Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 303

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==multifunctional agriculture
Check title to add to marked list
Van informeren naar doorvertellen : Praktische tips voor het vinden en binden van gasten
Vijn, M.P. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
vakanties op de boerderij - recreatie op het platteland - multifunctionele landbouw - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - farm holidays - rural recreation - multifunctional agriculture - farm management - entrepreneurship
Steeds meer mensen hebben belangstelling voor een vakantie op het platteland. Daar liggen kansen voor agrarische ondernemers. Maar hoe vind je mensen die op jouw bedrijf willen verblijven en misschien nog wel belangrijker: hoe zorg je ervoor dat ze terugkomen? Wageningen University & Research heeft hier onderzoek naar gedaan en komt met een aantal praktische handvatten.
Sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw : voorwaarden voor een kansrijke start
Elings, Marjolein ; Vijn, Marcel ; Kruit, Jeroen - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 335) - ISBN 9789463431446 - 54
multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - stadslandbouw - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - biologische landbouw - multifunctional agriculture - social care farms - urban agriculture - entrepreneurship - farm management - organic farming
Het rapport ‘sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw’ is voort gekomen uit de vraag van twee sociale ondernemingen: Stichting BREM en Stichting 4PK. Beide initiatiefnemers hebben de ambitie mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen re-integreren. Zij doen dat door de inzet van mensen bij het verbouwen van gewassen in stadslandbouwprojecten. De afgelopen jaren is het aantal sociale ondernemingen in de (stads)landbouw toegenomen. Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en daarmee primair of expliciet een maatschappelijk doel nastreven (SER, 2015). De financiële doelstelling van deze ondernemingen staat ten dienste van het primaire maatschappelijke doel.
Inspelen op veranderingen in de zorg : genoegzaam achterover leunen zou verkeerd zijn
Hassink, J. ; Bruin, Simone R. de; Verbeek, H. - \ 2016
Ekoland (2016)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 8 - 10.
social care farms - multifunctional agriculture - organic farming - care - entrepreneurship - farm management - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - biologische landbouw - zorg - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering
De veranderingen in de zorg kunnen het voor zorgboeren ingewikkelder maken dan voorheen en creëren ook wel onzekerheden. Toch moeten zorgboeren zich vooral richten op de kansen die er liggen. De zorg en ondersteuning die zij leveren sluit goed aan bij de nieuwe beleidsdoelstellingen, zoals het bevorderen van zelfredzaamheid, het activeren van mensen en hen laten deelnemen aan de maatschappij. Treed daarmee naar buiten, laat zien wat je te bieden hebt, bepleiten Jan Hassink, Simone de Bruin en Hilde Verbeek.
Samenwerking in beeld met het Partnership Canvas
Doorneweert, R.B. ; Stokkers, R. ; Jong, D. de - \ 2016
DLO - 16 p.
zeildoek - vennootschappen - multifunctionele landbouw - recreatie - boerderijtoerisme - toerisme - canvas - partnerships - multifunctional agriculture - recreation - farm tourism - tourism
In deze publicatie laten we zien hoe partnerschappen worden ingezet in boerderijverblijfconcepten in de multifunctionele landbouw. In de multifunctionele landbouw zijn partnerschappen van groot belang. Ze kunnen agrarische ondernemers helpen om de beperkingen van beschikbare arbeid, vaardigheden en middelen van het eigen bedrijf te ontstijgen. Wat de ondernemer zelf niet direct ter beschikking heeft, kan worden opgevangen door een partner die wel de complementaire eigenschappen heeft. We zullen twee boerderijverblijfcases met elkaar vergelijken om te leren hoe ze in elkaar zitten en te evalueren op hun effectiviteit. De tools Business Model Canvas en het Partnership Canvas kunnen zinvol zijn om uw samenwerking tegen het licht te houden en te verbeteren.
Waarden op het multifunctionele agrarische bedrijf
Smit, A.B. ; Alebeek, F.A.N. van; Jong, D. de - \ 2016
PPO AGV - 14 p.
multifunctionele landbouw - klantrelaties - sociale waarden - multifunctional agriculture - customer relations - social values
Ondernemers in de multifunctionele landbouw zoeken met hun bedrijf en activiteiten verbinding met burgers, vanuit de overtuiging dat zij de samenleving iets waarde-vols te bieden hebben. Ondernemers én burgers leven en werken vanuit verschillende waarden en overtuigingen, vanuit hun opvoeding, geloofsovertuiging of politieke voorkeur. Hoe kun je als ondernemer waarden bewuster uitdragen en inzetten en hoe pas je die toe op de verwachtingen van klanten?
Een verkenning van mogelijkheden voor een consumenten/cliënten-platform in de Multifunctionele Landbouw
Alebeek, F.A.N. van; Overbeek, M.M.M. ; Visser, A.J. - \ 2016
Lelystad : PPO AGV (PPO-rapport 692) - 37 p.
multifunctionele landbouw - consumentenorganisaties - consumenten - consumenteninformatie - verbruikscoöperaties - multifunctional agriculture - consumer organizations - consumers - consumer information - consumer cooperatives
In Nederland ontbreekt een vorm van consumentenparticipatie (inclusief cliënten, consumenten en burgers) op overkoepelend niveau in de multifunctionele landbouw (MFL). Deze verkenning onderzoekt of hier behoefte aan is en welke organisatievormen daarvoor mogelijk zijn. Er wordt een beknopt beeld geschetst van vormen van consumentenparticipatie in het openbaar bestuur, onderwijs en gezondheidszorg. Ook wordt kort stil gestaan bij hoe grote maatschappelijke organisaties en commerciële bedrijven consumentenparticipatie vorm geven. Op basis van de verkenning zijn vier opties met verschillende niveaus van betrokkenheid van participatie als mogelijkheid verkend. De keuze van een optie hangt mede samen op welk niveau (bedrijf, deelsector of gehele sector) deze functioneert: 1. Coproduceren, meebeslissen op het niveau van individuele bedrijven/coöperaties in de MFL. 2. Informeren van cliënten/consumenten (klantenservice, marketing) vanuit individuele bedrijven in de MFL. 3. Consulteren op het niveau van de deelsectoren in de MFL (kinderopvang, educatie, natuurbeheer, toerisme, verkoop, zorg) en consumentenonderzoek ten behoeve van de gehele sector of voor deelsectoren. 4. Adviseren over visie en beleid op overkoepelend niveau voor de gehele MFL sector óf voor specifieke aspecten van deelsectoren in de MFL. De vier opties zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers van de verschillende MFL deelsectoren voor commentaar en advies. Daaruit blijkt dat de vertegenwoordigers nog te weinig toegevoegde waarde zien in een consumentenplatform. Zij denken dat de MFL te breed, te divers en te klein is om een platform van consumenten te realiseren. Om deze bezwaren te onderzoeken, zijn de ervaringen met dergelijk platforms gevraagd aan twee grote consumentenorganisaties, nl. de ANWB en Consumentenbond. De breedheid en diversiteit van onderwerpen vormen voor beide organisaties geen knelpunt. Wel vraagt de organisatie van een dergelijke participatie om personele inzet, afhankelijk van de gekozen vorm en omvang.
Nieuwe klanten op de boerderij
Visser, Andries - \ 2016
entrepreneurship - farm management - ancillary enterprises - farm enterprises - non-farm income - multifunctional agriculture

