Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==noordrijn-westfalen
Check title to add to marked list
Het Geldernsch-Nierskanaal: hoe een recht kanaal gaat meanderen als gevolg van kwel
Eekhout, J.P.C. ; Hoitink, A.J.F. ; Makaske, B. ; Talsma, M. - \ 2013
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling (2013). - ISSN 0166-8439
waterlopen - afvoer - kanalen - geologische sedimentatie - kwel - natuurgebieden - midden-limburg - noordrijn-westfalen - streams - discharge - canals - geological sedimentation - seepage - natural areas - north rhine-westphalia
Aan het eind van de 18de eeuw is tussen de rivieren de Niers in Duitsland en de Maas in Nederland het Geldernsch-Nierskanaal gegraven, om piekafvoeren in het benedenstroomse deel van de Niers af te vlakken. Het Duitse deel van het kanaal is in de loop van de tijd gekanaliseerd gebleven door oeverbeschoeiing. Opvallend is dat het Nederlandse deel, dat de vrije loop werd gelaten, actief is gaan meanderen. Onderzoek laat zien dat kwel de aanzet gaf voor het meanderen.
Zoektocht naar nationale beleidsruimte in de EU-richtlijnen voor het milieu- en natuurbeleid : een vergelijking van de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn in Nederland, Engeland en Noordrijn-Westfalen
Boer, S. de; Bogaardt, M.J. ; Kersten, P.H. ; Kistenkas, F.H. ; Neven, M.G.G. ; Zouwen, M.W. van der - \ 2010
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 174) - 194
natuurbescherming - milieubeleid - richtlijnen (directives) - nitraat - projectimplementatie - toepassing - nederland - engeland - duitsland - noordrijn-westfalen - natuurbeleid - habitatrichtlijn - kaderrichtlijn water - nature conservation - environmental policy - directives - nitrate - project implementation - application - netherlands - england - germany - north rhine-westphalia - nature conservation policy - habitats directive - water framework directive
In dit rapport is nauwkeurig uitgezocht hoe het proces van implementatie van drie EU-richtlijnen - de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water - is verlopen in twee landen - Nederland en Engeland - en in een Duitse deelstaat - Noordrijn-Westfalen. Doel is te analyseren hoe nationale beleidsruimte werd gezocht en hoeveel ruimte werd gevonden. Het onderzoek beschrijft welke inspanningen men zich daarbij heeft getroost, welke strategieën en instrumenten zijn gehanteerd en tot welk resultaat dat uiteindelijk heeft geleid. Dit is gedaan aan de hand van officiële documenten, uitspraken van het Europese Hof van Justitie en aangevuld met een groot aantal interviews met de betrokkenen in de drie landen.
Edelhert : kansrijk van Reichswald tot Meinweg = Rothirsch : chancen von Reichswald bis Meinweg
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Kurstjens, G. ; Petrak, M. ; Reyrink, L. - \ 2008
Roermond : Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette - 170
edelherten - noordrijn-westfalen - habitats - grensgebieden - noord-limburg - midden-limburg - habitatverbindingszones - red deer - north rhine-westphalia - frontier areas - habitat corridors
De aanwezigheid van edelherten in de vrije natuur is in Nordrhein-Westfalen gewoon. In Nederland daarentegen komen geen edelherten in het wild voor. In beide landen is het edelhert benoemd tot doelsoort voor functionerende ecologische verbindingen. Dat betekent dat gebieden worden nagestreefd waar edelherten duurzaam kunnen leven en daarmee tegelijkertijd ook aan vele andere planten- en diersoorten leefgebieden van voldoende kwaliteit bieden. Als grootste inheemse hoefdier van West-Europa maakt het hert ook deel uit van ons cultureel erfgoed. In de afgelopen decennia is hard gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van natuur en landschap. Het Grenspark Maas-Swalm-Nette heeft daarbij samen met haar partners in de Euregio een belangrijke rol gespeeld en speelt deze nog steeds. Nu is gezamenlijk onderzocht in hoeverre het gebied van het Reichswald bij Kleve tot aan het Nationaal park De Meinweg ten oosten van Roermond als leefgebied voor edelherten kan dienen. Het onderzoek werd uitgevoerd door verschillende Nederlandse en Duitse overheden en de particuliere natuurbescherming. De belangrijkste conclusies luiden als volgt. De kwaliteit van natuur en landschap in het Grenspark Maas-Swalm-Nette is dusdanig dat er nu al een duurzame populatie edelherten kan leven. Vanwege het ontbreken van ecologische verbindingen naar de dichtstbijzijnde leefgebieden is spontane vestiging echter niet mogelijk. Dit betekent dat edelherten alleen door actieve herintroductie in deze gebieden kunnen komen
