Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 103

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==nutrient balance
Check title to add to marked list
Terug naar de basis
Willems, Arno ; Schreppers, Harrie ; Jans, Rino ; Klingen, Simon ; Ouden, J. den; Schoonderwoerd, Henny ; Wijdeven, Sander ; Staak, Erik van der - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 40 - 41.
bosbeheer - houtachtige planten - duurzaamheid (sustainability) - bosgronden - bodemuitputting - bosecologie - voedingsstoffenbalans - verzuring - bodemverdichting - mechanisatie - forest administration - woody plants - sustainability - forest soils - soil exhaustion - forest ecology - nutrient balance - acidification - soil compaction - mechanization
Als bosbeheerders gaan we er prat op dat we het begrip duurzaamheid hebben uitgevonden. Dat is inderdaad iets om trots op te zijn en bewijst dat we als sector gewend zijn ver vooruit te kijken en te denken. Het is echter de vraag of we onze bossen nog wel volgens de principes van duurzaamheid beheren. Met name over de mogelijke uitputting van de bodem en de invloed van de exploitatie op de bodem bestaan veel vragen waarvan de antwoorden niet voor het oprapen liggen. Op 17 mei 2016 ging de Studiekring van de KNBV terug naar de basis: de bosbodem.
Belasting van waterlichamen in de Krimpenerwaard met stikstof en fosfor
Schipper, P.N.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Massop, H.T.L. ; Boekel, E.M.P.M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2738) - 75
waterbalans - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - drainage - oppervlaktewater - modellen - krimpenerwaard - water balance - nutrient balance - nutrients - surface water - models
Om inzicht te krijgen in de herkomst van nutriënten in de Krimpenerwaard is een modelinstrumentarium gebouwd dat de waterbalans en nutriëntenbalans in beeld brengt voor vier afwateringsgebieden binnen de Krimpenerwaard. Vervolgens is de beïnvloedbaarheid van bronnen afgeleid conform de werkwijze die wordt toegepast door de Nutriëntenwerkgroep Rijn-West. Uit de resultaten blijkt dat er tussen de vier afwateringsgebieden duidelijke verschillen zijn in herkomst van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater en de beïnvloedbaarheid hiervan. In de Nesse is het grootste gedeelte moeilijk/niet beïnvloedbaar door de relatief hoge bijdrage van de uit- en afspoeling vanuit natuurgronden, voor de Krimpenerwaard is het grootste gedeelte beïnvloedbaar met een direct effect door de aanvoer van nutriënten via inlaatwater. Met het modelinstrumentarium is verder verkend wat het effect is van een aantal scenario’s op de nutriëntenbelasting naar het oppervlaktewater. In het autonome scenario daalt de af- en uitspoeling van stikstof in de periode 2015–2029 t.o.v. de huidige situatie (2014) met ca. 15%, de fosforbelasting verandert door de sterke buffering van de bodem bijna niet of neemt zelfs wat toe. Door verruiming van het areaal natuur, aanleg van onderwaterdrainage op koopveengronden en lagere bodemoverschotten door kringlooplandbouw, neemt de af- en uitspoeling ten opzichte van de autonome situatie met ca. 10 à 20% af.
Arme bossen verdienen beter : OBN Deskundigenteam Droog zandlandschap
Burg, A. Van den; Bijlsma, R.J. ; Bobbink, R. - \ 2015
VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 24 p.
