Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 227

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==nature development
Check title to add to marked list
Fosfaatonderzoek Noorderpark 2016 : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden, uitbreiding bij onderzoek uit 2013
Delft, S.P.J. ; Brouwer, F. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2775) - 51
bodem - fosfaten - bodemonderzoek - natuurontwikkeling - graslanden - eutrofiëring - soortenrijkdom - utrecht - soil - phosphates - soil testing - nature development - grasslands - eutrophication - species richness
In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij zijn de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenlagen vastgesteld. Er zijn 36 boringen gedaan waarbij twee lagen bemonsterd zijn. Van drie boringen is een derde laag bemonsterd. De bodemmonsters zijn voor analyse samengevoegd tot 25 mengmonsters waaraan de analyses zijn uitgevoerd. Voor het plannen van de bemonstering en het samenstellen van de mengmonsters is een stratificatie uitgevoerd op basis van de Landschapsleutel. De nutriëntentoestand is beoordeeld op basis van de fosfaattoestand en de kans op het vrijkomen van nutriënten door mineralisatie en interne eutrofiëring. Bij de beoordeling van de fosfaattoestand is ook beoordeeld in hoeverre deze verbeterd kan worden door verschralingsbeheer of door afgraven van een deel van de bovengrond. Afhankelijk van de realisatiekans voor natuurdoelen bij verschillende maatregelen is per deelperceel een inrichtingsadvies opgesteld.
Monitoring en evaluatie Pilot Zandmotor fase 2 : data rapport Visbemonstering najaar 2015
Hal, R. van; Pennock, I. ; Hoek, R. - \ 2016
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C059/16) - 27
vissen - benthos - bemonsteren - zee-organismen - zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - zuid-holland - fishes - sampling - marine organisms - sand suppletion - coastal management - nature development
Dit rapport beschrijft de vis en epibenthos bemonstering op en rond de Zandmotor in het najaar van 2015. De bemonstering is uitgevoerd van 7 t/m 9 oktober en 19 oktober 2015 vanaf het schip de YE42, gebruikmakend van een 3-meter boomkor voorzien van wekkerkettingen en een net met een maaswijdte van 20mm. Met dit tuig zijn in totaal 68 vistrekken uitgevoerd, met een beviste afstand tussende 491 en540 m, verdeeld over een 9-tal raaien, loodrecht op de voormalige kustlijn. De bemonsteringslocaties zijn op waterdieptes tussen 1,7 en 11,6 m op de raaien geplaatst. Van iedere geslaagde trek zijn de vangsten uitgezocht, en de soorten gedetermineerd en gemeten (lengte en gewicht). De gegevens hiervan zijn opgeslagen in de IMARES database en een overzicht hiervan is weergegeven in dit rapport. De beschrijving van de data is aangevuld met een vergelijking met eerdere jaren ter aanvulling op het tussentijdse evaluatierapport geschreven begin 2015.
Kansen voor ontwikkeling van robuuste natuur in Nederland
Sanders, M.E. ; Henkens, R.J.H.G. ; Veraart, J.A. ; Woltjer, I. ; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Clement, J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2748) - 69
natuurontwikkeling - natuur - natuurbeheer - ecosysteemdiensten - nederland - nature development - nature - nature management - ecosystem services - netherlands
Het kabinet wil een robuuste en veelzijdige natuur die de invloed van de samenleving kan verdragen. Deze natuur moet passen bij het veranderende klimaat, maximaal aansluiten bij natuurlijke processen, duurzaam en betaalbaar zijn, een toekomstbestendig beheer en haalbare doelen hebben. Robuuste natuur kan dus tegen een stootje en heeft een nuttige functie. Maar wat verstaan we nu onder robuuste, toekomstbestendige, veelzijdige, zelfredzame, veerkrachtige natuur? Dit rapport heeft als doel om de bovenstaande ideeën uit de natuurvisie te concretiseren. Daarvoor zoeken we naar kansrijke locaties voor robuuste natuur met o.a. meer mogelijkheden voor natuurlijke processen en naar een combinatie van natuur met maatschappelijke opgaven.
Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden
Dorland, E. ; Fujita, Y. ; Chardon, W.J. ; Lucassen, E.C.H.E.T. ; Smolders, A. ; Ketelaar, R. ; Jong, A.L. de - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)124. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
natuurontwikkeling - drinkwater - slib - fosfaat - bodemverbeteraars - natuurbeheer - afvalhergebruik - veldproeven - ijzer - nature development - drinking water - sludges - phosphate - soil conditioners - nature management - waste utilization - field tests - iron
Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebruik van ijzerrijk drinkwaterslib uitkomst bieden? De eerste resultaten van veldproeven met dit restproduct van drinkwaterwinning zijn hoopgevend.
Ontwikkeling van de Zandmotor : samenvattende rapportage over de eerste vier jaar van het Monitoring- en Evaluatie Programma (MEP)
Taal, M.D. ; Löffler, M.A.M. ; Vertegaal, C.T.M. ; Wijsman, J.W.M. ; Valk, L. van der; Tonnon, P.K. - \ 2016
IJmuiden : IMARES Wageningen UR - 62
zandsuppletie - kustbeheer - veiligheid - natuurontwikkeling - duinen - monitoring - sand suppletion - coastal management - safety - nature development - dunes
Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 behandelt de achtergrond van de Zandmotor. Hoofdstuk 3 bevat informatie over de betekenis van de Zandmotor voor kustveiligheid. In hoofdstuk 4 is te lezen wat de Zandmotor tot op heden betekent voor natuur en recreatie. Hoofdstuk 5 gaat in op het beheer van de Zandmotor. Ook de invloed van de Zandmotor op het bestaande duingebied Solleveld vormt hiervan een onderdeel. In hoofdstuk 6 staat de betekenis van de Zandmotor voor kennis en innovatie centraal.
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Ecotopenkaarten vooroever en getijdenstrand 2010 - 2015
Wijsman, J.W.M. ; Tangelder, M. ; Visser, Pieter ; Hoekstra, R. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C034/16) - 35 p.
getijden - stranden - zandsuppletie - natuurontwikkeling - ecologie - zuid-holland - tides - beaches - sand suppletion - nature development - ecology
Dit rapport presenteert een eerste aanzet voor de ontwikkeling van ecotopenkaarten voor de vooroever en het intergetijdenstrand van de Zandmotor over de jaren 2010 tot en met 2015. In de ecotopenclassificatie worden de abiotische parameters droogvalduur, bodemschuifspanning en getijdenstroming gecombineerd tot 11 ecotopen, waarvan 4 in de vooroever, 6 op het natte strand en 1 op het droge strand.
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Datarapport vogels en zeezoogdieren - 2015/2016
Lagerveld, S. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C074/16) - 8 p.
vogels - zeezoogdieren - zeevogels - monitoring - tellingen - recreatie - zandsuppletie - natuurontwikkeling - zuid-holland - birds - marine mammals - sea birds - censuses - recreation - sand suppletion - nature development
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de telresultaten van vogels en zeezoogdieren op en nabij de Zandmotor in de periode van december 2015 tot en met april 2016. Ook is het aantal recreanten in deze periode geteld. In deze periode zijn drie tellingen uitgevoerd vanaf het strand op 29 december 2015, 11 februari 2016 en 28 april 2016 in drie telgebieden; ten zuiden, ter plaatse en ten noorden van de Zandmotor. Daarnaast zijn de aanwezige vogels geteld in/nabij de lagune en het meer op de Zandmotor.
Vissen in de nieuw aangelegde hoogwatergeul in de Raaijweide bij Venlo
Pollux, B.J.A. ; Korosi, A. ; Nagelkerke, L.A.J. ; Pollux, P.M.J. - \ 2016
Natuurhistorisch Maandblad 105 (2016)5. - ISSN 0028-1107 - p. 100 - 106.
nature development - river forelands - channels - fish fauna - natural areas - limburg - flood control - aquatic ecology - fishes - natuurontwikkeling - uiterwaarden - kanalen, klein - visfauna - natuurgebieden - hoogwaterbeheersing - aquatische ecologie - vissen
De afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht gekomen voor natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het graven van hoogwatergeulen: korte nevenlopen die (bij hoogwater) parallel aan de hoofdstroom met de rivier meestromen en die gedurende de rest van het jaar ook water houden. Zulke geulen worden vaak gekenmerkt door een lagere stroomsnelheid dan de rivier zelf, gevarieerde oevers met ondiepe zandbanken en een rijke oever- en onderwatervegetatie. In dit artikel wordt de visfauna beschreven in een recent aangelegde hoogwatergeul in natuurgebied de Raaijweide bij Venlo.
