Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==noxious substances
Check title to add to marked list
Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)6/7. - p. 42 - 43.
tuinbouw - sierplanten - potplanten - kantoorziekte - binnenklimaat - luchtkwaliteit - schadelijke stoffen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental plants - pot plants - sick building syndrome - indoor climate - air quality - noxious substances - agricultural research
Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de dijk? Welke planten doen ’t het beste? Hoeveel van dergelijke planten heb je nodig in school, kantoor of woonkamer?
Duplicaatvoedingsonderzoek bij kinderen 2014 : eerste resultaten
Wilson-van den Hooven, E.C. ; Alewijn, M. ; Top, H.J. van den; A, D.L. van der; Roos, A.M. ; Drijvers, J.J.M.M. ; Etemad, Z. ; Ocké, M.C. - \ 2015
Bilthoven : RIVM (RIVM Briefrapport 2015-0170) - 40 p.
voedselconsumptie - schadelijke stoffen - voeding en gezondheid - voedselveiligheid - kinderen - gezondheid van kinderen - besmetters - voedingsonderzoek - food consumption - noxious substances - nutrition and health - food safety - children - child health - contaminants - nutrition research
This report describes the consumption of children who participated in a
duplicate diet study. Furthermore it provides additional information on
the collected duplicate diets, for example if a child had followed a
specific diet. Duplicate diet studies are conducted periodically since 1976
in the Netherlands and provide the opportunity to monitor the quantities
of certain substances people ingest daily over time (chemicals,
mycotoxins). Moreover, it can be assessed if these quantities remain
within the safety limits.
This duplicate diet study was conducted during the spring and autumn of
2014 by RIVM and RIKILT and was commissioned by the Dutch Food and
Consumer Product Safety Authority (NVWA). Parents/ carers of 126
children aged 2 to 6 years in the region of Wageningen participated in
the study. They collected duplicate portions (duplicate diet) of all foods
and beverages their child consumed over a 24-hour period. They also
kept food diaries to record what the child had consumed during the day.
The duplicate diets were processed into freeze-dried samples and stored
at RIKILT.
The results of this study showed that for many children less duplicate
diet was collected than what they probably consumed. This should be
taken into account when interpreting the results of dietary exposure to
harmful substances.
Nationale referentie laboratoria : RIKILT jaarrapport 2014
Mol, J.G.J. ; Lee, M.K. van der; Gerssen, A. ; Leeuwen, S.P.J. van; Stolker, A.A.M. ; Sterk, S.S. ; Raamsdonk, L.W.D. van; Jong, J. de; Scholtens-Toma, I.M.J. ; Alewijn, A. ; Weesepoel, Y.J.A. ; Ginkel, L.A. van; Noordam, M.Y. - \ 2015
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-rapport 2015-012) - 48
voedingsmiddelenwetgeving - voedselveiligheid - voederveiligheid - schadelijke stoffen - genetisch gemanipuleerde organismen - laboratoriumproeven - europese unie - food legislation - food safety - feed safety - noxious substances - genetically engineered organisms - laboratory tests - european union
Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) vormen een onderdeel van het stelsel voor controle en handhaving van EU wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid van voedsel en diervoeders. RIKILT is aangewezen als NRL voor twaalf onderzoekdomeinen. Taken van een NRL zijn afhankelijk van het onderzoekdomein. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de activiteiten in 2014 van alle NRL’s van RIKILT. Dit zijn de NRL’s voor dioxines en PCB’s, pesticiden in dierlijke producten, mycotoxinen, zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), mariene biotoxinen, stoffen en producten gerelateerd aan Richtlijn 96/23/EG, genetisch gemodificeerde organismen in voedsel en voeders, dierlijke eiwitten, diervoederadditieven, melk- en melkproducten en watergehalte pluimveevlees.
