Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 65

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==meloidogyne chitwoodi
Check title to add to marked list
Bodem Resetten: stap naar praktijktoepassing nieuwe methode van anaerobe grondontsmetting
Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. ; Visser, J.H.M. ; Regeer, H. ; Feil, H. ; Meints, H. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 648) - 45
akkerbouw - nematoda - meloidogyne chitwoodi - ditylenchus dipsaci - globodera pallida - waardplanten - gewasbescherming - bodeminvertebraten - nederland - inventarisaties - anaërobe behandeling - biologische grondontsmetting - duurzaamheid (sustainability) - onkruiden - nutrientenbeheer - arable farming - host plants - plant protection - soil invertebrates - netherlands - inventories - anaerobic treatment - biological soil sterilization - sustainability - weeds - nutrient management
Door de toenemende problemen met schadelijke aaltjes in diverse teelten wordt naarstig gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de grond te ontsmetten. Uitgangspunt van Wageningen UR en Agrifirm Plant is daarvoor een “groene” manier van grondbehandeling, die past in het algemene beleid van een duurzame gewasbescherming. Bodem Resetten is een nieuwe en unieke manier van anaerobe grondontsmetting en kan mogelijk een milieuvriendelijk en voor omwonenden veilig alternatief bieden. Er zijn voor het Bodem Resetten (BR) twee producten getest op effectiviteit: vaste Herbie® 72 en vloeibare Herbie® 87. Tevens is op zeer kleine schaal ook een plantaardige coating, als alternatief voor folie, onderzocht op gasdichtheid.
Resistentie toets van aardappel tegen Meloidogyne Chitwoodi 2010-2013 : overzicht van het onderzoek medegefinancierd door Productschap Akkerbouw
Molendijk, L.P.G. ; Been, T.H. - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 18
solanum tuberosum - aardappelen - plaagresistentie - resistentie van variëteiten - meloidogyne chitwoodi - plantenparasitaire nematoden - detectie - nederland - akkerbouw - potatoes - pest resistance - varietal resistance - plant parasitic nematodes - detection - netherlands - arable farming
Betere detectie van het quarantaineaaltje Meloidogyne chitwoodi; relatie grond - knolbesmetting
Visser, Johnny - \ 2012
meloidogyne chitwoodi - plant parasitic nematodes - contamination - plant pests - epidemiology - potatoes - arable farming - greenhouse experiments - soil types (textural)
Nieuwe groenbemesters getoetst op aaltjesresistentie
Visser, J.H.M. - \ 2012
Akker magazine (2012)7. - ISSN 1875-9688 - p. 21 - 21.
groenbemesters - waardplanten - nematodenbestrijding - meloidogyne chitwoodi - pratylenchus penetrans - akkerbouw - green manures - host plants - nematode control - arable farming
Vier nieuwe groenbemesters, de zwaardherikrassen Nemat en Trio, het gewas Borago en het Raphanobrassica-ras Wintergreen, zijn perspectiefvol voor de praktijk. Het maïswortelknobbelaaltje kan zich er niet of nauwelijks op vermeerderen, zo blijkt uit eerste toetsingen van PPO AGV.
Maximale opsporingskans voor Meloidogyne chitwoodi
Beers, T.G. van; Gastel-Topper, A.W.W. van - \ 2011
actieplan aaltjesbeheersing
meloidogyne chitwoodi - biotesten - aardappelen - bodemonderzoek - bemonsteren - akkerbouw - bioassays - potatoes - soil testing - sampling - arable farming
Brochure over het opsporen van Meloidogyne chitwoodi met behulp van een biotoets.
Geringe besmetting goed zelf op te sporen
Gastel-Topper, A.W.W. van; Korthals, G.W. - \ 2011
Boerderij/Akkerbouw 97 (2011)11. - ISSN 0169-0116 - p. E14 - E15.
meloidogyne chitwoodi - biotesten - plantenparasitaire nematoden - bodempathogenen - bodemonderzoek - akkerbouw - aardappelen - pootaardappelen - bioassays - plant parasitic nematodes - soilborne pathogens - soil testing - arable farming - potatoes - seed potatoes
PPO ontwikkelde een biotoets om Meloidogyne chitwoodi op te sporen. Deze toets doer de teler zelf en geeft meer zekerheid dan een laboratoriumtoets.
