Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==modder
Check title to add to marked list
Ems-Dollard primary production research Concise summary
Brinkman, A.G. ; Jacobs, P. ; Jak, R.G. ; Riegman, R. - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C163/14) - 78
kaderrichtlijn water - waterbeleid - waterkwaliteit - modder - troebelheid - ecologie - eems - eems-dollard - water framework directive - water policy - water quality - mud - turbidity - ecology - river ems
The Water Framework Directive (WFD) requires EU member states to achieve good ecological and chemical status of all designated water bodies (rivers, lakes, transitional and coastal waters) by 2015. Therefore Rijkswaterstaat Waterdienst has initiated the project ‘Research mud dynamics Ems Estuary’ . The aim of this project, carried out by Deltares and IMARES, is to (1) improve our knowledge on the mud dynamics in the Ems Estuary, (2) to identify the reasons for the increase in turbidity and (3) to quantify measures to improve the ecological status of the estuary.
Ems-Dollard primary production research: Full data report
Brinkman, A.G. ; Riegman, R. ; Jacobs, P. ; Kuhn, S. ; Meijboom, A. - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C160/14) - 297
kaderrichtlijn water - richtlijnen (directives) - waterbeleid - waterkwaliteit - modder - troebelheid - ecologie - eems - eems-dollard - water framework directive - directives - water policy - water quality - mud - turbidity - ecology - river ems
The Water Framework Directive (WFD) requires EU member states to achieve good ecological and chemical status of all designated water bodies (rivers, lakes, transitional and coastal waters) by 2015. Therefore Rijkswaterstaat Waterdienst has initiated the project ‘Research mud dynamics Ems Estuary’ . The aim of this project, carried out by Deltares and IMARES, is to (1) improve our knowledge on the mud dynamics in the Ems Estuary, (2) to identify the reasons for the increase in turbidity and (3) to quantify measures to improve the ecological status of the estuary.
Het ideale modderbad voor varkens
Bracke, M.B.M. - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - varkens - modder - dierenwelzijn - diergedrag - dierlijke productie - huisvesting, dieren - diergezondheid - organic farming - pigs - mud - animal welfare - animal behaviour - animal production - animal housing - animal health
Zoelen, oftewel modderbaden, is belangrijk voor het welzijn van varkens. Dit geldt zeker wanneer het erg warm is. Die conclusie trekt Wageningen UR Livestock Research in een overzichtsrapport over het zoelgedrag van varkens. Uit alle literatuur zijn de criteria voor een ideale modderpoel gefilterd.
Het ideale modderbad voor varkens
Bracke, M.B.M. - \ 2010
BioKennis bericht Varkensvlees 14 (2010). - 4
varkens - dierenwelzijn - diergedrag - modder - biologische landbouw - pigs - animal welfare - animal behaviour - mud - organic farming
Zoelen, oftewel modderbaden, is belangrijk is voor het welzijn van varkens. Dit geldt zeker wanneer het erg warm is. Die conclusie trekt Wageningen UR Livestock Research in een overzichtsrapport over het zoelgedrag van varkens. Uit alle literatuur zijn ook de criteria voor een ideale modderpoel gefilterd.
Zoelen van varkens en implicaties voor dierenwelzijn = Wallowing in pigs and its implications for animal welfare
Bracke, M.B.M. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 381) - 55
dierenwelzijn - modder - varkens - varkenshouderij - animal welfare - mud - pigs - pig farming
Review of wallowing behaviour in pigs and related species, its biological functions, criteria for an ideal mud pool and the importance of wallowing for animal welfare.
Kwaliteit van spoelgrond van bloembollenpercelen
Aartrijk, J. van - \ 2000
Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (Rapport bloembollenonderzoek nr. 125) - 19
bloembollen - schoonmaken - modder - pesticiden - ornamental bulbs - cleaning - mud - pesticides
In deze notitie wordt weergegeven wat er over de kwaliteit van spoelgrond van bloembollen bekend is en hoe deze zich verhoudt tot gestelde normen. Deze notitie gaat niet verder in op het spoelproces zelf, noch op de kwaliteit van spoelwater.
