Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 63

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==new products
Check title to add to marked list
Meer maatwerk mogelijk in bemesting voor pot- en grondteelten
Kromwijk, Arca - \ 2016
greenhouse horticulture - manures - fertilizer application - cropping systems - growers - innovations - pot plants - new products
Innovatieve, zelf watergevende bloempot ontzorgt consumenten : techniek helpt mensen zonder groene vingers
Noort, Filip van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - aloe - yucca - ficus - pots - water requirements - water supply - computer software - consumer attitudes - new products

Het bedrijf Parrot, bekend van onder andere handsfree carkits en drones, wil dit voorjaar een zelf watergevende bloempot op de markt brengen die consumenten ontzorgt. In de pot zitten sensoren, die een aantal omgevingsfactoren meten. De pot kan zelf met behulp van ingebouwde sproeiers watergeven en de consument met behulp van bluetooth technologie en een app op de smartphone vertellen wat de plant nodig heeft. Voor de benodigde teeltkundige kennis klopte het bedrijf aan bij gewasspecialist Filip van Noort van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Biefstuk van plantaardige eiwitten
Goot, A.J. van der - \ 2015
Wageningen UR
sojaeiwit - peulvruchten - vleesvervangers - planteiwitten - voedselproductie - nieuwe producten - nieuwe voedingsmiddelen - soya protein - grain legumes - meat alternates - plant proteins - food production - new products - novel foods
Een vleesvervanger, op basis van peulvruchten, die niet onderdoet voor een biefstuk. Dat is de veelbelovende toekomst en tussentijdse resultaat van een omvangrijk onderzoek naar duurzame vleesvervangers met puur plantaardige ingrediënten. Onderzoeker Atze Jan van der Goot van Wageningen University presenteerde op zondag 1 november 2015 zijn bevindingen.
Kas als apotheek
Labrie, C.W. - \ 2015
glastuinbouw - gewasproductie - voedingsstoffen - ingrediënten - innovaties - modellen - kastechniek - teeltsystemen - nieuwe producten - materialen uit biologische grondstoffen - toepassing - plantextracten - biobased economy - greenhouse horticulture - crop production - nutrients - ingredients - innovations - models - greenhouse technology - cropping systems - new products - biobased materials - application - plant extracts
Het doel van het initiatief Kas als Apotheek is nieuwe verdienmodellen ontwikkelen voor inhoudstoffen uit bedekte teelten. De combinatie van de stuurmogelijkheden die kassen bieden, in combinatie met het vakmanschap van de telers en een evidence based aanpak rond veredeling, teelt, keten en specifieke inhoudstoffen moeten het mogelijk maken om nieuwe initiatieven op te zetten waarin nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld op de volgende issues, die duidelijke raakvlakken hebben met biobased en gezondheid
Smart Seafood
Ketelaars, J.J.M.H. ; Tacken, W. - \ 2014
zout water - voedselproductie - nieuwe producten - zoutwaterlandbouw - landbouw - nieuwe voedingsmiddelen - alternatieve landbouw - teelt - saline water - food production - new products - saline agriculture - agriculture - novel foods - alternative farming - cultivation
Met de slogan ‘Land in Zee’ profileert de provincie Zeeland zich als de plek waar de zee altijd en overal dichtbij is. Die nabijheid nodigt uit om te profiteren van de unieke mogelijkheden van zoutwater voor recreatie en natuur, maar ook voor de productie van voedsel. Met het programma Smart Seafood wil de provincie slim gebruik van zoutwater en zilte omstandigheden binnendijks bevorderen. Dat kan door kennis en kennisontwikkeling te verbinden met ondernemerschap. Waar liggen de kansen voor nieuwe producten uit een zout of zilt milieu?
