Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 113

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==municipalities
Check title to add to marked list
Hoe safe zijn onze geënte eiken? : Robur op een onderstam van robur zou altijd veilig moeten zijn, maar klopt dat wel?
Sluis, Bart van der - \ 2016
ornamental woody plants - public green areas - municipalities - quercus rubra - quercus cerris - quercus frainetto - quercus robur - graft rejection - rootstocks - forest nurseries - incompatibility
Groene daken in Tilburg : operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid
Hendriks, C.M.A. ; Snep, R.P.H. ; Vries, E.A. de; Brolsma, R. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2692) - 61 p.
groene daken - gemeenten - beleid - plaatselijk bestuur - wateropslag - waterbergend vermogen - klimaatverandering - biodiversiteit - noord-brabant - green roofs - municipalities - policy - local government - water storage - water holding capacity - climatic change - biodiversity
In opdracht van Rijkswaterstaat is voor de gemeente Tilburg nagegaan welke meerwaarde groene daken kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. De omgevingsvisie 2040 van Tilburg is doorgenomen op relevante ambities waaraan groene daken kunnen worden gekoppeld. Belangrijke aanknopingspunten zijn beleving, duurzaamheid en leefbaarheid. Het rapport geeft een aantal praktische handvatten waarmee de gemeente beleid kan formuleren en kan bepalen of zij groene daken wil stimuleren, welke doelen zij daarmee zou willen nastreven en welke locaties in de stad potentieel in aanmerking komen. Inzet voor klimaatadaptatie lijkt daarbij een perspectiefvolle benadering voor Tilburg. Door in een vervolgstap de handvatten te combineren met specifieke lokale informatie kunnen gericht maatregelen en locaties worden gekozen. In dit rapport worden daarvoor enkele suggesties gedaan.
The role of leadership in regional climate change adaptation : A comparison of adaptation practices initiated by governmental and non-governmental actors
Meijerink, Sander ; Stiller, Sabina ; Keskitalo, E.C.H. ; Scholten, Peter ; Smits, Robert ; Lamoen, Frank van - \ 2015
Journal of Water and Climate Change 6 (2015)1. - ISSN 2040-2244 - p. 25 - 37.
Adaptation to climate change - Complexity theory - Leadership - Multi-level governance - Water governance - climate adaptation - governance - regional planning - international comparisons - water management - provinces - municipalities - netherlands - germany - uk - klimaatadaptatie - leiderschap - regionale planning - internationale vergelijkingen - waterbeheer - provincies - gemeenten - nederland - duitsland - verenigd koninkrijk

This paper aims to better understand the role of leadership in regional climate change adaptation. We first present a framework, which distinguishes five functions of leadership within inter-organizational networks: the connective, enabling, adaptive, political–administrative and dissemination functions. Next, we compare the role of leadership in two examples of regional adaptation practices which were initiated by governmental actors with two examples which were initiated by non-governmental actors. The case studies are located in the Netherlands, Germany and the UK. Our research question is twofold: to what extent can the five functions of leadership be identified in practices of climate change adaptation, and are there differences in the patterns of leadership between adaptation practices which are initiated by governmental and by non-governmental actors? The study shows that although all leadership functions were fulfilled in all four cases, patterns of leadership were different and the fulfilment of leadership functions posed different challenges to non-governmental actors and governmental actors.

Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen
Zande, J.C. van de; Wenneker, M. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 609) - 67 p.
fruitteelt - pesticiden - boomgaarden - boomgaardspuiten - spuiten - toxiciteit - drift - veldproeven - gemeenten - fruit growing - pesticides - orchards - orchard sprayers - spraying - toxicity - field tests - municipalities
Spray drift can be limited through the use of drift- reducing nozzles and spray techniques; and is obligatory when applying Plant Protection Products (PPP) alongside waterways in the Netherlands. The spray drift reducing measures implemented to protect the surface water also protect spray drift exposure of bystanders and residents in the neighbourhood of sprayed orchards.Spray drift is estimated at different distances from a sprayed orchard based on earlier performed spray drift field experiments. A differentiation is made to measured spray drift deposition at ground level and estimated airborne spray drift up to 50 m distance from the treated field. Airborne spray drift curves are based on measured airborne spray drift at 7,5 m distance from the last tree row. Airborne spray drift is further divided in exposure in the 0-3 m high air layer and the 3-6 m high air layer. Both for the dormant (before May 1st) and the full leaf situation (after May 1st) analyses have been performed based on spray drift data related to dermal and inhalation exposure of bystanders and residents of some often used plant protection products in the Netherlands. It is shown that spray drift reducing technology (DRT) is important in reducing the exposure risk of bystanders and residents too. Also the effects of filter crops, like wind breaks, hedgerows etc., grown on the edge of the field on exposure of bystanders and residents is shown.