Onderzoek naar de baggerkwaliteit in watergangen
Brus, D.J. - \ 2000
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 33 (2000)4. - ISSN 0166-8439 - p. 23 - 25.
modder - waterwegen - kanalen - kanalen, klein - bodemverontreiniging - bodemkarteringen - grondanalyse - inventarisaties - bemonsteren - planning - flevoland - waterbodems - mud - waterways - canals - channels - soil pollution - soil surveys - soil analysis - inventories - sampling - water bottoms
Beschrijving van een methode voor het ontwerpen van efficiente inventarisatieplannen voor onderzoek naar de kwaliteit van bagger in watergangen. De nauwkeurigheid en de kosten van de uit te voeren inventarisatie wordt met modellen voorspeld. De methode wordt geillustreerd aan de hand van de vaarten en tochten in oostelijk en zuidelijk Flevoland (Fleverwaard)
Intensieve landfarming van verontreinigde baggerspecie : ontwatering en afbraak
Anonymous, - \ 1997
Lelystad : RIZA (RIZA rapport 97.071) - ISBN 9789036951180 - 116
bioremediëring - ontginning - havens - bagger - stort - modder - ontwateren - sludge farming - waterbodems - bioremediation - reclamation - harbours - dredgings - spoil - mud - dewatering - water bottoms
Mogelijkheden van extensieve landfarming voor biologische reiniging van baggerspecie
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het LandelijkGebied, - \ 1997
Lelystad : RIZA - ISBN 9789036951197 - 86
bioremediëring - ontginning - havens - bagger - stort - modder - sludge farming - waterbodems - bioremediation - reclamation - harbours - dredgings - spoil - mud - water bottoms
Toepassingsmogelijkheden van schimmeltechnologie bij verontreinigde baggerspecie
Toorn, A. van den; Gerrits, J.P.G. ; Dijk-Hooyer, O.M. van; Harmsen, J. ; Wieggers, H.J.J. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 77
havens - bagger - stort - sediment - modder - volksgezondheidsbevordering - bodem - decontaminatie - schoonmaken - microbiële afbraak - polycyclische koolwaterstoffen - aromatische koolwaterstoffen - mineraaloliën - industrie - schimmels - mycologie - capaciteit - toepassingen - Nederland - petrochemische industrie - harbours - dredgings - spoil - mud - sanitation - soil - decontamination - cleaning - microbial degradation - polycyclic hydrocarbons - aromatic hydrocarbons - mineral oils - industry - fungi - mycology - capacity - applications - Netherlands - petrochemical industry
...Landfarming, een toekomst...
Haring, O. ; Huybregts, C. - \ 1996
S.l. : Haring [etc.] (Interne mededeling / DLO-Staring Centrum nr. 420)
bioremediëring - ontginning - havens - bagger - stort - sediment - modder - sludge farming - bioremediation - reclamation - harbours - dredgings - spoil - mud
Natuurlijke afbraak van polycyclische aromatische koolwaterstoffen bij het op de kant zetten van baggerspecie op Goeree - Overflakkee
Toorn, A. van den; Harmsen, J. ; Dijk - Hooijer, O.M. van - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 447) - 74
aromatische koolwaterstoffen - bioremediëring - bagger - havens - stortterreinen - microbiële afbraak - modder - huisvuilverwijdering - polycyclische koolwaterstoffen - ontginning - vuilnisbelten - sediment - stort - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - Nederland - sludge farming - zuid-holland - zuidhollandse eilanden - aromatic hydrocarbons - bioremediation - dredgings - harbours - landfills - microbial degradation - mud - municipal refuse disposal - polycyclic hydrocarbons - reclamation - refuse tips - spoil - waste disposal - waste disposal sites - Netherlands
Een belangrijk deel van de waterbodemverontreiniging wordt veroorzaakt door polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Vroeger werd de opgebaggerde waterbodem verspreid op landbouwpercelen. Voor sterk verontreinigde baggerspecie is deze procedure niet meer toegestaan. Momenteel mag licht verontreinigde baggerspecie op de kant worden verspreid, maar ook dit zal binnenkort worden verboden. Op Goeree-Overflakkee is onderzocht of op de kant zetten van baggerspecie heeft geleid tot een hoger PAK-gehalte naast de sloten. Hierbij is onderscheid gemaakt in korte- en langetermijneffecten. Op een proefstrook is nagegaan wat er met de PAK gebeurt nadat de baggerspecie op de kant is gezet (periode 1-2 jaar).
Time as an important factor for cleaning sediments by landfarming
Harmsen, J. ; Bezemer, H.W. ; Boels, D. ; Stolte, J. ; Wieggers, R. - \ 1995
In: Satellite seminar "Remediation of contaminated sediments", Wednesday, 1 November 1995 / Roeters, P.B., Stokman, G.N.M., - p. 91 - 92.
bioremediëring - bagger - havens - microbiële afbraak - modder - ontginning - sediment - stort - sludge farming - bioremediation - dredgings - harbours - microbial degradation - mud - reclamation - spoil
Intensive landfarming of contaminated sediments
Wieggers, H.J.J. ; Bezemer, H.W. - \ 1995
In: Satellite seminar "Remediation of contaminated sediments", Wednesday, 1 November 1995 / Roeters, P.B., Stokman, G.N.M., - p. 135 - 136.
bioremediëring - bagger - havens - microbiële afbraak - modder - ontginning - sediment - stort - sludge farming - bioremediation - dredgings - harbours - microbial degradation - mud - reclamation - spoil
The biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and mineral oil was investigated in heavily and normally polluted sediments. The aims of the research were: to improve the knowledge of dewatering and ripening of sediments in an open land-farm, to quantify the biodegradation in two sediments, and to optimize the land-farm process to enable use on a larger scale. Without additional dewatering and cultivation, sediments in an open land-farm will ripen very slowly. A decrease in PAH content by 40-80 and a decrease in mineral oil content by 60-70 per year can be achieved.
