Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 30

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==nozzles
Check title to add to marked list
Joined spray drift curves for boom sprayers in The Netherlands and Germany
Zande, J.C. van de; Rautmann, D. ; Holterman, H.J. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems (Report / Plant Research International 526) - 82
gewasbescherming - eu regelingen - nederland - duitsland - landbouwwerktuigen - spuitapparatuur - bodemoppervlakbespuiting - spuitstukken - gegevensanalyse - drift - plant protection - eu regulations - netherlands - germany - farm machinery - spraying equipment - ground surface spraying - nozzles - data analysis
This report gives a summary of the outcome of the analyses of the spray drift data for boom sprayers from Germany and The Netherlands.
Drift van 95% driftreducerende spuitdoppen opveldspuit en bijbehorende teeltvrije zone
Zande, J.C. van de - \ 2014
Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 596) - 16 p.
verstuiven (insectenbestrijding) - spuitapparatuur - spuitstukken - emissiereductie - emissie - oppervlaktewater - chemische bestrijding - pesticiden - plantenkwekerijen - boomkwekerijen - drift spraying - spraying equipment - nozzles - emission reduction - emission - surface water - chemical control - pesticides - nurseries - forest nurseries
In bepaalde Waterschappen is het eerder gehanteerde vergunningenstelsel over gegaan op de naleving volgens het Activiteitenbesluit. Hierdoor zijn in de vergunningen vermelde combinaties van driftreducerende spuittechnieken en de gebruikte spuitvrije zones veranderd in teeltvrije zones. Dit geeft verlies aan teeltoppervlak in gebieden met intensieve teelt grenzend aan oppervlaktewater (zoals de boomkwekerij sector in de regio Boskoop). Hierdoor verslechtert het rendement op de bedrijven door een minder goede ruimtebenutting. Voor veel gemechaniseerde spuittechnieken geldt voor intensief gespoten gewassen volgens het Activiteitenbesluit een teeltvrije zone van minimaal 1,0 m. Vanuit eerder uitgevoerd onderzoek en berekeningen is bekend dat er door op veldspuiten 95% driftreducerende spuitdoppen te gebruiken een versmalling van de teeltvrije zone tot 0,5 m mogelijk is. In deze rapportage is door middel van berekening aan eerder uitgevoerde metingen deze uitspraak onderbouwd. Uit de berekeningen blijkt dat bij bespuitingen van een kale grond of een gewas met een veldspuit uitgerust met 95% driftreducerende spuitdoppen en een kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 m de driftdepositie op wateroppervlak en op oppervlaktewater (insteek-insteek) vergelijkbaar of lager is dan door een bespuiting van een gewas met een DRT90 techniek en een 1,50 m teeltvrije zone en een DRT95 techniek met een 0,50 m teeltvrije zone. Dit biedt de mogelijkheid voor bespuitingen met een veldspuit uitgerust met 95% driftreducerende spuitdoppen en kantdoppen een smallere teeltvrije zone te definiëren van 0,50 m in plaats van de nu gebruikte 1,00 m bij DRT90 spuittechnieken
Indoor spray measurement of spray drift potential using a spray drift test bench : effect of drift-reducing nozzle types, spray boom height, nozzle spacing and forward speed
Moreno Ruiz, J.R. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrostems Research (Report / Plant Research International 583) - 130 p.
spuiten - pesticiden - spuitapparatuur - spuitstukken - drift - spuitbomen - kasproeven - spraying - pesticides - spraying equipment - nozzles - spray booms - greenhouse experiments
In a series of indoor experiments spray drift potential was assessed when spraying over a spray drift testbench with two different driving speeds, 2m/s and 4m/s, two different spray boom heights, 30 cm and 50 cm, and two different nozzle spacing, 25 cm and 50 cm, for six different nozzle types. The nozzles types used were the standard flat fan XR as a reference nozzle and the DG, XLTD, IDN, AIXR and AIRmix as drift reducing nozzles types. A Patternator was used to check the cross distribution for the different nozzle types and settings. Spraying tests were carried out by adding the fluorescent dye Brilliant Sulfo Flavine to the spray agent. Potential spray drift deposition was measured placing collectors along the testbench quantifying the deposition of the spray plume behind the moving spray boom in windstill conditions. Results obtained from two laboratories set ups differ because of the variability of relative humidity in one laboratory. Spray drift reducing capability can be different at different settings depending on the nozzle type.