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2: evaluatie benthos, vis, vogels en zeezoogdieren 2010 - 2014
Wijsman, J.W.M. ; Hal, R. van; Jongbloed, R.H. - \ 2015
IMARES (Rapport / IMARES C125/15) - 109 p.
zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - benthos - vissen - vogels - zeezoogdieren - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - fishes - birds - marine mammals
Dit document beschrijft de resultaten van de tussentijdse evaluatie voor het onderdeel ecologie van monitoring en evaluatieproject Zandmotor. In deze evaluatie zijn de hypothesen getoetst aan de hand van de veldgegevens die zijn verzameld in de periode 2010 tot en met 2014. Deze evaluatie is een opmaat voor de evaluatie die in 2016 zal worden uitgevoerd aan het eind van Fase II van dit project.
IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden: een proof of principle
Lucassen, E.C.H.E.T. ; Chardon, W.J. ; Dorland, E. ; Sluys, M.L. van der; Poelen, M.D.M. ; Smolders, Alfons J.P. - \ 2015
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)4. - ISSN 0169-6300 - p. 160 - 169.
fosfaat - bodemverbeteraars - ijzer - waterstand - natuurontwikkeling - bodemchemie - slib - phosphate - soil conditioners - iron - water level - nature development - soil chemistry - sludges
Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te rijk is via maaibeheer en/of uitmijnen te bereiken, vaak gekozen voor verwijdering van de fosfaatrijke bodemlaag. Een mogelijk alternatief voor ontgronden is het toedienen van ijzerslib. Dit restproduct van drinkwaterwinning verbetert de fosfaatbinding van de bodem.
Natural foreshores as an alternative to traditional dike re-enforcements: a field pilot in the large shallow lake Markermeer, The Netherlands
Penning, W.E. ; Steetzel, H.J. ; Santen, R. van; Fiselier, J. ; Lange, H.J. de; Vuik, V. ; Ouwerkerk, S. ; Thiel de Vries, J.S.M. van - \ 2015
In: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress. - 2015 : - 4 p.
nature development - flood control - dykes - riparian vegetation - coasts - hydrodynamics - natuurontwikkeling - hoogwaterbeheersing - dijken - oevervegetatie - kusten - hydrodynamica
Natural foreshores are shallow zones and beaches with a gradual slope and a (near-)natural vegetation that can be used
as an additional protection against flooding by reducing the wave attack on existing dikes, or can even completely
replace an existing dike system. In order to test the applicability of this concept a 500 m long pilot section of a sandy
foreshore was constructed along an already existing dike in the large shallow lake Markermeer, the Netherlands. The
pilot was equipped with permanent monitoring equipment for hydrodynamics and meteorological conditions and monthly
surveys of the morphology of the pilot section. These measurements will be carried out for the coming four years. This
paper presents the first results after the construction and the first winter season with the pilot in place.
Natuurrealisatie in het programma Ruimte voor de Rivier : Wat zijn de leerpunten van het programma Ruimte voor de Rivier voor combineren vanwater- en natuuropgaven?
Hartgers, E.M. ; Buuren, M. van; Fontein, R.J. ; Hattum, T. van; Lange, H.J. de; Maas, G.J. - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2687) - 75 p.
rivieren - natuurbescherming - natuurbeheer - natuurontwikkeling - hoogwaterbeheersing - nederland - rivers - nature conservation - nature management - nature development - flood control - netherlands
In het Ruimte voor de Rivier-programma is ruime ervaring opgedaan in het combineren van hoogwaterveiligheidsopgaven met andere doelen, waaronder natuur. Het is een succesvol programma, dat grotendeels op tijd en binnen budget is uitgevoerd, met veel belangstelling vanuit het buitenland. Dit uitvoeringsprogramma is gebruikt om acht sleutelfactoren te identificeren die van belang zijn bij het realiseren van natuur in uitvoeringsprojecten. De acht sleutelfactoren zijn verdeeld over de categorieën Ambitie, Voldoen aan de wet en Daadkracht. Deze sleutelfactoren bevatten diverse aanbevelingen om natuur in toekomstige water gerelateerde uitvoeringsprojecten mee te nemen. Voor toekomstige uitvoeringsprojecten is het van cruciaal belang om in een vroege fase van een project kansen voor win-winsituaties voor natuur en water in beeld te krijgen. Daarbij is het cruciaal dat in het project de ‘dubbeldoelstelling’ natuurrealisatie en waterveiligheid expliciet benoemd wordt. Gezien de tijdsgeest en de insteek van het Deltaprogramma, dat meer dan het Ruimte voor de Rivierprogramma een sectorale insteek kent, is dit een toekomstige uitdaging.
