Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 388

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==melkproductie
Check title to add to marked list
Metabolic status, lactation persistency, and udder health of dairy cows after different dry period lengths
Hoeij, Renny van - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp; T.J.G.M. Lam, co-promotor(en): Ariette van Knegsel; Jan Dijkstra. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463438070 - 285
dairy cattle - animal health - animal behaviour - dry period - metabolism - energy balance - lactation - milk production - udders - cattle feeding - melkvee - diergezondheid - diergedrag - gustperiode - metabolisme - energiebalans - lactatie - melkproductie - uiers - rundveevoeding

Cows traditionally have a 6 to 8 week non-lactating –‘dry period’- before calving and the start of the next lactation in order to maximize milk production in the subsequent lactation. An omitted, compared with a shortened, dry period reduces milk yield and improves energy availability in cows postpartum, but effects on udder health and persistency were unclear. Cows without a dry period fattened and spontaneously dried off due to the improved energy availability. Reducing the energy availability in the feed for cows without a dry period did not affect fattening or lactation persistency in late lactation. Cows with a short or without a dry period did not receive dry cow antibiotics in this study and this did not affect udder health across the dry period or in early lactation, but seemed to impair udder health in late lactation for cows without a dry period.

Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij : minder koeien om binnen milieugrenzen te komen
Wit, Jan de; Veluw, Kees van - \ 2017
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nummer: 2017-015 VG) - 26
melkveehouderij - milieueffect - agrarische bedrijfsvoering - melkveestapel - duurzame veehouderij - melkproductie - emissiereductie - biologische landbouw - dairy farming - environmental impact - farm management - dairy herds - sustainable animal husbandry - milk production - emission reduction - organic farming
De Nederlandse melkveehouderij staat voor een enorme transitie. Met het beëindigen van de melkquotering is een grote dynamiek ontstaan die de intensivering, specialisatie en groei van de sector verder heeft versterkt. In voorliggende studie wordt duidelijk dat niet alleen vanwege waterkwaliteitsdoelstellingen maar ook voor ammoniak- en klimaat-doelstellingen een ombuiging van deze dynamiek noodzakelijk is. In deze studie is berekend hoe groot de melkveestapel moet zijn om aan deze doelen te voldoen en wat dit voor gevolgen heeft voor economie en externe maatschappelijke kosten. Rekening houdend met redelijke efficiëntieverbeteringen wordt ingeschat dat de Nederlandse melkveestapel van 1,6 miljoen melkkoeien in 2015 terug zal moeten gaan naar ongeveer 1,4 miljoen (vanwege de ammoniak-doelstelling voor 2030). Vanwege klimaat-doelstellingen zou de melkveestapel verder terug moeten (naar ongeveer 1,1 miljoen) maar de onzekerheden, over zowel de verwachte emissie per kg melk als de doelstelling, zijn te groot om hierover stellige uitspraken te doen. Met het dalend aantal dieren zullen de externe maatschappelijke kosten dalen, met circa €300-800 miljoen per jaar. Tegelijkertijd zal het een forse verlaging geven van de Netto Toegevoegde Waarde (jaarlijkse beloning voor arbeid en kapitaal), en daarmee de inkomens op de melkveebedrijven en zuivelverwerking, van €250 miljoen. Naar grove schatting kan de reductie van het aantal dieren middels opkoop tot 2030 jaarlijks maximaal €65 miljoen kosten. Aantrekkelijker lijkt het, indien mogelijk, om een harde sanering te voorkomen en tegelijkertijd het produceren binnen strenge milieugrenzen (via het verkleinen van de veestapel of anderszins) te waarderen door: Het stimuleren van brede duurzame zuivel-concepten, zoals biologische zuivel. Het stimuleren en faciliteren van alternatieve inkomstenbronnen (verbrede landbouw). Directe ondersteuning van bedrijven die binnen de milieugrenzen produceren, gefinancierd. Door bijvoorbeeld een CO2-equivalenten-belasting op (rund-)vlees en melk (waardoor tegelijkertijd het gebruik/consumptie wordt verminderd) en/of via het toestaan van ‘offsets’ in de agrarische sector bij verwerving van broeikasgasemissie-rechten binnen het ETS.