Een op de vijf boerenbedrijven combineert de agrarische productie met zorg, camping of winkel. Een goede boterham daaraan verdienen vraagt veel ondernemerschap. ‘Je moet continu een goed product bieden, communicatief sterk zijn, een strategische visie ontwikkelen en goed kunnen organiseren.’

De ideale boerderijwinkel : Waarom doen sommige consumenten graag boodschappen op een boerderij?
Vijn, M.P. - \ 2015
Ekoland (2015). - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
boerderijwinkels - consumenten - houding van consumenten - multifunctionele landbouw - verkoopbevordering - consumentenvoorkeuren - doelgroepen - on-farm sales - consumers - consumer attitudes - multifunctional agriculture - sales promotion - consumer preferences - target groups
Een boerderijwinkel kan het nettoresultaat van een agrarisch bedrijf behoorlijk verhogen, doordat een deel van de eigen productie rechtstreeks aan de consument kan worden afgezet. Het succes van zo’n winkel hangt deels af van klanttype, assortiment en inrichting. Op welke doelgroepen focus je en zijn assortiment en inrichting daarop toegesneden?
Wonen op de zorgboerderij : dag en nacht profiteren van de kwaliteiten van de boerderij
Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Migchels, G. ; Veen, E.J. ; Meulen, H.A.B. van der; Teenstra, E.D. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 51
zorgboerderijen - sociale zorg - multifunctionele landbouw - huisvesting op het platteland - leefvormen - financieren - doelgroepen - agrarische bedrijfsvoering - dagopvang - ouderen - gehandicapten - jeugd - social care farms - social care - multifunctional agriculture - rural housing - living arrangements - financing - target groups - farm management - day care - elderly - people with disabilities - youth
Deze brochure gaat in op varianten van wonen op een zorgboerderij aan de hand van concrete voorbeelden.
Pioniers in de zorglandbouw; 10 portretten
Veen, E.J. ; Hassink, J. ; Ferwerda, R. ; Vrolijk, M. - \ 2015
Wageningen UR, DLO
zorgboerderijen - sociale zorg - financieren - gemeenten - netwerken (activiteit) - multifunctionele landbouw - social care farms - social care - financing - municipalities - networking - multifunctional agriculture
In deze brochure komen tien pioniers in de zorglandbouw aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen als zorgboer, de lessen die ze hebben geleerd, en de oplossingen die ze vonden voor de problemen waar ze in de loop der jaren tegenaan zijn gelopen. Waardevolle informatie voor een ieder die bij de zorglandbouwsector betrokken is - of dat nou als zorgboer is, als gemeenteambtenaar, of in een andere hoedanigheid.
Van het erf naar de stad : Samen met collega's een boerenwinkel in de stad openen, hoe pak je dat aan?
Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2015
Ekoland (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
biologische landbouw - boerderijwinkels - neveninkomsten - relaties tussen stad en platteland - houding van consumenten - klantrelaties - economische samenwerking - bedrijfsvoering - voedselproductie - marketing - multifunctionele landbouw - organic farming - on-farm sales - supplementary income - rural urban relations - consumer attitudes - customer relations - economic cooperation - management - food production - multifunctional agriculture
De boerderijwinkel is een bekend verschijnsel. Maar komt de consument wel naar je toe? Een mogelijkheid is het starten van een boerenwinkel in de stad. Waarbij je als boeren zelf de winkel runt, en zo de marge goed houdt. Samenwerkende ondernemers van de Groene Marke en de Vechtdalmarke lukt dat met winkels in Zwolle, Dalfsen en Ommen.
Achtergronddocument Driemeting : Verantwoording van de berekeningen en gemaakte keuzes voor het komen tot de omzet van de multifunctionele landbouw 2013
Veen, E.J. ; Schoutsen, M.A. ; Meulen, H.A.B. van der; Voskuilen, M.J. ; Vijn, M.P. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO 654) - 52
multifunctionele landbouw - neveninkomsten - inkomen van landbouwers - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - boerderijwinkels - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvoering - omzet - vakanties op de boerderij - multifunctional agriculture - supplementary income - farmers' income - social care farms - agri-environment schemes - on-farm sales - farm management - management - turnover - farm holidays
