Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 100

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==objectives
Check title to add to marked list
Programa Nacional de Agrologística : informe 4: Hoja de Ruta 2018
Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
Wageningen UR - Food & Biobased Research - 102 p.
logistics - agroindustrial sector - supply chain management - development policy - planning - objectives - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - ontwikkelingsbeleid - doelstellingen
National Agrologistics Program : report 4: 2018 Roadmap
Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
Wageningen UR - Food & Biobased Research - 102 p.
logistics - agroindustrial sector - supply chain management - development policy - planning - objectives - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - ontwikkelingsbeleid - doelstellingen
Waterefficiënte en emissieloze kas voor vruchtgroenten werkt : Onderzoekers en partners tonen aan
Rodenburg, J. ; Beerling, E.A.M. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)1. - p. 50 - 51.
glastuinbouw - teeltsystemen - emissiereductie - steenwol - groeimedia - groenten - vruchtgroenten - doelstellingen - waterzuivering - irrigatie - hergebruik van water - greenhouse horticulture - cropping systems - emission reduction - rockwool - growing media - vegetables - fruit vegetables - objectives - water treatment - irrigation - water reuse
2027 komt snel dichterbij. In dat jaar is het (nagenoeg) emissieloos telen verplicht voor alle glastuinbouwbedrijven. Technisch gezien moet dat mogelijk zijn, meent onderzoeker Ellen Beerling. Nu al zijn diverse technieken voorhanden die deze doelstelling voor veel teelten mogelijk maken. Een langdurige praktijkdemonstratie moet aantonen dat emissieloos telen zeer goed mogelijk is.
Geweldige producties lisianthus op substraat blijven nog uit : eerste conclusie na één jaar los van ondergrond telen
Velden, P. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)5. - p. 43 - 43.
glastuinbouw - vollegrondsteelt - substraten - teeltsystemen - effecten - kastechniek - recirculatiesystemen - doelstellingen - energiebesparing - proeven op proefstations - snijbloemen - greenhouse horticulture - outdoor cropping - substrates - cropping systems - effects - greenhouse technology - recirculating systems - objectives - energy saving - station tests - cut flowers
Een volveldse teelt met recirculatie bij lisianthus is zeker haalbaar, maar het is nog zoeken naar het meest effectieve teeltsysteem. Besparing op energie en met name belichting leidde tot groeivertraging, zo blijkt. Toch is er al veel bereikt in één jaar intensief praktijkonderzoek en er is nog meer mogelijk.
Sociale dynamiek in Het Nieuwe Telen : Aangrijpingspunten voor opschaling naar 2000 ha in 2020
Buurma, J.S. ; Beers, P.J. ; Smit, P.X. - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-051) - ISBN 9789086157136 - 54
glastuinbouw - ondernemerschap - teeltsystemen - duurzame landbouw - doelstellingen - kennisoverdracht - energiebesparing - klimaatregeling - samenleving - tendensen - besluitvorming - sociale factoren - nederland - greenhouse horticulture - entrepreneurship - cropping systems - sustainable agriculture - objectives - knowledge transfer - energy saving - air conditioning - society - trends - decision making - social factors - netherlands
De huidige studie richt zich op de sociale dynamiek in de kopgroep van de brede praktijk: welke sociale processen vinden daar plaats? Met het verkregen inzicht probeert KaE een versnelling in de introductie van HNT te bewerkstelligen, en daarmee de taakstelling van 2.000 ha HNT in 2020 haalbaar te maken. Voor versnelling van de introductie van Het Nieuwe Telen (HNT), een nieuwe en energiebesparende benadering voor klimaatsturing in de glastuinbouw, kan het beste worden samengewerkt met de zogenoemde ‘gewasgerichte ondernemers’. Deze ondernemers zijn te herkennen aan hun passie voor klimaatsturing, hun voorkeur om te leren met collega’s en hun behoefte om plantgezondheid te borgen. Een extra argument is dat de gewasgerichte ondernemers binnen de glastuinbouw verreweg de grootste deelgroep (circa 50% van populatie met circa 60% van het areaal) vormen. Naast de gewasgerichte ondernemers bestaan marktgerichte en kostengerichte ondernemers. Deze deelgroepen redeneren vanuit andere bedrijfsomstandigheden en andere prioriteiten (Tabel S.1). Zij vergen een eigen benadering bij de introductie van HNT. De marktgerichte ondernemers proberen de maatschappelijke meerwaarde van HNT in de markt te verzilveren. Daar kan de glastuinbouw van leren. De kostengerichte ondernemers wachten op een blauwdruk voor HNT. Zij kunnen leren van de voortschrijdende HNT-inzichten van de gewasgerichte ondernemers.
