Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 116

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==melken
Check title to add to marked list
Innovations in grazing : proceedings 2nd meeting EGF Working Group Grazing
Pol, A. van den; Vliegher, A. de; Hennessy, D. ; Peyraud, J.L. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 644) - 15
veehouderij - begrazing - begrazingsbeheer - innovaties - kennisoverdracht - melken - melkkoeien - melkveehouderij - beslissingsondersteunende systemen - livestock farming - grazing - grazing management - innovations - knowledge transfer - milking - dairy cows - dairy farming - decision support systems
This report presents the main results of the second meeting of the European Grassland Federation Working Group "Grazing" which was held in Lublin, Poland on 3 June 2012. The theme of the meeting was "Innovations in Grazing".
KTC De Marke: twee decennia innovaties voor duurzame melkveehouderij
Vegte, D.Z. van der - \ 2012
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2012 (2012)36. - p. 1 - 1.
melkveehouderij - proefbedrijven - melken - duurzame veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - bemesting - dairy farming - pilot farms - milking - sustainable animal husbandry - sustainability - fertilizer application
De Marke, Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu bestaat dit jaar 20 jaar. Met militaire precisie is destijds de strategie, opzet en ontwikkeling van dit melkveeproefbedrijf door Frans Aarts, Edo Biewinga en Richard Donker vastgelegd in De Marke-rapport nr. 1: 'Melkveehouderij bij stringente milieunormen'. Nu, 20 jaar later, is er mede door hun aanzet meer bereikt dan we voor mogelijk hielden. Koeien melken met minimale belasting van de omgeving: de melkveehouderij is en blijft een gewaardeerde voedselproducent die schoon werkt in een fraai landschap. Alle reden om hier in 2012 uitgebreid bij stil te staan.
Mestraffinage - Voorkoeling - Warmteterugwinning - Verlichting
Ellen, H.H. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Wemmenhove, H. - \ 2010
Wageningen UR Livestock Research
rundveehouderij - duurzame veehouderij - mestverwerking - mest - raffineren - koeling - warmteterugwinning - verlichting - melkkoeien - melken - melkmachines - cattle husbandry - sustainable animal husbandry - manure treatment - manures - refining - chilling - heat recovery - lighting - dairy cows - milking - milking machines
Het bedrijf van familie Hilhorst is sinds 1987 gevestigd in Noord-Sleen (Drenthe). In 2009 is een nieuwe ligboxenstal gebouwd, waarin plaats is voor de 170 aanwezige melkkoeien. Daarnaast houdt men 120 stuks jongvee. Hilhorst vindt het belangrijk dat de veehouderij duurzamer wordt. De afzet van mest is daarin een belangrijk issue. Hij wil de benutting van mineralen beter, waardoor minder vervuiling van het grondwater optreedt. Hij richt zich op het bewust omgaan met energie en ziet mogelijkheden om in de toekomst energie te produceren. Dit betekent extra inkomsten voor het bedrijf.
Meer melkingen met stripgrazen
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2010
Boerderij 95 (2010)26. - ISSN 0006-5617 - p. 56 - 56.
melkveehouderij - melkvee - melken - machinaal melken - robots - dairy farming - dairy cattle - milking - machine milking
Het aantal melkingen per koe van de mobiele melkrobot Natureluur steeg in 2009 door toepassing van stripgrazen. 65 koeien melken bleek haalbaar.
Technologie als vliegwiel voor innovaties
Migchels, G. ; Galama, P.J. ; Hoving, I.E. ; Lenssinck, F.A.J. - \ 2010
Syscope Magazine 26 (2010)2010. - p. 10 - 13.
innovaties - landbouwtechniek - robots - machinaal melken - melken - drainagesystemen - innovations - agricultural engineering - machine milking - milking - drainage systems
Een aantal ondernemers en waterschappen in het Westelijk Veenweidegebied zijn aan de slag gegaan met technologische innovaties. Het ontwikkelingstraject, de impact en het draagvlak kan per innovatie flink verschillen, zo werd duidelijk tijdens de ontwikkeling van de mobiele melkrobot en onderwaterdrainage.
Capaciteit mobiele robot laat te wensen over
Colenbrander, E. - \ 2009
Melkvee Magazine 2009 (2009)6. - p. 39 - 39.
