Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==nutrient solutions
Check title to add to marked list
Voorkomen vochtschokken beste remedie om bladrandjes te vermijden
Voogt, Wim - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - plant disorders - calcium absorption - nutrient accounting system - chlorine - iron - climatic factors - illumination - nutrient solutions - moisture - agricultural research
Ontsmettingsmiddel niet altijd getest op effect in plantaardige teelten : toevoeging aan druppelwater of complete installatie
Stijger, Ineke ; Os, Erik van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - disinfectants - nutrient solutions - trickle irrigation - disinfection - effects - adverse effects - chlorine - hydrogen peroxide - irrigation water - plant viruses - recirculating systems

Een vertegenwoordiger rijdt het erf op, doet zijn kofferbak open en prijst een willekeurig ontsmettingsmiddel aan. Het gebeurt regelmatig, weten Wageningen UR onderzoekers Ineke Stijger en Erik van Os te vertellen. En er zijn nog steeds telers die de verkopers op hun woord geloven. “Niet veel later hebben wij ze aan de telefoon met de vraag waarom het water toch niet voldoende schoon is.” De onderzoekers roepen telers daarom op kritisch te blijven kijken naar nieuwe middelen en technieken. “Geloof de werking pas als die via onafhankelijk onderzoek is bewezen.”

Teelt de grond uit bladgewassen Rapportage 2009 - 2013
Blind, M. ; Evenhuis, A. ; Weel, P.A. van; Verhoeven, J.T.W. - \ 2014
Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 234
groenten - teeltsystemen - cultuur zonder grond - plantpotten - cultuurmethoden - materialen - effecten - kweekmedia - voedingsoplossingen - gewasbescherming - bevochtigen - bladgroenten - vegetables - cropping systems - soilless culture - pots - cultural methods - materials - effects - culture media - nutrient solutions - plant protection - wetting - leafy vegetables
Voor wat betreft de drijvende teelt van gewassen die niet direct op het systeem worden gezaaid is één van de cruciale vraagstukken: Wat is de juiste combinatie van: het type drijver; de vorm en afmetingen van en het type opkweekmateriaal (pot/plug); de positie van de pot of plug t.o.v. de voedingsoplossing; de watergeefstrategie. Mits goed op elkaar afgestemd kunnen diverse systemen tot goede resultaten leiden: 1. Een systeem waarbij de pot/plug altijd boven de voedingsoplossing hangt en in het begin regelmatig bevochtigd moet worden. 2. Een systeem waarbij de pot/plug van begin af aan met de voet continu in de voedingsoplossing hangt. 3. Een eb-/vloedsysteem (dus een combinatie van 1. en 2.).
Verslag onderzoek zomerbloemen geteeld op water 2013 : PT/Teelt de grond uit
Blind, M. ; Slootweg, G. ; Vermeulen, T. - \ 2013
Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 82
zomerbloemen - cultuurmethoden - hydrocultuur - voedingsoplossingen - plantenvoeding - cultivars - bemesting - knollen - substraten - proeven - summer flowers - cultural methods - hydroponics - nutrient solutions - plant nutrition - fertilizer application - tubers - substrates - trials
Op verzoek van de sector (financiering via Productschap Tuinbouw) en de overheid (Ministerie van Economische Zaken) doet Proeftuin Zwaagdijk al enige jaren onderzoek naar alternatieve en innovatieve systemen voor o.a. de teelt van zomerbloemen. De aandacht heeft zich daarbij steeds nadrukkelijker gericht op een systeem waarbij de planten in een drijver (van EPS = geëxpandeerd polystyreen, merknaam Tempex) in een voedingsoplossing drijven en vrijwel de gehele wortelontwikkeling in de voedingsoplossing plaatsvindt (drijvend teeltsysteem). Het onderzoek richtte zich daarbij meer en meer op gewassen die in de gangbare grondteelt steeds meer problemen ondervinden en die ook op in het drijvende teelt niet probleemloos te telen zijn.
