Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 70

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==monsters
Check title to add to marked list
Occurrence of mycotoxins in a total diet study (TDS) for adults and childeren in The Netherlands
Lopez Sanchez, P. ; Rijk, T.C. de; Alewijn, M. ; Sprong, C. ; Castenmiller, J. - \ 2014
mycotoxinen - voedselveiligheid - monsters - voedselproducten - voedselanalyse - mycotoxins - food safety - samples - food products - food analysis
A total diet study (TDS) may be a valuable approach to assess the exposure of consumers to mycotoxins. A TDS study was performed on the risk associated with mycotoxin intake in cooperation with the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA).
De voedselveiligheid van Japanse oesters en mosselen in de Waddenzee
Poelman, M. ; Glorius, S.T. ; Gool, A.C.M. van; Linden, A. van der - \ 2013
Aquacultuur 28 (2013)2. - ISSN 1382-2764 - p. 10 - 16.
oesters - crassostrea gigas - mossels - mytilidae - voedselveiligheid - volksgezondheid - monitoring - bemonsteren - monsters - waddenzee - oysters - mussels - food safety - public health - sampling - samples - wadden sea
De laatste decennia is het areaal aan Japanse oesters in de Duitse en Nederlandse Waddenzee toegenomen. Dit leidt tot een zekere mate van concurrentie in ruimte en voedsel tussen onder andere mosselen en oesters. Naast de ecologische effecten zijn er ook directe economische effecten, er wordt inmiddels al dankbaar gebruik gemaakt door bedrijfsmatig oester in de Waddenzee te rapen. Over de voedselveiligheid van deze oesters in het Wad is nog niet veel bekend, reden dus om een monitoring uit te voeren op oesters en als vergelijking mosselen. Dit alles om beter zicht te hebben op de voedselveiligheid van Waddenzee oesters.
Paling analyses Ecofide
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2013
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C196/13) - 13
palingen - european eels - representatieve monstername - monsters - chemische analyse - polychloorbifenylen - organo-tinverbindingen - vet - droge stof - sporenelementen - eels - representative sampling - samples - chemical analysis - polychlorinated biphenyls - organotin compounds - fat - dry matter - trace elements
De opdracht bestond uit het karakteriseren, fileren en homogeniseren tot een mengmonster van de door Ecofide aangeleverde set palingen; het uitvoeren van chemische analyses in het mengmonster en het rapporteren van de resultaten. Dit rapport omvat een korte omschrijving van de toegepaste methoden, een kwaliteitsparagraaf en een presentatie van de resultaten in Exceltabellen.
Hormoongehaltes in bloembollen als instrument voor teeltsturing en kwaliteit, Thema: Innovatieve tuinbouw BO-12.03-006-004
Gude, H. - \ 2011
S.n.
bloembollen - hormonen - kwaliteitszorg - gewaskwaliteit - monitoring - monsters - cultuurmethoden - ornamental bulbs - hormones - quality management - crop quality - samples - cultural methods
Onderzoek om met de modernste bepalingsmethoden de gehaltes van zoveel mogelijk plantenhormonen in één bollenmonster te bepalen.
StripBuilder, a software tool to generate geographic information for soil sampling purposes and advisory systems
Been, T.H. ; Goedhart, P.W. - \ 2010
akkerbouw - geografische informatiesystemen - precisielandbouw - monsters - bemonsteren - adviserende ambtenaren - plantenparasitaire nematoden - gewasbescherming - arable farming - geographical information systems - precision agriculture - samples - sampling - advisory officers - plant parasitic nematodes - plant protection
Bemonsteren van akkers besmet met aaltjes aan de hand van digitale kaarten. Door betere informatie kan de voorlichtingsdienst meer toegespitste adviezen geven aan de boeren.
