Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 81

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==mestgiften
Check title to add to marked list
Efficiëntere bemestingsstrategie mogelijke opslossing Lyprauta in potorchidee : gezonde plant toont minder schade van potworm
Rodenburg, J. ; Kruidhof, H.M. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)2. - p. 29 - 31.
orchidaceae - phalaenopsis - plantenplagen - potplanten - insectenplagen - effecten - bemesting - landbouwkundig onderzoek - mestgiften - glastuinbouw - plant pests - pot plants - insect pests - effects - fertilizer application - agricultural research - dressings - greenhouse horticulture
Zijn potwormen in orchidee misschien minder schadelijk dan altijd werd gedacht? Adviseur René ‘t Hoen denkt van wel. Hij claimt dat ondanks de aanwezigheid van potwormen, een gezonde plant zonder problemen kan uitgroeien tot een prima verkoopbaar product. Dit zou betekenen dat de teeltstrategie belangrijker is dan bestrijding van de schadelijke muggenlarven. Tegelijkertijd vindt hij dat zijn waarnemingen moeten worden gestaafd door onderzoek. Er is namelijk nog zeer weinig bekend over de biologie van potwormen.
Pilot bedrijfsspecifieke stikstofbemesting met drijfmest
Aarts, H.F.M. ; Schroder, J.J. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 1 - 1.
bemesting - mestbeleid - mestgiften - drijfmest - stikstofmeststoffen - normen - milieueffect - gewasopbrengst - melkveehouderij - fertilizer application - manure policy - dressings - slurries - nitrogen fertilizers - standards - environmental impact - crop yield - dairy farming
Bemestingsnormen moeten voorkomen dat meststoffen het grond- en oppervlaktewater te zwaar belasten. Voor het verkennen van de hoogte ervan is door de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen een protocol ontwikkeld. Met kennis van de gewasopbrengst en de efficiëntie waarmee meststoffen door het gewas worden opgenomen, kan worden bepaald welke mestgiften milieukundig verantwoord zijn.
Handleiding betere mestbenutting
Bussink, D.W. - \ 2015
bemesting - weiden - zea mays - mestgiften - bekalking - voedingsstoffen - dierlijke meststoffen - kunstmeststoffen - opbrengsten - voederkwaliteit - fertilizer application - pastures - dressings - liming - nutrients - animal manures - fertilizers - yields - forage quality
Voor de groei van gras en mais is de juiste (kunst)mestsoort van belang voor een goede groei en ontwikkeling. Deze handleiding gaat hierop in en sluit tevens aan bij de leidraad 'Benut N-meststoffen optimaal, te beginnen in het voorjaar’.
Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : Deel 2: Resultaten veldonderzoek : (tussenrapportage resultaten 2012)
Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J.T. - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 459) - 56
bemesting - mestgiften - beslissingsondersteunende systemen - aftasten - aardappelen - zandgronden - lössgronden - akkerbouw - landbouwkundig onderzoek - monitoring - veldproeven - stikstof - fertilizer application - dressings - decision support systems - sensing - potatoes - sandy soils - loess soils - arable farming - agricultural research - field tests - nitrogen
Dit (tussen)rapport gaat in op de veldproeven van 2012 die zijn uitgevoerd op een zuidoostelijke zandgrond (Vredepeel) en op löss (Hulsberg). In beide proeven zijn de volgende systemen beproefd: NBS-gewassensing vanaf gewassluiting, NBS-gewassensing + N-balans, Aardappelmonitoring Classic, Aardappelmonitoring Online, Aardappelbemestingsindicator.
Ontwerp en toetsing van nieuwe bijmestsystemen voor aardappel op zand- en lössgrond
Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J.T. - \ 2012
Kennisakker.nl 2012 (2012)19 juli.
bemesting - aardappelen - aftasten - stikstof - mestgiften - akkerbouw - veldproeven - proefopzet - fertilizer application - potatoes - sensing - nitrogen - dressings - arable farming - field tests - experimental design
PPO en Altic voeren voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) onderzoek uit naar mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbijmestsystemen. Die systemen zijn in 2011/2012 ontworpen en er is een plan van aanpak opgesteld om ze gedurende twee jaar te toetsen in veldproeven. De focus ligt hierbij op N-bijmesting op basis van gewassensing (meting van de lichtreflectie door het gewas met een sensor).