Duplicaatvoedingsonderzoek bij kinderen 2014: opzet en uitvoering
Wilson-van den Hooven, E.C. ; Top, H.J. van den; A, D.L. van der; Roos, A.M. ; Drijvers, J. ; Ocké, M.C. - \ 2015
Bilthoven : RIVM (RIVM Briefrapport 2015-0053) - 31
voedselconsumptie - schadelijke stoffen - besmetters - voeding en gezondheid - voedselveiligheid - kinderen - food consumption - noxious substances - contaminants - nutrition and health - food safety - children
Sinds 1976 wordt in Nederland periodiek gemeten in welke mate mensen via voeding schadelijke stoffen binnenkrijgen, zoals metalen en gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor verzamelt een representatieve groep deelnemers in een gekoelde box de equivalenten van alles wat zij gedurende een etmaal hebben gegeten en gedronken (duplicaatvoeding). Het RIVM en het RIKILT voeren dit zogeheten duplicaatvoedingsonderzoek uit in opdracht van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA). In dit rapport is beschreven hoe het onderzoek in 2014 is opgezet en uitgevoerd.
Duplicaatvoedingsonderzoek 2011 bij volwassenen: opzet en uitvoering
Wilson-van den Hooven, E.C. ; Ocké, M.C. ; Alewijn, M. ; Top, H.J. van den; A, D.L. van der - \ 2013
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM briefrapport 350410001/2013)
voedingsstoffen - voedselconsumptie - schadelijke stoffen - besmetters - voeding en gezondheid - nutrients - food consumption - noxious substances - contaminants - nutrition and health
Sinds 1976 wordt in Nederland periodiek gemeten in welke mate mensen via voeding schadelijke stoffen binnenkrijgen, zoals metalen en gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor verzamelt een representatieve groep deelnemers in een gekoelde box dezelfde porties van alles wat zij gedurende 24 uur hebben gegeten en gedronken (duplicaatvoeding). Vervolgens wordt het voedsel gevriesdroogd en in laboratoria geanalyseerd. In dit rapport is gedocumenteerd hoe het onderzoek in 2011 is opgezet en uitgevoerd.
Aantal middelen blijkt schadelijk voor oorworm : onderzoek PPO en PCfruit toont aan
Helsen, H.H.M. ; Peusens, G. ; Beliën, T. ; Vlas, M.J. de - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)8. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
gewasbescherming - pesticiden - natuurlijke vijanden - forficulidae - schadelijke stoffen - predatoren van schadelijke insecten - residuen - plant protection - pesticides - natural enemies - noxious substances - predators of insect pests - residues
Oorwormen zijn belangrijke, natuurlijke vijanden van plagen zoals appelbloedluis en perenbladvlo. PPO en Proefcentrum Fruitteelt in België onderzochten wat het effect is van de in de fruitteelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op oorwormen. Een aantal van deze middelen blijkt schadelijk te zijn.