Neveninkomsten op de boerderij door: Agrarisch natuurbeheer, boerderijeducatie, agrarische kinderopvang, zorglandbouw, recreatie of boerderijverkoop
Boeren voor natuur past uitstekend tussen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer
Westerink, J. ; Stortelder, A.H.F. ; Corporaal, A. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 2015 (2015)5. - ISSN 1572-7610 - p. 16 - 17.
agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - boeren - gebiedsgericht beleid - multifunctionele landbouw - agrarische bedrijfsvoering - agri-environment schemes - landscape management - farmers - integrated spatial planning policy - multifunctional agriculture - farm management
Natuurbeheer kan effectiever door beheer in natuur- en landbouwgebieden beter op elkaar te laten aansluiten. Beide typen beheer vallen binnen dezelfde provinciale natuurbeheerplannen, waardoor boerencollectieven en terreinbeherende organisaties worden gestimuleerd tot afstemming. Landbouwbedrijven die werken volgens het concept Boeren voor Natuur kunnen deze aansluiting en afstemming goed vormgeven. Nu Boeren voor Natuur in de Catalogus Groenblauwe Diensten is opgenomen, is het een serieuze optie geworden voor integrale gebiedsplannen.
Samen verkopen: boerderijwinkel in de stad
Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Boxtel, M. van - \ 2015
Lelystad : PPO AGV
boerderijwinkels - stedelijke gebieden - steden - multifunctionele landbouw - wetgeving - vergunningen - voedselhygiëne - toerekenbaarheid - agrarische bedrijfsvoering - voedselproducten - on-farm sales - urban areas - towns - multifunctional agriculture - legislation - permits - food hygiene - accountability - farm management - food products
Uit onderzoek blijkt dat consumenten belangstelling hebben voor producten rechtstreeks van de boer, maar dat ze die producten moeilijk kunnen vinden. Indien boerderijproducten beschikbaar komen op plaatsen waar consumenten hun inkopen doen dan is een flinke groei in de verkoop mogelijk. Concreet betekent dit dat boerderijproducten ook in de stad verkrijgbaar moeten zijn. Daarvoor is er in 2013 ook onderzoek gedaan. In de onderhavige publicatie uit 2015 worden de volgende vragen onderzocht: Mag je zomaar een winkel beginnen in de stad? Wat voor vergunningen heb je nodig, welke papieren? Hoe organiseer je dat en hoe werk je samen? Wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? Wat zijn de voordelen voor mij als individuele ondernemer? Zijn er al gezamenlijke boerderijwinkels in de stad en wat kunnen we daar van leren? In dit rapport wordt geprobeerd op deze vragen antwoord te geven mede aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk.
Behandeling een kans voor de zorgboer
Hassink, J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Migchels, G. ; Teenstra, E.D. - \ 2015
Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) Wageningen UR - 27
zorgboerderijen - sociale zorg - therapie - multifunctionele landbouw - financieren - welzijnsvoorzieningen - social care farms - social care - therapy - multifunctional agriculture - financing - welfare services
Er ontstaan door de vele veranderingen in zorg, welzijn en arbeidsparticipatie nieuwe kansen voor zorgboeren. Behandeling is daarvan een uitdagend voorbeeld. Maar deze kans is er niet voor iedereen. Het vraagt nogal wat van je als mens en ondernemer. Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe cliënten ook daadwerkelijk een goede behandeling krijgen? Wat betekent het voor de aandacht voor je huidige cliënten? Ben je in staat om met behandelaars samen te werken? En zo ja, op welke wijze? Deze brochure gaat in op al deze vragen via concrete voorbeelden. Dat gebeurt aan de hand van een aantal pionierende zorgboeren die al met behandeling op hun zorgboerderij aan de slag zijn gegaan.
Family farming futures : agrarian pathways to multifunctionality: flows of resistance, redesign and resilience
Oostindië, H.A. - \ 2015
University. Promotor(en): Jandouwe van der Ploeg. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572294 - 204
familiebedrijven, landbouw - multifunctionele landbouw - landbouw bedrijven - rurale sociologie - landbouwontwikkeling - natuurbeleid - nederland - europa - family farms - multifunctional agriculture - farming - rural sociology - agricultural development - nature conservation policy - netherlands - europe