Sensor meet behoefte gewas : Masterplan Mineralen Management op zoek naar betere stikstofbenutting in aardappel
Schans, D.A. van der; Geel, W.C.A. van; Malda, J.T. - \ 2012
Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)11. - ISSN 1871-093X - p. 9 - 9.
bemesting - aardappelen - sensors - mestgiften - nutriëntengebruiksefficiëntie - stikstof - akkerbouw - precisielandbouw - landbouwkundig onderzoek - fertilizer application - potatoes - dressings - nutrient use efficiency - nitrogen - arable farming - precision agriculture - agricultural research
Een sensor in het gewas kan helpen bij het snel en frequent meten van de stikstoftoestand in een aardappelgewas. Met weinig inspanning verhoogt de boer zo de stikstofefficiëntie.
Mobiel systeem analyseert bemesting op bedrijf en geeft direct uitslag (interview met Chris Blok)
Bezemer, J. ; Blok, C. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)5. - p. 16 - 17.
glastuinbouw - bemesting - meetsystemen - mestgiften - berekening - gebruiksefficiëntie - mobiele toepassingen - greenhouse horticulture - fertilizer application - measurement systems - dressings - calculation - use efficiency - mobile applications
Grote hoeveelheden informatie over de bemesting op een bedrijf komen binnenkort veel sneller voor de teler beschikbaar. Dan verschijnt op bestelling een mobiel meetsysteem op zijn erf. Deze apparatuur neemt monsters en analyseert deze, waarna meteen nauwkeurige adviezen en aanpassingen van de gift mogelijk zijn. In het streven naar meer efficiency is deze precieze en zeer snelle peiling van de bemestingstoestand welkom. De wijze van werken maakt ook besparingen op de kosten van kunstmest mogelijk.
Sensorgestuurd variabel N-bijmesten van consumptieaardappelen 2011 : proef RH11.24 uitgevoerd op Rusthoeve Colijnsplaat
Schans, D.A. van der; Slabbekoorn, J.J. ; Blok, D. - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 31
bemesting - aardappelen - consumptieaardappelen - beslissingsondersteunende systemen - stikstof - veldproeven - akkerbouw - mestgiften - precisielandbouw - fertilizer application - potatoes - table potatoes - decision support systems - nitrogen - field tests - arable farming - dressings - precision agriculture
In het teeltseizoen 2011 is op proefboerderij De Rusthoeve een stikstofbemestingsproef uitgevoerd in het gewas aardappelen. Het doel van deze proef was om de stikstofbenutting bij verschillende N giften vast te stellen en de stikstof adviezen van twee N bijmestsystemen te vergelijken met de optimale N bijmest strategie. Uit de proefresultaten blijkt dat het advies van de CropScan sensor en het advies op basis van Aardappel monitoring elkaar niet veel ontlopen. Beide systemen hebben achteraf gezien evenwel onterecht een N bijmest advies gegeven. Ook verschilden de adviezen bij een lage basisgift nauwelijks van die bij een hoge basisgift.
Veel substraten geschikt mits je watergift en bemesting aanpast : rekening houden met specifieke eisen van de plant
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)1. - p. 5 - 7.
sierteelt - substraten - materialen - diversiteit - mestgiften - irrigatie - eigenschappen - besluitvorming - glastuinbouw - ornamental horticulture - substrates - materials - diversity - dressings - irrigation - properties - decision making - greenhouse horticulture
De diversiteit in substraten neemt nog steeds toe. Je kunt vaak niet zeggen dat de ene beter is dan de andere. Als je maar rekening houdt met hun karakteristieke eigenschappen en de water- en meststoffengift aanpast. En rekening houdt met de specifieke eisen van de plant. Die laatste behandelen we in dit artikel.