bossen - bosbeheer - zandgronden - zure regen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - biodiversiteit - verzuring - voedingsstoffenbalans - verstoorde bossen - bosecologie - forests - forest administration - sandy soils - acid rain - nutrient availability - biodiversity - acidification - nutrient balance - disturbed forests - forest ecology
Bossen van het droog zandlandschap van Noordwest- Europa staan bekend als ‘arme bossen’. Het landschap waarin ze voorkomen was tot in de 20ste eeuw overwegend een heidelandschap. Op de voedselarme heide- en stuifzandbodems zijn vanaf 1900 vooral naaldbossen geplant. Inmiddels zijn in deze voormalige plantages volop kenmerken aanwezig van oudere, meer natuurlijke bossen, zoals dikke levende en dode bomen, natuurlijke verjonging van inheemse loofbomen en een gevarieerd lichtklimaat. Veel soorten hebben sterk geprofiteerd van deze natuurlijke ontwikkeling die nog steeds doorzet. In de loop van 20ste eeuw zijn echter eerst zwaveldepositie (‘zure regen’) en later ook stikstofdepositie een grote negatieve invloed gaan uitoefenen op het landschap. Dit raakt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de hout- en biomassaproductie en daarmee de duurzaamheid van het bosgebruik. We hebben directe gevolgen vastgesteld voor soorten en nutriëntenvoorraden in de bodem en indirecte effecten op concurrentieverhoudingen en voedselketens. Er zijn echter ook onzekerheden en belangrijke kennisleemten waar het gaat om de precieze mechanismen, het experimenteel vastleggen van oorzaak-gevolg relaties en mogelijke oplossingsrichtingen. De achtergronden van deze problematiek in droge bossen staan centraal in deze brochure.
Soil organic matter in the Netherlands : Quantification of stocks and flows in the top soil
Conijn, J.G. ; Lesschen, J.P. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems Research (Report / Plant Research International 619) - 50 p.
soil organic matter - carbon - nutrient balance - arable farming - arable land - netherlands - organisch bodemmateriaal - koolstof - voedingsstoffenbalans - akkerbouw - bouwland - nederland
Soil organic matter (SOM) and especially decreasing SOM are since many decades on the agenda of different stakeholders due to the importance of SOM for various issues ranging from local crop profitability to global climate change. Globally large amounts of organic carbon are stored in the soil and changes in the amount of SOM may sequester or release CO2 from/into the atmosphere. The global stock of soil organic carbon (SOC) in the upper 100 cm equals roughly two times the amount of carbon in the atmosphere and soil respiration equals circa ten times the release of carbon by burning fossil fuels. Other functions of SOM with a (more) local dimension relate to e.g. soil fertility, soil structure, soil erosion, regulation of soil water flows, plant productivity and maintenance of soil biodiversity. Declining SOM is considered as one of the most serious processes of soil degradation and has been identified as one of the main soil threats. Next to positive effects, decomposition of SOM may also have adverse effects by enhancing N2O and CH4 emissions, and releasing nutrients of which part is leached to surface and ground waters. In the Netherlands, the “Technische Commissie Bodem” (TCB) gives advice to the government on soil related issues and has recently developed an advice for the Dutch government on the effects of future trends (such as the biobased economy, climate change, safeguarding food productivity, water management) on soil functioning. As part of the information gathering underlying this advice, the TCB asked Plant Research International and Alterra to conduct a literature research of (a) SOM stocks, flows and recent trends, (b) variation and uncertainty in the data and (c) determination of areas of having/reaching low SOM levels in the Netherlands. In this study we have focussed on the top soil of 0-30 cm and mainly on soils under agricultural use. SOM in deeper soil layers may be important (e.g. globally the layer 30-100 cm contains approximately an equal amount of SOC as compared to the 0-30 cm layer), but due to lack of data this fell outside the scope of this study. The findings of this study have been presented to the working group “Koolstofstromen” of the TCB in three separate sessions in 2013-2014.
Water geven naar behoefte komt stapje dichterbij : Het mysterie van de verdwenen stikstof
Kierkels, T. ; Voogt, W. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)5. - p. 20 - 21.
glastuinbouw - potplanten - plantenvoeding - nutriëntenuitspoeling - stikstof - irrigatie - meting - voedingsstoffenbalans - sensors - vochtmeters - waterbehoefte - greenhouse horticulture - pot plants - plant nutrition - nutrient leaching - nitrogen - irrigation - measurement - nutrient balance - moisture meters - water requirements
De variatie in uitspoeling van mineralen is groot tussen verschillende chrysantenbedrijven. Voor een deel ligt dat aan ondernemersbeslissingen. Om goed te kunnen sturen op minimale uitspoeling en maximale productkwaliteit zijn goede tools nodig. Een betere vochtsensor is zeer welkom, geeft teler Jos Ammerlaan aan.