Kennis over de effecten van EU-beleid op natuur en landschap
Smits, M.J.W. ; Bogaardt, M.J. - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 112) - 89
gemeenschappelijk landbouwbeleid - milieubeheer - overheidsbeleid - onderzoek - eu regelingen - richtlijnen (directives) - nitraat - nitraatmeststoffen - agrarische bedrijfsvoering - belgië - noordrijn-westfalen - engeland - nederland - internationale vergelijkingen - landbouw en milieu - agrarisch natuurbeheer - vlaanderen - cap - environmental management - government policy - research - eu regulations - directives - nitrate - nitrate fertilizers - farm management - belgium - north rhine-westphalia - england - netherlands - international comparisons - agriculture and environment - agri-environment schemes - flanders
Doel van het onderzoek is een actueel overzicht te geven van de beschikbare kennis van 1. effecten van de uitvoering van landbouwmilieumaatregelen, 2. de Nitraatrichtlijn, en 3. de overgang naar bedrijfstoeslagen, op natuur en landschap. Daarbij zal de wisselwerking tussen beleid en onderzoek aan de orde komen. We richten ons op de gepubliceerde kennis (literatuuronderzoek dus) die momenteel aanwezig is bij betrokken kennisinstellingen in Nederland, Engeland, Vlaanderen (België) en Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Daarbij gaat het om de vragen: Welke kennis is er in ons omliggende landen wat betreft de drie thema's; en wat kunnen we leren van een vergelijking tussen de kennisontwikkeling in Nederland en die in de ons omliggende landen? Het LEI komt met een vergelijkende analyse
Report use-cases X-Border SDI Euregio Maas-Rhein : PROJECT: X-Border Plannen en bouwen
Bulens, J.D. ; Kooij, F. ; Crompvoets, J.W.H.C. - \ 2007
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 1524) - 86
regionale planning - grensoverschrijdend gebied - geoinformatie - noordrijn-westfalen - zuid-limburg - regional planning - transboundaries - geoinformation - north rhine-westphalia
In 2005 is besloten om voor de Euregio Maas-Rhein een grensoverschrijdende geo-data infrastructuur te realiseren om ruimtelijke ordeningsprocessen te ondersteunen. Als resultaat zullen met de opbouw van een geo-data infrastructuur (GDI) gebruikers efficiënter en effectiever toegang krijgen tot actuele ruimtelijke plannen. Conform X-border-GDI is de kern van de infrastructuur het toegankelijk en beschikbaar maken van datasets van overheden met gestandaardiseerde webdiensten. Met de beschrijving van use cases is een beeld gevormd van de X-border GDI zoals die gerealiseerd moet worden. Het beeld heeft geleid tot een blauwdruk van de X-border GDI voor Plannen en bouwen. Deze blauwdruk leverde de beschrijving van de functionele componenten voor het opstellen van de specificaties voor de GDI.
Report ‘‘use-cases’’ Bericht ZUR ‘‘X-Border SDI’’ in Der Euregio Maas-Rhein : PROJECT: X-Border Planen und Bauen
Bulens, J.D. ; Kooij, F. ; Crompvoets, J.W.H.C. - \ 2007
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 1525) - 89
regionale planning - grensoverschrijdend gebied - geoinformatie - zuid-limburg - noordrijn-westfalen - regional planning - transboundaries - geoinformation - north rhine-westphalia
Im Jahre 2005 wurde beschlossen, zur Unterstützung der Raumordnungsprozesse in der Euregio Maas-Rhein eine grenzüberschreitende Geodateninfrastruktur zu realisieren. Durch den Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) sollten Anwender effizienter und effektiver Zugang zu aktuellen Raumplanungen erhalten. Ganz im Sinne von X-Border-GDI besteht der Kern der Infrastruktur im Zugänglich- und Verfügbarmachen behördlicher Datensätze durch standardisierte Webdienste. Mit der Beschreibung der Anwendungsfälle ist ein Bild des zu realisierenden XBorder- GDI entstanden. Das Bild hat zu einem Entwurf der X-Border-GDI Planen und Bauen geführt. Dieses Konzept lieferte die Beschreibung der funktionellen Komponenten, die ihrerseits wieder die Grundlage der Aufstellung der GDI-Spezifikationen bilden.
