Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 60

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==milk prices
Check title to add to marked list
Uitbreiden ondanks nieuwe wetgeving?
Berentsen, P.B.M. ; Klootwijk, C.W. ; Middelaar, C.E. van; Boer, I.J.M. de - \ 2015
Veeteelt 32 (2015)19. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
fosfaat - melkveehouderij - landbouw en milieu - capaciteit - productiegroei - verkoopbaar - melkprijzen - productiviteit - phosphate - dairy farming - agriculture and environment - capacity - production growth - saleable - milk prices - productivity
Kunnen bedrijven nog wel ontwikkelen na de komst van de Melkveewet en fosfaatrechten? Onderzoekers in Wageningen brachten via een rekenmodel de gevolgen in kaart. Zij concluderen dat het interessant blijft om beschikbare stalcapaciteit te benutten en dat fosfaatrechten niet snel de limiterende factor zijn.
Voorsorteren op quotumloos tijdperk
Doornewaard, G.J. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)41. - p. 2 - 2.
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - melkproductie - kosten per eenheid - optimalisatie - efficiëntie - melkproductiekosten - melkprijzen - dairy farming - farm management - milk production - unit costs - optimization - efficiency - milk production costs - milk prices
Frank en Ilona Post produceren in Nieuweroord (Drenthe) met 135 koeien bijna 1,2 mln. kg melk op zo’n 44 ha cultuurgrond. Het bedrijf is met ruim 27.000 kg melk per ha behoorlijk intensief. De afgelopen jaren was één van de doelstellingen van de maatschap om de kosten en de financiering per kg melk te verlagen.
Hoog weiderendement nodig, ook bij kleine huiskavel en melkrobot : innovatieve huiskavel en melkrobot : innovatieve
Evers, A.G. ; Holshof, G. ; Haan, M.H.A. de; Galama, P.J. - \ 2015
V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 35.
melkveehouderij - beweidingssystemen - begrazingsproeven - melkprijzen - rendement - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - grazing systems - grazing trials - milk prices - returns - farm results
Op Dairy Campus in Leeuwarden zijn in 2014 praktijkproeven uitgevoerd onder ‘uitdagende’ omstandigheden: dagelijks omweiden op een kleine huiskavel en stripgrazen met een melkrobot. Bij een lage melkprijs is beweiden snel aantrekkelijk. Voor een zo hoog mogelijk economisch resultaat is het cruciaal om te zorgen voor een goede grasopbrengst en grasbenutting.
IFCN: Wereldwijde informatie over melkveehouderij
Haan, Michael de - \ 2013
dairy farming - milk production - milk prices - international economy - international organizations - agricultural education
Buffercapaciteit : bedrijfsstijlen in de melkveehouderij, volatiele markten en kengetallen
Oostindië, H.A. ; Ploeg, J.D. van der; Broekhuizen, R.E. van - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR etc. - 50
melkveehouderij - melkprijzen - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfssystemen - karakteristieken - veehouders - indexen - buffercapaciteit - dairy farming - milk prices - farm management - farming systems - characteristics - stockmen - indexes - buffering capacity
Dit rapport doet verslag van een statistische analyse uitgevoerd op een bestand van Nederlandse melkveehouderijbedrijven. Het doel van deze analyse was na te gaan wat de effecten waren van de melkprijsdaling, die zich voordeed in de tweede helft van 2008 en de eerste helft van 2009. De toenmalige prijsdaling beschouwen we als een voorbode van de situatie die steeds meer de zuivelmarkt zal typeren: een volatiele markt met scherpe prijswisselingen. Het onderzoek toont aan dat de effecten van een melkprijsdaling differentieel van aard zijn, ze variëren al naar gelang het type bedrijf. Om deze verschillen te vatten is een bedrijfsstijlenanalyse uitgevoerd die 4 strategische grondpatronen naar voren brengt: schaalvergroting, fijnregulering, kostenreductie en arbeidsbesparing. In ‘normale’ jaren kan via elk strategisch grondpatroon een goed inkomen worden verworven. Naarmate men meer ‘stijlspecifiek’ is, is het inkomen beter. In ‘slechte’ jaren ligt dit anders: dan blijken strategieën, die draaien om kostenreductie en fijnregulering, tot de beste resultaten te leiden. Ook de balans van vreemd en eigen vermogen speelt in slechte jaren een grote rol. Op haar beurt hangt die balans ook weer op significante wijze samen met de verschillende stijlen. Daarmee brengt de analyse een verschil naar voren dat in de komende jaren wellicht van groot belang zal worden: dat is het verschil tussen boerenlandbouw en ondernemerslandbouw. Met dit onderscheid wordt hier geen moreel of maatschappelijk oordeel gegeven. Waar het om gaat is de vraag welke vorm van landbouwbeoefening het best moeilijke marktomstandigheden weet te weerstaan. In de tweede helft van dit verslag staat de vraag centraal: welk kengetal biedt de melkveehouder het meeste houvast om na te gaan of zijn bedrijf over voldoende veerkracht beschikt om periodes van lage prijzen het hoofd te bieden? Er wordt een nieuw kengetal voorgesteld: buffercapaciteit. Daarnaast kijken we bij welke bedrijfsopzet (stijl) de buffercapaciteit het hoogst is en hoe deze verder is op te voeren
Melkveehouderij: inkomen onder druk door hogere kosten en lagere opbrengsten
Jager, J.H. - \ 2012
Agri-monitor (2012). - ISSN 1383-6455 - 3
melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - melkprijzen - rentabiliteit - dairy farming - farm results - farmers' income - milk prices - profitability
De melkveehouders hebben in 2012 te maken met 12.000 euro lagere melkopbrengsten. De omzet en aanwas en enkele andere opbrengsten nemen 10.000 euro toe. De betaalde kosten stijgen met 12.000 euro wat resulteert in een inkomen per onbetaalde aje van 25.000 euro: een daling van 14.000 euro.