Breedte teeltvrije zone en driftreductie door gebruik van kantdop
Zande, J.C. van de; Groot, T.T. ; Holterman, H.J. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosyteemkunde (Rapport / Plant Research International 524) - 58
drift - spuitstukken - spuitbomen - modellen - bufferzones - nozzles - spray booms - models - buffer zones
In opdracht van het Productschap Akkerbouw (PA) zijn druppelgroottemetingen uitgevoerd aan verschillende typen kantdoppen horend bij spuitdoppen uit de driftreductieklassen 50,75 en 90. Aan de hand van druppelgroottemetingen van de kantdoppen wordt het driftmodel IDEFICS bepaald tot welke afstand er nog een effect van de kantdop is bij verschillende posities van de kantdop, gewasgroepen en gewashoogten.
Drift bij hoge rijsnelheid : modelberekeningen naar effect van rijsnelheid, doptype, spuitboomhoogte en dopafstand op de spuitboom
Zande, J.C. van de; Groot, T.T. ; Holterman, H.J. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 482) - 50
voorwaartse snelheid - drift - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - spuitstukken - spuitbomen - spuitapparatuur - oppervlaktewater - emissie - pesticiden - meting - forward speed - simulated spray drift - nozzles - spray booms - spraying equipment - surface water - emission - pesticides - measurement
In het kader van het KRW-project 'Samen werken aan een schone Maas' zijn metingen uitgevoerd aan verschillende doptypen uit de driftreductieklassen 50,75,90 en 95. Aan de hand van druppelgroottemetingen van de doptypen bij de aangegeven spuitdruk wordt met het driftmodel IDEFICS bepaald tot welke driftreductieklasse deze dopdrukcombinatie behoren bij verschillende rijsnelheden. Doel van het project 'Samen werken aan een schone Maas' is het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen.
Spuitvloeistofdepositie in een aarappelgewas bij toenemende rijsnelheid : laboratoriumonderzoek naar effect van rijsnelheid, doptype, spuitboomhoogte en dopafstand op de spuitboom
Zande, J.C. van de; Stallinga, H. ; Velde, P. van - \ 2012
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 483) - 38
spuitbomen - spuitapparatuur - spuitstukken - spuitdoppen - voorwaartse snelheid - chemische bestrijding - gewasbescherming - akkerbouw - spray booms - spraying equipment - nozzles - fan nozzles - forward speed - chemical control - plant protection - arable farming
Door Zande et al. (2012) werd bepaald wat de 6 meest perspectiefvolle dop-druk-spuitboomhoogte combinaties zijn waarbij een minimale toename in drift optreedt door toename van de rijsnelheid. In deze rapportage wordt een laboratoriumonderzoek beschreven van het effect van deze combinaties van doptype, spuitboomhoogte en dopafstand op de verdeling van spuitvloeistof in een aardappelgewas.
Onderzoek aan Agrotop AirMiX AM80.025 Hollow Cone spuitdop ter verkruiging van de status driftamr en voor classificatie op basis van driftgevoeligheid
Groot, T.T. ; Zande, J.C. van de; Holterman, H.J. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 412) - 20
spuitstukken - veldgewassen - verstuiven (insectenbestrijding) - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - gewasbescherming - pesticiden - milieubescherming - nozzles - field crops - drift spraying - simulated spray drift - plant protection - pesticides - environmental protection
Het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij bepaalt dat bij bespuitingen van een gewas met veldspuitapparatuur de buitenste strook bespoten moet worden met driftarme spuitdoppen. Uit de resultaten van druppelgrootte-metingen wordt aangegeven of de doppen, bij bepaalde drukken, volgens het Lozingenbesluit aangemerkt kunnen worden met de status driftarm. Bij de beoordeling van de toelating van bestrijdingsmiddelen kan gewerkt worden met het driftpercentage dat bij een zekere dop-drukcombinatie hoort. Dop-drukcombinatie is daartoe in te delen in driftreductieklassen van 50, 75, 90 en 95%. In deze rapportage worden drie Agrotop Airmix AM80.025 Hollow Cone spuitdoppen bij een druk van 3 bar onderzocht. Aan de hand van druppelgroottemeting wordt beoordeeld of dit doptype bij de aangegeven spuitdruk aan de status driftarm volgens het Lozingenbesluit voldoet. Daarnaast wordt bepaald tot welke driftreductieklasse deze dop-drukcombinatie behoort.