Differentiatie stikstofbemestingsadviezen. Verkenning bij het gewas consumptieaardappel.
Dijk, W. van; Schoot, J.R. van der; Berge, H.F.M. ten - \ 2012
Lelystad : PPO-WUR - 26
bemesting - stikstof - richtlijnen (directives) - consumptieaardappelen - aardappelen - akkerbouw - mestgiften - fertilizer application - nitrogen - directives - table potatoes - potatoes - arable farming - dressings
In het Vierde Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wordt o.a. ingezet op innovaties om op melkveehouderij- en akker- en tuinbouwbedrijven de stikstofverliezen verder te verminderen. Eén van de opties is om stikstofbemestingsadviezen, daar waar mogelijk, te differentiëren naar groei- en bodemomstandigheden. In 2010 is een project gestart met als doel een verkenning van de mogelijkheden voor differentiatie van het stikstofbemestingsadvies op basis van opbrengstniveau en N-leverend vermogen van de bodem bij het gewas maïs. In 2011 is gekeken naar de mogelijkheden bij het gewas consumptieaardappel. Dit rapport doet hiervan verslag van de analyse bij consumptieaardappelen. In de studie is gebruik gemaakt van een dataset van 32 N-trappenproeven met consumptieaardappelen die in het verleden zijn uitgevoerd. Het betrof 18 en 14 proeven op respectievelijk zand- en lössgrond.
Strategiekaart kunstmestarm Boeren
Oostdam, J. ; Philipsen, A.P. ; Hoog, B. van der - \ 2011
Praktijknetwerk Kunstmestloos Boeren op Veen en Klei
bemesting - dierlijke meststoffen - dosering - mestgiften - kunstmeststoffen - strategisch management - fertilizer application - animal manures - dosage - dressings - fertilizers - strategic management
Een beschrijving volgt van de Strategiekaart. Deze strategiekaart is ontwikkeld door het praktijknetwerk Kunstmestloos Boeren en is bedoeld als hulpmiddel voor geïnteresseerden, die ook op zoek zijn naar de beste strategie om kunstmestgebruik te minimaliseren of volledig te vervangen.
Naar een advies voor fosfaatbemesting op nieuwe leest. Dl. 2: Grasland
Bussink, D.W. ; Bakker, R.F. ; Draai, H. van der; Temminghoff, E.J.M. - \ 2011
Wageningen : Nutriënten Management Instituut (Rapport / Nutri├½nten Management Instituut NMI 1246.2) - 54
graslanden - graslandbeheer - bemesting - normen - mestgiften - fosfaat - adviescommissies - grasslands - grassland management - fertilizer application - standards - dressings - phosphate - advisory committees
Het P-bemestingsadvies voor grasland is vooral gebaseerd op proeven die ruim 50 jaar geleden zijn uitgevoerd. Bemesten volgens dit advies is door de invoering van het gebruiksnormenstelsel nu vaak niet meer mogelijk. Vandaar dit het onderzoek, dat tot doel heeft een nieuwe adviessystematiek voor grasland te ontwikkelen, die gebaseerd is op de directe P-beschikbaarheid en het P-naleverend vermogen van de bodem.
Naar een advies voor fosfaatbemesting op nieuwe leest. Dl. 1: Snijmaïs
Bussink, D.W. ; Bakker, R.F. ; Draai, H. van der; Temminghoff, E.J.M. - \ 2011
Wageningen : Nutriënten Management Instituut (Rapport / Nutri├½nten Management Instituut NMI 1246.1) - 57
zea mays - bemesting - normen - mestgiften - fosfaat - adviescommissies - fertilizer application - standards - dressings - phosphate - advisory committees
De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft in 2006 geconcludeerd dat het advies voor snijmaïs niet langer voldoet, omdat het is gebaseerd op aardappelproeven en het advies vaak hoger is dan toegestaan is op basis van het P-gebruiksnormenstelsel. Vandaar dit het onderzoek, dat tot doel heeft een nieuwe adviessystematiek voor maïsland te ontwikkelen, die gebaseerd is op de directe P-beschikbaarheid en het P-naleverend vermogen van de bodem.