Groeien in rendement : hulpmiddelen om rendabeler te groeien
Zijlstra, Jelle - \ 2012
dairy farming - milk production - milk prices - returns
Melkveebedrijven: verdere stijging van het inkomen in 2011
Jager, J.H. - \ 2011
Agri-monitor 2011 (2011)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
melkveehouderij - melkprijzen - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - economische situatie - prijsvorming - dairy farming - milk prices - farmers' income - farm results - economic situation - price formation
De resultaten van melkveebedrijven laten in 2011 opnieuw een verbetering zien. De melkprijs ligt boven het niveau van 2010 maar ook de kosten zijn toegenomen. Dat alles resulteert in een inkomen uit bedrijf van 38.000 euro per onbetaalde aje: een stijging van 6.000 euro.
Melkveehouderij: kritieke melkprijs blijft hoog
Jager, J.H. - \ 2011
Agri-monitor 2011 (2011)sept. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
melkveehouderij - melkproductie - melkprijzen - bedrijfsresultaten in de landbouw - biologische landbouw - inkomsten uit het landbouwbedrijf - dairy farming - milk production - milk prices - farm results - organic farming - farm income
Door een daling van de voerkosten is in 2009 en 2010 de kritieke melkprijs op gangbare bedrijven iets gedaald maar blijft die op een relatief hoog niveau. Maar op de biologische bedrijven is de kritieke melkprijs in 2010 juist gestegen doordat de betalingsverplichtingen per eenheid melk sterker toenemen op de gangbare bedrijven omdat de biologische bedrijven minder sterk groeien dan de gangbare bedrijven. De kritieke melkprijs ligt boven de melkprijs. Melkveehouders anticiperen hierop door het inzetten van een inkomen buiten bedrijf of het verlagen van de privébestedingen of het (gedeeltelijk) uitstellen van de aflossingen.
Eerste kwartaal 2011 melkvee: melkprijs en saldo boven langjarig gemiddelde
Jager, J.H. ; Bolhuis, J. - \ 2011
Agri-monitor 2011 (2011)mei. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
melkveehouderij - melkprijzen - melkproductie - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische handel - prijsvorming - dairy farming - milk prices - milk production - farm results - agricultural trade - price formation
De gestegen melkprijs in het eerste kwartaal 2011 kan de hogere voerkosten ruim compenseren. Hierdoor ligt het saldo van de melkveebedrijven in het eerste kwartaal hoger dan in dezelfde periode van 2010.
Kostprijs geitenmelk beter onder controle : ondanks betere vooruitzichten nog werk aan de winkel voor de biologische geitenhouderij
Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. - \ 2011
Ekoland 2011 (2011)3. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
biologische landbouw - marktprijzen - geitenhouderij - geitenmelk - melkproductiekosten - melkprijzen - bedrijfseconomie - organic farming - market prices - goat keeping - goat milk - milk production costs - milk prices - business economics
In het project Biogeit is vanaf 2004 de kostprijs van biologische geitenmelk berekend. De resultaten stemmen hoopvol : de kloof tussen melkprijs en kostprijs is de laatste jaren kleiner geworden dankzij verlaging van kostprijs. Maar zowel aan de kostprijs als de melkprijs is er nog werk aan de winkel.
Melkvee: inkomens herstellen
Jager, J.H. - \ 2010
Agri-monitor 2010 (2010)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
melkveehouderij - melkprijzen - inkomen van landbouwers - inkomsten uit het landbouwbedrijf - agrarische economie - landbouwsituatie - dairy farming - milk prices - farmers' income - farm income - agricultural economics - agricultural situation
De melkprijs is in 2010 fors hersteld (+22%). Bij een lichte kostenstijging komt het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) uit op 24.000 euro: een stijging van 27.000 euro.