Teelt op water van bladgewassen 2012
Blind, M. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 139
teeltsystemen - bladgroenten - hydrocultuur - drijven - vollegrondsgroenten - cultuurmethoden - voedingsoplossingen - microdochium panattonianum - gewasbescherming - proeven op proefstations - cropping systems - leafy vegetables - hydroponics - floating - field vegetables - cultural methods - nutrient solutions - plant protection - station tests
Vanaf 2007 doet Proeftuin Zwaagdijk in diverse gewassen onderzoek naar de mogelijkheden van alternatieve teeltsystemen. Uit het onderzoek van 2008 t/m 2011 bleek dat het drijvend teeltsysteem de meeste potentie heeft om in te spelen op de ontwikkelingen in de sector. Dit teeltsysteem vormt dan ook de basis van het onderzoek in 2012. Er zijn verschillende drijvers, zaaimethoden en kiemomstandigheden getest voor de teelt van zaaigewassen op het drijvende teeltsysteem. Goede kiempercentages zijn mogelijk en de opbrengst lijkt toe te nemen met verhoging van de zaaidichtheid.
Teelt de grond uit : Bladgewassen op water; een nauwelijks te stuiten ontwikkeling
Blind, M. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2011
teeltsystemen - hydrocultuur - bladgroenten - vollegrondsteelt - slasoorten - voedingsoplossingen - cropping systems - hydroponics - leafy vegetables - outdoor cropping - lettuces - nutrient solutions
Poster met onderzoeksinformatie.
Drijvende teelt van bladgewassen, Thema: Teelt de grond uit BO-12.03-009-009
Blind, M. - \ 2011
S.n.
cultuur zonder grond - drijven - teeltsystemen - voedingsoplossingen - bladgroenten - proefstations - duurzaamheid (sustainability) - soilless culture - floating - cropping systems - nutrient solutions - leafy vegetables - experimental stations - sustainability
Informatieposter getiteld "drijvende teelt van bladgewassen", thema "teelt de grond uit". De drijvende teelt, waarbij de plant in een drijver in een voedingsoplossing hangt, kan goede perspectieven bieden. Naast duurzaamheid richt het onderzoek zich op aspecten die voor praktische toepassing van belang zijn
Teeltsturing door Ionspecifiek meten
Gieling, T.H. ; Blok, C. ; Janssen, H.J.J. ; Maas, A.A. van der; Os, E.A. van; Voogt, W. - \ 2010
ionen - macro-elementen - drainagewater - voedingsoplossingen - voedingsstoffenbehoeften - waterbehoefte - zuurstofbehoefte - ions - major elements - drainage water - nutrient solutions - nutrient requirements - water requirements - oxygen requirement
Ion specifiek meten en sturen is het online en ter plaatse meten van de macro-elementen in voedingswater en drainwater met als doel in een volgende gift water en voeding af te stemmen op de behoefte van de plant.
Voedingsopname van Cymbidium tijdens de teelt : Onderzoek naar het verloop van de voedingsopname gedurende een jaar bij drie grootbloemige en een mini cultivar Cymbidium op een praktijkbedrijf
Voogt, W. ; Winkel, A. van - \ 2008
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 573) - 24
cymbidium - plantenvoeding - stikstofmeststoffen - kunstmeststoffen - voedingsoplossingen - voedingsstoffenopname (planten) - plant nutrition - nitrogen fertilizers - fertilizers - nutrient solutions - nutrient uptake
De voedingsopname van Cymbidium tijdens de groeicyclus is onderzocht bij 3 grootbloemige en een mini cultivar. Zowel een vroege, een middentijdse als een laat bloeiende cultivar werd in het onderzoek betrokken. Het onderzoek vond plaats op een praktijkbedrijf van een teler in de periode maart 2007 tot juni 2008. De metingen werden gedaan door bepalingen aan gift en intensieve metingen aan de drain. De opnames van de hoofdelementen bleken door het seizoen heen niet sterk te fluctueren en volgen het patroon van de wateropname. De opnameconcentratie, die uitgedrukt kan worden in mmol l-1 is vrijwel constant, met een lichte daling in de winterperiode. Het meest opvallende is een verschuiving in de K:N verhouding. Bij de strekkingsfase van de bloemscheuten stijgt deze sterk en daalt bij de periode van scheutgroei. Dit geeft aan dat de K behoefte relatief sterker stijgt bij de bloemtak strekking en de N opname juist stijgt bij de scheutgroeifase. Deze effecten waren vooral zichtbaar bij de vroege en de middentijds bloeiende cultivar. Ook de K:Ca verhouding vertoont pieken, deze lopen vrijwel parallel aan die van de K:N verhouding. De verschillen in opname per teeltfase zijn echter niet zo groot. Daarom hoeft het meststofrecept tijdens het groeijaar niet te worden aangepast voor teeltfases. Voor N kwam de opname uit op 200 kg/ha/jaar, voor K bedraagt dit circa 300 kg/ha/jaar. Voor P zijn geen goede berekeningen te doen omdat aangenomen kan worden dat er veel P neerslaat in de pot. Dit komt niet in de drain terecht en er zou dan onterecht een hoge P-opname worden berekend. Met deze resultaten kan geen uitspraak worden gedaan of door gericht de voeding aan te passen het gewas in een bepaalde richting is te sturen.
