Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 53

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==massa
Check title to add to marked list
Nauwelijks compostering vaste mest op het lagekostenbedrijf
Blanken, K. ; Dooren, H.J. van - \ 2001
Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 5 - 7.
stalmest - rundveemest - mest - opslag - compostering - samenstelling - chemische samenstelling - volume - massa - gewicht - mestverwerking - farmyard manure - cattle manure - manures - storage - composting - composition - chemical composition - mass - weight - manure treatment
Gedurende een half jaar werd daarom de opslag van de vaste mest in een proefopstelling gevolgd. Hieruit bleek dat er vrijwel geen compostering op gang kwam en dat de massareductie daardoor minder is dan verwacht.
Milde snavelbehandeling op tien dagen leeftijd: geen stagnatie in gewichtsverloop bij batterijhennen
Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 2000
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 14 - 15.
batterijhuisvesting - hennen - snavelkappen - jonge dieren - gewicht - massa - diervoedering - lichtregiem - dierverzorging - battery husbandry - hens - debeaking - young animals - weight - mass - animal feeding - light regime - care of animals
Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) Het Spelderholt voert momenteel de zesde proef voor het onderzoek met verrijkte kooien. Niet snavelbehandelen gaf in de voorgaande proeven nog teveel problemen met verenpikkerij en kannibalisme. Om deze reden worden op de verrijkte kooien ongekapte hennen vergeleken met op 10 dagen leeftijd behandelde dieren. In dit artikel gaan we in op de resultaten van de opfok.
Ontwikkeling lichaamsgewichten zesde koppel voor de batterijstal leghennen
Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1999
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)2. - ISSN 0924-9087 - p. 7 - 12.
hennen - kippen - pluimveehokken - batterijkooien - belichting - lichtregiem - verlichting - licht - groei - massa - gewicht - ontwikkeling - productiviteit - rentabiliteit - diervoedering - voer - dierfysiologie - ovipositie - agrarische bedrijfsvoering - snavelkappen - fysische factoren - dierverzorging - hens - fowls - poultry housing - battery cages - illumination - light regime - lighting - light - growth - mass - weight - development - productivity - profitability - animal feeding - feeds - animal physiology - oviposition - farm management - debeaking - physical factors - care of animals
In de batterijstal van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) is in december 1998 een nieuw koppel leghennen opgezet. Gedurende de opfok waren al verschillen aangebracht op het gebied van verlichtingsschema's en snavelbehandeling.In dit artikel gaan we in op het verloop en de resultaten van de opfokperiode.
Milde snavelbehandelingen: geen stagnatie in gewichtsverloop
Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1999
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)1. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 9.
hennen - diervoedering - jonge dieren - snavelkappen - gewicht - massa - groei - ontwikkeling - dierverzorging - hens - animal feeding - young animals - debeaking - weight - mass - growth - development - care of animals
In dit artikel gaan we in op deze resultaten tijdens de opfok bij de niet gekapte hennen en op drie toegepaste milde snavelbehandelingen.
Overschakelen van biggenkorrel naar startvoer op 18 kg
Loo, D. van de; Beurskens-Voermans, M. - \ 1997
Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)1. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 8.
diervoedering - dierhouderij - samenstelling - voer - massa - korrelvoer - biggen - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - jonge dieren - animal feeding - animal husbandry - composition - feeds - mass - pelleted feeds - piglets - productivity - profitability - weight - young animals
Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel is onderzoek verricht naar het verstrekken van startvoer tijdens de biggenopfok, vanaf een lichaamsgewicht van 18 kg.
Lichte en zware Peking-eenden vergeleken
Buisonjé, F.E. de; Reimert, H.G.M. ; Voorst, A. van - \ 1997
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)4. - ISSN 0924-9087 - p. 31 - 35.
gewicht - massa - eenden - afmetingen - grootte - karakteristieken - vervanging - uitselecteren - karkassamenstelling - weight - mass - ducks - dimensions - size - characteristics - replacement - culling - carcass composition
In een proef op het Spelderholt zijn lichte en zware Peking-eenden met elkaar vergeleken. Het onderzoek had betrekking op technische resultaten, uitvalsoorzaken, slachtkwaliteit, activiteit van de dieren, bevedering en botvorming.