melken - robots - mobiele apparaten - melkmachines - machinaal melken - melkveehouderij - milking - mobile units - milking machines - machine milking - dairy farming
Koeien melken in de wei met een mobiele melkrobot is technisch mogelijk. Maar de capaciteit is nog lang niet zo hoog als op stal. Mobiele melkrobot systemen realiseren een melkopbrengst van 1200 à 1300 liter melk per dag. ASG-onderzoeker Michel de Haan legt zich hier niet bij neer
Ondernemen in gebieden met natuurlijke beperkingen = Farming in areas with natural limitations
Galama, P.J. ; Holshof, G. ; Hoving, I.E. ; Lenssinck, F.A.J. ; Schooten, H.A. van; Zijlstra, J. - \ 2009
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 290) - 32
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - innovaties - bedrijfsvoering - samenwerking - melken - machinaal melken - melkveehouderij - farm management - entrepreneurship - innovations - management - cooperation - milking - machine milking - dairy farming
Een aantal innovatieverhalen die gericht zijn op goedkoper beheer van gebieden met natuurlijke beperkingen zijn beschreven. Het gaat om maximale inpassing van natuur en landschap in natte veengebieden en beekdalen. Processen en leerpunten zijn op rij gezet
Eerste ervaringen met de mobiele melkrobot : ervaringen op melkveeproefbedrijf Zegveld = First experiences in mobile automatic milking
Houwelingen, K.M. van; Haan, M.H.A. de; Lenssinck, F.A.J. ; Philipsen, A.P. ; Baars, R.N. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Animal Sciences Group 196) - 28
melkveehouderij - melkvee - melken - machinaal melken - robots - dairy farming - dairy cattle - milking - machine milking
Een particuliere ondernemer heeft in samenwerking met de Animal Sciences Group een mobiele melkrobot (‘De Natureluur’) ontwikkeld. In 2008 is hiermee onderzoek verricht op proefbedrijf Zegveld waarbij 30 tot 35 koeien zijn gemolken. Hierbij zijn de technische haalbaarheid verkend, eerste ervaringen opgedaan in bedrijfsverband en is gekeken naar de mogelijkheden voor verbetering van de techniek en het bedrijfssysteem
Moderne huisvesting melkvee
Wemmenhove, H. ; Biewenga, G. ; Ouweltjes, W. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group (Brochure / Animal Sciences Group 07) - 55
huisvesting van koeien - melkveehouderij - melkvee - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - regelingen - melken - ligboxen - stalinrichting - maatschappelijk verantwoord ondernemen - Nederland - cow housing - dairy farming - dairy cattle - animal housing - animal welfare - sustainability - regulations - milking - cubicles - animal housing design - corporate social responsibility - Netherlands
Brochure met praktische adviezen om de melkveehouder op een overzichtelijke en prikkelende manier te informeren over een goede huisvesting van melkvee waarmee het welzijn van de koeien verbeterd kan worden. Er wordt nader ingegaan op regelgeving en subsidies, erfinrichting, de uitvoering van de ligboxenstal, het melken en stalsystemen
Koe en robot beide in de wei : economische haalbaarheid moet nog blijken
Esselink, W. - \ 2008
Boerderij/Veehouderij 93 (2008)35. - p. 20 - 22.
melkvee - melkveehouderij - melken - machinaal melken - robots - dairy cattle - dairy farming - milking - machine milking
De natureluur volgt de koeien naar de percelen waar ze geweid worden. De mobiele melkrobot kan knelpunten bij weidegang technich oplossen
Geitenhouderij in Frankrijk: zeer gevarieerd
Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. ; Louis Bolk, - \ 2008
Geitenhouderij 12 (2008)3. - ISSN 0165-9812 - p. 26 - 27.
geitenhouderij - geiten - melken - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - excursies - frankrijk - dierhouderij - rundvee - schapen - goat keeping - goats - milking - organic farming - farm management - field trips - france - animal husbandry - cattle - sheep
Frankrijk is met ruim 1,2 miljoen geiten bij uitstek een geitenland. Voor deelnemers aan de excursie, die het Bedrijfsnetwerk biologische geitenzuivel in oktober organiseerde, viel vooral het kleine aandeel biologische geitenbedrijven op. Ook blijkt de sector uit gevarieerde bedrijven te bestaan met bijvoorbeeld verschillende aantallen geiten van verschillende rassen
Geiten éénmaal daags melken : een literatuuronderzoek
Wenum, H. van; Eekeren, N.J.M. van - \ 2008
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut 13)
biologische landbouw - geiten - geitenhouderij - geitenmelk - melkinterval - melken - agrarische bedrijfsvoering - dierhouderij - schapen - rundvee - organic farming - goats - goat keeping - goat milk - milking interval - milking - farm management - animal husbandry - sheep - cattle
Het tweemaal daags melken van geiten kost veel tijd. Voor veel kleine zelfkazers is dit soms moeilijk te combineren met het kaasmaken en de verkoop van kaas. In Frankrijk is er om die reden veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het éénmaal daags melken van geiten. Dit rapport is het verslag van een literatuurstudie naar de mogelijkheden en effecten van het éénmaal daags melken.