Ontwikkeling biotoets voor de detectie van het quarantaineaaltje Meloidogyne chitwoodi : proefuitvoering in de nematodentuin op PPO-AGV, 2010
Gastel, A.W.W. van; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)16 nov.
plantenparasitaire nematoden - meloidogyne chitwoodi - detectie - biotesten - akkerbouw - pootaardappelen - plant parasitic nematodes - detection - bioassays - arable farming - seed potatoes
Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een biotoets waarmee lage besmettingen van het quarantaine aaltje M. chitwoodi voorafgaand aan de aardappelteelt betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd. Deze toetsmethode wordt ontwikkeld voor gebruik door telers op hun bedrijf en/of in de kas.
Overleg over besmet gebied, risico's chitwoodi-aaltjes nog onderschat
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
plant parasitic nematodes - meloidogyne chitwoodi - contamination - arable farming - eu regulations - seed potatoes - quarantine organisms
Ontwikkeling biotoets voor de detectie van het quarantaineaaltje Meloidogyne chitwoodi : proefuitvoering in de nematodentuin op PPO AGV, 2010
Gastel-Topper, A.W.W. van; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 20
plantenparasitaire nematoden - meloidogyne chitwoodi - biotesten - detectie - akkerbouw - aardappelen - pootaardappelen - plant parasitic nematodes - bioassays - detection - arable farming - potatoes - seed potatoes
De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een biotoets waarmee lage besmettingen van het quarantaine aaltje Meloidogyne chitwoodi voorafgaand aan de pootaardappelteelt of ander vermeerderingsmateriaal betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd, in de grond of door middel van symptomen op een gevoelig gewas, zoals aardappel. Deze toets methode wordt ontwikkeld voor gebruik door telers op hun bedrijf. Voor de biotoets is aardappel als toets gewas gebruikt. Door na het groeiseizoen de aardappelen te beoordelen kan door de mogelijk ontwikkelde symptomen (op de knol) inzicht worden verkregen in de aanwezigheid van Meloidogyne chitwoodi en/of bemonstering van de grond.
NemaDecide helpt bij gerichte aanpak chitwoodi
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
plant parasitic nematodes - potatoes - databases - decision support systems - plant protection - meloidogyne chitwoodi - rotations - arable farming
Het verband tussen M. chitwoodi-besmetting van de grond en knobbelvorming van aardappelen
Hoek, H. - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)14 feb.
meloidogyne chitwoodi - aardappelen - plantenparasitaire nematoden - besmetting - quarantaine organismen - bodempathogenen - akkerbouw - veldproeven - potatoes - plant parasitic nematodes - contamination - quarantine organisms - soilborne pathogens - arable farming - field tests
Aardappel is heel schadegevoelig voor het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). Waarschijnlijk is er een verband tussen het niveau van besmetting van grond met dit aaltje en de mate van knolaantasting bij aardappelen, maar tot op heden is dit verband niet vastgesteld. In één van de proefvelden binnen het project Nemadecide is in 2008 M. chitwoodi aangetroffen. Er is in deze proef geen goed verband gevonden tussen de hoogte van de besmetting van de grond met M. chitwoodi en de mate van knolaantasting. Maar als M. chitwoodi in grondmonsters werd gevonden, dan waren in bijna 80 procent van de gevallen ook de aardappelknollen met deze aaltjes besmet. Het PPO is dan ook van mening dat aardappelteelt op grond die besmet is met M. chitwoodi bijna altijd leidt tot knollen die besmet zijn met dit aaltje. Omdat er bij pootgoed een “nultolerantie” voor M. chitwoodi geldt, is de teelt van aardappelpootgoed op percelen die besmet zijn met dit aaltje volgens de huidige inzichten dan ook onmogelijk.
Groenbemester velt Chitwoodi
Been, T.H. - \ 2011
Boerderij 96 (2011)37. - ISSN 0006-5617 - p. 38 - 38.
groenbemesters - meloidogyne chitwoodi - gewasbescherming - resistentie van variëteiten - nematodenbestrijding - rassen (planten) - green manures - plant protection - varietal resistance - nematode control - varieties
Een resistente bladrammenas reduceert de Chitwoodi-populatie met meer dan 99 procent, mits de groenbemester minstens 11 weken staat.