Pioniers in de zorglandbouw; 10 portretten
Veen, E.J. ; Hassink, J. ; Ferwerda, R. ; Vrolijk, M. - \ 2015
Wageningen UR, DLO
zorgboerderijen - sociale zorg - financieren - gemeenten - netwerken (activiteit) - multifunctionele landbouw - social care farms - social care - financing - municipalities - networking - multifunctional agriculture
In deze brochure komen tien pioniers in de zorglandbouw aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen als zorgboer, de lessen die ze hebben geleerd, en de oplossingen die ze vonden voor de problemen waar ze in de loop der jaren tegenaan zijn gelopen. Waardevolle informatie voor een ieder die bij de zorglandbouwsector betrokken is - of dat nou als zorgboer is, als gemeenteambtenaar, of in een andere hoedanigheid.
Agenda stadslandbouw. Impact op initiatieven
Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2015
PPO AGV
collectieve overeenkomsten - stadslandbouw - gemeenten - openbare mening - steden - stedelijke planning - vragenlijsten - collective agreements - urban agriculture - municipalities - public opinion - towns - urban planning - questionnaires
In het voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) de Agenda Stadslandbouw naar buiten. Groningen was de eerste die ondertekende, inmiddels gevolgd door 25 andere gemeenten. Met de ondertekening committeren gemeenten zich aan het stimuleren en faciliteren van stadslandbouw. In 2014 hebben we bij twaalf ondertekenaars verkend wat het ondertekenen van de agenda voor de gemeente heeft betekend. De resultaten van deze verkenning zijn terug te vinden in de brochure ‘Agenda Stadslandbouw. Wat was de impact?’. Graag wilden we ook nagaan wat de agenda betekend heeft voor andere betrokkenen bij stadslandbouw. In een vervolgonderzoek richtten we ons daarom op de partijen ‘buiten het stadhuis’. Doel was te inventariseren wat de impact van de agenda voor stadslandbouwinitiatieven zélf is geweest.
Agenda Stadslandbouw. Wat was de impact?
Veen, E.J. ; Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2015
PPO AGV
stadslandbouw - stedelijke gebieden - stedelijke planning - steden - overheidsbeleid - gemeenten - collectieve overeenkomsten - urban agriculture - urban areas - urban planning - towns - government policy - municipalities - collective agreements
Voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) hun gezamenlijke Agenda Stadslandbouw naar buiten. Tijdens de Dag van de Stadslandbouw 2013, in het bijzijn van Rotterdams wethouder en tevens ambassadeur stadslandbouw Alexandra van Huffelen, was Groningen de eerste die de agenda tekende. Vervolgens stuurde de wethouder begin september 2013 alle Nederlandse gemeenten een brief met het verzoek de agenda te ondertekenen. Tijdens de Dag van de Stadslandbouw 2014, in het bijzijn van Staatssecretaris Sharon Dijksma was Leeuwarden de 24ste gemeente die de agenda tekende. Inmiddels (voorjaar 2015) hebben 26 gemeenten getekend. Waar heeft de agenda toe geleid? In deze factsheet proberen we daar antwoord op te geven.
Hoe maken gemeenten stadslandbouw mogelijk?
