Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==non-crop weed control
Check title to add to marked list
Gewasbescherming en de balans van milieu en economie : berekeningen bij de 2e Nota Duurzame gewasbescherming
Buurma, J.S. ; Smit, A.B. ; Leendertse, P. ; Vlaar, L. ; Linden, T. van der - \ 2012
Den Haag : LEI Wageningen UR (RIVM-rapport 607407004) - ISBN 9789086155699 - 103
gewasbescherming - pesticiden - oppervlaktewaterkwaliteit - biodiversiteit - onkruidbestrijding op niet-akkerland - akkerranden - economische aspecten - economische haalbaarheid - plant protection - pesticides - surface water quality - biodiversity - non-crop weed control - field margins - economic aspects - economic viability
Volgens de evaluatie van de 1e nota Duurzame Gewasbescherming voldoet Nederland nog onvoldoende aan de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. Tegen die achtergrond zijn de bedrijfskundige, economische en milieukundige effecten van enkele emissiebeperkende en/of biodiversiteit-bevorderende maatregelen doorgerekend. De belangrijkste aandachtspunten van de 2e nota Duurzame Gewasbescherming zijn verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit. De gewenste verbeteringen zijn technisch haalbaar. De betaalbaarheid voor bedrijven verschilt per maatregel. Voor de aanleg van akkerranden en de overgang op selectieve middelen zijn vergoedingen uit het GLB en ketenwerking (marktsegmentatie) noodzakelijk.
Lesmodules Duurzaam OnkruidBeheer (DOB)
Kempenaar, C. - \ 2011
lesmaterialen - onkruidbestrijding op niet-akkerland - duurzaamheid (sustainability) - bestrating - teaching materials - non-crop weed control - sustainability - pavements
Het project ontwikkelt lesmodules over specifieke onderwerpen binnen terreinbeheer. De modules geven inzicht in de volgende vragen. Wat is DOB? Hoe maak je een DOB-opdrachtkaart? Hoe registreer je middelverbruik in openbare ruimte? Wat is geïntegreerd beheer? Hoe weeg je milieueffecten van methoden? Welke certificeringvormen zijn er? Hoe werk ik met beeldbestekken? Welke innovaties zijn er?
Effectiveness of weed control methods on pavement
Vermeulen, G.D. ; Verwijs, B.R. ; Kempenaar, C. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International - 6
onkruidbestrijding - bestrijdingsmethoden - herbiciden - bestrating - verontreinigingsbeheersing - pleksgewijs spuiten - onkruidbestrijding op niet-akkerland - weed control - control methods - herbicides - pavements - pollution control - spot spraying - non-crop weed control
The policy in the Netherlands is to signifiantly reduce the use of herbicides, also on pavements. Existing non-chemical methods to control weeds are much less effective than spot spraying, the usual method at this moment. Therefore, the cost of non-chemical weed management is often estimated to be 4 to 5 times the cost of chemical weed control. However, independently measured data on the effectiveness of spot spraying, of current non-chemical methods and of potentially improved non-chemical methods were not available. This was particularly the case for a situation under continuous non-chemical weed control. The objective of the research described here was to determine the effectiveness of existing and experimental non-chemical methods, and of spot spraying
Innovatieve onkruidpreventie op verhardingen
Riemens, M.M. - \ 2006
onkruidbestrijding - preventie - bestrating - onkruidbestrijding op niet-akkerland - onkruiden - weed control - prevention - pavements - non-crop weed control - weeds
Onkruidpreventieve werking van diverse materialen wordt getest in een meerjarige proef. Hierbij wordt onderzocht welke fase in de levenscyclus van het onkruid de beste aangrijpingspunten biedt voor deze preventie
Evaluation of Weed IT model 2006 MKII: spray volume and dose response tests
Kempenaar, C. ; Groeneveld, R.M.W. ; Uffing, A.J.M. - \ 2006
Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International (Note / Plant Research International 418) - 20
onkruidbestrijding - onkruidbestrijding op niet-akkerland - herbiciden - bestrating - glyfosaat - weed control - non-crop weed control - herbicides - pavements - glyphosate
Common weed control methods on pavements are chemical control (herbicides), brushing, flaming, mowing and hot water treatment. Managers of pavements often choose for herbicide weed control on pavements because this method is most cost-effective and most easy to use. Four out of five municipalities in the Netherlands applied in 2001 herbicides on pavements. If we look at pavements on industrial sites (air)ports and railroads, this ratio is even higher. Today glyphosate is the mostly used herbicide on pavements in the Netherlands
Weed control in the public area: combining environmental and economic targets
Kempenaar, C. ; Saft, R.J. - \ 2006
In: Proceedings of the Conference on Policies on Pesticide Use by Local and Regional Authorities, 25th April 2006, Wageningen UR. - Wageningen : Wageningen UR - p. 17 - 26.
onkruidbestrijding - bestrijdingsmethoden - bestrating - verontreinigingsbeheersing - kosten - onkruidbestrijding op niet-akkerland - weed control - control methods - pavements - pollution control - costs - non-crop weed control
Herbicide weed control on pavements has the lowest direct costs to control weeds compared to available non-chemical methods. However, side effects of herbicides on pavements (e.g. run-off to surface water) can be large when used without special precautions. In this paper data are shown on costs and side effects of different weed control methods on pavements under Dutch conditions
Eén kruidje roert men niet; effectief niet-chemisch onkruidbeheer in Utrecht-Centrum
Spijker, J.H. ; Timmermans, H. ; Niemeijer, C.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 477) - 63
onkruidbestrijding op niet-akkerland - stedelijke gebieden - stadsomgeving - overheidsdomein - onkruidbestrijding - onderhoud - planning - monitoring - kostenanalyse - nederland - utrecht - stad - wegverharding - non-crop weed control - urban areas - urban environment - public domain - weed control - maintenance - cost analysis - netherlands
Alterra heeft een vergelijking gemaakt tussen drie niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden op de binnenstedelijke verhardingen van Utrecht-Centrum op effectiviteit en kostprijs. De effectiviteit werd bepaald aan de hand van een door Alterra ontworpen beeldkwaliteitssysteem onkruid op verhardingen, de kostprijs werd bepaald aan de hand van tijdschrijfformulieren van de uitvoerders.
Rationeel onkruidbeheer op verhardingen
Kempenaar, C. ; Boer, L. den; Beltman, W.J. ; Lotz, L.A.P. - \ 2001
Gewasbescherming 32 (2001)4/5. - ISSN 0166-6495 - p. 106 - 107.
onkruiden - bestrating - onkruidbestrijding op niet-akkerland - herbiciden - cost effective analysis - pesticidenresiduen - duurzaamheid (sustainability) - gewasbescherming - milieu - onkruidbestrijding - oppervlaktewater - waterkwaliteit - wegdek - weeds - pavements - non-crop weed control - herbicides - cost effectiveness analysis - pesticide residues - sustainability
Verslag van een workshop over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Belangrijkste thema's waren afspoeling van herbiciden en kosten-effectief onkruidbeheer
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.