Optimaliseren herinrichting van diepe plassen : Technisch achtergronddocument bij de MCA Verondiepen, een multicriteria-instrument om locatiekeuze en inrichtingsvariant te optimaliseren
Lange, H.J. de; Gylstra, R. ; Huijsmans, T. ; Huijsmans, T. ; Sluiter, H. ; Timmermans, F. ; Besse-Lototskaya, A.A. ; Brink, N.W. van den - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Stowa rapport 2015-40) - 48 p.
plassen - zandafgravingen - publieke participatie - baggerspeciedepots - natuurontwikkeling - waterkwaliteit - ponds - sand pits - public participation - spoil banks - nature development - water quality
Het nuttig toepassen van grond of baggerspecie kan als kans worden gezien in gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling in en rond een diepe plas. Om een optimale keuze voor inrichting en functie te kunnen maken, moeten verschillende aspecten worden afgewogen. Hiervoor is de MCA Verondiepen ontwikkeld, een multicriteria-instrument om stakeholders op een gestructureerde wijze een analyse te kunnen doen van de huidige functie en kwaliteit, impact van herinrichting, en mogelijke nieuwe functie en kwaliteit. De toepassing van de MCA Verondiepen wordt geïllustreerd aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden. Dit document bevat achtergrondinformatie bij een excelinstrument.
Afgraven, bodemtransplantaties en uitstrooien van maaisel op voormalige landbouwgronden
Noppen, F. van; Bosch, M. ; Wubs, E.R.J. ; Haanstra, L. ; Verbaan, D. ; Houwelingen, G.D.B. van; Philippona, J. ; Ekeris, R. van; Putten, W.H. van der; Bezemer, T.M. - \ 2015
De Levende Natuur 116 (2015)5. - ISSN 0024-1520 - p. 222 - 226.
heidegronden - heidegebieden - herstelbeheer - ecologisch herstel - natuurontwikkeling - bodem - bodembeheer - experimenten - natuurbeheer - gelderland - veluwe - heathland soils - heathlands - restoration management - ecological restoration - nature development - soil - soil management - experiments - nature management
Op de Reijerscamp bij Wolfheze zijn de effectiviteit van bodemtransplantaties en het uitstrooien van maaisel voor het ontwikkelen van heide en heischraal grasland op een voormalig landbouwgebied vergeleken. Deze natuurherstelmaatregelen zijn toegepast en getest in gebieden waar de toplaag van de bodem (de voormalige bouwvoor) is afgegraven en in niet-afgegraven gebieden. Wat zijn de resultaten van dit experiment en welke meerwaarde levert bodemtransplantatie voor natuurontwikkeling op?
Vogels kijken niet op van drone
Kleis, R. ; Baptist, M.J. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)6. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
vogels - vogels kijken - drones - kweldergronden - slib - bagger - natuurontwikkeling - natuurbeheer - diergedrag - birds - birdwatching - salt marsh soils - sludges - dredgings - nature development - nature management - animal behaviour
Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef van marien ecoloog Martin Baptist van Imares.
Van Polder naar kwelder: tien jaar kwelderherstel Noarderleech
Esselink, P. ; Bos, D. ; Daniels, P. ; Duin, W.E. van; Veeneklaas, R.M. - \ 2015
Vries [etc.] : PUCCIMAR et al. (Rapport / PUCCIMAR 06) - 210
polders - kweldergronden - ecologisch herstel - monitoring - evaluatie - proefprojecten - natuurontwikkeling - landinrichting - natuurbeheer - salt marsh soils - ecological restoration - evaluation - pilot projects - nature development - land development - nature management
In het kader van een grootschalig kwelderherstelprogramma waarin het de bedoeling is om het 1100-ha grote complex aan zomerpolders van Noard-Fryslân Bûtendyks (NFB) voor een groot deel tot kwelder om te vormen, is in 2001 een proefproject gestart. In dit project is een bijna 120-ha grote zomerpolder uit 1909 uitgepolderd en heringericht, de zgn. Proefverkweldering. Het proefproject is begeleid door een uitgebreid monitoringsonderzoek met na vier jaar een evaluatie (van Duin et al. 2007; Beintema et al. 2007). Door subsidie van het Waddenfonds werd het mogelijk om het verkwelderingsexperiment tien jaar na de start opnieuw te evalueren. Dit rapport geeft een overzicht van de gegevens die tussen 2000 en 2012 zijn verzameld in het kader van het monitoringsonderzoek naar kwelderherstel in de zgn. Proefverkweldering Noarderleech in Noard-Fryslân Bûtendyks.