Summary

During my more than two decades of research experiences as a rural sociologist, the multifunctionality of agricultural activity was a subject of major interest, although under different denominators. In this thesis I theorize and present agriculture’s multifunctionality as characterized, shaped and propelled by flows of resistance, redesign, and resilience.

This central thesis starts with an introduction to the key notions resistance, redesign and resilience. I associate the meaning and significance of resistance, especially, with a long standing tradition of farmers’ resistance to the negative externalities that accompany modernisation, commoditisation and globalisation processes and broader socio-cultural resistance against loss of rurality. Together these underpin how resistance continues to be a crucial component in agricultural and rural development through 1) its more or less overt and covert expressions; 2) its material as well as symbolic representations; and 3) its conservative as well as transformative power.

This relevance of resistance appears more specifically in Chapters 2 to 6. The emergence, definition and interpretations of the multifunctionality concept in the Dutch agri-expert system shows how societal resistance against the negative externalities of the agricultural modernisation model went along with a renewed attention for agriculture’s multifunctionality, although more or less broadly defined and more or less widely accepted.

The role of resistance shows up next as part of the wider driving forces that underlie the multifunctionality of farming practices. In addition to the persistence of farm-development trajectories based on pluriactivity and diversification, this will be particularly associated among Dutch professional farm-enterprises engaged in new rural development activities with the desire to ‘farm differently’ i.e., different from the logics of the agricultural modernisation model in the sense of enabling more direct contact with consumers, citizens, other rural dwellers, etc. The distinction and characterization of different farm-development trajectories in the overall analysis further confirms that multifunctional pathways remain closely interwoven with different expressions of resistance within family-based farming.