VIP T-Line
Marlen, B. van; Berghe, C. vanden - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C134/14) - 45
vis vangen - vismethoden - vistuig - prestatie-onderzoek - nieuwe producten - innovaties - fishing - fishing methods - fishing gear - performance testing - new products - innovations
Om een goedkoper alternatief te hebben dan de pulskor of de pulswing heeft de firma De Vries het zgn. “T - Line” vistuig o ntworpen in 2011. Hierbij zijn wekkers vervangen door over de bodem lopende trilnaalden, die tot minder weerstand en bodemcontact moeten leiden. Daarnaast is het achternet anders opgebouwd dan gewoonlijk, als een ‘broeknet’ met twee kuilen naast elkaar. Het “T-line”vistuig is in verschillende proefreizen verder ontwikkeld gedurende 2012 en 2013. Tevens zijn onderwateropnamen gemaakt door het ILVO te Oostende, België en zijn met simulaties met de DynamiT™ software van INFREMER van dit vistuig gedaan. Een vergelijking met een zusterschip ook vissend met de SumWing met normale boomkornetten laat zien, dat het T-Line vistuig een brandstofbesparing kan geven van ca. 25%. De bruto besomming bleef echter wel ongeveer 15% achter. Per liter brandstof ving de T-Line echter ca. 42% meer in aan te landen vis. Als gevolg van de onderzoek opzet zonder uitvoerige discardmonitoring kunnen er echter geen conclusies worden getrokken over de effecten van het T-Line vistuig op het discard percentage.
From renewable monomer to polymer
Knoop, Rutger - \ 2013
biopolymers - biobased chemistry - biobased chemicals - biobased economy - biorefinery - monomers - new products
Innovatie in de levensmiddelenindustrie : de rol van het mkb
Logatcheva, K. ; Bakker, T. ; Oosterkamp, E.B. ; Galen, M.A. van; Bunte, F.H.J. - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Markt & ketens ) - ISBN 9789086156221 - 76
voedselindustrie - innovaties - productontwikkeling - nieuwe producten - concurrerend vermogen - middelgrote bedrijven - kleine bedrijven - werkgelegenheid - nederland - food industry - innovations - product development - new products - competitive ability - medium sized businesses - small businesses - employment - netherlands
In een Europese vergelijking staat Nederland op drie als het gaat om innovatie in de levensmiddelenindustrie. Nederland investeert veel tijd en middelen in onderzoek en innovatie, maar genereert minder omzet uit nieuwe producten. De belangrijkste focus van Nederlandse bedrijven ligt op procesefficiëntie en kostenverlaging in plaats van productvernieuwing en marketing; op den duur een doodlopende weg. Innovatie van het MKB is belangrijk voor de concurrentiepositie en werkgelegenheid. Wel wordt het MKB belemmerd door hoge kosten, gebrek aan middelen en onvoldoende gekwalificeerde werknemers.
Innovatie in de levensmiddelenindustrie : een internationale benchmarkstudie
Galen, M.A. van; Logatcheva, K. ; Bakker, T. ; Oosterkamp, E.B. ; Jukema, G.D. - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Markt & ketens ) - ISBN 9789086156337 - 81
voedselindustrie - innovaties - concurrerend vermogen - nieuwe producten - middelgrote bedrijven - kleine bedrijven - internationale vergelijkingen - nederland - landen van de europese unie - food industry - innovations - competitive ability - new products - medium sized businesses - small businesses - international comparisons - netherlands - european union countries
Doel van het onderzoek is innovatie in de Nederlandse levensmiddelenindustrie te benchmarken met Europese concurrenten aan de hand van een reeks beschikbare kernindicatoren.