Differentiatie stikstofbemestingsadviezen; Eerste verkenning bij het gewas maïs
Dijk, W. van; Schoot, J.R. van der; Berge, H.F.M. ten - \ 2011
Lelystad : PPO AGV (PPO Projectrapport 426) - 37
maïs - bemesting - mestgiften - stikstof - normen - bodemchemie - maize - fertilizer application - dressings - nitrogen - standards - soil chemistry
In het Vierde Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wordt o.a. ingezet op innovaties om op melkveehouderij- en akker- en tuinbouwbedrijven de stikstofverliezen verder te verminderen. Eén van de opties is om stikstofbemestingsadviezen, daar waar mogelijk, te differentiëren naar groei- en bodemomstandigheden. In 2010 is een project gestart met als doel een verkenning van de mogelijkheden voor differentiatie van het stikstofbemestingsadvies bij het gewas maïs. Hierbij is gekeken naar zowel de landbouwkundige als milieukundige aspecten van differentiatie van het N-bemestingsadvies. Er is nagegaan op basis van welke factoren differentiatie zinvol is en in welke mate de optimale N-bemesting daarvan afhangt. Gekozen is voor het gewas maïs omdat dit een groot uitspoelingsgevoelig gewas is op zandgrond waar de uitspoelingsproblematiek het grootst is.
Dubbele drijfmestgift in het voorjaar in grasland
Schrauwen, R. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2011
Royal Haskoning [etc.]
bemesting - graslanden - drijfmest - mestgiften - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - grasslands - slurries - dressings - nutrient use efficiency
Poster met informatie over de voordelen van een dubbele drijfmestgift in het voorjaar in grasland.
"Systeem Booij" klaar voor test op praktijkpercelen (interview met Frits van Evert)
Drenth, H. ; Evert, F.K. van - \ 2011
Akker magazine (2011)4. - p. 16 - 19.
bemesting - mestgiften - stikstof - consumptieaardappelen - aardappelen - beslissingsondersteunende systemen - sensors - fertilizer application - dressings - nitrogen - table potatoes - potatoes - decision support systems
De stikstofgift in consumptieaardappelen kan volgens het ‘systeem Booij’ tot 40 kilo per hectare omlaag. Ongeacht het gebruikte type sensor voor stikstofopname. De verschillen tussen de sensoren zijn in elk geval veel kleiner dan de verschillen tussen percelen en jaren. „Sommige jaren zul je meer moeten strooien dan de norm.”
Validatie van het nutriënten-emissiemodel STONE met meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) en de Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK)
Salm, C. van der; Boumans, L.J.M. ; Brus, D.J. ; Kempen, B. ; Leeuwen, T.C. van - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 228) - 59
bodemwater - grondwaterkwaliteit - bodemchemie - fosfaten - uitspoelen - nitraten - modellen - mestgiften - soil water - groundwater quality - soil chemistry - phosphates - leaching - nitrates - models - dressings
De uitkomsten van het model STONE zijn gevalideerd op gemeten concentraties in drains en grondwater uit LMM (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) en gemeten fosfaatophoping volgens LSK (Landelijke Steekproef Kaarteenheden). Voor de validatie is gebruik gemaakt van een in 2008 ontwikkeld protocol. Uit de validatie komt naar voren dat op nationale schaal de gemiddelde door STONE gesimuleerde nitraatconcentraties in grondwater en drainwater goed overeenkomen met de metingen. De gesimuleerde DOC-concentraties in grondwater en drainwater en de fosfaatconcentraties in het grondwater wijken sterker af van de metingen. Tevens bleek uit de validatie op LSK dat de verdeling van P over boven- en ondergrond afwijkt van de metingen. Voor deze stoffen is dus een verdere verbetering van het model en/of de parameterisatie gewenst.