In the analysis of European agri-environmental governance resistance will be specifically related to dissatisfaction and discontent that addresses hierarchical relations and its consequences in terms of prevailing institutional ‘voids’ in multi-level governance settings. The latter notion refers to the absence of transparency and agreement on institutional conditions and rules in multi-level governance settings. As such the analysis concentrates especially on resistance that emerges at the interfaces between different policy levels and between policy and practice.

The relevance of resistance appears in the analysis of ‘nested’ rural markets in Europe as opposition against hegemonic food market relations. It addresses different types of the negative consequences of dominant food market relations such as the loss of distinctiveness at farm and territorial level, of trust in food, of influence within globalizing chains, of income opportunities for farmers, of food justice, etc.

Chapter 6 stresses that resistance manifests itself spatially in specific ways by introducing the rural web as an instrument to analyse rural differentiation processes. As a multi-dimensional analytical tool it addresses resistance especially through the distinction of the domains endogeneity, social capital and sustainability. Overall, the rural framework enables us as such to focus on the spatial interlinkages and interaction patterns between different manifestations of farmer-led and broader social-cultural resistance against marginalisation tendencies and loss of rural distinctiveness.

Next to resistance, redesign is thought to be a second key notion that characterizes and propels multifunctional agricultural pathways. Theoretically it makes it possible to underline that these are also closely interwoven with transition processes around a fundamental re-positioning of the role of agriculture in rural development processes and, as such, are part of new ways of social ordering. The further conceptualization of redesign as combined processes of dis-embedding and re-embedding stresses the multi-facetted nature and complexity of involved redesign processes.

Again, the significance and meaning of redesign will appear in different ways in Chapters 2 to 6, in the first place as an issue that divides the Dutch agri-expert system. The analysis around the national emergence of the multifunctionality concept reveals how, particularly, the rural development model associates agriculture’s multifunctionality with a fundamental re-positioning of agriculture’s role in rural development and, thus, manifold redesign challenges. In other, narrower definitions of multifunctionality redesign is limited much more to debates about the pros and cons of interventions in market relations and land property rights. Overall, contrasting ideas within the Dutch agri-expert system about the necessity of and opportunity for redesign reflect a transition context where the societal benefits of multifunctional agricultural pathways remain strongly the subject of debate.

In this Dutch setting redesign, in line with the rural development model, manifests itself as already more promising at the micro-level. Next to more historically rooted expressions of multifunctional pathways, Dutch professional farm enterprises increasingly succeed in building new relations with consumers, in creating new interlinkages with other rural sectors, in developing new professional identities and in constructing new rural business models. Analytically, these different expressions of farm-level redesign reflect a strong capacity to re-vitalise family farming and to re-define farm boundaries. The distinction between different farm-level pathways shows how these redesign capacities are more or less prominently present and may be expressed at different paces.

In the analysis of European agri-environmental governance, redesign emerges as a subject of growing institutional attention and openness to new, more market-led approaches, new forms of self-organisation and self-regulation, new forms of public-private cooperation and new accountability arrangements. Thus, redesign centres on a re-distribution of responsibilities between public, private and civil actors and novel responses to the rigidity and limitations of hierarchical relations, as well as the manifold institutional voids, in increasingly complex and barely transparent multi-level governance settings.

The analysis around emerging ‘nested’ rural markets in Europe goes more into detail as to how market relations are actively redesigned. It emphasizes the significance of new roles for and relation between food producers and food consumers, building upon new normative frameworks, new boundary organisations, new food reputations, new forms of common pool resource management and new forms of co-experimentation, in short, novel rural market governance mechanisms that intend to safeguard, reproduce and strengthen the specificities of place, products and networks.

Rural web analysis underlines that redesign will manifest itself spatially in different ways within rural place-making processes. Particularly, the web domains ‘new institutional arrangements’, ‘rural market governance’ and ‘novelty production’ refer to different manifestations of redesign and stress that their place specific interaction patterns will comprise a second crucial component for an adequate understanding of on-going rural spatial differentiation tendencies.