Beheersing emissie grondgebonden kasteelten
Voogt, W. ; Balendonck, J. ; Janse, J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Winkel, A. van - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1363) - 38
teelt onder bescherming - snijbloemen - emissie - beslissingsondersteunende systemen - biologische landbouw - irrigatie - lysimeters - sensors - water - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - optimalisatie - protected cultivation - cut flowers - emission - decision support systems - organic farming - irrigation - nutrient balance - nutrients - optimization
To make growers to be in control of the emission, a decision support system is developed for irrigation in soil grown crops. In 2013-2014 the implementation was continued and several greenhouse crops were monitored. As was found earlier, the organic greenhouse growers are able to control irrigation in a way that emission is reduced to a minimum. The results obtained at (conventional) flower growers show sometimes high emission of nitrogen. This is due at one hand to high irrigation surpluses but also to high fertilisation of nitrogen. Better tuning of the water- and nitrogen supply to the crop demand is necessary. For these stapes growers need better soil-moisture sensors.
Techniques for evaluating nutrient status in farm animals
Jansman, A.J.M. ; Pas, M.F.W. te - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 846) - 47
voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - meettechnieken - varkens - herkauwers - pluimvee - wetenschappelijk onderzoek - nutrient balance - nutrients - measurement techniques - pigs - ruminants - poultry - scientific research
It is the aim of the study to present a literature review on methods and techniques for determining nutrient status of different farm animal species (ruminants, pigs and poultry). The study focusses especially on the options to determine nutrient status in farm animals from a research perspective rather than on the possibilities for their practical application and related technical issues.
From soil nutrient balances to regional policy analysis : a case study of integrated assessment in Machakos, Kenya
Mora Vallejo, A.P. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Tom Veldkamp, co-promotor(en): J. Antle; Jetse Stoorvogel. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571389 - 168
bodem - voedingsstoffenbalans - regionaal beleid - beoordeling - bodemkarteringen - landgebruik - modelleren - kenya - soil - nutrient balance - regional policy - assessment - soil surveys - land use - modeling

ABSTRACT

The efficiency of agricultural production is key when addressing poverty and hunger in subsistence farming systems of developing countries. The transition of the subsistence systems into more productive and more sustainable land use needs to be directed by strong public interventions and investments. While policy documents for agricultural improvement often end up with a general “to do” list of recommendations, the actual effects of these technology or policy interventions are seldom evaluated for specific regions or cases. This study combines biophysical and economic research into an integrated assessment which can help to evaluate these recommendations for specific conditions. The nutrient balance model NUTMON and the Tradeoff Analysis Model are linked and subsistence farming systems in the Machakos region in Kenya are studied. The integrated modelling approach is used to evaluate a range of different policy interventions proposed in recent policy documents by the Kenyan government. This type of analysis normally requires intensive environmental and economic data collection. Therefore, new technologies for data gathering such as Digital Soil Mapping and the effect of input data resolution on model results are tested. The study clearly shows that more detailed input data are not always necessary to provide more accurate results. Policy makers can benefit from this type of methodology anticipating the possible effects of certain innovations in actual productions systems.

Different EC for day and night can be beneficial : Optimal EC depends on the conditions
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 3 (2014)2. - ISSN 2215-0633 - p. 25 - 27.
glastuinbouw - teeltsystemen - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - doseringseffecten - substraten - voedingsstoffenbalans - bemesting - snijbloemen - potplanten - groenten - greenhouse horticulture - cropping systems - fertilizers - application rates - dosage effects - substrates - nutrient balance - fertilizer application - cut flowers - pot plants - vegetables
A high EC results in loss of production and reduces growth. However, for quality reasons it can be beneficial to maintain a higher EC. In doing so a grower can take advantage of the difference between the plant’s day and night mechanisms.