Vleeskuikenouderdieren: Het tijdstip van wegen bij een automatisch dierweegsysteem
Haar, J.W. van der - \ 1997
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)2. - ISSN 0924-9087 - p. 11 - 15.
groei - ontwikkeling - gewicht - massa - weegschalen - weegapparaten - lichtregiem - landbouwbedrijven - vleeskuikenouderdieren - bedrijfsinformatiesystemen - growth - development - weight - mass - balances - weighers - light regime - farms - broiler breeders - management information systems
Om bij vleeskuikenouderdieren de voerkosten laag te houden, moet de voergift goed worden afgestemd op het legpercentage en de groei van de dieren. Met een automatisch dierweegsysteem krijgt men een goed inzicht in de groei gedurende de laatste weken. Door de variatie in de dagelijkse gewichten, is de informatie over de groei gedurende de laatste dagen minder betrouwbaar. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) heeft onderzocht of deze betrouwbaarheid verbeterd kan worden door alleen gewichten te registreren in het dagdeel dat de dieren nog geen voer en water hebben opgenomen.
Milde snavelbehandeling op zeven dagen leeftijd: Geen achterstand in gewicht
Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1997
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)2. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 10.
snavelkappen - kuikens - jonge dieren - sociaal gedrag - communicatie tussen dieren - diervoedering - gewicht - massa - dierverzorging - debeaking - chicks - young animals - social behaviour - communication between animals - animal feeding - weight - mass - care of animals
Met name voor hennen in grote groepen kan het achterwege laten van een snavelbehandeling desastreuze gevolgen hebben door het optreden van kannibalisme. Wellicht kunnen door milde snavelbehandelingen problemen met kannibalisme worden voorkomen zonder dat de kuikens veel last hebben van de snavelbehandeling zelf.
Invloed kruimel- versus korrelvoer op groeiverloop en voerconversie bij vleeskuikens
Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van; Swatt, B. - \ 1997
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 17 - 19.
diervoedering - vleeskuikens - ontwikkeling - verteerbaarheid - voer - afmesten - groei - massa - korrelvoer - gewicht - jonge dieren - animal feeding - broilers - development - digestibility - feeds - finishing - growth - mass - pelleted feeds - weight - young animals
Het PP heeft in samenwerking met ACM onderzocht welke invloed het verstrekken van gekruimeld groeivoer heeft op het groeiverloop, de voerconversie en de uitval bij vleeskuikens. Dit in vergelijking met voer in korrelvorm.
Resultaten bij twee verschillende voerschema's
Haar, J.W. van der - \ 1997
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 12.
dierhouderij - broedsheid - droge stof - voedingsrantsoenen - voer - vruchtbaarheid - bevruchting - uitbroeden - infertiliteit - massa - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - vleeskuikenouderdieren - animal husbandry - broodiness - dry matter - feed rations - feeds - fertility - fertilization - hatching - infertility - mass - productivity - profitability - weight - broiler breeders
Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft bij vleeskuikenouderdieren het effect onderzocht van een krap voerschema op de broedeiproductie en op de bevruchting. In het onderzoek werden twee voerschema s toegepast: het door het fokbedrijf geadviseerde voerschema en een proefschema. Bij het proefschema was het percentage overgelegde eieren het hoogst en het voerverbruik per broedei het laagst.
Zware vleesvarkens en luchtgedroogde ham
Huiskes, J.H. ; Binnendijk, G.P. ; Trigt, P.H. van - \ 1996
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.149) - 60
ham - massa - varkens - gewicht - mass - pigs - weight
Tarwekorrels en strobrok in vleesvarkensvoeders
Scholten, R. ; Brok, G. den; Binnendijk, G. - \ 1996
Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)6. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 19.
dierhouderij - ontwikkeling - voer - groei - massa - voedingswaarde - korrelvoer - varkens - productiviteit - rentabiliteit - rijststro - stro - triticum aestivum - gewicht - tarwe - animal husbandry - development - feeds - growth - mass - nutritive value - pelleted feeds - pigs - productivity - profitability - rice straw - straw - weight - wheat
Het Proefstation voor de Varkenshouderij heeft in samenwerking met Coöperatie ABC te Lochem een onderzoek uitgevoerd naar het effect van structuurwaarde (deeltjesgrootte, ruwe celstof) in mengvoer op de technische resultaten, slachtkwaliteit en gezondheid van vleesvarkens.
Groepshuisvesting kan, maar niet voor iedereen
Backus, G. ; Vermeer, H. ; Roelofs, P. ; Vesseur, P. ; Adams, J. ; Binnendijk, G. ; Smeets, J. ; Peet-Schwering, C. van der; Wilt, F. van der - \ 1996
Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)4. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 17.
diervoedering - dierhouderij - embryotransplantatie - massa - oestrus - eiceltransplantatie - zwangerschap - productiviteit - rentabiliteit - zeugen - gewicht - voedersystemen - groepshuisvesting - animal feeding - animal husbandry - embryo transfer - mass - ova transfer - pregnancy - productivity - profitability - sows - weight - feeding systems - group housing
Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft vier bedrijfssystemen voor guste en drachtige zeugen vergeleken: het voerligboxsysteem, het voerligboxsysteem met uitloop, het groepshuisvestingssysteem met voerstations en het biofixsysteem. Het onderzoek betrof de periode januari 1994 tot en met maart 1996.