Ruim twintig jaar beplantingsproef Broekpolder : proefveldresultaten over de periode 1970 - 1991
Peeters, J.P. - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 107) - 155
bosbouw - bebossing - baggerspeciedepots - industrieterreinen - mijnstort - bodemvruchtbaarheid - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - havens - bagger - stort - sediment - modder - Nederland - zuid-holland - westland - forestry - afforestation - spoil banks - industrial sites - mine spoil - soil fertility - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - harbours - dredgings - spoil - mud - Netherlands
Leeflaag constructies op havenslib-depots : een kolommen experiment
Wiebing, R. ; Boels, D. - \ 1988
Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1910) - 19
bagger - havens - uitspoelen - modder - verzegelen - sediment - bodem - bodembescherming - stort - bekledingen - dredgings - harbours - leaching - mud - sealing - soil - soil conservation - spoil - linings
Mogelijke gevolgen van anorganische en organische stoffen in baggerspeciedepots voor daar aanwezige of zich ontwikkelende bodem- en zoofauna
Vliet, L.H.H. van - \ 1985
Arnhem : R.I.N. (RIN-rapport no. 85/8) - 152
milieu - verontreinigende stoffen - verontreiniging - nadelige gevolgen - havens - bagger - stort - sediment - modder - toxicologie - waterwegen - baggeren - onderhoud - afvalverwijdering - huisvuilverwijdering - afvalstortplaatsen - stortterreinen - vuilnisbelten - Nederland - environment - pollutants - pollution - adverse effects - harbours - dredgings - spoil - mud - toxicology - waterways - dredging - maintenance - waste disposal - municipal refuse disposal - waste disposal sites - landfills - refuse tips - Netherlands
Microelements in potatoes under "normal" conditions, and as affected by microelements in municipal waste compost, sewage sludge, and dredged materials from harbours
Haan, S. de; Lubbers, J. - \ 1983
Haren : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 3-83) - 22
chemische analyse - chemische samenstelling - bagger - havens - modder - planten - aardappelen - sediment - rioolwater - Solanum tuberosum - stort - chemical analysis - chemical composition - dredgings - harbours - mud - plants - potatoes - sewage - spoil
Verslagen van onderzoekingen naar de invloed van bemesting van zand- en kleigronden met gekomposteerd huishoudelijk afval, rioolslib van verschillende oorsprong en slib uit de Rotterdamse haven op het gehalte aan het aantal spore-elementen en zware metalen in de grond en in aardappelen die op deze gronden zijn geteeld na het toedienen van slibbemestingen gedurende een aantal jaren
Groei en ontwikkeling van een beplanting van Populus 'Zeeland' op brak havenslib bij verschillende aanlegmethoden = Growth and development of a plantation of Populus 'Zeeland' on brackish harbour sludge at various methods of establishment.
Burg, J. van den; Kolster, H.W. - \ 1982
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 324) - 44
bosbouw - bomen - bebossing - havens - bagger - stort - sediment - modder - beplanten - aanslaan van het gewasbestand - bosschade - beschadigingen - bodemeigenschappen - erosie - ploegen als grondbewerking - grondbewerking - baggerspeciedepots - industrieterreinen - mijnstort - waterrelaties - voedingsstoffen - wortels - bodemchemie - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - afforestation - harbours - dredgings - spoil - mud - planting - stand establishment - forest damage - injuries - soil properties - erosion - ploughing - tillage - spoil banks - industrial sites - mine spoil - water relations - nutrients - roots - soil chemistry - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - forest stands - fertilizer application
Zware metalen in havenslib en enkele daarop verbouwde gewassen : interimrapport, herziene versie van Nota 15
Driel, W. van; Goor, B.J. van; Smilde, K.W. - \ 1977
Haren (Gr.) : IB (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 42) - 43
akkerbouw - chemische analyse - chemische samenstelling - bagger - veldgewassen - zware metalen - modder - planten - sediment - stort - ? - arable farming - chemical analysis - chemical composition - dredgings - field crops - harbours - heavy metals - mud - plants - spoil
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.