Veranderingen van de zwavelbalans van de Nederlandse bodem : beantwoording van een helpdeskvraag
Ehlert, P.A.I. ; Chardon, W.J. - \ 2014
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2516) - 47
bodemchemie - zwavelmeststoffen - sulfaat - gips - voedingsstoffenbalans - drainagewater - landbouw - bodemvruchtbaarheid - nederland - soil chemistry - sulfur fertilizers - sulfate - gypsum - nutrient balance - drainage water - agriculture - soil fertility - netherlands
Het ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van een helpdeskvraag zeven vragen gesteld over een verandering in het gebruik van zwavelhoudende stoffen als meststof in de landbouw. Dit rapport beantwoordt deze vragen. Maatregelen ter voorkoming van de uitstoot van SOx in het kader van de beheersing van zure regen hebben de zwaveltoevoer naar de Nederlandse bodem fors doen afnemen. Die afname heeft plaatselijk geleid tot een voor de gewasvoorziening te lage aanvoer. De landbouwsector heeft daarop gereageerd door meer zwavelhoudende meststoffen toe te gaan passen. Toch toont de zwavelbalans van de Nederlandse bodem een dalende trend
Houtoogst en bodemvruchtbaarheid : aanzet voor een adviessysteem voor biomassaoogst
Jong, Anjo de - \ 2014
forest administration - biomass production - timber production - soil fertility - nutrient balance - cropping systems - sandy soils - leaching - biobased economy
Global versus local environmental impacts of grazing and confined beef production systems
Modernel, P. ; Astigarraga, L. ; Picasso, V. - \ 2013
Environmental Research Letters 8 (2013)3. - ISSN 1748-9326 - 10 p.
life-cycle assessment - nutrient balance - united-states - emissions - performance
Carbon footprint is a key indicator of the contribution of food production to climate change and its importance is increasing worldwide. Although it has been used as a sustainability index for assessing production systems, it does not take into account many other biophysical environmental dimensions more relevant at the local scale, such as soil erosion, nutrient imbalance, and pesticide contamination. We estimated carbon footprint, fossil fuel energy use, soil erosion, nutrient imbalance, and risk of pesticide contamination for five real beef background-finishing systems with increasing levels of intensification in Uruguay, which were combinations of grazing rangelands (RL), seeded pastures (SP), and confined in feedlot (FL). Carbon footprint decreased from 16.7 (RL–RL) to 6.9 kg (SP–FL) CO2 eq kg body weight-1 (BW; 'eq': equivalent). Energy use was zero for RL–RL and increased up to 17.3 MJ kg BW-1 for SP–FL. Soil erosion values varied from 7.7 (RL–RL) to 14.8 kg of soil kg BW-1 (SP–FL). Nitrogen and phosphorus nutrient balances showed surpluses for systems with seeded pastures and feedlots while RL–RL was deficient. Pesticide contamination risk was zero for RL–RL, and increased up to 21.2 for SP–FL. For the range of systems studied with increasing use of inputs, trade-offs were observed between global and local environmental problems. These results demonstrate that several indicators are needed to evaluate the sustainability of livestock production systems.