Towards redesigning indigenous mung bean foods
Dahiya, P.K. - \ 2013
University. Promotor(en): Tiny van Boekel, co-promotor(en): Anita Linnemann; Rob Nout. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735119 - 205
mungbonen - voedingswaarde - voedingsgewoonten - innovaties - productontwikkeling - nieuwe producten - india - mung beans - nutritive value - feeding habits - innovations - product development - new products

Redesigning traditional foods requires consideration of the various factors affecting the nutrient intake from such foods. Amongst these factors are adequate consumption, proper nutrient bioavailability and consumer satisfaction. These factors are related to traditional food quality at various levels of the food network. The physical, food processing, nutritional and anti-nutritional properties of the mung bean were reviewed. Three major factors that affect the nutritional value of grains were identified, viz. genetic makeup, agronomical practices, and agro-ecological conditions. Consumer choices for mung bean products were analyzed with respect to perception, preferences and the resulting dietary practices, to determine their impact on their nutritional potential. Food choices were influenced more by social-economic restrictions than by consumer perception and preferences. Therefore, increasing the frequency of consumption of nutrient-rich products and use of mineral enhancing accompanying foods is recommended for better nutrition. The nutritional characteristics of newly bred and established mung bean varieties in the research community were analyzed. Results showed that varieties contained 18 - 23 g protein, 4.0 - 5.6 g crude fibre and 2.5 - 4.1 g ash per 100 g dry sample. Iron, zinc, calcium, sodium and potassium ranged from 3.4 - 4.6, 1.2 - 2.3, 79 - 115, 8.1 - 13.5 and 362 - 415 mg/100 g dry weight, respectively. Phytic acid and polyphenols averaged 769 and 325 mg/100 g dry weight, respectively. Varieties differed significantly in terms of nutrient and anti-nutrient contents. Newly bred varieties were not found to be significantly more nutritive than established ones and thus breeders are recommended to focus on a combination of crop yield, nutritional value and consumer preference traits. Nutritional characteristics of the indigenous foods made with mung bean were also analyzed. Average in vitro iron, zinc and calcium accessibility of the mung bean products were 1.6, 0.9 and 41.8 mg/100 g dry weight, respectively. Phytic acid and polyphenols averaged 210 and 180 mg/100 g dry weight, respectively, and were negatively correlated with in vitro mineral accessibility. Dhals were found to be nutritionally rich in terms of mineral accessibility. Critical evaluation of all the possible factors affecting nutritional potential suggests that dhals can be used as the vehicle for increasing the mineral uptake in the malnourished population through mung bean. However, identified technological options are required to be considered while redesigning traditional mung bean products.

Test nieuwe herbiciden biedt hoop voor boomkwekerij
Bulle, A.A.E. ; Kuik, A.J. van; Tol, R. van der; Meij, J. van der - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 22 - 23.
onkruidbestrijding - boomteelt - houtachtige planten - herbiciden - nieuwe producten - tests - weed control - arboriculture - woody plants - herbicides - new products
De boomkwekerij heeft relatief weinig herbiciden tot haar beschikking. PPO en DLV Plant doen daarom in opdracht van Productschap Tuinbouw onderzoek naar de deugdelijkheid van nieuwe middelen. Dit moet uiteindelijk resulteren in een breder pakket toegelaten onkruidmiddelen. De eerste resultaten bieden perspectief.
Uitvoeringsagenda 2012-2016 : bron voor Groene Economie Wereldoplossingen voor werelduitdagingen
Knijff, A. van der; Kralt, P. - \ 2012
[S.l.] : Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen - 63
tuinbouw - innovaties - nieuwe producten - strategisch management - vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - toekomst - voedselveiligheid - volksgezondheid - ketenmanagement - internationale samenwerking - horticulture - innovations - new products - strategic management - propagation materials - propagation - future - food safety - public health - supply chain management - international cooperation
Met een duidelijke visie op de toekomst zijn vier innovatiethema's voor de komende vijf jaar op basis van economische, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen voor 2020 benoemd. Dit zijn :'Meer met minder'; ‘Voedselveiligheid en -zekerheid'; ‘Gezondheid en welbevinden’; en‘Samenwerkende waardeketen’. Deze vormen de basis voor de Uitvoeringsagenda 2012-2016. Ze zijn leidend voor alle onderdelen, namelijk de vier Innovatiecontracten (in het vervolg: Innovatieprogramma’s), het Buitenlandbeleid en de Human Capital Agenda. Met bijlage: Internationaliseringsoffensief behorende bij H4.
