Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==mechanical harvesting
Check title to add to marked list
Oogsten van tak- en tophout in bossen
Jong, J.J. de; Spijker, J.H. - \ 2014
Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)108. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 28.
houtkap - takken - bossen voor brandhout - mechanisch oogsten - biomassa - bosbeheer - bio-energie - biomassa productie - biobased economy - logging - branches - fuel plantations - mechanical harvesting - biomass - forest administration - bioenergy - biomass production
Nederlandse bossen zijn aangelegd voor de houtproductie. Vanaf de jaren zeventig is deze functie wat naar de achtergrond geschoven. De overheid en veel beheerders vonden natuur en recreatie steeds belangrijker. Tegenwoordig komt er weer meer aandacht voor de productie van hout. In 2013 hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de 12Landschappen, Federatie Particulier grondbezit het houtconvenant ondertekend, waarin ze aangeven meer stamhout te willen oogsten. Een ander doel is om meer energiehout uit bossen te halen, bijvoorbeeld door de oogst van tak- en tophout dat nu meestal blijft liggen. Deze oogst kan helpen om de ambitieuze doelen van het Energieakkoord te halen. Dergelijke oogst dient echter wel aantrekkelijk te zijn voor de boseigenaar.
Vijf inschuurlijnen uitgelicht : Aardappeldemodag PPO Westmaas
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2014
Aardappelwereld 68 (2014)9. - ISSN 0169-653X - p. 28 - 31.
akkerbouw - aardappelen - mechanisatie - mechanisch oogsten - behandeling na de oogst - schuren - hydraulische systemen - transportbanden - sorteren - arable farming - potatoes - mechanization - mechanical harvesting - postharvest treatment - sheds - hydraulic structures - belt conveyors - sorting
Op de Aardappeldemodag te Westmaas waren 5 toonaangevende merken inschuurlijnen te zien die live een demonstratie gaven. Een uitgelezen kans om ze allemaal eens nader te bestuderen en verschillen en overeenkomsten uit te lichten in woord en beeld.
Concept studie autonoom oogsten van appels en peren
Pekkeriet, E.J. ; Heijerman, G. ; Otten, G.W. ; Tuijl, B.A.J. van; Wigham, M.L.I. ; Jalink, H. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB-1012) - 70
oogsten - appels - peren - mechanisch oogsten - robots - arbeid (werk) - haalbaarheidsstudies - proefprojecten - sensors - harvesting - apples - pears - mechanical harvesting - labour - feasibility studies - pilot projects
Bij de oogst van appels en peren is in een korte periode veel arbeid nodig. Het vraagt een forse inspanning om voldoende kwalitatief juiste arbeid te krijgen op het juiste moment tegen de juiste prijs, de kosten voor arbeid zijn hoog. Voor NFO en het PT hebben initiatief genomen om te komen tot robotisering van deze handeling te automatiseren. Doelstelling van dit project is één of meerdere concepten te ontwerpen voor het automatisch oogsten van appels en peren, waarbij kritische deelfuncties op eerste haalbaarheid zijn getoetst om de drempel te verlagen om een vervolg te starten. Aansluitend is het doel ontwikkelingstraject te starten dat binnen een afzienbare periode zal leiden tot implementatie. In het rapport zijn enkele perspectiefvolle concepten uitgewerkt. Verschillende deelfuncties zijn ontworpen en getest op haalbaarheid zoals: het sensorconcept globaal (waar zitten de appels); het sensorconcept lokaal (Is de appel voldoende rijp); manipulatie en end-effector en logistiek en buffering. Voor de verschillende functies zijn goede oplossingen voorhanden. De studie betreft met name een papieren studie. In een vervolg zal moeten blijken of het ook daadwerkelijk technisch haalbaar is. De focus in een vervolg dient te liggen bij de plukhandeling zelf en de daarbij horende sensoriek (de ogen, de arm en het handje). Het afvoeren van de geoogste appels, het bufferen en het transport door de boomgaard lijkt niet het probleem te zijn. Aan het einde heeft een herijking van de businesscase plaatsgevonden. De NFO/PT acht het project voldoende perspectiefvol om te starten met een initiatief voor verdere implementatie als vervolg op de conceptontwikkeling.