Transitions in nutrient management on commercial pilot farms in the Netherlands
Oenema, J. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Martin van Ittersum; Herman van Keulen. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737250 - 199
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - nutrientenbeheer - voedingsstoffenbalans - stikstofverliezen - graslandbeheer - milieubeheer - experimenteel veldonderzoek - nederland - dairy farming - farm management - nutrient management - nutrient balance - nitrogen losses - grassland management - environmental management - field experimentation - netherlands
De doelstelling van dit onderzoek is het evalueren van de transitie van die melkveebedrijven, die voldeden aan wet- en regelgeving wat betreft het milieu en daarvoor intensief werden begeleid door onderzoekers en voorlichters. In het bijzonder gaat het om de volgende onderzoeksvragen: • Kan een project met voorloperbedrijven in een participatieve benadering er voor zorgen dat de kloof in mineralenbeheer tussen een experimenteel bedrijf als ‘De Marke’ en de brede praktijk kleiner wordt door aanpassingen door te voeren in de bedrijfsvoering van voorloperbedrijven? • Welke maatregelen nemen melkveebedrijven om mineralenverliezen te beperken? • Wat zijn de belangrijkste factoren die de graslandopbrengst beïnvloeden en hoe is het beheer van grasland te verbeteren? • Kan regelgeving op basis van middelvoorschriften, als alternatief voor doelvoorschriften, voldoen aan de doelstelling van de kwaliteitsnorm van 50 mg nitraat in het grondwater? • Wat zijn de onzekerheidsmarges van gemonitorde stikstofstromen op melkveebedrijven en welke bedrijfsgegevens dragen het meest bij aan die onzekerheid? Dit onderzoek betreft een evaluatie van het project ‘Koeien & Kansen’, waarbij 16 prototypes zijn uitgewerkt. Dit als alternatief voor enkel pilots op proefbedrijf 'De Marke'.
Agricultural scenarios to reduce the national phosphorus surplus in the Netherlands
Buck, A.J. de; Dijk, W. van; Middelkoop, J.C. van; Smit, A.L. ; Reuler, H. van; Evers, A.G. - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport PPO nr. 466)
landbouw - fosformeststoffen - mestbeleid - fosfor - voedingsstoffenbalans - mineraalovermaat - inventarisaties - scenario-analyse - veevoeding - nederland - agriculture - phosphorus fertilizers - manure policy - phosphorus - nutrient balance - mineral excess - inventories - scenario analysis - livestock feeding - netherlands
The national phosphorus balance can be made more sustainable by reducing the accumulation of phosphorus in agricultural soils and by increasing recycling from waste streams. This study investigated different scenarios for reduction of the national soil surplus on agricultural land. The focus was on scenarios that will not compel agriculture in the Netherlands to change radically e.g. reduction of phosphorus fertilisation levels and reducing animal phosphorus excretion by improving feeding efficiency while maintaining national milk and meat production levels.
KringloopWijzer brengt milieuprestaties in beeld
Oenema, J. - \ 2011
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 34 (2011). - p. 3 - 3.
melkveehouderij - mineralenboekhouding - stikstof - voedingsstoffenbalans - kringlopen - fosfaat - excretie - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - nutrient accounting system - nitrogen - nutrient balance - cycling - phosphate - excretion - farm management
Inzicht in de milieuprestaties biedt kansen voor de individuele melkveehouder, de sector en de melkverwerkers. Steeds vaker stellen overheid en maatschappij eisen aan de kwaliteit van ons voedsel. De KringloopWijzer borgt die kwaliteit, maar is ook een instrument waarmee de veehouder zijn bedrijfsvoering kan verbeteren. Met een betere mineralenefficiëntie en daardoor een kostenbesparing, snijdt het mes aan twee kanten.
Hoe groen is het gras bij de buren?
Oenema, J. - \ 2011
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 34 (2011). - p. 2 - 2.
melkveebedrijven - mineralenboekhouding - voedingsstoffenbalans - broeikasgassen - landbouwstatistieken - west-europa - dairy farms - nutrient accounting system - nutrient balance - greenhouse gases - agricultural statistics - western europe
Afgelopen jaar zijn op een uniforme wijze in DAIRYMAN veel gegevens verzameld. Met deze gegevens beschikken we over een unieke dataset, waarmee we uniforme berekeningen en eerlijke regiovergelijkingen kunnen maken. Hieronder de resultaten van de broeikasgasemissie van het doorsneebedrijf in een regio en van de bedrijfskenmerken en mineralenbalansen van de pilot farms in DAIRYMAN. De volgende stap is nu om met de her en der beschikbare tools hier verbeteringen in te brengen.