Documentatierapport Koemodel : de werking van het koemodel samengevat
Zom, R.L.G. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 1005) - 9
rundvee - melkveehouderij - voeropname - melkproductie - diermodellen - leeftijdsstructuur - melkveestapel - cattle - dairy farming - feed intake - milk production - animal models - age structure - dairy herds
Big data analysis for smart farming : Results of TO2 project in theme food security
Kempenaar, C. ; Lokhorst, C. ; Bleumer, E.J.B. ; Veerkamp, R.F. ; Been, Th. ; Evert, F.K. van; Boogaardt, M.J. ; Ge, L. ; Wolfert, J. ; Verdouw, C.N. ; Bekkum, Michael van; Feldbrugge, L. ; Verhoosel, Jack P.C. ; Waaij, B.D. ; Persie, M. van; Noorbergen, H. - \ 2016
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen Plant Research report ) - 82 p.
animal production - milk production - farming - data analysis - data collection - information technology - models - dierlijke productie - melkproductie - landbouw bedrijven - gegevensanalyse - gegevens verzamelen - informatietechnologie - modellen
In this report we describe results of a one-year TO2 institutes project on the development of big data technologies within the milk production chain. The goal of this project is to ‘create’ an integration platform for big data analysis for smart farming and to develop a show case. This includes both technical (hard/software) and organizational integration (developing business ecosystem) and combining and linking of data and models. DLO, NLR and TNO worked together in 2015 towards the realization of an IT data infrastructure that makes it possible to solve to connect data from different sources and models in an effective and safe way, ontology problems, specific analysis tools develop, opportunities and risks to identify and assess the acquired knowledge and experience and present it in a smart farming show case, from 'grass to glass‘.
Smallholder Dairy Value Chain Interventions; The Kenya Market-led Dairy Programme (KMDP) – Status Report
Rademaker, I.F. ; Koech, R.K. ; Jansen, A. ; Lee, J. van der - \ 2016
Wageningen : Centre for Development Innovation (Report CDI-16-018 ) - 70 p.
dairy farming - value chain analysis - supply chain management - small businesses - farmers - milk production - marketing - kenya - melkveehouderij - waardeketenanalyse - ketenmanagement - kleine bedrijven - boeren - melkproductie
The Kenya Market-led Dairy Programme (KMDP) is a 4.5-year programme funded by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and implemented by SNV Netherlands Development Organisation in collaboration with stakeholders in the dairy industry. The overall goal of KMDP is to contribute to the development of a vibrant and competitive private sector-driven dairy sector in Kenya, with beneficiaries across the value chain. KMDP has two pillars, or strategic intervention levels. The first pillar is the smallholder dairy value chain, which has the objective to increase efficiency, effectiveness and inclusiveness in this production and marketing channel. The second pillar concerns systemic issues in the sector, where the objective is to promote and support interventions and innovations in feed and fodder supply, milk quality, practical skills development and the policy or regulatory environment. Work in the second pillar partly supports work in the first pillar and partly addresses issues in the enabling environment and supporting systems. In the smallholder dairy value chain, KMDP has engaged with eighteen farmer-owned milk collection and bulking enterprises (CBEs), dispersed over three main milksheds in Kenya: North Rift region, Central region, and Eastern region (Meru). In addition, KMDP works with two processors that receive and process milk from a number of the eighteen supported CBEs. This report describes the work of KMDP in the smallholder dairy value chain. It looks at the response of CBEs, processors and farmers to KMDP’s interventions, which cover five themes: 1. Capacity building of CBEs in governance and financial management; 2. Training and extension activities for farmers; 3. Fodder development and preservation at CBE- and farmer level; 4. Business development through linkages with input suppliers and service providers; 5. Milk procurement and milk quality along the value chain.
Nieuwe maat voor melkproductie : vergelijking melkgift koeien met verschillende droogstandslengte mogelijk met effectieve lactatie
Kok, A. ; Knegsel, A.T.M. van; Middelaar, C.E. van - \ 2016
Veeteelt 33 (2016)7. - ISSN 0168-7565 - p. 44 - 45.
dairy cattle - dairy farming - milk production - lactation - dry period - calving interval - agricultural research - melkvee - melkveehouderij - melkproductie - lactatie - gustperiode - tussenkalftijd - landbouwkundig onderzoek
De gebruikelijke maat voor lactatieproductie, de 305 dagenproductie, houdt geen rekening met de lengte van de droogstand of tussenkalftijd van de koe. Onderzoekers van Wageningen UR stellen daarom een nieuwe maat voor lactatieproductie voor
Reststromen zuivelketen
Dolman, M.A. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-013d) - 11 p.
agro-industriële bijproducten - reststromen - zuivelindustrie - melkproductie - melkproducten - afvalhergebruik - agro-industriële ketens - biobased economy - agroindustrial byproducts - residual streams - dairy industry - milk production - milk products - waste utilization - agro-industrial chains
De productie en verwerking van zuivel leidt tot producten en diverse reststromen of bijproducten. In deze factsheet worden bestaande bijproducten en reststromen en hun huidige bestemmingen in kaart gebracht. Nagegaan is in hoeverre het geheel (het huidige gebruik) duurzaam is en of er mogelijkheden zijn om het economisch rendement te verbeteren.