Vleesvee: prijzen lager, Geiten: melkprijs onderuit, Schapen: saldo gelijk
Jager, J.H. - \ 2010
Agri-monitor 2010 (2010)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
vleesvee - geitenhouderij - schapenhouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - rentabiliteit - melkprijzen - beef cattle - goat keeping - sheep farming - farm results - farmers' income - profitability - milk prices
Het inkomen op bedrijven met vleesrunderen stijgt vooral vanwege de akkerbouwactiviteiten. De geitenhouderij stond in 2010 in teken van de Q-koorts. Hierdoor staan de resultaten onder druk. In de schapenhouderij verandert er weinig.
Derde kwartaal 2010 melkvee: melkprijs stijgt
Jager, J.H. ; Bolhuis, J. - \ 2010
Agri-monitor 2010 (2010)nov. - ISSN 1383-6455
melkveehouderij - melkproductie - melkprijzen - prijsvorming - bedrijfsresultaten in de landbouw - export - dairy farming - milk production - milk prices - price formation - farm results - exports
Oplopende melkprijzen zorgden in het derde kwartaal van 2010 tot een hoger saldo dan in het derde kwartaal van 2009, ondanks de voerprijsstijging. Landen van buiten de EU nemen steeds meer Nederlandse kaas af.
Tweede kwartaal melkvee: melkprijs en saldo boven langjarig gemiddelde
Jager, J.H. ; Bolhuis, J. - \ 2010
Agri-monitor 2010 (2010)aug. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
melkveehouderij - melkproductie - melkprijzen - prijsvorming - bedrijfsresultaten in de landbouw - kosten - opbrengsten - dairy farming - milk production - milk prices - price formation - farm results - costs - yields
Het saldo van melkveebedrijven ligt in het tweede kwartaal van 2010 ruim 13.000 euro hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2009. De belangrijkste reden hiervoor is de stijging van de melkprijs, die in het tweede kwartaal van 2009 op een dieptepunt kwam. Ook de toename van de melkproductie draagt bij aan het herstel van het saldo.
Eerste kwartaal 2010 melkvee: saldo herstelt door hogere melkprijs
Jager, J.H. ; Bolhuis, J. - \ 2010
Agri-monitor 2010 (2010)april. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
melkveehouderij - melkprijzen - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - dairy farming - milk prices - farm results - returns
De melkprijs beweegt zich in het eerste kwartaal van 2010 in een dalende lijn maar blijft boven het niveau van 2009. Door de hogere melkprijs en ook door de lagere kosten van veevoer, is het saldo in het eerste kwartaal dit jaar hoger dan vorig jaar. Het herstel van het saldo komt na meer dan een jaar met dalende saldi.
Derde kwartaal melkvee 2009: dalende kosten, aantrekkende melkprijs
Jager, J.H. ; Bolhuis, J. - \ 2009
Agri-monitor 2009 (2009)november. - ISSN 1383-6455 - 2
bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische economie - melkvee - melkprijzen - kalveren - melkproductie - farm results - agricultural economics - dairy cattle - milk prices - calves - milk production
De melkprijs bevindt zich in het derde kwartaal van 2009 duidelijk in een opwaartse trend. Het saldo blijft in het derde kwartaal wel opnieuw onder het niveau van vorig jaar, ondanks lagere voerprijzen.
Naar een nieuwe realiteit
Dijkhuizen, A.A. - \ 2009
Boerderij Melkvee 100Plus 2009 (2009)feb.
melkveehouderij - melkprijzen - agrarische bedrijfsvoering - ondersteunende maatregelen - dairy farming - milk prices - farm management - support measures
Column van Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Researchcentrum over de lage melkprijs.
Voor de melkprijs is verandering op til
Dijkhuizen, A.A. - \ 2009
Boerderij Melkvee 100Plus 2009 (2009)aug.
melkprijzen - melkproducten - melkveehouderij - agrarische handel - milk prices - milk products - dairy farming - agricultural trade
Column van Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Researchcentrum over de veranderingen met betrekking tot de melkprijs.
Melkveehouderij: inkomen historisch laag
Jager, J.H. - \ 2009
Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
melkveehouderij - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomsten uit het landbouwbedrijf - melkprijzen - dairy farming - farmers' income - farm results - farm income - milk prices
De melkveehouders zijn in 2009 geconfronteerd met een fors lagere melkprijs ( 27%). In combinatie met de introductie van de afschrijving op het melkquotum (ruim 19.000 euro) resulteert dit in een inkomen uit bedrijf dat op een historisch laag niveau uitkomt van 8.000 euro. De terugval van het inkomen is met 67.000 euro ongekend groot
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.