tuinbouw - internationale handel - markten - agrarische economie - bedrijfsresultaten in de landbouw - marktsegmentatie - marketingkanalen - economische situatie - gewasproductie - ornamental horticulture - horticulture - international trade - markets - agricultural economics - farm results - market segmentation - marketing channels - economic situation - crop production
Rapport over de ontwikkelingen van de groothandel in de sierteeltketen. Hoe zit de branche in elkaar hoe heeft het zich de laatste jaren ontwikkeld. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de ontwikkelingen in snijbloemen en die in planten.
Verkenning van de milieueffecten van lokale productie en distributie van voedsel in Almere : energieverbruik, emissie van broeikasgassen en voedselkilometers
Sukkel, W. ; Stilma, E.S.C. ; Jansma, J.E. - \ 2010
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO 392) - 52
stadslandbouw - stadsontwikkeling - voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - voedselvoorziening - milieueffect - marketingkanalen - landgebruiksplanning - regionale voedselketens - duurzame landbouw - zuidelijk flevoland - milieu-analyse - scenario-analyse - urban agriculture - urban development - food production - sustainability - food supply - environmental impact - marketing channels - land use planning - regional food chains - sustainable agriculture - environmental analysis - scenario analysis
Een van de toekomstige ontwikkelingsgebieden, Almere Oosterwold, is ongeveer 4.000 ha groot. De landbouw in het toekomstige Almere Oosterwold wordt door Almere gezien als een potentiële drager van de duurzaamheidprincipes van de stad. De leidende vraag is in welke mate de landbouw in Almere Oosterwold kan bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening van toekomstig Almere. Uitgangspunt hierbij is dat Almere Oosterwold in 20% van de voedselbehoefte van toekomstig Almere met ca. 350.000 inwoners voorziet. Drie toekomst scenario’s voor lokale voedselproductie in Almere zijn doorgerekend. Het doel was om te bepalen in hoeverre 20% van de totale voedselbehoefte regionaal geproduceerd kan worden. Vervolgens is berekend wat deze lokale productie kan bijdragen aan de reductie van voedselkilometers, broeikasgasemissie en het gebruik van fossiele brandstof.
Regionale voedselketen: MijnBoer levert smaakvolle, regionale versproducten voor een redelijke prijs
Soethoudt, H. ; Duineveld, M.P.J. - \ 2010
TransForum
supermarkten - verse producten - houding van consumenten - marketingkanalen - samenwerking - regionale voedselketens - streekgebonden producten - duurzame landbouw - supermarkets - fresh products - consumer attitudes - marketing channels - cooperation - regional food chains - regional specialty products - sustainable agriculture
De consument eist steeds meer dat de producten die hij koopt duurzaam geproduceerd zijn. Maar wat hij kàn kopen, is afhankelijk van de producten in het schap van de supermarkt. Supermarkten laten zich bij hun inkoopbeleid vooral leiden door de prijs; relaties met producenten zijn voor hen vooral afhankelijk van de productprijzen. Producenten zijn voor hen daarom onderling uitwisselbaar. De extra’s (zoals duurzame productiewijze, smaak en kwaliteit) leveren de producent via het traditionele afzetkanaal bijna niets op en het is voor hem ook vrijwel onmogelijk om hierin te investeren. Het project ‘MijnBoer’ legt de directe verbinding tussen producent en consument en speelt in op de behoefte van consumenten aan authentiek, smakelijker en kwalitatief voedsel dat op een duurzame wijze is geproduceerd.
