Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 6 / 6

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==nematicidal plants
Check title to add to marked list
Biologische grondontsmetting tegen chitwoodi
Gastel-Topper, A.W.W. van; Korthals, G.W. - \ 2007
Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)20. - ISSN 1871-093X - p. 10 - 11.
tuinbouwbedrijven - groenteteelt - grondsterilisatie - meloidogyne chitwoodi - braak - teeltsystemen - bodembescherming - raphanus sativus - nematiciden bevattende planten - nematodenbestrijding - gewasbescherming - biologische grondontsmetting - zomerteelt - market gardens - vegetable growing - soil sterilization - fallow - cropping systems - soil conservation - nematicidal plants - nematode control - plant protection - biological soil sterilization - summer cultivation
Het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) veroorzaakt veel opbrengst- en kwaliteitsschade aan diverse gewassen zoals aardappelen, suikerbieten, erwten, peen en schorseneer. Uit onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) blijkt dat biologische grondontsmetting in combinatie met een rustjaar het beste resultaat geeft om het maïswortelknobbelaaltje te reduceren. In het rustjaar is de grond braak gehouden in combinatie met een zomerteelt bladrammenas
Alternatief moet beter werken dan chemische grondontsmetting
Kierkels, T. - \ 2007
Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)14. - ISSN 1871-093X - p. 8 - 9.
fruitteelt - nematoda - nematodenbestrijding - pratylenchus penetrans - grondsterilisatie - tagetes - nematiciden bevattende planten - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - wetenschappelijk onderzoek - fruit growing - nematode control - soil sterilization - nematicidal plants - sustainability - innovations - scientific research
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) start een groot onderzoek naar alternatieven voor chemische grondontsmetting in de fruitteelt op het bedrijf van Carlos Faes in Eindhoven. In de biologische fruitteelt mag de chemische oplossing niet gebruikt worden. Alle reden om alternatieven voor de natte grondontsmetting te zoeken. Twee onderdelen van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), te weten Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten ( AGV) en Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (BBF), hebben de handen ineengeslagen om de zaak op praktijkschaal uit te zoeken
Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken
Veenhuizen, P.T.M. ; Schoemakers, N. ; Vos, J. ; Versteegen, F. ; Landeweert, R. ; Karssen, G. - \ 2007
Gewasbescherming 38 (2007)4. - ISSN 0166-6495 - p. 168 - 169.
meloidogyne chitwoodi - meloidogyne - nematoda - detectie - pootaardappelen - bodem - monsters - technieken - proefstations - visserij - rotaties - teeltsystemen - groenteteelt - waardplanten - overblijvende planten - bodemgeschiktheid - plantenveredeling - raphanus sativus - nematiciden bevattende planten - plantenparasitaire nematoden - belgië - aardappelen - vollegrondsteelt - bodemkwaliteit - detection - seed potatoes - soil - samples - techniques - experimental stations - fisheries - rotations - cropping systems - vegetable growing - host plants - perennials - soil suitability - plant breeding - nematicidal plants - plant parasitic nematodes - belgium - potatoes - outdoor cropping - soil quality
Hier volgen de samenvattingen van de bijeenkomst van 20 maart 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Kwantitatieve multiplexdetectie van aaltjes; 2). Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: vergelijking visuele beoordeling en Taqman-PCR aan pootaardappelen; 3) Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken; 4) Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek in Vlaanderen; 5) Populatiedynamiek van het maïswortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi in rotaties in de vollegrondsgroenteteelt; 6) Waardplantstatus en gevoeligheid vaste planten voor M. chitwoodi; 7) Manipulatie van bodemgezondheid tegen het maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi; 8) Veredeling van bladrammenas op resistentie tegen M. chitwoodi en M. fallax
Raketblad als vanggewas voor aardappelcystenaaltjes
Hoek, J. ; Molendijk, L.P.G. ; Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2006
Nieuwe oogst / Magazine gewas 2 (2006)3. - ISSN 1871-093X - p. 10 - 11.
solanum sisymbriifolium - globodera rostochiensis - globodera pallida - nematiciden bevattende planten - nematodenbestrijding - nematodenlarven - plagenbestrijding - onkruidbestrijding - grondsterilisatie - aardappelen - solanum tuberosum - nematicidal plants - nematode control - nematode larvae - pest control - weed control - soil sterilization - potatoes
Aardappelcysteaaltjes zijn te bestrijden door natte grondontsmetting. Eén andere bestrijdingsmaatregel, die door de PD (Plantenziektenkundige Dienst) ook wordt erkend, is de teelt van een 'vanggewas'. Raketblad is zo'n vanggewas en een verwant van aardappelen, afkomstig uit Zuid-Amerka. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit bleek dat raketblad in staat is om de larven van de aardappelcysteaaltjes uit rust te laten komen. Omdat raketblad resistent is tegen aardappelcysteaaltjes, kunnen de larven zich niet voeden en sterven af
Uitbreiding toelating Targa opsteker voor graszaadteelt
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 sept.
zaadgewassen - grassen - zaadproductie - pesticiden - lolium perenne - poa pratensis - nematiciden bevattende planten - onkruidbestrijding - gewasbescherming - graszaden - toelating van bestrijdingsmiddelen - akkerbouw - seed crops - grasses - seed production - pesticides - nematicidal plants - weed control - plant protection - grass seeds - authorisation of pesticides - arable farming
In 2005 maakte het College voor de Toelating voor Bestrijdingsmiddelen (CTB) bekend dat Targa Prestige ook toegepast mag worden in de teelt van zaadgewassen van Engels raaigras en veldbeemdgras. Hiermee heeft de graszaadsector weer een herbicide in handen waarmee in deze grassoorten graanopslag kan worden bestreden. Met Targa Prestige is het weer beter mogelijk om een deel van het areaal Engels raaigras in het voorjaar onder dekvrucht granen te zaaien. Voor veldbeemdgras is wintertarwe nu ook weer een geschikte dekvrucht en nemen de teeltmogelijkheden van deze soort in Nederland toe. De juiste toepassing vraagt wel de nodige aandacht. Het veldbeemdgras moet goed gezond zijn bij toepassing van Targa Prestige. Een goede toepassingsperiode is in deze soort half september tot half oktober. De toevoeging van Agral leidde in deze grassoort tot wisselende resultaten. Bij Engels raaigras kan het beste met de toepassing van Targa Prestige tot de tweede helft van oktober worden gewacht. De toevoeging van Agral verhoogt vooral bij Engels raaigras de kans op gewasschade en moet dan ook in deze soort worden afgeraden. Overlap van bespuiting dient bij allebei de soorten te worden voorkomen, omdat dit tot een (sterke) daling van de zaadopbrengst kan leiden.
Speuren naar alternatieven voor Tagetes als aaltjesbestrijder
Elberse, I.A.M. - \ 2005
De Boomkwekerij 18 (2005)5. - ISSN 0923-2443 - p. 13 - 13.
nematodenbestrijding - nematiciden bevattende planten - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - houtachtige planten als sierplanten - nematode control - nematicidal plants - plant protection - agricultural research - ornamental woody plants
Nu chemische grondontsmetting nog slechts vijf jaar mag worden toegepast, zijn er milieuvriendelijker methoden nodig om aaltjes te lijf te gaan. Het telen van afrikaantjes is zo'n methode. Omdat deze methode ook nadelen heeft, is bij PPO Bomen het zoeken naar andere aaltjes-onderdrukkende gewassen in volle gang
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.