Passende beoordeling mechanische winning van pieren door VOF Zeeaashandel Arenicola op de Vlakte van Kerken (Waddenzee)
Fey-Hofstede, F.E. ; Smit, C.J. - \ 2009
Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C112/09) - 71
visserij - aquatische wormen - waddenzee - mechanisch oogsten - nadelige gevolgen - milieueffectrapportage - habitatrichtlijn - fisheries - aquatic worms - wadden sea - mechanical harvesting - adverse effects - environmental impact reporting - habitats directive
Dit rapport beschrijft de passende beoordeling voor de vergunningaanvraag van VOF Zeeaashandel Arenicola betreffende het mechanisch winnen van pieren in de concessiegebieden op de Vlakte van Kerken bij Texel. De vergunningaanvraag betreft twee wingebieden nabij Texel op de Vlakte van Kerken. De totale oppervlakte van deze wingebieden bedraagt ongeveer 1500 ha (0,6% van de oppervlakte van de Nederlandse Waddenzee), met aftrek van geulen is het werkbaar gebied 1200 ha. De wingebieden zijn in deze hoedanigheid al sinds 1976 in gebruik. In deze passende beoordeling worden mogelijke effecten op Habitattype 1140 en 1110 en de relevante vogelrichtlijnsoorten en habitatrichtlijnsoorten onderzocht. Relevante mogelijke effecten van mechanische pierenwinning betreffen effecten op de bodemgesteldheid (habitattype 1140), voedselbeschikbaarheid voor vogels en verstoring. Gezien de lokale en beperkte omvang van de aangevraagde winning wordt geen significante aantasting van het habitattype 1140, relevante habitatrichtlijnsoorten of vogelrichtlijnsoorten als wezenlijk kenmerk van het beschermde gebied verwacht. Naast de lokale en beperkte omvang zullen ook mitigerende maatregelen getroffen worden om effecten op vogels en zeehonden tot een minimum te beperken. Het is tevens onwaarschijnlijk dat de aangevraagde activiteiten de eventuele effecten van andere projecten of activiteiten, zoals garnalenvisserij of handkokkelen, op de relevante natuurwaarden zal versterken. Geconcludeerd is dat de effecten van de aangevraagde activiteit op de Vlakte van Kerken niet significant zijn in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen zoals beschreven in het profielendocument.
Onderzoek naar mechanische verspreiding van Tulpenvirus X onder praktijkomstandigheden
Kock, M. de; Dam, M.F.N. van; Lemmers, M.E.C. - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 21
tulpenvirus x - potexvirus - tulpen - virussen - mechanisch oogsten - bloembollen - sierteelt - tulip virus x - tulips - viruses - mechanical harvesting - ornamental bulbs - ornamental horticulture
Uit eerder onderzoek bij PPO-BBF kwam de tulpengalmijt als vector van Tulpenvirus X (TVX) naar voren. In 2008 is ontdekt dat TVX tijdens de bewaring waarschijnlijk ook via de stromijt kan worden verspreid. Daarnaast is gedurende de periode 2006-2008 bekend geworden dat mechanische verspreiding van TVX via koppen een belangrijke besmettingsroute voor dit virus kan zijn. Deze kennis is gebaseerd op relatief kleine veldproeven en handmatig koppen. Tegenwoordig is handmatig koppen niet meer gangbaar en worden de tulpenvelden machinaal gekopt. Vanwege de sterke toename van het TVX-probleem in de praktijk is het van groot belang het risico op mechanische TVX-verspreiding bij machinaal koppen verder in kaart te brengen. Aansluitend kunnen passende maatregelen genomen worden om virusverspreiding tijdens machinaal koppen te beperken. Een proefveld is aangelegd waarin tulpen onder praktijkomstandigheden zijn gekopt. Er is zowel ‘normaal’ gekopt waarbij uitsluitend de bloemsteel machinaal werd afgesneden als ook ‘diep’ gekopt waarbij de bloemsteel als ook de bovenste delen van het blad machinaal werden afgesneden. Na een strook viruszieke planten is een strook virusvrij planten gekopt waarna het uitsmeereffect van het virus is bestudeerd. Tijdens het machinaal koppen van (viruszieke) tulpen vindt er inderdaad verspreiding van TVX via de kopmachine plaats. Echter, de omvang van de virusverspreiding is relatief laag en de uitsmering is gering. In de praktijk zal het risico op virusverspreiding bij ‘diep koppen’ niet groter of kleiner zijn dan bij ‘normaal koppen’. Hierbij moet gemeld worden dat de weersomstandigheden tijdens het koppen zeer gunstig waren om virusverspreiding te beperken. Wanneer er bij minder gunstige omstandigheden wordt gekopt ( bijv. op koele dagen met een hoge luchtvochtigheid), dan wordt verwacht dat het risico op virusverspreiding zal toenemen. De relatief geringe mate waarin in dit project de virusverspreiding is waargenomen, kan de sterke toename van TVX in de praktijk niet verklaren. Virusverspreiding door mijten tijdens de bewaring, en mogelijk andere manieren van virusverspreiding spelen zeker in de praktijk een belangrijke rol. Beheersing van de TVX-problematiek moet daarom gedurende alle fasen van de teelt en broeierij punt van aandacht zijn. Een uitgebreide lijst van aanbevelingen voor de praktijk is geformuleerd waarmee verspreiding van TVX tijdens koppen, maar ook gedurende andere fasen van de teelt beperkt moet kunnen worden.