Quick scan bemestingsonderzoek akkerbouw
Mierlo, T. van; Erp, P. van; Ehlert, P.A.I. ; Peltjes, J. - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)2 maart.
bemesting - akkerbouw - mestbeleid - mestgiften - fertilizer application - arable farming - manure policy - dressings
In een quick scan van historisch bemestingsonderzoek is in opdracht van het Productschap Akkerbouw nagegaan of resultaten van "oud" bemestingsonderzoek, uitgezet tegen hedendaagse eisen, randvoorwaarden en inzichten, aanleiding geven tot heroverweging van bestaande en/of ontwikkeling van nieuwe bemestingsstrategieën. De scan geeft aan dat de "vijf juistheden van bemesting" een goede leidraad voor het opstellen van een bemestingsstrategie zijn. Om op korte termijn de benutting van nutriënten in meststoffen of bodem te verbeteren zijn dit goede maatregelen: het bemesten volgens advies, gebruik van meststoffen met bekende samenstelling en werking, en het gebruik van meststoffen vlak voor (of tijdens) groeiseizoen. Perspectiefvolle maatregelen voor aanpassing van bemestingsstrategieën (naast de hierboven genoemde) zijn: deling van de gift, en afstemming van nutriëntgift en -voorraad op de behoefte van het gewas in tijd en plaats. Er zal een grote behoefte ontstaan aan bemestingsonderzoek gericht op "de vijf juistheden van bemesting" en de vertaling van de verkregen kennis in praktisch toepasbare maatregelen.
Grote variëteit in Engelse raaigrassen
Deru, J. ; Eekeren, N.J.M. van; Visscher, J. ; Schilder, H. - \ 2011
V-focus 8 (2011)1. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
grassen - lolium perenne - rassen (planten) - bemesting - normen - mestgiften - kaderrichtlijn water - grasses - varieties - fertilizer application - standards - dressings - water framework directive
Aangescherpte bemestingsnormen en veranderende klimaatomstandigheden maken de beworteling van gras nog belangrijker om de beschikbare mineralen en het water beter te benutten. In het Kaderrichtlijn Water-project ‘Dieper wortelen, beter benutten, minder verliezen’ wordt het effect van graslandmanagement op bewortelingsparameters van grasland onderzocht. Eén van de onderzochte managementaspecten zijn de raseffecten binnen Engels raaigras.
Quick scan bemestingsonderzoek akkerbouw
Mierlo, T. van; Erp, P. van; Ehlert, P.A.I. ; Peltjes, J. - \ 2010
Oosterbeek : BLGG AgroXpertus - 40
bemesting - akkerbouw - mestbeleid - mestgiften - fertilizer application - arable farming - manure policy - dressings
In een quick scan van historisch bemestingsonderzoek is in opdracht van het Productschap Akkerbouw nagegaan of resultaten van "oud" bemestingsonderzoek, uitgezet tegen hedendaagse eisen, randvoorwaarden en inzichten, aanleiding geven tot heroverweging van bestaande en/of ontwikkeling van nieuwe bemestingsstrategieën. De scan geeft aan dat de "vijf juistheden van bemesting" een goede leidraad voor het opstellen van een bemestingsstrategie zijn. Om op korte termijn de benutting van nutriënten in meststoffen of bodem te verbeteren zijn dit goede maatregelen: het bemesten volgens advies, gebruik van meststoffen met bekende samenstelling en werking, en het gebruik van meststoffen vlak voor (of tijdens) groeiseizoen. Perspectiefvolle maatregelen voor aanpassing van bemestingsstrategieën (naast de hierboven genoemde) zijn: deling van de gift, en afstemming van nutriëntgift en -voorraad op de behoefte van het gewas in tijd en plaats. Er zal een grote behoefte ontstaan aan bemestingsonderzoek gericht op "de vijf juistheden van bemesting" en de vertaling van de verkregen kennis in praktisch toepasbare maatregelen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.