Borging van melkwachten = Guarantee of milk guards
Slaghuis, B.A. ; Schuiling, H.J. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Ipema, A.H. ; Wemmenhove, H. - \ 2008
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 156) - 22
melkveehouderij - melkvee - melken - melkkwaliteit - dairy farming - dairy cattle - milking - milk quality
The adjustments of milk guards were evaluated. The ‘non loading’ alarms don’t need changes. Dairy farmers want to be alarmed better, but have to act on alarms
Dynamisch melken en voeren levert geld op
Ouweltjes, W. ; Andre, G. ; Zom, R.L.G. ; Bleumer, E.J.B. - \ 2008
V-focus 5 (2008)april (2). - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23, 25.
melkveehouderij - melken - voedering - krachtvoeding - automatisering - melkstandinrichtingen - robots - lineaire modellen - dynamische modellen - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - milking - feeding - force feeding - automation - milking parlours - linear models - dynamic models - farm results
Op het High-techbedrijf van de Waiboerhoeve is in 2006 een prototype voor een dynamisch lineair adviessysteem voor melken en voeren ontwikkeld en getoetst. De resultaten geven aan dat met deze benadering een aanzienlijk beter saldo behaald kan worden dan met traditionele adviezen
Mobiele melkrobot "Natureluur" melkt koeien in de wei : automatisch melken
Zevenbergen, G. ; Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
Veehouderij Techniek 10 (2007)5. - ISSN 1387-3105 - p. 14 - 17.
melkveehouderij - melken - robots - landbouwtechniek - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - dairy farming - milking - agricultural engineering - farm equipment - farm machinery
Animal Sciences Group van Wageningen UR ontwikkelde de eerste mobiele melkrobot. In de hefmast voor de mobiele robot bevindt zich een aggregaat voor de stroomvoorziening, waardoor het mogelijk is om de koeien in de wei te melken
'De Spanjaarden en Fransen verklaren ons voor gek' : duurmelken al flink ingeburgerd in Nederlandse geitenhouderij
Hulst, M. van der - \ 2007
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 3 (2007)7. - ISSN 1871-0875 - p. 10 - 11.
geitenhouderij - geiten - melkproducerende dieren - geitenmelk - melken - melkproductie - lactatieduur - lactatie - productieve levensduur - goat keeping - goats - milk yielding animals - goat milk - milking - milk production - lactation duration - lactation - productive life
In de Nederlandse geitenhouderij is het al duurmelken behoorlijk ingeburgerd. Wie een deel van zijn geiten jarenlang duurmelkt, zonder tussenkomst van een dracht, bespaart veel tijd
Levendige discussie over robotmelken en weidegang : massale opkomst op bijeenkomst Koe & Wij en Melkvee Academie
Wal, G. van der - \ 2007
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 3 (2007)3. - ISSN 1871-0948 - p. 10 - 11.
melkveebedrijven - melkvee - melken - robots - melkmachines - begrazing - dierenwelzijn - dierhouderij - dairy farms - dairy cattle - milking - milking machines - grazing - animal welfare - animal husbandry
Bij een bijeenkomst van het project Koe & Wij en de Melkvee Academie in Ede, stond de vraag centraal of weidegang met een automatisch melksysteem rendabel of een kostbaar en tijdrovend blok aan het been is? Deelnemers hoorden ervaringen, wisselden met elkaar van gedachte en bespraken knelpunten
Strategisch bouwen bij gebruik melkrobot [Koe & Wij]
Haan, M.H.A. de; Derks, T. - \ 2007
melkveehouderij - melkkoeien - melken - robots - huisvesting van koeien - stallen - begrazing - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - melkveebedrijven - dairy farming - dairy cows - milking - cow housing - stalls - grazing - farm development - dairy farms
Bij de ontwikkeling van hun bedrijf overwegen steeds meer melkveehouders over te gaan op een automatisch melksysteem (AMS). De afweging wel of niet beweiden speelt een rol bij de keuzes die gemaakt moeten worden voor de indeling en de locatie van de stal. De praktijkgroep AMS heeft hier onlangs een bijeenkomst aan gewijd, waarin tevens een paar bedrijfssituaties zijn besproken. In deze publicatie worden een aantal belangrijke keuzeaspecten nader toegelicht
Knelpunten en oplossingen Praktijkgroep AMS [Koe & Wij]
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - melken - robots - melkproductie - stallen - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - milking - milk production - stalls - farm management - dairy farms
Het project Koe & Wij heeft inmiddels twee weideseizoenen achter de rug. Hoe is het de deelnemers in de vier praktijkgroepen de afgelopen twee jaren vergaan? Hebben ze gezamenlijk oplossingen gevonden voor de benoemde knelpunten in hun praktijkgroep? Hebben ze die oplossingen ook al in de dagelijkse praktijk toegepast? Allemaal vragen waar per groep antwoord op wordt geven in een serie van vier publicaties. In dit tweede deel aandacht voor de praktijkgroep AMS
Duurmelken bij geiten = Prolonged lactations in goats
Schuiling, H.J. - \ 2007
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 97) - 17
geiten - geitenhouderij - melken - melkproductie - productieve levensduur - melkkwaliteit - diergezondheid - schijnzwangerschap - lactatieduur - celgetal - geitenmelk - lactatie - goats - goat keeping - milking - milk production - productive life - milk quality - animal health - pseudopregnancy - lactation duration - somatic cell count - goat milk - lactation
Het duurmelken van geiten is onderzocht op 6 praktijkbedrijven. Positieve effecten zijn gevonden voor melkproductie, diergezondheid en melkkwaliteit
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.