Homogeniteit als uitgangspunt voor monsternamestrategie : monsternamestrategie van partijen diervoedergrondstoffen in relatie tot de heterogeniteit voor controle op mycotoxines en dioxinen
Berendsen, B.J.A. ; Jong, J. de - \ 2010
Wageningen : RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid (Rapport / RIKILT 2010.014) - 46
voer - ingrediënten - voedselanalyse - monsters - representatieve monstername - mycotoxinen - dioxinen - voedselveiligheid - feeds - ingredients - food analysis - samples - representative sampling - mycotoxins - dioxins - food safety
In dit rapport wordt de monsternameproblematiek toegespitst op de analyse van mycotoxines en dioxinen in diervoedergrondstoffen. Eerst wordt in hoofdstuk 2 de Europese regelgeving betreffende monstername van diervoeders uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt de homogeniteit gedefinieerd en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de onzekerheid in het eindresultaat. In hoofdstuk 5 worden relevante parameters voor beperking van de monsternameonzekerheid geïdentificeerd en worden methodes ter bepaling van de monsternameonzekerheid bediscussieerd. Op basis hiervan worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en een praktisch toepasbare strategie voor de controle van diervoedergrondstoffen op mycotoxines en dioxinen die moet leiden tot een betere interpretatie van analyseresultaten.
Dode bijen geven hun geheimen prijs
Cornelissen, B. - \ 2010
Bijenhouden 4 (2010)1. - ISSN 1877-9786 - p. 14 - 15.
bijenhouderij - bijenbroed - imkers - doodsoorzaken - bijenziekten - monsters - vuilbroed - service - gegevens verzamelen - beekeeping - honey bee brood - beekeepers - causes of death - bee diseases - samples - foul brood - servicing - data collection
Al jaren sturen bijenhouders ons monsters van dode bijen en bijenbroed. We kijken deze monsters na op ziekten om de doodsoorzaak na te gaan. De laatste twee jaar hebben we actief bekendheid gegeven aan deze (gratis) service, waardoor het aantal ingezonden monsters gigantisch is toegenomen. Dat levert wel meer werk, maar vooral meer gegevens op. Een overzicht van de resultaten van september 2008 tot september 2009
ULO-cellen en veiligheid : even kennis opfrissen
Montsma, M.P. - \ 2010
De Fruitteelt 100 (2010)36. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
fruitteelt - koelcellen - veiligheid op het werk - controle - fruitgewassen - fruitbewaarplaatsen - inspectie - monsters - zuurstof - fruit growing - cold stores - safety at work - control - fruit crops - fruit stores - inspection - samples - oxygen
De voorbereidingen voor het bewaarseizoen 2010 zijn in volle gang. De ULO-cellen worden getest en indien nodig gasdicht gemaakt. Controle op veiligheid van de cellen is een standaardprocedure geworden tijdens de voorbereidingen op de oogst. Instructies en stappenplan voor monstername.
Meerjarige effectmetingen aan MZI's in de Westelijke Waddenzee en Oosterschelde, Deelproject 2: Depositie van organisch materiaal van MZI-mosselen op de bodem in Waddenzee en Oosterschelde 2009
Kamermans, P. ; Mesel, I.G. de - \ 2010
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C081/10) - 24
schaal- en schelpdierenvisserij - mosselteelt - mossels - zaden - zaadbanken - nadelige gevolgen - bodemfauna - bodemstructuur - monsters - shellfish fisheries - mussel culture - mussels - seeds - seed banks - adverse effects - soil fauna - soil structure - samples
In de Nederlandse kustwateren vindt mosselzaadvisserij plaats. Deze wateren herbergen ook belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied in het kader van de Natuurbeschermingswet of de Europese Vogel( en Habitatrichtlijn. Op 21 oktober 2008 sloten het Ministerie van LNV, de mosselsector en natuurbeschermingsorganisaties het convenant ‘Transitie mosselsector en natuurherstel in de Waddenzee’, waarin de partijen overeenkomen dat zij gezamenlijk toewerken naar een mosselsector die onafhankelijk is van de bodemzaadvisserij in 2020. De mosselsector maakt daartoe gebruik van een nieuwe manier van zaadwinning met mosselzaadinvangsystemen (MZI). Het opschalen van het areaal MZI’s in de Westelijke Waddenzee en Oosterschelde, in combinatie met mosselpercelen en toenemend areaal wilde mosselbanken heeft mogelijk ecologische gevolgen. Een van de kennislacunes is wat het effect is op de bodemstructuur en bodemdieren onder en bij MZI’s door uitzinking van mosselfeces.