Quick scan developments dairy markets for GDF-business partner BASF
Daatselaar, C.H.G. ; Beldman, A.C.G. ; Prins, A.M. - \ 2015
LEI Wageningen UR - 27 p.
dairy farming - dairy industry - economic situation - milk production - milk consumption - animal welfare - herd structure - world - future - melkveehouderij - zuivelindustrie - economische situatie - melkproductie - melkconsumptie - dierenwelzijn - veestapelstructuur - wereld - toekomst
With the increasing consumption of milk and dairy products in some of the major developing markets and the fall of the quota system in the major milk producing region, Europe, milk producers are getting ready for the new opportunities. Simultaneously China, as a state controlled economy is publishing that new mega farms are being built to fulfill the production as outlined in the 5-year plan. Developments in other countries are not so obvious. However it is heard from India, Australia, Chile, Egypt, Russia and others that the number of high performing dairy cows under intensive husbandry and feeding conditions is increasing. In order to fully understand how that change is impacting the business of business partners of GDF and possibly opens up new opportunities for the business partners, an accurate analysis of the actual status and the development process is necessary. In this analysis BASF asks for putting a specific focus on the development of the feeding options which are going to be built into the new farm structures.
Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen : prestaties 2014 in perspectief
Reijs, J.W. ; Doornewaard, G.J. ; Jager, J.H. ; Beldman, A.C.G. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (Report LEI 2015-126) - ISBN 9789086157273 - 161 p.
dairy farming - dairy farms - milk production - agriculture and environment - emission reduction - greenhouse gases - sustainability - policy goals - monitoring - animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - animal housing - melkveehouderij - melkveebedrijven - melkproductie - landbouw en milieu - emissiereductie - broeikasgassen - duurzaamheid (sustainability) - beleidsdoelstellingen - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - diergezondheid - huisvesting, dieren
Via het initiatief de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen heeft doelen geformuleerd op 4 duurzaamheidsthema’s. Deze sectorrapportage doet verslag van de voortgang op deze doelen in 2014. Deze rapportage laat zien dat de Duurzame Zuivelketen sinds de nulmeting (2011) op het gebied van antibiotica, energie-efficiëntie en verantwoorde soja veel vooruitgang heeft geboekt en dat de doelen voor 2020 binnen handbereik zijn in 2014 of zelfs al gehaald. Ook bij levensduur en duurzame energie zijn er ontwikkelingen in de goede richting maar is er meer vooruitgang nodig om de doelen te kunnen halen. Op het gebied van broeikasgassen, fosfaat en ammoniak zorgt het toegenomen productievolume ervoor dat de afgesproken productieplafonds in gevaar komen. Op het thema weidegang is het vooralsnog niet gelukt om de ingezette dalende trend te keren. Voor dierenwelzijn en biodiversiteit is monitoring nog in ontwikkeling.
Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer
Aarts, H.F.M. ; Sebek, L.B. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International (PRI-rapport 636) - 17 p.
melkproductie - melkveehouderij - mestbeleid - modellen - berekening - dierlijke meststoffen - rundveemest - excretie - stikstof - fosfaat - ammoniakemissie - rundveevoeding - voederconversievermogen - milk production - dairy farming - manure policy - models - calculation - animal manures - cattle manure - excretion - nitrogen - phosphate - ammonia emission - cattle feeding - feed conversion efficiency
Het rekenmodel KringloopWijzer brengt op jaarbasis de waarden van een aantal kengetallen van het melkveebedrijf in beeld. Aan de veestapel gerelateerde kengetallen zijn 1) de excretie van stikstof (N) en fosfaat (P2O5) ‘onder de staart’, 2) de hoeveelheden N en P2O5 als voer geconsumeerd, 3) de efficiëntie waarmee de in het voer aanwezige N en P2O5 wordt omgezet in melk en groei en 4) de emissie van ammoniak (NH3) uit mest. De waarden van deze kengetallen kunnen vergeleken worden met referentie- en forfaitaire waarden. Referentiewaarden zijn waarden die door bedrijven gerealiseerd worden die in vergelijkbare omstandigheden verkeren wat betreft grondsoort en intensiteit (melkproductie per hectare). De veehouder weet daardoor hoe hij scoort in vergelijking met collega’s. Deze notitie gaat enkel in op de forfaitaire waarden voor de eerder genoemde kengetallen.
