Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==natuurwetenschappen
Check title to add to marked list
Eén plus één is drie : integratie van bestuurskundige kennis in verkenningen
Verburg, R.W. ; Houweling, H. ; Wit, A.J.F. de - \ 2012
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 18) - 8
natuurwetenschappen - bestuurskunde - wetenschappelijk onderzoek - simulatiemodellen - natural sciences - public administration - scientific research - simulation models
Verkenningen maken veelvuldig gebruik van modellen om toekomstige ontwikkelingen in de groene ruimte te illustreren. Als invoer voor deze modellen worden meestal scenario’s ontworpen. Ook worden handelingsopties beschreven die zogenaamde beleidstekorten, die bij de modeluitkomsten naar voren komen, zouden moeten oplossen. Om effectieve verkenningen te maken, is zowel aan de invoer- als de uitvoerkant van de modellen bestuurskundige kennis nodig. Echter van oudsher domineert natuurwetenschappelijk onderzoek de verkenningen. In WOt-paper 18 wordt ingegaan op de integratie van natuurwetenschappelijk onderzoek met bestuurskundige kennis. Hiervoor moeten zowel inhoudelijke als procesmatige stappen worden gezet om toekomstige geformuleerde handelingsopties beter te ‘laten landen’ in het beleid.
Methoden om kennis voor integrale beleidsanalysen te combineren : inventarisatiefase 2011
Verburg, R.W. - \ 2012
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 309) - 46
natuurwetenschappen - bestuurskunde - wetenschappelijk onderzoek - simulatiemodellen - natural sciences - public administration - scientific research - simulation models
In dit werkdocument is een eerste inventarisatie uitgevoerd naar integrale analysen van beleidsprocessen, waarbij een verdere integratie van kennis(ontwikkeling) mogelijk wordt om complexe vraagstukken integraal te benaderen. De eerste inventarisatie laat zien dat versterkt aandacht moeten worden gegeven aan betere integratie met bestuurskundige kennis tijdens het onderzoeksproces, maar ook bij de inhoud van het onderzoek waar sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsvoorkeuren vaak (voor een deel) ‘verstopt’ zitten in scenario’s en soms in de modellen. Deze aspecten dienen meer expliciet gemaakt te worden.
Duurzaamheid, een natuurwetenschappelijke insteek
Lyklema, J. - \ 2010
Spil 2010 (2010)3 (269-270). - ISSN 0165-6252 - p. 27 - 29.
duurzaamheid (sustainability) - economische groei - milieu - energiegebruik - natuurwetenschappen - sustainability - economic growth - environment - energy consumption - natural sciences
Duurzaamheid wordt onvoldoende gewaarborgd wanneer te veel op goede bedoelingen en technologische oplossingen wordt vertrouwd. Het is ondertussen zaak geworden om een knop om te zetten en vooral dingen te laten in plaats van dingen te doen. Deze noodzaak kan natuurwetenschappelijk worden onderbouwd, maar staat haaks op de drang naar toenemende materiële vooruitgang van de mensheid
The operator hierarchy : a chain of closures linking matter, life and artificial intelligence
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2010
Radboud University Nijmegen. Promotor(en): H. Zwart. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789032703899 - 286
evolutie - theorie - leven - natuur - systeembiologie - oorsprong van het leven - theoretische biologie - natuurwetenschappen - kunstmatige intelligentie - evolution - theory - life - nature - systems biology - origin of life - theoretical biology - natural sciences - artificial intelligence
Dit proefschrift beschrijft een nieuw ordenend principe met als doel daarmee bruggen te kunnen bouwen tussen de verschillende wetenschapsvelden. Bij het realiseren van dit doel is de evolutietheorie van Darwin als startpunt genomen. Het ontstaan van organisatieniveaus wordt vaak weergegeven als een hiërarchische volgorde van systemen. De literatuur geeft hiervan talrijke voorbeelden. De gepresenteerde opeenvolgingen van systemen zijn op het eerste gezicht heel logisch, zoals atoom, molecuul, organel, cel, weefsel, orgaan, organisme, populatie, gemeenschap, ecosysteem, planeet, zonnestelsel, sterrenstelsel, heelal ( figuur 2). Een dergelijke benadering van de hiërarchie in de natuur heeft breed opgang gedaan in de exacte wetenschappen. Echter, bij nadere bestudering blijkt deze hiërarchie niet consequent. Het doel van dit proefschrift is om ordenende principes in de natuurwetenschappen te vinden en deze toe te passen bij het bouwen van bruggen tussen de disciplines. Een beter begrip van deze regels zal het namelijk mogelijk maken om voorspellingen over de volgende stadia in de evolutie aan te scherpen en op basis hiervan nauwkeuriger uitspraken te doen over toekomstige operatoren. Dit zal wetenschappers en filosofen nieuwe mogelijkheden bieden om op verkenning te gaan in een domein waarvan men tot voor kort dacht dat het ontoegankelijk was voor een natuurwetenschappelijke benadering: de toekomst van de evolutie.