Groeiresponstest voor recirculatiewater - Stap 1: Opzet van een Biotoets
Blok, C. - \ 2008
irrigatie - irrigatiewater - irrigatieuitrusting - zuiveren - reinigers - scheiding - wassen (activiteit) - biotesten - voedingsstoffen - voedingsoplossingen - groeivertragers - plantengroeiregulatoren - hergebruik van water - irrigation - irrigation water - irrigation equipment - purification - scrubbers - separation - washing - bioassays - nutrients - nutrient solutions - growth retardants - plant growth regulators - water reuse
De methoden worden gecombineerd toegepast, waarbij methode A als voorselectie wordt gebruikt. Hiermee worden voedingsoplossingen getest bij binnenkomst. Als er een verdachte voedingsoplossing gevonden wordt, starten de testen B en C. Tegen het einde van de testen B en C wordt test A herhaald om na te gaan of de groeiremming op het zelfde niveau aanwezig blijft, of dat de groeiremming afneemt in de tijd (en dus de metingen met methode B en C anders beoordeeld moeten worden
Effect van fosfaatreductie op de andere (hoofd)elementen bij de teelt van eenjarige zomerbloeiers
Warmenhoven, M.G. ; Noort, F.R. van; Dijkstra, T. ; Verberkt, H. - \ 2008
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen, UR Glastuinbouw 537) - 42
bloementeelt - stikstof - stikstofmeststoffen - voedingsstoffenbalans - voedingsoplossingen - hydrocultuur - vloeibare kunstmeststoffen - voedingsstoffenopname (planten) - floriculture - nitrogen - nitrogen fertilizers - nutrient balance - nutrient solutions - hydroponics - liquid fertilizers - nutrient uptake
De doelstelling van het project is onderzoek naar de optimale verhouding tussen de voedingselementen zoals N in de voedingsoplossing en het substraat bij het aanhouden van een laag fosfaatgehalte gedurende de teelt van éénjarige zomerbloeiers, hierdoor kan fosfaatvermindering als sturingsmechanisme op lengtegroei optimaal worden toegepast en de andere voedingselementen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In het onderzoek werden twee P-niveaus gecombineerd met verschillende EC’s en N/K-verhoudingen. De fosfaatdosering heeft geen invloed gehad op de opname van andere voedingselementen omdat er geen verschillen in gehaltes zijn waargenomen bij de andere elementen wanneer. Dit onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat de voedingsoplossing aangepast moet worden om optimaal te kunnen sturen, omdat de grootte van het effect van verlaagd fosfaat alle andere effecten overklaste
Fosfaatgift vaste planten in pot kan lager
Dalfsen, P. van; Aendekerk, T.G.L. - \ 2008
De Boomkwekerij 2008 (2008)2. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
potplanten - sierplanten - tuinplanten - overblijvende planten - fosfaat - voedingsoplossingen - groeimedia - analyse - gewassen, groeifasen - pot plants - ornamental plants - bedding plants - perennials - phosphate - nutrient solutions - growing media - analysis - crop growth stage
PPO onderzocht vanaf 2006 of een lage fosfaatgift de groei van vaste planten in pot kan remmen. Deze manier van groeiremming bleek in de praktijk echter niet bruikbaar: de planten bleven wel compact, maar ze bloeiden ook later en minder rijk. Het onderzoek leverde wél een nieuw bemestingsadvies op.