Rijn, E. van; Hassink, J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (PRI rapport 625) - 17
gemeenten - beleid - stadslandbouw - stedelijke gebieden - voedselproductie - bewonersparticipatie - sociale factoren - duurzaamheid (sustainability) - motivatie - onderzoek - municipalities - policy - urban agriculture - urban areas - food production - community participation - social factors - sustainability - motivation - research
Elke pionierende gemeenteambtenaar, ondernemer, burger die zich bezighoudt met stadslandbouw moet als het ware zelf het wiel weer uitvinden: welke regels zijn voor mijn initiatief van toepassing, waar kan ik ontwikkelen, wie heeft kennis van zaken en hoe kan ik initiatieven faciliteren. Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een landelijk netwerk van gemeentelijke ambtenaren in de stadslandbouw. Het biedt de deelnemers de ruimte om gezamenlijk blokkades aan te pakken, elkaar te inspireren, richting te geven aan beleid en kansen te grijpen. Het netwerk brengt pioniers bij elkaar en stimuleert met hen de ontwikkeling van stadslandbouw in Nederland. In 2014 was er bij deelnemers behoefte om een beter zicht te krijgen op de manieren waarop gemeenten met stadslandbouw initiatieven omgaan en stadslandbouw faciliteren en ondersteunen. Besloten werd om interviews te houden met beleidsmedewerkers van gemeenten die bij het stedennetwerk zijn aangesloten. Dit rapport beschrijft het onderzoek naar hoe gemeenten stadslandbouw mogelijk maken en waarom zij stadslandbouw belangrijk vinden. De belangrijkste motieven voor stadslandbouw zijn voedsel, gevolgd door participatie, sociale aspecten, duurzaamheid en ‘overige thema’s’. De motieven die slechts door één gemeente genoemd werden, worden hier niet nader vermeld. De volgorde wordt bepaald door het aantal keren dat het motief genoemd is.
Naar een groene ontmoetingsplek : reflectie op het initiëren van bewonersparticipatie door de vier Buurtstichtingen in Hoensbroek
Eppink, H.J. ; Pfeiffer, L.H. ; Cremers, C. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 306) - ISBN 9789461738776 - 42
openbaar groen - burgers - gemeenten - publieke participatie - bewonersparticipatie - zuid-limburg - public green areas - citizens - municipalities - public participation - community participation
Vier buurtstichtingen in Hoensbroek hebben interesse getoond om gedeeltelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de openbare groene ruimte. De buurtstichtingen ziet de gemeente als brug tussen overheid en burgers. De inhoud van dit rapport is interessant voor andere buurtstichtingen om eigen initiatieven vorm te geven.
Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied : trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied /
Nieuwenhuizen, W. ; Gies, T.J.A. ; Och, R.A.F. van; Rooij, L.L. de - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2628) - 81
plattelandsomgeving - tendensen - gemeenten - platteland - plattelandsontwikkeling - landbouw - demografie - werkgelegenheid - recreatie op het platteland - rural environment - trends - municipalities - rural areas - rural development - agriculture - demography - employment - rural recreation
Hoe het landelijk gebied er in 2040 uit zal zien, weet niemand. Toch is een aantal trends aan te wijzen dat nu al zichtbaar is en voor een groot deel de richting zal bepalen waarin het zich gaat ontwikkelen. Het landelijk gebied wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving, waarbinnen initiatieven van burgers en bedrijven oplossingen aandragen voor lokale problemen. Schaalvergroting van (agrarische) bedrijven en voorzieningen gaat gelijk op met een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven. Technologische innovatie kan de bedrijvigheid en de leefbaarheid in het landelijk gebied vergroten. Tot slot is een toename van extreme gebeurtenissen mogelijk door klimaatverandering of de uitbraak van dierziekten. Dit rapport beschrijft een aantal van de belangrijkste trends voor gemeenten met veel landelijk gebied. De trends worden besproken aan de hand van verschillende thema's.
Knelpunten in wet- en regelgeving voor de multifunctionele landbouw
Wielen, P. van der; Dekking, A.J.G. ; Jong, D. de - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 2 p.
agrarische bedrijfsvoering - multifunctionele landbouw - wetgeving - kinderverzorging - sociale zorg - gemeenten - financieren - vergunningen - brandbestrijding - eetgelegenheden - eethuisjes - farm management - multifunctional agriculture - legislation - child care - social care - municipalities - financing - permits - fire fighting - dining facilities - cafes
Voor agrarische ondernemers, en vooral degenen die hun agrarische activiteiten combineren met een multifunctionele tak, is wet- en regelgeving altijd een belangrijk onderwerp. In de periode dat de Task Force Multifunctionele Landbouw actief was is hieraan veel aandacht besteed en zijn een aantal prangende knelpunten aangepakt. Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig; nieuwe wetten, verschuiving van bevoegdheden enzovoort. Het is dan ook belangrijk om constant over de meest actuele informatie te beschikken.