90 years Wageningen University : science for impact on science, society and business
Kropff, M.J. ; Kalwij, J.J. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085049654 - 103
universitair onderzoek - universitaire onderwijsprogramma's - nederland - milieu - landbouw - voedselproductie - natuur - levenswetenschappen - natuurwetenschappen - university research - college programs - netherlands - environment - agriculture - food production - nature - life sciences - natural sciences
Continuum Modeling in the Physical Sciences
Groesen, E. van; Molenaar, J. - \ 2007
Philadelphia, Pennsylvania, USA : Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) - ISBN 9780898716252 - 228
wiskundige modellen - fysica - modelleren - natuurwetenschappen - mathematical models - physics - modeling - natural sciences
Mathematical modeling—the ability to apply mathematical concepts and techniques to real-life systems—has expanded considerably over the last decades, making it impossible to cover all of its aspects in one course or textbook. Continuum Modeling in the Physical Sciences provides an extensive exposition of the general principles and methods of this growing field with a focus on applications in the natural sciences. The authors present a thorough treatment of mathematical modeling from the elementary level to more advanced concepts. Most of the chapters are devoted to a discussion of central issues such as dimensional analysis, conservation principles, balance laws, constitutive relations, stability, robustness, and variational methods, and are accompanied by numerous real-life examples. Readers will benefit from the exercises placed throughout the text and the Challenging Problems sections found at the ends of several chapters. The last chapter is devoted to extensively worked-out case studies in polymer dynamics, fiber spinning, water waves, and waveguide optics.
Begriff, Theorie und System der Landschaft; ein transdisziplinärer Ansatz zur Landschaftsforschung
Tress, B. ; Tress, G. - \ 2001
Naturschutz und Landschaftsplanung 33 (2001)2-3. - p. 52 - 58.
landschap - maatschappijwetenschappen - natuurwetenschappen
Capitalising on multiplicity: an transdisciplinary systems approach to landscape research
Tress, B. ; Tress, G. - \ 2001
Landscape and Urban Planning 57 (2001)3/4. - ISSN 0169-2046 - p. 143 - 157.
communicatie - landbouw - landschap - landschapsecologie - maatschappijwetenschappen - natuurwetenschappen - toerisme
Different disciplines have landscape as the focal point of their research. They are successful in presenting new findings about landscapes within their specialization, but collaboration - and thus, transfer of knowledge across disciplinary boundaries - is seldom realized because a common approach that bridges the gaps between disciplines is missing. Instead, different landscape concepts exist side by side. Yet, cooperation is required to tackle the various environmental and social problems related tolandscapes. This paper provides an overview of the historical development of landscape concepts originating from different cultural and scientific trends, and presents a new complex concept of landscape, which is designed to enable transdisciplinary landscape research. The transdisciplinary landscape concept is based on five dimensions of landscapes: the spatial entity, the mental entity, the temporal dimension, the nexus of nature and culture, and the systemic properties of landscapes. In contrast to other approaches, it unites dimensions that are usually the domain of individual disciplines and makes it, thus, possible to capitalize on plurality in landscape research. The concept promotes landscape as the combination of the subsystems known as the geo-, bio- and noo-sphere, and is illustrated by the people-landscape interaction model. The concept can be applied to all human-landscape-related research, but is exemplified by two studies that have investigated the relationship between landscape and second-home tourism, and landscape and farming, respectively.
Bridging human and natural sciences in landscape research
Tress, B. ; Tress, G. ; Décamps, H. ; Hauteserre, A.M. d' - \ 2001
Landscape and Urban Planning 57 (2001)3/4. - ISSN 0169-2046 - p. 137 - 141.
communicatie - landschap - maatschappijwetenschappen - natuurwetenschappen
Landscape issues are of interest in many disciplines, but they are seldom seen as an opportunity for interdisciplinary or transdisciplinary cooperation. This limits the ability to account for real world complexity. Bridging human and natural sciences intends to foster and coordinate communication about landscape-related issues - within academia and between science and society. The collection of papers in this special issue and the recommendations for future research are selected from the conference Multifunctional landscapes - interdisciplinary approaches to landscape research and aanagement in Roskilde, Denmark, 2000. The contributions all bear evidence of an integrating approach to landscape research, bridging human and natural sciences.