Resilience, as the third overarching key notion to characterize multifunctional agrarian pathways, attracts growing attention in different theoretical strands. Sociologically, I understand resilience as the need for alignment within contemporary increasingly complex ‘improvisation societies’ in pursuit of sustainable development. Inspired by agro-ecological approaches that make a distinction between its stabilising (‘bouncing back’) and adaptive and transformative (‘bouncing forward’) capacities, I further conceptualize the resilience of agricultural pathways to multifunctionality more specifically as the outcome of flows of resistance and redesign. Briefly, resilience as the capacity to persist, to adapt and to transform representations of certain promises to align social ordering processes.

This specific understanding and relevance of resilience is further clarified throughout Chapters 2 to 6. The Dutch emergence of the multifunctionality notion shows how the negative externalities of agricultural modernization may go along with a gradual rediscovery and rehabilitation of agriculture’s multifunctionality. The emerging rural development model, particularly, recognizes and acknowledges the persistence and adaptability of multifunctional pathways. The national co-evolution of contrasting sustainability paradigms reveals, at the same time, that this translates into a still more limited transformative capacity in terms of the normative alignment of societal ideas about the core-functions of agriculture.

Chapter 3 underlines that this transformative capacity may express itself already much more prominently at the micro-level: next to pluri-active and hobby farms, as well known expressions of the adaptability of multifunctional agrarian pathways, the Netherlands knows also robust novel multifunctional rural business models. These novel business models are strongly grounded in the following characteristics of family-based farming: 1) strong linkages between economic and socio-cultural values as integrative powers for productive and consumptive rural functions; 2) changing gender relations that result in new forms of labour division and a re-distribution of responsibilities within farm-families; 3) new professional identities with differentiating strategic meanings for farming; and 4) a certain flexibility in the use of resources. The farm-development trajectories illustrate how this resilience of Dutch family-farms presents itself to different degrees and at different paces.

The analysis of European agri-environmental governance underscores that resilience is closely interwoven with self-organization and self-regulation capacity. In addition to the emergence of different types of market-led approaches, this covers in the Netherlands experiments with more hybrid remuneration systems, more performance based accountability arrangements and more collective and place-based provision systems. It particularly demonstrates that the resilience of multifunctional agricultural pathways will be also reflected in their ability to mobilize experimental space and to create synchronicity and coherence in highly complex multi-level institutional settings.

The analysis around emerging ‘nested markets’ in Europe approaches resilience as distinctive market relations. The ability of agriculture’s multifunctionality to persist, adapt and transform, coalesces here into alternative practices and normative frameworks that, in sharp contrast with hegemonic food market relations, succeed in integrating social, ethical and ecological values with market relations. This may contribute to a reduction of transaction costs for producers and to consumers getting access to high quality food markets. It actively forges synergy-effects between traditional and novel rural markets at farm and regional level and succeeds in transforming consumer behavior.

Finally, rural web analysis further depicts resilience as interacting flows of resistance and redesign. First, its distinction between the dimensions endogeneity, sustainability, social capital, novelty production, new institutional arrangements and governance of rural markets enables the characterization of these flows in more detail. Secondly, it underpins the highly place specific interaction, coalescence and precipitation of such flows. The resilience of multifunctional agrarian pathways is incorporated here into the strong rural web configurations characteristic of rural competitiveness, quality of rural life and strong functional ties between rural and urban spaces. The differences in rural web dynamics between Laag-Holland and the Rivierengebied demonstrate how this spatial coalescence of resilience capacities may express itself rather differently in rural areas facing similar changing societal demands. These empirical findings confirm that multifunctional agricultural pathways represent specific, non-linear interrelations between the past, present and future of farming.

Chapter 7 starts with a reflection on their future in the Netherlands and reaches the conclusion that the financial crisis and economic downturn since 2008 went along with a (temporary?) deteriorating political climate as, amongst others, reflected in the growing popularity of the notion ‘sustainable intensification’ and the specific way that this is being interpreted. The longer term prospects of agrarian pathways to multifunctionality are further briefly depicted with the help of the various outcomes of national opportunity-constraint analyses. More specifically, I dwell upon the following selection of institutional redesign challenges that are thought to have a great impact on these longer terms prospects: 1) towards alternative multifunctional symbols for the agro-industrial mega-stable; 2) towards sustainable urban food planning; 3) towards more inclusive cost-benefit analysis; 4) towards substantial CAP reforms; and 5) towards longer term support commitment.