Klimaatatelier Rheden
Merrebach, M. van; Bijsterveldt, M.A.J.C. van; Grond, V. - \ 2014
Rheden : Gemeente Rheden - 22
klimaatverandering - klimaatadaptatie - gemeenten - veluwe - gelderland - climatic change - climate adaptation - municipalities
De Provincie Gelderland wil vanuit haar klimaatprogramma klimaatbestendigheid stimuleren. Naast aandacht voor klimaatverandering in provinciaal beleid wordt ook actief richting regio’s en gemeenten gewezen op het belang en de meerwaarde van klimaatadaptatie. Dat gebeurt onder andere door het houden van een klimaatatelier. Een van de klimaatateliers is op 25 november 2013 georganiseerd voor de gemeente Rheden. Dit atelier werd goed bezocht en had een primeur: 2 wethouders waren bij het ochtendprogramma aanwezig. Het klimaatatelier bestond uit 3 ‘blokken’: • Doel en kader door vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie Gelderland • Toelichtingen op het klimaatbeleid en de gevolgen voor Rheden, én op de situatie van bodem, water en groen in de gemeente. • Aanzet voor een adaptatiestrategie door het schetsen op ruimtelijke mogelijkheden en een discussie over governance, samenwerking en beleid.
Monitoring en evaluatie van adaptatie op regionaal en lokaal niveau
Klostermann, J.E.M. ; Sandt, K.H. van de; Minnen, J. van; Betgen, C.D. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport )
klimaatadaptatie - regionale planning - plaatselijke planning - indicatoren - hydrologie - waterkwaliteit - monitoring - gemeenten - rotterdam - zuid-holland - climate adaptation - regional planning - local planning - indicators - hydrology - water quality - municipalities
Eindrapport van onderdeel Kennis voor Klimaat met de titel “Monitoren en evalueren van effecten, kwetsbaarheden en adaptatiebeleid als gevolg van klimaatverandering op verschillende ruimtelijke schalen”. Het rapport beschrijft twee casussen waarin monitoren van klimaatadaptatie op de lokale en regionale schaal is onderzocht. De eerste case studie gaat over de Stadsregio Rotterdam en de tweede over de regio Haaglanden. Gebaseerd op deze case studies is een advies geschreven hoe monitoring op lokale en regionale schaal opgestart kan worden. Er zijn tabellen opgesteld met voor het lokale en regionale niveau mogelijk relevante indicatoren van adaptatie.
Kijk op multifunctionele landbouw : verkenning van de impact 2013 en 2011
Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Poort, Michelle ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO rapport 618) - 86
multifunctionele landbouw - utrecht - gemeenten - economische ontwikkeling - sociale ontwikkeling - arbeid (werk) - regionale ontwikkeling - boerderijwinkels - kinderverzorging - boerderijtoerisme - recreatie - zorgboerderijen - belevingswaarde - multifunctional agriculture - municipalities - economic development - social development - labour - regional development - on-farm sales - child care - farm tourism - recreation - social care farms - experiential value
Doel van dit onderzoek is de impact van de multifunctionele landbouw te onderzoeken. De specifieke vraag in dit onderzoek is: Wat is de impact van de multifunctionele landbouw op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de twee gemeenten Woerden en Lopik? Het gaat in deze vraag nadrukkelijk om de impact die de bedrijven hebben op het gebied zelf – extern – en niet om de impact op de bedrijven. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar wat de multifunctionele landbouw betekent voor anderen in het gebied, en dus niet naar wat het betekent voor de bedrijven zelf. Ten tweede, wordt er vooral gekeken naar wat het totaal aan multifunctionele bedrijven bijdraagt, en niet zozeer naar de bijdrage van een individueel bedrijf.
Herbestemmen is het nieuwe bouwen
Goot, A. van der; Janssen, J. - \ 2014
Noorderbreedte 38 (2014)2. - ISSN 0166-4948 - p. 6 - 11.
regionale ontwikkeling - economische depressie - bevolkingsafname - historische gebouwen - bestemmingen - gemeenten - noord-nederland - regional development - economic depression - population decrease - historic buildings - destinations - municipalities - north netherlands
Nu crisis en krimp een einde hebben gemaakt aan het groeidenken is een herbezinning op bouwen nodig. Maar hoe moeilijk is dat? Kansen voor erfgoed.
Kunnen gemeenten de nieuwe taak uit de Wet natuurbescherming aan?