Hydrion-line III : on-line monitoring- en besturingssyteem voor proceswater in gesloten teeltsystemen in de glastuinbouw
Gieling, T.H. ; Bruins, M.A. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 504) - 38
kassen - teelt onder bescherming - gesloten systemen - monitoring - technieken - kwaliteitscontroles - voedingsoplossingen - meting - instrumenten (meters) - glastuinbouw - gewasmonitoring - greenhouses - protected cultivation - closed systems - techniques - quality controls - nutrient solutions - measurement - instruments - greenhouse horticulture - crop monitoring
Het Hydrionline III project startte met als doel de gesloten teeltsystemen in de glastuinbouw te bevorderen. Een geïntegreerd monitoring- en besturingssysteem voor optimale besturing van de hoeveelheid en samenstelling van de voedingsoplossing werd gerealiseerd
Aangepaste bemesting geeft betere Magnolia
Aendekerk, T.G.L. - \ 2006
De Boomkwekerij 2006 (2006)5. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 15.
magnolia soulangiana - magnolia - houtachtige planten als sierplanten - kwekers - containerplanten - voedingsoplossingen - groeimedia - samenstelling - plantenvoeding - bemesting - vollegrondsteelt - ornamental woody plants - growers - container grown plants - nutrient solutions - growing media - composition - plant nutrition - fertilizer application - outdoor cropping
PPO Bomen is in 2005 een onderzoek gestart om een bemestingsadvies te ontwikkelen voor de teelt van Magnolia soulangeana in pot en container. Het gaat daarbij om de samenstelling van de voedingsoplossing, en de gewenste streefwaarden voor de voedingsgehalten in de potgrond.
Bladvertering door regenwormen bevorderen : heesters/coniferen
Aendekerk, T.G.L. - \ 2005
De Boomkwekerij 18 (2005)6. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
skimmia japonica - houtachtige planten als sierplanten - plantenvoeding - proeven - mestbehoeftebepaling - voedingsstoffenbehoeften - voedingsoplossingen - bemesting - ornamental woody plants - plant nutrition - trials - fertilizer requirement determination - nutrient requirements - nutrient solutions - fertilizer application
Skimmia japonica vertoont in de praktijk vaak lichtgroen blad, een te geringe hoeveelheid bloemen en een stagnerende groei. PPO Bomen ging op zoek naar de ideale bemesting
Bloementeelt lelie op water en andere substraten
Kok, B.J. ; Meester, H. - \ 2005
Lisse : PPO sector Bloembollen - 67
lilium - lelies - groeimedia - voedingsoplossingen - hydrocultuur - nederland - lilies - growing media - nutrient solutions - hydroponics - netherlands
Relatie voeding en symptomen pepinomozaïekvirus: en oorzaak en bestrijding van verwelking bij tomaat met pepinomozaïekvirus
Stijger, C.C.M.M. ; Hamelink, R. ; Kaarsemaker, R.C. - \ 2004
Naaldwijk : PPO Glastuinbouw (Rapporten Glastuinbouw ) - 55
solanum lycopersicum - tomaten - Pepinomozaïekvirus - plantenziekten - plantenvirussen - voedingsoplossingen - nederland - glastuinbouw - gewasbescherming - tomatoes - pepino mosaic virus - plant diseases - plant viruses - nutrient solutions - netherlands - greenhouse horticulture - plant protection
Het doel van de proef was om na te gaan in hoeverre de kalium/calcium verhouding en sulfaat van de voedingsoplossing van invloed is op de symptomen van PepMV op de vruchten. Als de invloed van de voeding op wankleurigheid bekend is kan de voedingsoplossing zo worden gekozen dat de kans op vruchtsymptomen minimaal is.