Relatie grondbemonstering en partijbesmettingen Meloidogyne
Doornbos, J. ; Luimes, J. ; Been, T.H. ; Gastel, A.W.W. van; Korthals, G.W. - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)3 mei.
consumptieaardappelen - pootaardappelen - aardappelen - meloidogyne - meloidogyne chitwoodi - bemonsteren - plantenparasitaire nematoden - besmetting - table potatoes - seed potatoes - potatoes - sampling - plant parasitic nematodes - contamination
Doel van dit onderzoek is om na te gaan of een bemonstering uitgevoerd vóór de teelt van aardappelen betrouwbare informatie verschaft over de aan- of afwezigheid van het aaltje en de risico’s op partijbesmettingen. Een bedrijfszekere bemonstering garandeert een goed perceel keuze waarmee telers een afkeuring van partijen door een voorgeschreven partijonderzoek kunnen minimaliseren of voorkomen.
Relatie grondbemonstering en partijbesmettingen Meloidogyne
Doornbos, J. ; Luimes, J. ; Been, T.H. ; Gastel, A.W.W. van; Korthals, G.W. - \ 2011
Den Haag : actieplan aaltjesbeheersing - 23
consumptieaardappelen - pootaardappelen - aardappelen - meloidogyne - meloidogyne chitwoodi - bemonsteren - plantenparasitaire nematoden - besmetting - table potatoes - seed potatoes - potatoes - sampling - plant parasitic nematodes - contamination
Doel van dit onderzoek is om na te gaan of een bemonstering uitgevoerd vóór de teelt van aardappelen betrouwbare informatie verschaft over de aan- of afwezigheid van Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) en de risico’s op partijbesmettingen. Een bedrijfszekere bemonstering garandeert een goede perceelskeuze waarmee telers een afkeuring van partijen door een voorgeschreven partijonderzoek kunnen minimaliseren of voorkomen.
Onderzoek naar schade bij aspergeplanten door de aaltjes P. penetrans en H. betae : projectrapport van schadeonderzoek bij aspergeplanten met de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Heterodera betae
Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 37
groenteteelt - asparagus - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne chitwoodi - meloidogyne fallax - pratylenchus penetrans - heterodera - opbrengst - schade - vegetable growing - plant protection - plant parasitic nematodes - outturn - damage
Een perceel dat besmet is met Fusarium oxysporum of met quarantaine organismen zoals Meloidogyne chitwoodi (het maïswortelknobbelaaltje) of Meloidogyne fallax (het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje) is ongeschikt voor het opkweken van aspergeplanten. Daarnaast worden Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) en Heterodera betae (gele bietencysteaaltje) door de praktijk als zeer schadelijke aaltjessoorten beschouwd, omdat ze mogelijk (veel) opbrengstverlies kunnen veroorzaken. Teelt van aspergeplanten op percelen die besmet zijn met wortellesieaaltjes en/of met gele bietencysteaaltjes is naar de mening van de praktijk dan ook (te) risicovol. Bij percelen die (in lichte mate) met deze aaltjes zijn besmet, zal de plantenkweker de afweging maken of ze al of niet bruikbaar zijn voor de opkweek van aspergeplanten.
Literatuuronderzoek overdracht van M. chitwoodi en M. fallax via aspergeplanten
Visser, J.H.M. ; Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. ; Korthals, G.W. - \ 2010
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 18
tuinbouw - vollegrondsgroenten - asparagus - nematoda - quarantaine organismen - meloidogyne chitwoodi - meloidogyne fallax - waardplanten - besmetting - horticulture - field vegetables - quarantine organisms - host plants - contamination
Bestrijding van meloidogyne chitwoodi binnen de pootgoedteelt in de Wieringermeer
Gastel-Topper, A.W.W. van; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2010
Kennisakker.nl 2010 (2010)16-7.