Opties voor beperking fosfaatproductie van de Nederlandse melkveestapel: dierrechten versus fosfaatrechten : een verkennende analyse
Blokland, P.W. ; Luesink, H.H. ; Jongeneel, R.A. ; Daatselaar, C.H.G. ; Koeijer, T.J. de - \ 2015
LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2015-151) - 27 p.
melkveehouderij - fosformeststoffen - bemesting - duurzaamheid (sustainability) - melkproductie - quota - melkkoeien - nederland - dairy farming - phosphorus fertilizers - fertilizer application - sustainability - milk production - quotas - dairy cows - netherlands
Deze nota beschrijft de voor- en nadelen van het eventueel invoeren van dierrechten of fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. Ook de effecten van de invoering van dierrechten dan wel fosfaatrechten op de doelen van de Duurzame Zuivelketen zijn verkend. Daarnaast worden verschillende melkveefosfaatproductieniveaus vergeleken met het sectorale melkveefosfaatplafond
van 84,9 mln. kg fosfaat. De productieniveaus onderscheiden zich van elkaar door het gebruik van verschillende referentiemomenten van dieraantallen en door verschillende excretienormen. Aanvullend is een analyse uitgevoerd naar de fosfaatexcretie per kg melkquotum voor melkkoeien
Handboek melkveehouderij 2015/16
Remmelink, G.J. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 30) - 386
melkvee - melkveehouderij - bodemeigenschappen - bemesting - graslandbeheer - voedergrassen - voedergewassen - rundveevoeding - dierveredeling - diergezondheid - melkproductie - landbouwbedrijfsgebouwen - nederland - handboeken - dairy cattle - dairy farming - soil properties - fertilizer application - grassland management - fodder grasses - fodder crops - cattle feeding - animal breeding - animal health - milk production - farm buildings - netherlands - handbooks
Verwantschap en inteelt bij de Groninger blaarkop
Oldenbroek, K. ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
Zeldzaam huisdier 40 (2015)3. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
rundvee - melkproductie - vleesproductie - groninger blaarkop - rassen (dieren) - dubbel-doel rassen - verwantschap - inteelt - zeldzame rassen - nageslachtproductie - rundveerassen - cattle - milk production - meat production - groningen white headed - breeds - dual purpose breeds - kinship - inbreeding - rare breeds - progeny production - cattle breeds
Sinds de vorming van de rundveestamboeken in 1874 wordt de
Groninger blaarkop als een apart ras beschouwd. Van oudsher werd
het ras voornamelijk gefokt in Groningen en in Zuid- en Noord-
Holland als een echt dubbeldoelras: geschikt voor melk- en vleesproductie.
Hoe staat het ras er nu voor qua verwantschap en inteelt?
Meer voortgang nodig in Duurzame Zuivelketen
Doornewaard, G.J. ; Reijs, J.W. - \ 2015
V-focus 12 (2015)3. - ISSN 1574-1575 - p. 21 - 23.
melkveehouderij - duurzaamheid (sustainability) - duurzame veehouderij - melkproductie - energiebehoud - dairy farming - sustainability - sustainable animal husbandry - milk production - energy conservation
Jaarlijks wordt de voortgang binnen de verduurzaming van de zuivelketen in beeld gebracht door LEI Wageningen UR. Onlangs verschenen de resultaten van het jaar 2013. Naar aanleiding van dit rapport concludeert de Duurzame Zuivelketen dat er meer beweging nodig is om de doelen te realiseren.
Leverbot in kaart gebracht : leverbotinfecties herkennen, genezen en voorkomen
Neijenhuis, F. ; Verkaik, J.C. ; Wagenaar, J.P. ; Verwer, C. - \ 2015
Ekoland (2015)3. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
leverbot - melkveehouderij - dierziektepreventie - melkproductie - rundveeziekten - liver flukes - dairy farming - animal disease prevention - milk production - cattle diseases
Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt bij melkgevende koeien die weiden of vers gras op stal gevoerd krijgen. De verliezen ten gevolge van leverbotinfecties worden onderschat. Een onderzoeksproject heeft een instrument ontwikkeld dat de gevolgen op bedrijfsniveau in kaart kan brengen en handelingsperspectief geeft.