Biologische boerenmarkten in Nederland, analyse en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling
Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. ; Dekking, A.J.G. - \ 2010
Lelystad : PPO AGV (PPO/ Rapport ) - 37
biologische landbouw - marketingkanalen - boerenmarkten - consumentengedrag - biologische voedingsmiddelen - marketing - organic farming - marketing channels - farmers' markets - consumer behaviour - organic foods
De aanleiding voor het onderzoek is de vraag van biologische ondernemers die zien dat de boerenmarkten niet goed lopen. Zij zoeken naar antwoord op de vraag: ‘waarom vindt de stagnatie in de ontwikkeling van boerenmarkten plaats en is deze op te heffen? Zij zijn op zoek naar handvatten voor verbetering. Om de vraag te kunnen beantwoorden heeft WUR-PPO in opdracht van de Themawerkgroep Multifunctionele landbouw en Directe Verkoop van Bioconnect onderzoek verricht naar de succes- en faalfactoren van de biologische boerenmarkt. In dit rapport de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de biologische boerenmarkt en aanbevelingen om de biologische boerenmarkt verder te ontwikkelen. Ook is in dit rapport een actuele lijst met boerenmarkten opgenomen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen biologische boerenmarkten aan de ene kant en streek-, duurzame markten of ‘fairs’ aan de andere kant. Een aantal winkelformules die tegen de streek- of duurzame markt en ‘fairs’ aanleunen worden in dit rapport kort beschreven, maar niet verder geanalyseerd. Het onderzoek heeft zich uitdrukkelijk op biologische boerenmarkten gericht
Gaan we ze aanbieden of gaan we ze verkopen
Kooten, O. van - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)2. - p. 12 - 13.
tuinbouwbedrijven - teelt onder bescherming - kassen - samenwerking - gewaskwaliteit - tomaten - marketingkanalen - marketingbeleid - vruchtgroenten - glastuinbouw - groenten - market gardens - protected cultivation - greenhouses - cooperation - crop quality - tomatoes - marketing channels - marketing policy - fruit vegetables - greenhouse horticulture - vegetables
Al een tijdje worden verschillende discussies gevoerd over verdergaande samenwerking in de glastuinbouw in Nederland. Het lijkt er op dat dit vooral is ingegeven door de overlevingsdrang van grote groepen telers die het water aan de lippen staat. De betrokkenen kijken vooral naar machtsverhoudingen en proberen hiermee het Calimero-effect te ontstijgen. Maar als je alleen maar gaat samenwerken om de marktmacht van de ander te ondergraven, roep je een hoop ellende op je af. Olaf van Kooten, deskundige op het gebied van ketens in de tuinbouw, geeft zijn mening
RESIDU management in spruiten 2009 : eindrapportage
Mooijaart, A. ; Oers, C. van; Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2009
DLV Plant - 14
spruitjes - brassica oleracea var. gemmifera - bladgroenten - residuen - pesticiden - regelingen - marketingkanalen - nederland - brussels sprouts - leafy vegetables - residues - pesticides - regulations - marketing channels - netherlands
Een aantal afzetkanalen, supermarkten stelt sinds een aantal jaren bovenwettelijke eisen mbt residu in spruiten. Om te onderzoeken of door een betere keuze van middelen het mogelijk was om aan deze eis te voldoend is er in 2008 een blokkenproef aangelegd op PPO locatie Westmaas. De resultaten van deze proef waren zodanig positief dat besloten is om dit onderzoek in 2009 een vervolg te geven. In het project werkten een team van deskundigen samen van DLV Plant, Bayer Crop Science, LTO Groeiservice aangevuld met PPO en van Iperen. Binnen het projectteam is een plan van aanpak gemaakt om verschillende strategieën te vergelijken en te komen tot een zo laag mogelijke residu. De opzet van 2009 komt overeen met die van 2008. Het projectteam is in beide jaren een aantal malen bij elkaar geweest om het project te begeleiden. De proef maakt duidelijk dat het dit jaar net als in 2008 mogelijk is om vrijwel zonder residu te telen. Dit komt enerzijds door het kiezen van middelen waarvan bekend is dat zij beter scoren en anderzijds door gewoon ook minder middelen in te zetten. Ondanks een hoge ziektedruk van koolmot is een goede opbrengst gehaald. Ook in de objecten met minder inzet van werkzame stof en/of milieubelastingspunten. Uiteindelijk is er ook minder residu gevonden.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.