Perspectieven voor mechanisering/robotisering in de fruitteelt
Heijerman-Peppelman, G. ; Maas, F.M. - \ 2008
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2008-32) - 34
fruitteelt - mechanisatie - robots - automatisering - mechanisch oogsten - snoeien - gewasbescherming - dunnen - nederland - fruit growing - mechanization - automation - mechanical harvesting - pruning - plant protection - thinning - netherlands
Beeldverwerkingstechnieken
Zedde, H.J. van de; Pekkeriet, E.J. - \ 2008
Glastuinbouwtechniek Magazine 3 (2008)1. - ISSN 1872-549X - p. 38 - 41.
aangepaste technologie - beeldverwerking - computertechnieken - beeldanalyse - afknippen - mechanisch oogsten - automatisering - glastuinbouw - kastechniek - appropriate technology - image processing - computer techniques - image analysis - clipping - mechanical harvesting - automation - greenhouse horticulture - greenhouse technology
Om in de glastuinbouw een succesvol camerasysteem te realiseren, zijn er bekende, maar ook minder bekende technieken toe te passen. In dit artikel laten we een aantal relevante technieken de revue passeren om helder aan te geven wat deze technieken inhouden en op welke wijze ze toegepast kunnen worden. Dit artikel is geschreven door Erik Pekkeriet en Rick van de Zedde, beide werkzaam bij Wageningen UR
Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM) - oogst
Brink, L. van den; Groten, J.A.M. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 maart.
akkerbouw - maïs - zea mays - oogsten - oogsttijdstip - mechanisch oogsten - handleidingen - teelthandleidingen - arable farming - maize - harvesting - harvesting date - mechanical harvesting - guide books - cultivation manuals
Besproken worden het oogsttijdstip, de oogstmethode en de bepaling van het drogestofgehalte van de korrel bij de teelt van korrelmais en corn cob mix.
Rassenproeven met zwarte en rode bessen op praktijkbedrijven in 2004
Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2005
Randwijk : PPO Fruit (Rapport / PPO 2005-01) - 45 p.
ribes nigrum - zwarte bessen - ribes rubrum - rode aalbessen - fruitteelt - rassenproeven - nederland - mechanisch oogsten - black currants - red currants - fruit growing - variety trials - netherlands - mechanical harvesting
Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (rassenproef Nieuwdorp ) en de Cooperatieve nederlandse bessentelers B.A.
Roboter obernimmt die Handarbeit? Prototyp eines Automats fur den Gurkenbau entwickelt
Henten, E.J. van; Hemming, J. ; Tuijl, B.A.J. van - \ 2005
Gemüse 41 (2005)10. - ISSN 0016-6286 - p. 24 - 25.
cucurbitaceae - cucumis sativus - komkommers - robots - plukken (picking) - mechanisch oogsten - ontbladering - automatisering - cucumbers - picking - mechanical harvesting - defoliation - automation
Aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum werd een robot ontwikkeld die komkommers kan oogsten en bladeren van planten kan verwijderen
Ander teeltsysteem biedt oogstrobot kans
Telgen, H.J. van; Henten, E. van - \ 2005
Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)3. - ISSN 0925-9694 - p. 24 - 24.
tuinbouw - teeltsystemen - cultuurmethoden - automatisering - robots - landbouwtechniek - vruchtgroenten - mechanisch oogsten - toegepast onderzoek - glastuinbouw - horticulture - cropping systems - cultural methods - automation - agricultural engineering - fruit vegetables - mechanical harvesting - applied research - greenhouse horticulture
Robots laten oogsten in hoge gewassen is interessant, omdat arbeid duur is bij die gewassen. Tot nu toe waren robots echter weinig succesvol. Dat kan misschien veranderen door het teeltsysteem radicaal anders te benaderen
Arbeidsbehoefte bij het rooien van bloembollen in netten
Looije, A.A.J. ; Schilden, M. v.d.; Vink, A. - \ 1995
Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO - Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 95-42) - 22
bloembollen - mechanisch oogsten - netten - arbeidsproductiviteit - arbeid in de landbouw - ornamental bulbs - mechanical harvesting - nets - labour productivity - farm labour
Planten en oogsten van bloembollen in netten : onderzoeksverslag 1991 en 1992
Bijl, R.S. ; Bouman, A. - \ 1993
Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO - Instituut voor Milieu- en Agritechniek V 93-6) - 10
bollen - bloembollen - beplanten - mechanisch oogsten - mechanische methoden - netten - bulbs - ornamental bulbs - planting - mechanical harvesting - mechanical methods - nets
Bewaring van mechanisch en met de hand geoogste radijs
Schouten, S.P. - \ 1977
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 1967) - 10
radijsjes - raphanus sativus - oogsten - mechanisch oogsten - handbediening - opslag - radishes - harvesting - mechanical harvesting - manual operation - storage
Ethrel en mechanisch oogsten : verslag van gezamenlijke proeven met toepassingen van Ethrel bij de oogst van klein fruit en zacht fruit
Verwer, F.L.J.A.W. ; Oosten, A.A. van - \ 1970
Wageningen : Instituut voor Tuinbouwtechniek (Intern verslag / Instituut voor Tuinbouwtechniek 7) - 7
mechanisch oogsten - loofvernietiging - aftoppen - fruitteelt - ethephon - mechanical harvesting - haulm destruction - topping - fruit growing
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.