Analyse van monsters uit Almere op aanwezigheid cyanotoxines
Lürling, M.F.L.L.W. - \ 2009
Wageningen : WUR Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer - 6
cyanobacteriën - toxinen - neurotoxinen - cytotoxinen - microcystis - hepatotoxinen - monsters - slib - havens - analyse - flevoland - cyanobacteria - toxins - neurotoxins - cytotoxins - hepatotoxins - samples - sludges - harbours - analysis
Er worden verschillende groepen van cyanotoxines onderscheiden, waarvan op basis van de werking de neurotoxines, cytotoxines en hepatotoxines de belangrijkste zijn. Dit document beschrijft de resultaten van een spoedanalyse van twee potten met drijflaagmateriaal uit de omgeving van Almere-Haven, met cyanobacteriënmateriaal op aanwezigheid van cyanotoxines. In opdracht van RWS en de gemeente Almere is het aangeleverde materiaal geanalyseerd op microcystines, saxitoxine en cylindrospermopsine.
Phoma belangrijke oorzaak van bladvlekken in 2008
Helm, F.P.M. van der - \ 2009
BloembollenVisie 2009 (2009)166. - ISSN 1571-5558 - p. 40 - 40.
tuinplanten - delphinium - campanula - phoma - monsters - bladvlekkenziekte - plantenziekteverwekkende schimmels - projecten - overblijvende planten - bedding plants - samples - leaf spotting - plant pathogenic fungi - projects - perennials
In 2007 is een project gestart waarbij PPO onderzoekt wat de oorzaak is van bladvlekken in diverse soorten zomerbloemen. PPO verzamelt met behulp van kwekers zieke bladeren en onderzoekt welke schimmels of bacteriën een rol spelen bij bladvlekkenziekten. In 2008 zijn veel monsters aangeleverd voor het gewas Delphinium, waarbij Phoma dus de veroorzaker bleek te zijn. Het onderzoek wordt in 2009 voortgezet
Zo voorkom je beschadiging van bloembollen : telen met toekomst
PPO Bomen-bollen, ; Kool, S.A.M. de - \ 2008
Lelystad : Telen met toekomst - 4
bloembollen - gewasbescherming - beschadigingen - monsters - schadepreventie - ornamental bulbs - plant protection - injuries - samples - loss prevention
De Schade Check is een hulpmiddel waarmee nagegaan kan worden waar tijdens de verwerking schade aan de bollen ontstaat. Door monsters te nemen op verschillende momenten tijdens de verwerking wordt zichtbaar waar de bollen het meest beschadigen. Met tips om beschadiging te voorkomen
Detectiemethode voor Olpidium in substraatteelt en grondmonsters
Pham, K.T.K. ; Bijman, V.P. ; Vlugt, R.A.A. van der; Schroot, J.H. ; Derks, A.F.L.M. - \ 2008
olpidium brassicae - bodemschimmels - tabaksnecrosevirus - plantenvirussen - detectie - tulpen - monsters - substraten - bloembollen - soil fungi - tobacco necrosis virus - plant viruses - detection - tulips - samples - substrates - ornamental bulbs
In deze poster informatie over de ontwikkeling van een PCR-methode voor de detectie van Olpidium. PCR-resultaten van Olpidium-dectectie in watermonsters zijn afkomstig van tulpen waterbroei
Opzetten van ringonderzoeken voor Campylobacter toepasbaar binnen het monitoringsonderzoek in de vleeskuikenhouderij
Hulst-van Arkel, M.C. van der; Jacobs-Reitsma, W.F. ; Bergen, M.A.P. van; Koene, M.G.J. - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group ASG07-100360) - 41
campylobacter - pluimveehouderij - pluimvee - slachtdieren - monsters - besmetting - monitoring - kwaliteitscontroles - poultry farming - poultry - meat animals - samples - contamination - quality controls