Nog steeds fosfaat in vaatwasmiddel
Smit, A.L. - \ 2011
Kennis Online 8 (2011)augustus. - p. 8 - 8.
fosfor - fosfaatuitspoeling - nutriëntenstromen - voedingsstoffenbalans - visualisatie van stroming - kringlopen - nederland - phosphorus - phosphate leaching - nutrient flows - nutrient balance - flow visualization - cycling - netherlands
The phosphate balance : current developments and future outlook
Enk, R.J. van; Vee, G. van der; Acera, L.K. ; Schuiling, R. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2011
Utrecht : InnovationNetwork (Report / InnovationNetwork no. 10.2.232E) - 72
landbouw - fosfaten - fosfaatuitspoeling - voedingsstoffenbalans - kringlopen - nederland - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbehoud - duurzaamheid (sustainability) - milieubeleid - recycling - agriculture - phosphates - phosphate leaching - nutrient balance - cycling - netherlands - natural resources - resource conservation - sustainability - environmental policy
Phosphate is essential for agricultural production and therefore plays a key role in the global production of food and biofuels. There are no agricultural alternatives for phosphate, and a substantial fraction of our annual phosphate consumption is dispersed into the environment where it is largely lost to agriculture. Phosphate is an irreplaceable, and to a considerable extent non-renewable, resource that is being exploited at an ever increasing rate. The ongoing depletion of phosphate resources combined with recently increased phosphate prices urge us to reconsider our phosphate consumption patterns. In addition to economic and geo-political reasons, further reducing phosphate consumption would moreover be beneficial to the quality of our environment. Even if we increase the reserve base, for which there are plenty of opportunities, it is clear that the phosphate industry will sooner or later have to make a switch from a reserve-based industry to a recycling industry.
Onderzoek verband nutriëntendichtheid en gezondheid
Feskens, E.J.M. - \ 2010
VoedingsMagazine 23 (2010)4. - ISSN 0922-8012 - p. 13 - 13.
voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - voedingsstoffenbehoeften - energiebehoefte - voedingswaarde - dieet - voeding en gezondheid - nutrient balance - nutrients - nutrient requirements - power requirement - nutritive value - diet - nutrition and health
Gastcolumn van Prof. dr. Edith Feskens, hoogleraar Voeding en Metabool Syndroom aan Wageningen Universiteit. De energiedichtheid van onze voeding is belangrijk, omdat een te hoge calorie inneming gecombineerd met lage fysieke activiteit de oorzaak is van de huidige obesitasepidemie. Maar ook de nutriëntendichtheid is belangrijk.
A quantification of phosphorus flows in the Netherlands through agricultural production, industrial processing and households
Smit, A.L. ; Middelkoop, J.C. van; Dijk, W. van; Reuler, H. van; Buck, A.J. de; Sanden, P.A.C.M. van de - \ 2010
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 364) - 55
fosfor - fosfaatuitspoeling - nutriëntenstromen - voedingsstoffenbalans - visualisatie van stroming - kringlopen - nederland - phosphorus - phosphate leaching - nutrient flows - nutrient balance - flow visualization - cycling - netherlands
To investigate the possibilities for a more sustainable use of phosphorus it was necessary to have a complete picture of the national phosphorus flows in the Netherlands. In this report a material flow analysis was performed by dividing the national system into a number of subsystems: agricultural subsystems (arable, grazing, intensive livestock) but also non-agricultural subsystems (food industry, non-food industry, feed industry, household, waste management, environment) were included. Quantification of the various phosphorus flows between the subsystems was done for the year 2005 and was based on various data sources. The results showed that in the reference year 2005 a surplus of around 60 Mkg of P existed, roughly half of this amount accumulated in agricultural soil. The remaining part ended up in ground or surface water (around 7 Mkg) or was sequestered in one way or another (e.g. landfill, incineration ashes, sewage sludge etc.). Recycling from society (households and industry) back to agriculture was minimal. Options for a more sustainable use of phosphorus in the Netherlands are discussed.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.