Voorsorteren op quotumloos tijdperk
Doornewaard, G.J. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)41. - p. 2 - 2.
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - melkproductie - kosten per eenheid - optimalisatie - efficiëntie - melkproductiekosten - melkprijzen - dairy farming - farm management - milk production - unit costs - optimization - efficiency - milk production costs - milk prices
Frank en Ilona Post produceren in Nieuweroord (Drenthe) met 135 koeien bijna 1,2 mln. kg melk op zo’n 44 ha cultuurgrond. Het bedrijf is met ruim 27.000 kg melk per ha behoorlijk intensief. De afgelopen jaren was één van de doelstellingen van de maatschap om de kosten en de financiering per kg melk te verlagen.
Nitraat voeren: methaan en N-kringloop
Sebek, L.B. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 2 - 2.
nitraat - methaanremmers - agrarische bedrijfsvoering - innovatie adoptie - melkproductie - melkveehouderij - broeikasgassen - nitrate - methane inhibitors - farm management - innovation adoption - milk production - dairy farming - greenhouse gases
De Marke loopt voor met milieukundige innovaties. Het proefbedrijf implementeert bewezen innovaties om milieukundige winst te halen. Het voeren van nitraat is daarvan een voorbeeld. Daarmee wordt de grootste bron van broeikasgasemissie op het melkveebedrijf, methaan, flink verminderd.
Dairy cluster design for Myanmar
Zijlstra, J. ; Lee, J. van der - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 866) - 33
dairy farming - milk production - dairy farms - myanmar - melkveehouderij - melkproductie - melkveebedrijven
At the request of the Dutch and Myanmar governments, a project team consisting of researchers from Wageningen University & Research centre and experts from dairy processor Royal FrieslandCampina, feed company Royal De Heus and AgriWorks consultancy have developed a design for a dairy cluster in Myanmar. The plan is for the cluster to start with 50 farms that deliver 8,000 kilograms of milk per day. The availability of fodder, the quality of raw milk, and cooperation with local government and dairy experts are considered to be key elements for the success of the cluster. These key elements have to be elaborated further before proceeding to the next steps towards implementation.
Amazing Grazing Webinar "(Weide)gras levert meer op dan melk"
Galama, P.J. - \ 2015
Wageningen UR
melkveehouderij - begrazing - graslandbeheer - weiden - huisvesting van koeien - melkproductie - dairy farming - grazing - grassland management - pastures - cow housing - milk production
Amazing Grazing Webinar "(Weide)gras levert meer op dan melk" met melkveehouder Tom Keuper, gehouden op 9 april 2015. Interview met Paul Galama.
What will happen after the EU milk quota system expires in 2015? : an assessment of the Dutch dairy sector
Jongeneel, R.A. ; Berkum, S. van - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI report 2015-041) - 31
gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - melkveehouderij - melkproductie - economische situatie - agrarische bedrijfsvoering - quota's - nederland - europa - cap - agricultural policy - dairy farming - milk production - economic situation - farm management - quotas - netherlands - europe
Dit rapport bevat een verkenning van de impact die de afschaffing van de melk quotering per 1 april 2015 zal hebben op de Nederlandse melkproductie. Er wordt een middellange termijn projectie gepresenteerd (tijdshorizon 10 jaar). Voor wat betreft de ontwikkelingen op de wereldmarkt en de EU zijn de outlook-studies van de OECD-FAO (Agricultural Outlook, 2014-2023) en van de Europese Commissie (2024 Prospects for EU Agricultural Markets) als uitgangspunt genomen. Naar verwachting zal de Nederlandse melkproductie de komende 10 jaar een stijging laten zien met circa 17%. De geprognosticeerde toename hangt af van de verwachte marktomstandigheden (in het bijzonder de melkprijsontwikkeling), maar ook van andere factoren die bepalend zijn voor de structuur van de Nederlandse zuivel. Nu de melkquotering is weggevallen wordt het de uitdaging voor de melkveehouderijsector om haar strategie te herzien en in te zetten op een optimale en duurzame productieontwikkeling, rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit het milieu (mest).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.