Spiritualiteit en wetenschap
Weeda, C.J. ; Alberts, E. - \ 1996
Amsterdam : Anthos - ISBN 9789041400680 - 432
antropologie - kennis - filosofie - metafysica - geest - natuurwetenschappen - wetenschap - anthropology - knowledge - philosophy - metaphysics - mind - natural sciences - science
Duurzame verzorging als technologische uitdaging.
Terpstra, M.J. - \ 1994
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 29
samenstelling - economische ontwikkeling - milieu - milieubeheer - milieubescherming - gezinnen - huishoudkunde - huishoudens - colleges (hoorcolleges) - bedrijfsvoering - natuurlijke hulpbronnen - bescherming - kwaliteit - herstel - hulpbronnengebruik - plattelandsontwikkeling - sociale ontwikkeling - sociale voorzieningen - sociaal welzijn - structuur - duurzaamheid (sustainability) - technische vooruitgang - technologie - theorie - welzijnsvoorzieningen - milieuwetenschappen - natuurwetenschappen - organisatie - wetenschap - sociaal werk - composition - economic development - environment - environmental management - environmental protection - families - home economics - households - lectures - management - natural resources - protection - quality - rehabilitation - resource utilization - rural development - social development - social services - social welfare - structure - sustainability - technical progress - technology - theory - welfare services - environmental sciences - natural sciences - organization - science - social work
Vrouwen en technologie-overdracht.
Safilios-Rothschild, C. - \ 1990
Derde wereld 9 (1990)1/2. - ISSN 0167-4498 - p. 15 - 18.
landbouw - ontwikkelingslanden - technologie - vrouwen - natuurwetenschappen - wetenschap - agriculture - developing countries - technology - women - natural sciences - science
The author discusses the reasons why women should be involved in matters of active technology in developing countries
De beoefening der natuurwetenschappen en de raakvlakken met het recht : capita selecta
Bulder, C.J.E.A. - \ 1985
Wageningen : LH - 30
nederland - octrooien - onderzoek - technologie - uitvindingen - natuurwetenschappen - wetenschap - netherlands - patents - research - technology - inventions - natural sciences - science
Rede. Wageningen, 24 oktober 1985
Enige recente overzichtsartikelen betreffende de ontwikkeling van de land- en tuinbouw, veevoeding, milieuvraagstukken, de natuurwetenschappen en de techniek in Japan
Anonymous, - \ 1980
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4339)
landbouw - technologie - japan - bibliografieën - wetenschap - natuurwetenschappen - agriculture - technology - bibliographies - science - natural sciences
Woordenboeken en woordenlijsten op agrarisch en aanverwant gebied aanwezig in Wageningse bibliotheken
Ketjen, A.M.A. - \ 1980
Wageningen : Pudoc (Literatuuroverzicht / Centrum voor Landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 40) - ISBN 9789022006474
woordenboeken - landbouw - technologie - bibliotheken - catalogi - bibliografieën - Nederland - verklarende woordenlijsten - wetenschap - natuurwetenschappen - veluwe - gelderland - dictionaries - agriculture - technology - libraries - catalogues - bibliographies - Netherlands - glossaries - science - natural sciences
Enige recente overzichtsartikelen betreffende de ontwikkeling van de land-, tuin- en bosbouw, de voeding, de zuivel, milieuvraagstukken, de natuurwetenschappen en de techniek in Japan
Anonymous, - \ 1980
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4373)
technologie - landbouw - japan - bibliografieën - wetenschap - natuurwetenschappen - technology - agriculture - bibliographies - science - natural sciences
Terugzien naar het verleden : een les voor het heden
Snelders, H.A.M. - \ 1979
Wageningen : Landbouwhogeschool - 36
geschiedenis - kennis - natuurwetenschappen - wetenschap - openbare redes - history - knowledge - natural sciences - science - public speeches
De houdbaarheidsformule
Meffert, H.F.T. - \ 1973
Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1853) - 57
teelt - cultuurmethoden - fruitgewassen - groenten - natuurwetenschappen - wetenschap - cultivation - cultural methods - fruit crops - vegetables - natural sciences - science
Research in general : with some titles on agricultural research
Anonymous, - \ 1973
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3530)
landbouw - onderzoek - bibliografieën - wetenschap - natuurwetenschappen - wetenschappelijk onderzoek - agriculture - research - bibliographies - science - natural sciences - scientific research
Spectrophotometers for the study of phytochrome in vivo
Spruit, C.J.P. - \ 1970
Wageningen : Veenman (Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 70-14) - 18
fytochroom - plantenpigmenten - analyse - spectrofotometrie - meting - schatting - registreren - gegevens verzamelen - onderzoek - optica - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - natuurwetenschappen - phytochrome - plant pigments - analysis - spectrophotometry - measurement - estimation - recording - data collection - research - optics - scientific research - science - natural sciences
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.