Inventarisatie potentiële locaties Tijdelijke Natuur in Nederland
Gies, T.J.A. ; Agricola, H.J. ; Beun, N.J. - \ 2015
Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 15.2.335) - ISBN 9789050595254
natuurbeheer - braak - verlaten grond - bestemmingsplannen - inventarisaties - landgebruiksplanning - natuurontwikkeling - natuurgebieden - nature management - fallow - abandoned land - zoning plans - inventories - land use planning - nature development - natural areas
InnovatieNetwerk heeft in samenwerking met partijen uit de samenleving het concept ‘Tijdelijke Natuur’ ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat tot op heden dertig grondeigenaren op 2.000 ha tijdelijke natuur hebben laten ontstaan. Het concept houdt in dat op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen zoals bedrijvigheid of wonen, natuur voor een beperkt aantal jaren een kans krijgt zich te ontwikkelen. Dit levert winst op voor mens én natuur. Het doel van het project is om inzichtelijk te maken wat de aard en omvang zijn van de locaties die potentieel geschikt zijn voor het concept ‘Tijdelijke Natuur’ in Nederland. Deze inventarisatie geeft een zo goed mogelijk landsdekkend beeld (gespecificeerd naar provincies en gemeenten) van potentiële locaties Tijdelijke Natuur.
Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact
Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Arnouts, R. ; Folkert, R. ; Fontein, R.J. ; Hinsberg, A. van; Kamphorst, D.A. - \ 2015
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 35)
natuurbeleid - beleidsevaluatie - provincies - decentralisatie - ecologische hoofdstructuur - natura 2000 - natuurontwikkeling - agrarisch natuurbeheer - nature conservation policy - policy evaluation - provinces - decentralization - ecological network - nature development - agri-environment schemes
In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soortenbeleid; (4) natuur en economie en (5) maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in het natuurbeleid van deze provincies in beeld gebracht. Ook zijn de belangrijkste vernieuwingen in dit beleid geïnventariseerd. Dit zijn: (1) de stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer; (2) procesbeheer natuur; (3) natuur op uitnodiging; (4) nieuwe uitvoeringsarrangementen en (5) natuur-inclusieve landbouw. In de evaluatie van het Natuurpact in 2016 zullen deze vernieuwingen nader worden geanalyseerd
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Datarapport vogels en zeezoogdieren - 2014/2015
Lagerveld, S. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C107/15) - 7
zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - vogels - zeezoogdieren - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - birds - marine mammals
In dit rapport wordt het overzicht gegeven van de telresultaten van vogels en zeezoogdieren op en nabij de Zandmotor in de periode van december 2014 tot en met april 2015. Ook is het aantal recreanten in deze periode geteld. In deze periode zijn drie tellingen uitgevoerd vanaf het strand op 30 december 2014, 21 januari 2015 en 30 april 2015 in drie telgebieden; ten zuiden, ter plaatse en ten noorden van de Zandmotor. Daarnaast zijn de aanwezige vogels geteld in/nabij de lagune en het meer op de Zandmotor.
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Datarapport vogels en zeezoogdieren - december 2013 - april 2014
Lagerveld, S. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C106/15) - 7
zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - vogels - zeezoogdieren - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - birds - marine mammals
In ditrapport wordt een overzicht gegeven van de telresultaten van vogels en zeezoogdieren op en nabij de Zandmotor in de periode van december 2013 tot en met april 2014. In deze periode zijn twee (complete) tellingen uitgevoerd vanaf het strand op 29 januari 2014 en 23 april 2014 in drie telgebieden; ten zuiden, ter plaatse en ten noorden van de Zandmotor.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.