Variation for aluminium resistance among maize genotypes evaluated with three screening methods
Mariano, E.D. ; Keltjens, W.G. - \ 2004
Communications in Soil Science and Plant Analysis 35 (2004)17-18. - ISSN 0010-3624 - p. 2617 - 2637.
organic-acids - nutrient solutions - root elongation - tropical maize - tolerance - cultivars - soil - toxicity - sorghum - growth
Genetically determined differences in aluminum (Al) resistance exist among plant species and genotypes, and efforts to select and breed maize germplasm with higher resistance to Al have been made worldwide. This work aimed to study genotypic variation for Al resistance in maize genotypes by using three different screening techniques, to compare the results of the screening techniques, and to select genotypes with differential sensitivity to Al for further research on the mechanisms of Al resistance in maize. The effects of Al on various plant characteristics were studied with 10 maize genotypes in a series of experiments that comprised short-term (4 and 14 d) exposures to Al in culture solution (up to 100 µM Al), as well as longer-term (40 d) growth in an acid soil (soil solution pH range 3.4-4.1). Al resistance varied widely among the maize genotypes, as revealed by the different screening methods used. A screening method based on root elongation rate of seedlings growing in culture solution was effective in discriminating resistance to Al. A concentration of 40 µM Al gave the best differential responses among the 10 genotypes studied, causing reductions in root elongation rate of 10 to 68%. The best indicators of differential Al resistance were root characteristics, especially root length. Internal root concentrations of citrate and malate, however, did not reflect plant resistance to Al. The Al resistance rankings established with the screening techniques were consistent and indicated genotypes with contrasting sensitivity to Al to be used in further studies of mechanisms of Al resistance in maize.
Biologische witlof in onderzoek : uitstekend teeltresultaat mogelijk, knelpunten vooral in de trek
Kruistum, G. van; Lange, J. de - \ 2003
Ekoland 23 (2003)5. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
cichorei - cichorium intybus - biologische landbouw - forceren van planten - wortels - cultuurmethoden - plantenvoeding - onkruidbestrijding - voedingsoplossingen - hydrocultuur - drijfmest - gewasopbrengst - opbrengsten - nitraatmeststoffen - rassen (planten) - rassenproeven - cultivars - bemesting - chicory - organic farming - forcing - roots - cultural methods - plant nutrition - weed control - nutrient solutions - hydroponics - slurries - crop yield - yields - nitrate fertilizers - varieties - variety trials - fertilizer application
Proeftuin Zwaagdijk en PPO-Lelystad onderzochten in de periode 2000-2002 de teeltzekerheid, opbrengst en kwaliteit van biologische witlof. Het onderzoek spitste zich toe op bemesting en onkruidbestrijding (door afbranden) tijdens de teelt van witlofpennen, en toepassing van verschillende soorten biologische meststoffen en witlofrassen tijdens de trek. Knelpunten in de witlofproductie zijn er vooral in de trek; de wortelteelt is goed te doen. Tijdens de trek kan door toediening van naar nitraat omgezette varkensdrijfmest een flinke productiestijging gerealiseerd worden; nadeel is dat de ziektedruk door schimmels kan toenemen
Verbeter Hibiscus met voeding
Aendekerk, T.G.L. - \ 2003
De Boomkwekerij 16 (2003)9. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 15.
houtachtige planten als sierplanten - hibiscus - plantenvoeding - fertigatie - zuurgraad - voedingsoplossingen - mestbehoeftebepaling - groeistoornis - misvormingen - ornamental woody plants - plant nutrition - fertigation - acidity - nutrient solutions - fertilizer requirement determination - failure to thrive - malformations
Onderzoek naar de invloed van pH en de voedingsoplossing op groeiafwijkingen bij Hibiscus. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gebruikte voedingsoplossingen (waarden in mmol/l); 2) Beoordeling bij gebruikte voedingsoplossingen; 3) Optimale voedingsoplossingen (waarden in mmol/l) in twee periodes; 4) Optimale bemestingsniveaus in de potgrond (waarden in mmol/l).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.