Fork naar Farm. deelrapport: experimentele kweek van yellowtail kingfish (Seriola lalandi) en de implementatie hiervan
Abbink, W. ; Blanco Garcia, A. ; Poelman, M. - \ 2011
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C111/11) - 29
visteelt - seriola - recirculatie aquacultuur systemen - duurzaamheid (sustainability) - nieuwe producten - fish culture - recirculating aquaculture systems - sustainability - new products
In Nederland is sprake van een toenemende vraag naar duurzaam en lokaal geproduceerde vis. Het doel van het Fork naar Farm project was het begeleiden van de productie van een nieuwe vissoort binnen de Nederlandse viskweeksector en Afrikaanse meerval volgens een certificeringsschema waarin duurzaamheid een rol speelt. Binnen het kader van het Fork naar Farm project behandelt dit rapport het onderzoek naar de opkweek van de yellowtail kingfish (Seriola lalandi) in recirculatiesystemen en de implementatie hiervan in de praktijk. Er zijn verschillende groepen jonge yellowtail kingfish met een gewicht van ongeveer 0,5 gram aangekocht vanuit Australië en in Nederland opgekweekt in recirculatiesystemen. Er is in de faciliteiten van IMARES Wageningen UR onderzoek verricht naar diverse houderijomstandigheden: temperatuur, pH en saliniteit van het water en het voer.
Sturen op innovatie in de levensmiddelenindustrie – wat levert het op? Meten en evalueren in een internationale context
Galen, M.A. van; Logatcheva, K. ; Bakker, T. ; Oosterkamp, E.B. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 12
voedselindustrie - innovaties - concurrerend vermogen - nieuwe producten - middelgrote bedrijven - kleine bedrijven - internationale vergelijkingen - nederland - landen van de europese unie - vs - food industry - innovations - competitive ability - new products - medium sized businesses - small businesses - international comparisons - netherlands - european union countries - usa
Nederland exporteert relatief veel levensmiddelen en de bedrijfstak is belangrijk voor de Nederlandse economie in termen van toegevoegde waarde en omzet. De Nederlandse levensmiddelenindustrie (voedingsmiddelen en dranken) bestaat voor 98% uit MKB bedrijven. MKB bedrijven zijn goed voor ongeveer 45% van de omzet in de voedingsmiddelenbranche en 24% in de drankenindustrie. Een groot deel van de MKB bedrijven exporteert niet. De cijfers hierover verschillen een beetje per bron; maar op basis van CBS cijfers schatten we dat in 2011 circa 75% van de MKB bedrijven niet exporteerde. In de periode 2006-2008 heeft minder dan de helft van de bedrijven op de één of andere manier geïnnoveerd. De omzet die Nederlandse levensmiddelenbedrijven gemiddeld in 2006-2008 uit nieuwe producten haalden was minder dan 10% van de totale omzet. Ter vergelijking, in Duitsland was dat bijna 18%. De Duitse levensmiddelenindustrie wordt overigens niet als erg innovatief gezien. Nederlandse bedrijven doen het wel redelijk goed als het gaat om het percentage bedrijven met geheel nieuwe producten (‘novel product innovators’), maar ook daar moet Nederland bijvoorbeeld Denemarken en Duitsland voor zich dulden. Het LEI heeft in opdracht van het ministerie van EL&I de Nederlandse levensmiddelenindustrie op het gebied van innovatie vergeleken met een achttal andere landen: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, het VK en de VS. Er is gekeken naar een groot aantal indicatoren van innovatie; zowel input, output, als contextvariabelen. Daarnaast is gekeken naar de rol van het MKB voor innovatie en de belemmeringen die juist kleine en middelgrote bedrijven ondervinden.
Goud voor oud : hoogwaardig hergebruik van reststromen
Fortuin, F.T.J.M. ; Lahiri, S. - \ 2011
Wageningen : Food Valley (Food Valley innovation insights dl. 5) - ISBN 9789081609357 - 27
reststromen - materialen uit biologische grondstoffen - hulpbronnengebruik - nieuwe producten - biobased economy - voedselverspilling - residual streams - biobased materials - resource utilization - new products - food wastage
Hergebruik van reststromen is niet nieuw. Al decennialang vinden ze hun weg richting veevoer en bioreactor. Tot voor kort was daarbij de belangrijkste doelstelling: hoe kom ik er zo snel en goedkoop mogelijk vanaf? De afgelopen jaren zien echter steeds meer bedrijven in dat reststromen ook kwalitatief hoogwaardige, nieuwe producten op kunnen leveren.