Hoogproductieve koeien: meer lichaamsreserves of efficienter?
Meijer, R. - \ 1996
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)6. - ISSN 1386-8470 - p. 4 - 5.
melkvee - melkveehouderij - verteerbaarheid - voer - massa - melkopbrengst - voedingswaarde - gewicht - dairy cattle - dairy farming - digestibility - feeds - mass - milk yield - nutritive value - weight
Op basis van een oriënterende analyse van gegevens van een aantal koeien van het hoogproductiebedrijf van de Waiboerhoeve blijkt dat op basis van de eerste tien weken van de lactatie de verschillen in melkproductie tussen de hoog- en laagproductieve dieren binnen deze veestapel groter zijn dan de verschillen in voeropname.
Sterftepercentage bij aflammen 'Low-input systeem' nog te hoog
Boer, J. de - \ 1996
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)5. - ISSN 1386-8470 - p. 30 - 33.
geboorte - ontwikkeling - groei - lammeren - massa - gewicht - voedergrassen - birth - development - growth - lambs - mass - weight - fodder grasses
De verwachting was dat door een evenrediger leeftijdsopbouw en het verlagen van het geboortegewicht door het sturen van het grasaanbod de sterfte met 5 tot 8% verlaagd kon worden. Dit doel is niet gerealiseerd.
Automatische bepaling van het individuele lichaamsgewicht van vleesvarkens in het hok met een voorhandweger
Ramaekers, P.J.L. ; Huiskes, J.H. ; Vesseur, P.C. - \ 1995
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.123) - 32
weegschalen - lichaamsgewicht - massa - meting - varkens - grootte - volume - volumebepaling - gewicht - gewichtsbepaling - balances - body weight - mass - measurement - pigs - size - volume determination - weight - weight determination
Gewichtsverlies van biggen tijdens vasten en daaropvolgend transport
Swinkels, H. ; Huiskes, J. ; Heetkamp, M. ; Schrama, J. - \ 1995
Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)1. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 4.
diervoedering - vasten - slechte voeding - massa - biggen - veevervoer - gewicht - vermageringsdiëten - jonge dieren - animal feeding - fasting - malnutrition - mass - piglets - transport of animals - weight - weight loss diets - young animals
In een samenwerkingsproject tussen het Praktijkonderzoek Varkenshouderij en de Landbouwuniversiteit Wageningen hebben vijf transporten (60 km) met elk 40 biggen plaatsgevonden. Voor aanvang van het transport kregen de biggen gedurende een periode van 16 uur geen voer verstrekt
Toename geboorteproblemen bij Blonde kalveren uit zwartbonte koeien
Hanekamp, W.J.A. - \ 1995
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)6. - ISSN 0921-8874 - p. 35 - 36.
dierhouderij - geboorte - stieren (bulls) - kalveren - melkvee - melkveehouderij - massa - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - animal husbandry - birth - bulls - calves - dairy cattle - dairy farming - mass - productivity - profitability - weight
Implanteren van Blonde d'Aquitaine embryo's in zwartbonte melkkoeien geeft ten opzichte van koeien die geonsemineerd zijn met een zwartbonte of Piemontese stier een langere draagtijd en meer moeilijke geboortes.
MKS verlaagt voeropname en groei vleesstieren
Plomp, M. - \ 1995
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)1. - ISSN 0921-8874 - p. 47 - 50.
vleesvee - stieren (bulls) - droge stof - voedingsrantsoenen - voer - maïskuilvoer - massa - voedingswaarde - gewicht - beef cattle - bulls - dry matter - feed rations - feeds - maize silage - mass - nutritive value - weight
Hierdoor zijn groei, levend gewicht en karkasgewicht lager dan in een rantsoen met snijmaos en vleesstierenbrok. Ook in een rantsoen met graskuil en MKS zijn groei en eindgewicht lager.
Gewicht van melkkoe varieert sterk
Schepers, A.J. - \ 1995
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)1. - ISSN 0921-8874 - p. 20 - 21.
melkvee - melkveehouderij - lactatie - melkklieren - massa - melksecretie - gewicht - dairy cattle - dairy farming - lactation - mammary glands - mass - milk secretion - weight
Er is namelijk een directe relatie tussen het lichaamsgewicht en de onderhoudsbehoefte van het dier. Aangeven hoeveel een koe weegt lijkt een eenvoudige vraag, maar het gewicht is, net als bijvoorbeeld de melkproduktie afhankelijk van meerdere factoren.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.