Doppenclassificatie fruitteelt : driftmetingen klassengroepen : veldmetingen 2008-2009
Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Wenneker, M. ; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van; Joosten, N. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 365) - 66
boomgaarden - gewasbescherming - chemische bestrijding - spuitapparatuur - spuitstukken - classificatie - spuiten - drift - reductie - fruitteelt - spuitdoppen - orchards - plant protection - chemical control - spraying equipment - nozzles - classification - spraying - reduction - fruit growing - fan nozzles
Op basis van laboratorium metingen kunnen spuitdoppen geïdentificeerd worden waarvan de dop-drukcombinaties in te delen zijn in driftreductieklassen van 50, 75, 90 en 95%. In deze rapportage worden de resultaten van de veldmetingen beschreven die deze indeling onder veldomstandigheden aantonen. De metingen werden uitgevoerd bij PPO Fruit te Randwijk.
Doppenclassificatie fruitteelt : driftmetingen van driftreducerende spuitdoppen bij enkelzijdig bespuiten van de buitenste bomenrij in de volblad situatie : veldmetingen 2008-2009
Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Wenneker, M. ; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van; Joosten, N. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 366) - 36
boomgaarden - gewasbescherming - chemische bestrijding - spuiten - rijenbespuiting - drift - emissie - reductie - spuitstukken - orchards - plant protection - chemical control - spraying - band spraying - emission - reduction - nozzles
Driftmetingen van driftreducerende spuitdoppen bij enkelzijdig bespuiten van de buitenste bomenrij in de volblad situatie : veldmetingen 2008-2009. De metingen werden uitgevoerd in een appelboomgaard in de volblad situatie en bij de vollucht instelling van de ventilator van de spuit.
Onderzoek aan SensiSpray met Varioselect dophouder en lechler IDK120-01, IDK120-015, IDK120-02 en IDK120-025 spuitdoppen ter verkrijging van de status driftarm en voor classificatie op basis van driftgevoeligheid
Groot, T.T. ; Holterman, H.J. ; Zande, J.C. van de - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 402) - 20
spuitapparatuur - spuitstukken - drift - reductie - spraying equipment - nozzles - reduction
Onderzoek aan SensiSpray met Varioselect dophouder en lechler ID120-01 spuitdoppen ter verkrijging van de status driftarm en voor classificatie op basis van driftgevoeligheid
Groot, T.T. ; Holterman, H.J. ; Zande, J.C. van de - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 401) - 20
pesticiden - spuitapparatuur - spuitstukken - drift - reductie - pesticides - spraying equipment - nozzles - reduction
Evaluation of drift reducing effects of end nozzles using the IDEFICS spray drift model
Holterman, H.J. ; Zande, J.C. van de; Groot, T.T. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 270) - 46
akkerbouw - veldgewassen - spuitstukken - drift - toedieningswijzen - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - emissiereductie - spuitapparatuur - spuitdoppen - gewasbescherming - chemische bestrijding - spuitvloeistoffen - arable farming - field crops - nozzles - application methods - simulated spray drift - emission reduction - spraying equipment - fan nozzles - plant protection - chemical control - sprays
Evaluatie van driftbeperkende effecten van diverse spuitdoppen(bijvoorbeeld druppelgrootte, spuithoek, bereik) met behulp van de IDEFICS drift model bij het toepassen van pesticiden op landbouwgewassen.
Spuitvloeistofverdeling en biologische effectiviteit van een fungicide bij bespuitingen in aardappelen : effect doptype en dosering
Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. ; Verwijs, B.R. ; Michielsen, J.G.P. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 228) - 37
solanum tuberosum - aardappelen - fungiciden - spuitvloeistoffen - spuitdoppen - spuitstukken - potatoes - fungicides - sprays - fan nozzles - nozzles
In het laboratorium is de spuitvloeistofverdeling van verschillende soorten spuitdoppen vergeleken.