Verspreiding inlaatwater in beeld met nieuwe tracer
Rozemeijer, J. ; Siderius, C. ; Verheul, M. ; Pomarius, H. - \ 2011
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 12 (2011). - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
oppervlaktewaterkwaliteit - tracers - tracer technieken - nieuwe producten - nutriëntenstromen - watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - maas - land van maas en waal - surface water quality - tracer techniques - new products - nutrient flows - water systems - catchment hydrology - river meuse
Inlaatwater heeft in de polder Quarles van Ufford zelfs in een droge periode geen invloed op de waterkwaliteit van kleine landbouwsloten. Dat blijkt uit metingen van de concentratie gadolinium, die zijn uitgevoerd voor het project Monitoring Stroomgebieden. Hiermee komt voor dit gebied een einde aan de twijfel over de invloed van inlaatwater op de oppervlaktewaterkwaliteit en is er meer duidelijkheid over de belasting vanuit de landbouw.
Prototype klaar voor automatische diktemeting
Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2011
De Boomkwekerij 2011 (2011)34. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
boomkwekerijen - straatbomen - instrumenten (meters) - afmetingen - dendrometers - houtmeetkunde - nieuwe producten - boomteelt - forest nurseries - street trees - instruments - dimensions - mensuration - new products - arboriculture
In de afgelopen jaren zijn diverse concepten die de dikte van laanbomen wellicht automatisch kunnen meten. Na uitvoerig testen lijkt één concept het meeste geschikt voor de praktijk : de Perimeter, maar dan in een moderne en digitale uitvoering. Hiervan is nu een prototype klaar om te gebruiken.
Fendt-vips first : te gast bij het PPO te Lelystad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
tractors - new products - use value - technical information
Sproot hoogst gewaardeerd door varkens
Voorneman, B. ; Zonderland, J.J. ; Kluivers-Poodt, M. - \ 2011
V-focus 8 (2011)3. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 38.
varkenshouderij - speelgoed - nieuwe producten - diergedrag - dierenwelzijn - pig farming - toys - new products - animal behaviour - animal welfare
Ontwerpen voor de behoeften van de gebruiker staat tegenwoordig centraal in de ontwerpwereld. Maar wat nu als deze gebruiker geen mens is maar een varken? Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research benaderden een studente van de TU Delft, van de master ‘Design for Interaction’ en vroegen haar zich te verdiepen in de wensen van het varken om vervolgens afleidingsmateriaal te ontwerpen voor varkens in de intensieve veehouderij. Het resultaat: het varkensmanifest en het ontwerp van ‘Sproot’, een speeltje met verschillende lagen, zodat er altijd wat nieuws te ontdekken is.
Food product design. An integrated approach (2nd edition completely revised)
Linnemann, A.R. ; Schroën, C.G.P.H. ; Boekel, M.A.J.S. van - \ 2011
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861736 - 277
voedselproducten - ontwerp - productontwikkeling - nieuwe producten - food products - design - product development - new products
'Food product design ­ An integrated approach' deals with food product design from a technological perspective. It presents creative techniques for the innovation process and structured methodologies to translate consumer wishes into product properties based on Quality Function Deployment. Up-to-date solutions for chemical and physical changes during food processing and storage are discussed. This book explains how to apply barrier technology in food production to improve product stability and the possibilities of modelling and statistics in food product design are elaborated. Attention is given to Life Cycle Assessment as a method to determine the environmental impact of a food from cradle to grave in view of corporate social responsibility of today's food manufacturers. As proper packaging of food is imperative to maintain product quality, an overview of innovative options and their implications is given. A separate chapter is dedicated to explaining how to manage all the knowledge that is required to successfully design food products. The book is completed by a case study that describes the development of a ready-to-eat meal from a consumer perspective
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.