Robuuste Verbinding Oostvaardersplassen - Duitsland : Beoordeling van de plannen van de provincies Flevoland en Gelderland
Koolstra, B.J.H. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Vos, C.C. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-internrapport Oostvaardersplassen ) - 36
natuurbescherming - habitatverbindingszones - zuidelijk flevoland - gelderland - veluwe - noordrijn-westfalen - nature conservation - habitat corridors - north rhine-westphalia
In opdracht van LNV Directie Regionale Zaken zijn de plannen voor de Robuuste Verbinding tussen de Oostvaardersplassen en Duitsland getoetst. De plannen voor het deel van de verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold zijn al verder uitgewerkt en bestuurlijk vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan van de provincie Flevoland. Het deel van de verbinding tussen het Horsterwold en Duitsland is minder ver uitgekristalliseerd. Omdat de plannen deels nog nadere uitwerking behoeven bestaat de beoordeling deels uit het vaststellen van een aantal zaken waarover nog beslissingen moeten worden genomen
Heavy metal concentrations in the topsoils of 'Achterhoek-Kreis Borken'. Mapping across the Duth-German border.
Knotters, M. ; Brus, D.J. ; Heidema, A.H. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1455) - 96
bodemkarteringen - bodemchemie - zware metalen - samenwerking - meting - grensgebieden - modellen - noordrijn-westfalen - achterhoek - soil surveys - soil chemistry - heavy metals - cooperation - measurement - frontier areas - models - north rhine-westphalia
In the Dutch part of the area, heavy metal concentrations were measured at 113 locations and in the German part at 832 locations. For the Dutch part, spatially exhaustive ancillary information on clay content, organic matter content and pH is provided by the Dutch Soil Information System. For the German part, the Soil Map, 1:50,000, of Nordrhein-Westfalen provides spatially exhaustive information on clay content only. To obtain ancillary information on organic matter content and pH, point observations on organic matter content and pH are extrapolated by using the Soil Map, 1:50,000, of Nordrhein-Westfalen. Besides information on soil conditions, land use is an ancillary variable. The relationships between heavy metal concentrations and ancillary variables is described by multiple linear regression models, taking measurements below the detection limit into account by a maximum-likelihood procedure. Using these regression models, concentrations are predicted at a 25x25 m grid and next the regression residuals are interpolated spatially (Regression+Kriging). The accuracy of spatial predictions is evaluated by cross-validation
Innovatives Prozessmanagement in der Regionalentwicklung: Erfahrungen aus den "REGIONALEN" in Nordrhein-Westfalen und dem "Regiodaloog" in den Niederlanden
Panebianco, S. ; Schröder, R.R.G. ; Litzkendorf, G. ; Mansfeld, M.J.M. van; Dumont, R. ; Jonge, J.M. de; Kuss, M. ; Smeets, P.J.A.M. ; Vitt, J.H. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1353) - 92
regionale ontwikkeling - regionale planning - innovaties - decentralisatie - regionaal beleid - beleid - noordrijn-westfalen - nederland - duitsland - grensoverschrijdend gebied - regional development - regional planning - innovations - decentralization - regional policy - policy - north rhine-westphalia - netherlands - germany - transboundaries
Verslag van een interactieve workshop over ervaringen met regionale ontwikkeling (procesmanagement en projectontwikkeling) in Noordrijn-Westfalen en Nederland georganiseerd door Alterra samen met het ILS NRW. (Het Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen is een onderzoeks- en adviesinstituut van de Duitse deelstaat.)
Regiodialoog Hamaland; atelier 15&16-12-2003
Schröder, R.R.G. ; Mansfeld, M.J.M. van; Chardon, P. ; Koning, P.C.G. de; Kwak, R.G.M. ; Smeets, P.J.A.M. ; Wintjes, A.L.W. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 938) - 65
regionale planning - grensoverschrijdend gebied - platteland - kennisoverdracht - samenwerking - oost-nederland - noordrijn-westfalen - regional planning - transboundaries - rural areas - knowledge transfer - cooperation - east netherlands - north rhine-westphalia
De regiodialoog Hamaland wil de grensoverschrijdende samenwerking in deze regio (het gebied tussen Enschede en Bocholt, Winterswijk en Borken) bevorderen. Doelgroepen zijn overheden, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Doelstelling is verbetering van de leefbaarheid van het landelijkgebied en het realiseren van landschapelijke verbindingen. Veel lopende projecten houden op aan de grens. Het atelier (een tweedaagse workshop) is de initiatieffase voor een grensoverschrijdende, lerende programmaorganisatie ter uitvoering van projecten. De opgave is het verbinden (koppelen) van lopende activiteiten, het vernieuwen via nieuwe projecten en het verbeteren van organisatie en beleid.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.