Voor het Actieplan 2000+ van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) zijn ruim 20 laboratoria door PVE erkend om monsters afkomstig van pluimvee (mest en borstvel) te onderzoeken op Campylobacter. Voor het verkrijgen en behouden van deze erkenning moeten de laboratoria o.a. deelnemen aan relevante ringonderzoeken. Voor Campylobacter bestond tot op heden geen ringonderzoek waarbij de matrices mest en borstvel werden aangeboden. In dit onderzoek is een ringonderzoek ontwikkeld, waarbij naast reinculturen ook mest en borstvel met en zonder Campylobacter worden aangeboden. Hiervoor is onderzoek verricht naar de beste manier om de monstermaterialen te besmetten in relatie tot het noodzakelijke bewaren en in verband met transport. Ook de wijze van transport, ontwerpen van formulieren en verwerking van resultaten is in het onderzoek meegenomen
Monitoring gesloten teelt - komkommer
Bonants, P.J.M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Weerdt, M. de; Hoof, R.A. van; Schoen, C.D. - \ 2007
gewasbescherming - gesloten systemen - komkommers - pathogenen - bestrijdingsmethoden - monitoring - kwantitatieve technieken - detectie - monsters - glasgroenten - plant protection - closed systems - cucumbers - pathogens - control methods - quantitative techniques - detection - samples - greenhouse vegetables
In de teelt van komkommer kunnen talloze plantenpathogenen voorkomen. Momenteel worden door diverse laboratoria testen aangeboden voor individuele pathogenen (kwantitatief) of meerdere (kwalitatief). Detectie van meerdere pathogenen of antagonisten kwantitatief zou een toegevoegde waarde vormen. Onderzoek wordt daarom verricht met o.a. als doel de ontwikkeling van probes voor kwantitatieve multiplex detectie op praktijkmonsters
Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken
Veenhuizen, P.T.M. ; Schoemakers, N. ; Vos, J. ; Versteegen, F. ; Landeweert, R. ; Karssen, G. - \ 2007
Gewasbescherming 38 (2007)4. - ISSN 0166-6495 - p. 168 - 169.
meloidogyne chitwoodi - meloidogyne - nematoda - detectie - pootaardappelen - bodem - monsters - technieken - proefstations - visserij - rotaties - teeltsystemen - groenteteelt - waardplanten - overblijvende planten - bodemgeschiktheid - plantenveredeling - raphanus sativus - nematiciden bevattende planten - plantenparasitaire nematoden - belgië - aardappelen - vollegrondsteelt - bodemkwaliteit - detection - seed potatoes - soil - samples - techniques - experimental stations - fisheries - rotations - cropping systems - vegetable growing - host plants - perennials - soil suitability - plant breeding - nematicidal plants - plant parasitic nematodes - belgium - potatoes - outdoor cropping - soil quality
Hier volgen de samenvattingen van de bijeenkomst van 20 maart 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Kwantitatieve multiplexdetectie van aaltjes; 2). Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: vergelijking visuele beoordeling en Taqman-PCR aan pootaardappelen; 3) Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken; 4) Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek in Vlaanderen; 5) Populatiedynamiek van het maïswortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi in rotaties in de vollegrondsgroenteteelt; 6) Waardplantstatus en gevoeligheid vaste planten voor M. chitwoodi; 7) Manipulatie van bodemgezondheid tegen het maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi; 8) Veredeling van bladrammenas op resistentie tegen M. chitwoodi en M. fallax
Analysis of PCBs in Sewage sludge for the characterization study of ERM-CC392
Korytar, P. ; Dao, Q.T. - \ 2007
IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C136/07) - 15
polychloorbifenylen - congeners - rioolslib - bewerking - monsters - methodologie - proefopzet - kwaliteitscontroles - meetsystemen - polychlorinated biphenyls - sewage sludge - handling - samples - methodology - experimental design - quality controls - measurement systems