REACH en de Bio-based economy : achtergrond en consequenties
Klerk-Engels, B. de; Es, D.S. van - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group 898) - 20
milieubeleid - schadelijke stoffen - milieuwetgeving - eu regelingen - registreren - ruwe grondstoffen - biobased economy - environmental policy - noxious substances - environmental legislation - eu regulations - recording - raw materials
Op 1 juni 2007 is de REACH verordening (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen) van kracht geworden. Als gevolg hiervan is de verantwoordelijkheid voor de veilige productie en het gebruik van stoffen in de Europese Unie verschoven naar het bedrijfsleven. De REACH verordening geldt voor zowel petrochemische als natuurlijke grondstoffen en hun derivaten, zodra deze in meer dan 1 ton/jaar worden geproduceerd of geïmporteerd door 1 producent. De REACH verordening geeft op geen enkele wijze voorrang aan (derivaten van) hernieuwbare grondstoffen, behalve dat 60 natuurlijke grondstoffen zijn vrijgesteld van registratie vanwege hun intrinsieke veilige eigenschappen. De komende jaren zullen, volgens de huidige verwachtingen, meer dan 30.000 stoffen geregistreerd moeten worden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van REACH en het opstellen van bijbehorende wetgeving ligt bij de lidstaten zelf. Het Europees Agentschap (ECHA) zal administreren, voorstellen doen en besluitvorming voorbereiden op Europees niveau over beperkingen en verbod van stoffen. Het is niet direct duidelijk welke kansen REACH biedt voor commerciële activiteiten. Bedrijven zullen dit zelf moeten inventariseren, afhankelijk van hun huidige producten en markt. Wel kan het volgende gezegd worden over mogelijke kansen: Vanaf 1-12 2008 wordt duidelijk welke stoffen geregistreerd gaan worden: voor momenteel gebruikte stoffen die niet geregistreerd gaan worden zoekt de markt wellicht een alternatief. Vanaf 2011 zal de markt vervanging zoeken voor ¿zorgwekkende stoffen¿; De REACH verordening stelt beperkingen aan de toepassing van diverse stoffen in verband met toxiciteit. In de loop van 1009-2010 worden richtlijnen verwacht m.b.t. de beperking van de toepassing van toxische en verdachte stoffen. Dit wordt geprioriteerd op basis van volume, toepassingsgebied (blootstelling) en risico. Toxische stoffen dienen zelfs verboden te worden indien aangetoond kan worden dat er (zowel technisch als economisch) haalbare alternatieven zijn. Investeringen in product-innovatie kunnen hier dus een versnellend effect hebben. Op dit moment kunnen geen concrete verwachtingen worden uitgesproken m.b.t. kansen voor bepaald type bedrijvigheid in Nederland in verband met het van kracht worden van de REACH verordening. Interviews met Nederlandse bedrijven uitgevoerd binnen dit project geven aan dat die bedrijven die momenteel actief bezig zijn met REACH zich voornamelijk beperken tot hun huidige producten pakket en huidige grondstoffen en leveranciers.
Rookgassen uit WKKs: betekenis voor het gewas
Dueck, Tom - \ 2008
protected cultivation - noxious substances - crop quality - adverse effects - vegetable growing - greenhouse horticulture - flue gases - cogeneration
Rookgassen uit WKKs: betekenis voor het gewas
Dueck, Tom - \ 2008
protected cultivation - noxious substances - crop quality - flue gases - greenhouse horticulture - cogeneration
Effect van PCB's op de energiekosten van migratie en bloedparameters van Europese aal
Ginneken, V.J.T. van; Palstra, A.P. ; Nieveen, M. ; Berg, J.H.J. van den; Murk, A.J. - \ 2005
Aquacultuur 20 (2005)3. - ISSN 1382-2764 - p. 8 - 13.
european eels - palingen - anguilla - polychloorbifenylen - toxicologie - schadelijke stoffen - zuurstofconsumptie - eels - polychlorinated biphenyls - toxicology - noxious substances - oxygen consumption
Er zijn nog steeds PCB's aanwezig in het ecosysteem (water en land). Als palingen 6000 km migreren, zullen ze hun vetreserves aanspreken en komen er giftige PCB's vrij in het lichaam. Daarnaast kan de embryonale ontwikkeling nadelig beïnvloed worden door ophoping van PCB's in dooiermateriaal. Palingen afkomstig uit de Italiaanse lagunes werden met een placebo (geen PCB's) in de buikholte ingespoten of met een mengsel van PCB's. Tijdens het zwemmen werd het zuurstofverbruik gemeten met zuurstofelectrodes. Tevens werd de PCB belasting gemeten. Na 800 km trad er een hoge mortaliteit op in de PCB groep en werden de dieren bemonsterd
The detection of copper deficiency and other trace element deficiencies under field conditions
Hartmans, J. - \ 1969
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 426) - 8
bloed - samenstelling - voer - schadelijke stoffen - herkauwers - diergeneeskunde - blood - composition - feeds - noxious substances - ruminants - veterinary science
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.