The last part of Chapter 7 draws attention to the unpredictability of the national future of agrarian pathways to multifunctionality. It acknowledges the limitations of sociological theory but, at the same time, the growing scholarly recognition of the performativity of the social sciences. That the social sciences do influence the way societal reality unfolds is particularly underlined by scientists that oppose social theorizing that loses itself in skepticism and negativism. Alternatively, so-called ‘weak theorizing’ is propagated with ambitions primarily oriented towards providing openings, degrees of freedom and hope. In line with these rather modest scientific intentions and pretentions, I finish by expressing the hope that this thesis may contribute to prosperous and flourishing multifunctional family-farming futures, particularly in the Netherlands, but also elsewhere.

Gasten vinden, gasten binden. Hoe pak ik dat aan bij plattelandstoerisme?
Haaster-de Winter, M.A. van; Schoutsen, M.A. ; Jong, D. de; Vijn, M.P. - \ 2015
PPO AGV
platteland - boerderijtoerisme - multifunctionele landbouw - internet - consumenteninformatie - consumentengedrag - marketing - rural areas - farm tourism - multifunctional agriculture - consumer information - consumer behaviour
Bedrijven met plattelandstoerisme hebben met een sterk concurrerende markt te maken. Het wordt steeds belangrijker om gasten te vinden maar ook te binden. Daar zijn veel manieren voor en deze brochure zet daarvan een aantal op een rijtje. Daarnaast delen enkele inspirerende ondernemers hun kennis en ervaring met het vinden en binden van gasten. Ook is er een actielijst opgenomen om als ondernemer mee aan de slag te gaan.
Sponsoring in de boerderij educatie
Jong, D. de; Hassink, J. ; Schoutsen, M.A. - \ 2015
boerderijeducatie - sponsorschap - financieren - multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - farm education - sponsorship - financing - multifunctional agriculture - ancillary enterprises
Factsheet over sponsoring in de boerderijeducatie: bestaande samenwerkingsverbanden, uitdagingen en mogelijke oplossingen.
Knelpunten in wet- en regelgeving voor de multifunctionele landbouw
Wielen, P. van der; Dekking, A.J.G. ; Jong, D. de - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 2 p.
agrarische bedrijfsvoering - multifunctionele landbouw - wetgeving - kinderverzorging - sociale zorg - gemeenten - financieren - vergunningen - brandbestrijding - eetgelegenheden - eethuisjes - farm management - multifunctional agriculture - legislation - child care - social care - municipalities - financing - permits - fire fighting - dining facilities - cafes
Voor agrarische ondernemers, en vooral degenen die hun agrarische activiteiten combineren met een multifunctionele tak, is wet- en regelgeving altijd een belangrijk onderwerp. In de periode dat de Task Force Multifunctionele Landbouw actief was is hieraan veel aandacht besteed en zijn een aantal prangende knelpunten aangepakt. Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig; nieuwe wetten, verschuiving van bevoegdheden enzovoort. Het is dan ook belangrijk om constant over de meest actuele informatie te beschikken.
Kijk op multifunctionele landbouw : verkenning van de impact 2013 en 2011
Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Poort, Michelle ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO rapport 618) - 86
multifunctionele landbouw - utrecht - gemeenten - economische ontwikkeling - sociale ontwikkeling - arbeid (werk) - regionale ontwikkeling - boerderijwinkels - kinderverzorging - boerderijtoerisme - recreatie - zorgboerderijen - belevingswaarde - multifunctional agriculture - municipalities - economic development - social development - labour - regional development - on-farm sales - child care - farm tourism - recreation - social care farms - experiential value
Doel van dit onderzoek is de impact van de multifunctionele landbouw te onderzoeken. De specifieke vraag in dit onderzoek is: Wat is de impact van de multifunctionele landbouw op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de twee gemeenten Woerden en Lopik? Het gaat in deze vraag nadrukkelijk om de impact die de bedrijven hebben op het gebied zelf – extern – en niet om de impact op de bedrijven. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar wat de multifunctionele landbouw betekent voor anderen in het gebied, en dus niet naar wat het betekent voor de bedrijven zelf. Ten tweede, wordt er vooral gekeken naar wat het totaal aan multifunctionele bedrijven bijdraagt, en niet zozeer naar de bijdrage van een individueel bedrijf.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.