The aim of this study was measurement of PCB congeners (28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 170, 180) in a sewage sludge material ERM – CC392, in a control sample and in ampoule of the “Beltest” solution as part of the characterization study of ERM – CC392 “PCBs in Sewage sludge” organized by JRC'IRMM, Geel, Belgium. This document provides detailed description of the sample handling, measurement method used, study design applied, quality control measures and results of the measurements. Samples
Het concentreren en opwerken van waterige monsters volgens de XAD procedure
Velzeboer, I. ; Korytar, P. - \ 2007
IJmuiden : IMARES IJmuiden (Rapport / Wageningen IMARES C130/07) - 11
bemonsteren - monsters - toxicologie - laboratoria - analyse - ecotoxicologie - aquatische toxicologie - sampling - samples - toxicology - laboratories - analysis - ecotoxicology - aquatic toxicology
In opdracht van RWS-RIZA is het project “Het concentreren en opwerken van waterige monsters volgens de XAD procedure” uitgevoerd. De XAD procedure is uitgevoerd volgens een protocol dat is gebaseerd op methoden ontwikkeld bij het RIVM, Laboratorium voor Ecotoxicologie te Bilthoven. Daarna zijn de waterige monsters naar TNO IMARES in Den Helder gegaan voor beoordeling van de toxiciteit.
Contramonsters en contra-onderzoek in het kader van de officiele controle op diervoeders in Nederland
Jongbloed, A.W. ; Jong, J. de - \ 2006
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.017) - 17
monsters - voer - voederwaardering - laboratoria - methodologie - wetgeving - nederland - kennis - samples - feeds - feed evaluation - laboratories - methodology - legislation - netherlands - knowledge
In de Kaderwet Diervoeders van 2003 is o.a. beschreven hoe toezicht en controles op diervoeders uitgevoerd moeten worden. Een aspect ervan is hoe bemonstering en analyse van de partij diervoeder dient plaats te vinden. De regelgeving in de Kaderwet Diervoeders en Besluit Diervoeders is op een aantal punten vrij algemeen. Er worden meestal door de ambtenaar drie eindmonsters gemaakt: een monster voor analyse, een contramonster en een bedrijfsmonster. In de praktijk blijkt echter dat het niet altijd duidelijk is welk van deze monsters precies het contramonster is, waar het naar toegestuurd en waar het geanalyseerd kan worden. Om hierop een duidelijk antwoord te krijgen zijn de van toepassing zijnde wetgeving en overige relevante documenten bestudeerd. Met name de Verordening EG/882/2004 geeft veel helderheid in de geschetste problematiek.
Bemonsteren van aardappelen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Wijnen, J. ; Scheer, F.P. ; Houweling, P. van - \ 2005
Nieuwe oogst / Magazine gewas 1 (2005)9. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 7.
aardappelen - patates frites - aardappelproducten - verwerkingskwaliteit - kwaliteit voor voedselverwerking - kwaliteit voor industriële verwerking - industrie - industriële gewassen - bemonsteren - representatieve monstername - monitoring - monsters - potatoes - chips (French fries) - potato products - processing quality - food processing quality - industrial processing quality - industry - industrial crops - sampling - representative sampling - samples
Monsters van partijen fritesaardappelen die bij de teler zijn genomen, wijken vaak af van de kwaliteitsbepaling op de fabriek. Daardoor kunnen partijen soms niet worden verwerkt. Hoe beter beide kwaliteitsbepalingen overeenkomen, hoe efficiënter de verwerking kan plaatsvinden. Binnen het AKK-project 'Pieper Profijt=gezamenlijk profijt' vindt onderzoek plaats hoe en wanneer de monsters bij de teler het best genomen kunnen worden om faalkosten binnen de fritesaardappelkolom te verlagen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.