vermeerderingsmateriaal - veldgewassen - groenten - meloidogyne chitwoodi - plantenparasitaire nematoden - plantenplagen - plagenbehandeling - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - akkerbouw - propagation materials - field crops - vegetables - plant parasitic nematodes - plant pests - pest management - soil sterilization - biological soil sterilization - arable farming
Het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) is een quarantaine-organisme en mag daarom niet voorkomen in vermeerderingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld aardappelpootgoed. Komt M. chitwoodi toch voor in pootgoed, dan wordt het bedrijf een uitgebreid controleregime opgelegd. Uiteindelijk kan dit gevolgen hebben voor de hele sector, doordat het imago van Nederland als hoogwaardig exporteur van vermeerderingsmateriaal in het geding komt. Vanuit het Actieplan Aaltjesbeheersing werd het project “Bestrijding Meloidogyne” opgezet. Dit project werd gefinancierd door het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw. In het project werden bestrijdingsmethoden van M. chitwoodi onderzocht. Doel was het vinden van een saneringstechniek voor de bestrijding van M. chitwoodi op bedrijfsniveau, zodanig dat de economische gevolgen zo klein mogelijk blijven en het imago van de Nederlandse plant- en pootgoedsector niet wordt aangetast. Uit dit onderzoek blijkt dat M. chitwoodi en zijn symptomen op aardappel met voldoende tijd en budget goed zijn te onderdrukken. De behandeling biologische grondontsmetting met graan en in mindere mate met gras bleek het meest effectief, zeker in combinatie met een extra jaar waarin een slechte waard (bijvoorbeeld bladrammenas of witlof) wordt geteeld. Tot nu toe is het niet gelukt om dit aaltje volledig kwijt te raken, waardoor de teelt van pootgoed op met M. chitwoodi besmette percelen te risicovol blijft.
Bedrijfsbegeleiding bij M. chitwoodi-besmetting in Noord-Holland
Visser, J.H.M. - \ 2009
Kennisakker.nl 2009 (2009)18 feb..
pootaardappelen - vermeerderingsmateriaal - daucus - erwten - scorzonera - meloidogyne chitwoodi - operationeel onderzoek - bemonsteren - akkerbouw - seed potatoes - propagation materials - peas - operations research - sampling - arable farming
Het maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi (MC), veroorzaakt grote economische schade in talloze gewassen, zoals o.a. poot- en consumptieaardappelen, erwten, peen en schorseneer. Het bedrijfsbegeleidingsproject heeft tot doel begeleiding te bieden aan met Meloidogyne chitwoodi besmette bedrijven, zodanig dat de economische gevolgen zo klein mogelijk blijven en dat de uitstraling voor het gehele gebied beperkt blijft.
Resistentie tegen het maiswortelknobbelaaltje in bladrammenas
Visser, J.H.M. - \ 2009
Kennisakker.nl 2009 (2009)24 april.
meloidogyne chitwoodi - raphanus sativus - resistentie van variëteiten - testen - assays - nematoda - akkerbouw - varietal resistance - testing - arable farming
Het niveau van resistentie van bladrammenasrassen tegen het maiswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi, kan op meerdere manieren worden bepaald. Om het resistentieniveau van rassen objectief vast te kunnen stellen, is een betrouwbare en door een onafhankelijke instantie uit te voeren toetsmethode noodzakelijk. In 2006 is een onderzoeksproject gestart, onderdeel uitmakend van het Actieplan aaltjesbeheersing, waarin verschillende methodieken om resistentieniveaus te bepalen met elkaar werden vergeleken. Resultaten van de verschillende gebruikte lab- en kasproeven bleken sterk met elkaar en met de resultaten van veldonderzoek samen te hangen. Andere aspecten, zoals kosten en praktische uitvoerbaarheid, bepalen daarom voor een belangrijk deel de keuze voor de meest geschikte toetsmethode. In 2009 wordt de meest geschikte toetsmethode opnieuw getoetst en zal een eerste (officiële) toetsing van een beperkt aantal (nieuwe) bladrammenasrassen worden uitgevoerd.
Biotoets voor chitwoodi
Gastel, A.W.W. van; Korthals, G.W. - \ 2009
Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)12. - ISSN 1871-093X - p. 7 - 7.
akkerbouw - meloidogyne chitwoodi - biotesten - biologische technieken - bemonsteren - nematodenbestrijding - arable farming - bioassays - biological techniques - sampling - nematode control
In het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing van het Productschap Akkerbouw werkt Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) aan de ontwikkeling van een biotoets waarmee telers zelf kunnen nagaan of een perceel besmet is met het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). De biotoets blijkt gevoeliger te zijn dan de gebruikelijke onderzoeksmethoden. Zeer lage besmettingen van het maïswortelknobbelaaltje, die via een grondmonster vaak niet worden gevonden, kunnen daardoor met de biotoets wel worden aangetoond
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.