Vergelijkende driftmetingen tussen een axiaalspuit en een dwarsstroomspuit in de fruitteelt
Wenneker, M. ; Zande, J.C. van de; Stallinga, H. ; Michielsen, J.G.P. - \ 2008
Zetten : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-07) - 67
spuitapparatuur - spuitapparaten - drift - fruitteelt - emissie - spuitstukken - boomgaarden - spraying equipment - sprayers - fruit growing - emission - nozzles - orchards
De reductie van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen speelt een belangrijke rol in het beleid. De drift bij de bespuitingen in de fruitteelt is hoog en driftbeperkende maatregelen zijn noodzakelijk. Dit wordt aangegeven in de verschillende convenanten (Meerjarenplan Gewasbescherming, Nota duurzame Landbouw), in het Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij (LOVT) zijn bredere teeltvrije zones ingesteld voor bespuitingen met standaard spuittechnieken in de fruitteelt. Driftonderzoek voor de fruitteelt werd in Nederland altijd uitgevoerd met een dwarsstroomspuit als referentie. Driftreducerende maatrgelen worden uitgedrukt ten opzicht van deze referentie dwarsstroomspuit. Een dwarsstroomspuit wordt door ongeveer 70% van de Nederlandse fruittelers gebruikt. De vraag is of de drift bij bespuitingen met een axiaalspuit vergelijkbbaar is met die van een dwarsstroomspuit. In dit onderzoek wordt hier verslag van gedaan.
Onderzoek aan Albuz AVI-Twin spuitdoppen ter verkrijging van de status driftarm en voor classificatie op basis van driftgevoeligheid
Holterman, H.J. ; Zande, J.C. van de - \ 2007
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 485) - 20
spuitstukken - spuitapparatuur - classificatie - nozzles - spraying equipment - classification
Doppenclassificatie : vaststellen referentie spuitdoppen klassengrenzen
Zande, J.C. van de; Holterman, H.J. ; Wenneker, M. - \ 2007
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 150) - 22
spuitstukken - spuitapparatuur - classificatie - boomgaarden - chemische bestrijding - nozzles - spraying equipment - classification - orchards - chemical control
Effect breedte spuitvrije zone, doptype en luchtondersteuning op de drift
Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van - \ 2007
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 147) - 50
spuiten - spuitapparatuur - veldspuiten - spuitstukken - spuitvoorzorgsmaatregelen - pesticiden - drift - veldproeven - nederland - spraying - spraying equipment - field sprayers - nozzles - spraying precautions - pesticides - field tests - netherlands
Onderzoek aan Agrifac HTA D3-21 TKSS-5 en TKSS-7.5 spuitdoppen ter verkrijging van de status driftarm en voor classificatie op basis van driftgevoeligheid
Holterman, H.J. ; Zande, J.C. van de - \ 2007
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 465) - 17
spuitapparatuur - spuitstukken - nederland - spraying equipment - nozzles - netherlands
Inventarisatie indicatievoorziening driftarme instelling
Zande, J.C. van de - \ 2007
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 461) - 16
chemische bestrijding - spuitstukken - toedieningswijzen - verontreiniging - nederland - chemical control - nozzles - application methods - pollution - netherlands
Venturisdoppen in de fruitteelt
Wenneker, M. - \ 2005
De Fruitteelt 95 (2005)11. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
gewasbescherming - fruitteelt - spuiten - spuitapparatuur - spuitstukken - dosering - plant protection - fruit growing - spraying - spraying equipment - nozzles - dosage
Bij de gewasbescherming in de fruitteelt streeft men naar een laagspuitvolume. In de fruitteelt worden daarvoor veelal werveldoppen gebruikt. Spuiten met een venturidop met een grove druppel zal de drift verminderen. Het gebruik van deze doppen is in Nederland relatief onbekend. In dit artikel worden mogelijkheden gegeven voor werken met deze doppen. Afgifte en spuitvolume werden getest
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.