Broekmeyer, M.E.A. ; Sanders, M.E. - \ 2014
Natuur in de Gemeente
natuurbescherming - wetgeving - gemeenten - nature conservation - legislation - municipalities
De rol die gemeenten spelen bij de wettelijke bescherming van plant- en diersoorten wordt steeds groter. Van oudsher zijn gemeenten beheerder van de openbare ruimte en stellen zij bestemmingsplannen op. Daarbij spelen zij een actieve rol bij het borgen van de aanwezige natuurkwaliteit door het toepassen van bestemmingen en planregels waarbij rekening moet worden gehouden met de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Dat laatste houdt in dat voor alle ruimtelijke bestemmingen op voorhand duidelijk moet zijn dat een initiatiefnemer bij plannen voor handelingen en activiteiten zoals bouwen naast een omgevingsvergunning in principe ook een vergunning Natuurbeschermingswet of ontheffing Flora- en faunawet kan krijgen.
Verwerken niet houtige biomassa
Holshof, G. ; Schoot, J.R. van der; Durksz, D.L. ; Schooten, H.A. van - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 774) - 57
grasmaaisel - wegbermplanten - natuurgebieden - verwerkingskwaliteit - landschapsbeheer - biomassa productie - waterschappen - gemeenten - biobased economy - ketenmanagement - grass clippings - roadside plants - natural areas - processing quality - landscape management - biomass production - polder boards - municipalities - supply chain management
De zoektocht naar geschikte toepassingen van allerlei afvalstromen gaat door. Ook grasachtige biomassa ofwel maaisel van diverse terreinen kan een hogere waarde krijgen door het als grondstof te gebruiken voor een veelheid aan toepassingen. In dit rapport worden de leverende partijen van niethoutige biomassa beschreven en mogelijke bestemmingen met bijbehorende kwaliteitseisen. En met name hoe dit in de keten van oogst, bewaring en transport kan worden uitgevoerd.
Hoe voelt uw groen?
Kleis, R. ; Smit, A. - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)3. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
stedelijke gebieden - openbare parken - bomen - gemeenten - monitoring - urban areas - public parks - trees - municipalities
Groen is goed. Vooral in de grote stad ontpopt groen zich steeds meer tot Haarlemmer olie. Goed voor alle stedelijke kwaaltjes. Hoe groen zijn onze steden? En hoe beleven inwoners hun groen? De Wageningse campagne Groen in de Stad gaat op zoek en zet en passant de eigen expertise in de etalage. CBS-data over bodemgebruik zijn voor de ranglijst gebruikt. Bij de cijfers past wel een flinke kanttekening, blijkt uit de toelichting van Peter Visschedijk (Alterra). Particuliere tuinen zijn niet meeberekend, ook straatgroen niet.
Samenstelling van gescheiden ingezamelde kunststof-verpakkingen
Thoden Van Velzen, E.U. ; Brouwer, M.T. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1487) - ISBN 9789462570559 - 18
verpakkingsmaterialen - kunststoffen - afvalverwerking - afvalverwijdering - afvalhergebruik - gemeenten - huisvuilverwijdering - nederland - packaging materials - plastics - waste treatment - waste disposal - waste utilization - municipalities - municipal refuse disposal - netherlands
The composition of Dutch separately collected post-consumer plastic packaging waste has been determined for 23 different municipalities during the time period of 2010-2013. In this report weighted averages are presented based on the previously analysed samples. The most important packaging types present are in order of relevance: PE film, PET rigid packages (mostly trays and thermoformed trays), PP rigid packages (mostly butter tubs, yoghurt pots), PE flasks and PET bottles. The variance in the presented data is, however, large due to regional variance and seasonal influences. The reported weight-average compositional values should therefore only be used as indicate values.
Groen en gemeenteraadsverkiezingen : aandacht voor groen in de partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014
Visschedijk, P.A.M. ; Vries, E.A. de - \ 2014
Wageningen : Alterra (Alterra rapport ) - 79
gemeenten - stemmen (verkiezingen) - programma-evaluatie - openbaar groen - inventarisaties - municipalities - voting - program evaluation - public green areas - inventories
Voor een derde keer op rij heeft Alterra ten behoeve van gemeenteraadsverkiezingen geanalyseerd welke aandacht er werd besteed aan groen in de stad. Dit op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast is onderzocht of het onderwerp TEEB stad expliciet aan de orde is gesteld. De volgende steden kwamen aan bod: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Dordecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.