Tomatenteelt in de hooggeïsoleerde VenLow Energy Kas
Zwart, H.F. de; Janse, J. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1366) - 34
glastuinbouw - kastechniek - tomaten - solanum lycopersicum - energiebesparing - energiegebruik - kassen - constructie - isolatie (insulation) - ontvochtiging - doelstellingen - haalbaarheidsstudies - greenhouse horticulture - greenhouse technology - tomatoes - energy saving - energy consumption - greenhouses - construction - insulation - dehumidification - objectives - feasibility studies
In the research program Greenhouse as Energy Source aims at having energy-neutral operated greenhouses by 2020. Therefore, a reduction of the energy use is important. The highly insulated VenLow Energy greenhouse have shown a low energy consumption for several years and in 2014 it was attempted to bring it below 10 m³ of natural gas equivalents per m² without a lowered production. To achieve this the leakage had to be reduced further and the screen quality was improved and a high humidity control setpoint was accepted. This in order to reduce the evaporation. Also the manipulation of the EC in the slab could lower the crop transpiration related energy consumption. The experiment showed an energy consumption of 8 m³/m² per year without a decreased crop production. This is far below target, but 2014 was a historically warm year. However, simulations showed that even in an average Dutch year the measurements taken would have met the target. The manipulation of the EC of the slab worked adversely, meaning that it increased the crop transpiration. The conclusion reads that the measures taken in the greenhouse make a productive tomato crop with less than 10 m³ of gas equivalents per m² per year realistic. With respect to the climate, a high humidity must be accepted and a shortened growing season running from mid-January to late November. A tomato variety like Komeett will yield at least 70 kg/m² can be expected, providing that CO2 dosing is not related to gas consumption for heating.
Onderzoek ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen. Geleerde lessen in de greenportregio's
Geerling-Eiff, F.A. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2015
Vakblad Groen Onderwijs 2015 (2015)5. - ISSN 1568-8704 - p. 20 - 23.
tuinbouw - kennissystemen - innovaties - kennisoverdracht - agrarisch onderwijs - samenwerking - doelstellingen - publiek-private samenwerking - overheid - projecten - ondernemerschap - horticulture - knowledge systems - innovations - knowledge transfer - agricultural education - cooperation - objectives - public-private cooperation - public authorities - projects - entrepreneurship
Het gaat goed met de kennis- en innovatieprogramma’s in de zeven greenportregio’s. Er zijn netwerken opgebouwd en er worden resultaten geboekt. Dat stellen LEI Wageningen UR-onderzoekers Floor Geerling-Eiff en Marijke Dijkshoorn-Dekker vast op basis van hun onderzoek. Ze constateren tegelijkertijd dat overheidssubsidie voorlopig nodig blijft om deze ontwikkelingen gaande te houden. Een betere koppeling en afstemming tussen verschillende subsidieregelingen zou daarbij tot meer samenwerking leiden.
Een perfecte roos - Energiezuinig geteeld : kennisinteractie
Gelder, Arie de - \ 2015
cut flowers - roses - cultural methods - energy saving - carbon dioxide - illumination - heating - objectives
Sectorplatform Bloembollen zet in op sectorbrede aanpak
Ooms, M. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2015
BloembollenVisie 2015 (2015)316. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - belangengroepen - organisaties - samenwerking - beleid - doelstellingen - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - ornamental bulbs - interest groups - organizations - cooperation - policy - objectives - crop enterprises
Er komt nogal wat op de bollensector af: denk aan virussen, de problematiek rond gewasbeschermingsmiddelen, markttoegang, het imago,....de problemen zijn alleen maar groter en complexer geworden. Daar kom je als individuele ondernemer niet zomaar uit, zelfs niet als individuele onderzoeks-, handels,- keurings- of belangenorganisatie. Vanuit de gedachte dat je meer bereikt door niet tegen, maar mét elkaar te werken, kwam het Sectorplatform Bloembollen tot stand.
Casus: ontwerpen nieuwe teeltsystemen
Baltissen, Ton - \ 2014
cropping systems - innovations - desires - requirements - objectives - structure - descriptions - evaluation - methodology
Bouwstenen voor verduurzaming van het kennis- en innovatienetwerk in het Greenport Regio Boskoop
Derkx, M.P.M. ; Dijkshoorn, M.W.C. ; Dolmans, N.G.M. - \ 2014
Wageningen UR - 53
boomteelt - kennissystemen - innovaties - kennisoverdracht - ondernemerschap - samenwerking - regio's - agrarisch onderwijs - doelstellingen - arboriculture - knowledge systems - innovations - knowledge transfer - entrepreneurship - cooperation - regions - agricultural education - objectives
In de Greenportregio Boskoop staan kennisvalorisatie en innovatie volop in de belangstelling. Binnen het project Kennis & Innovatie Impuls wordt sinds 2010 nauw samengewerkt tussen partijen in de regio op het gebied van kennis, innovatie en onderwijs. In 2013 heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een impactmeting plaatsgevonden om de effecten van de diverse kennis- en innovatie-activiteiten in de regio in beeld te kunnen brengen. De impactmeting heeft laten zien dat de Greenportregio Boskoop nadrukkelijk op de kaart staat en dat kennis steeds beter beschikbaar komt en beter benut wordt. De regio kent een intensief netwerk en er wordt steeds meer samengewerkt. Dit begint ook zijn vruchten af te werpen. Ondernemers werken bijvoorbeeld meer samen en kunnen daardoor een bredere markt bewerken en bedienen. Samenwerking in de Greenportregio Boskoop blijkt echter nog veel naar binnen gericht te zijn. Er liggen kansen wanneer er verbindingen gelegd worden met andere regio’s, andere sectoren, andere greenports en internationaal. Het project Kennis & Innovatie Impuls is in de afrondende fase. De provincie Zuid Holland onderkent de noodzaak tot innovatie en het volledig benutten van kennis in haar provinciale Greenportbeleid en geeft daaraan prioriteit. De provincie wil dit bereiken via een netwerk van complementaire Greenport IDC’s, waarbinnen ondernemers in de tuinbouwsector innovatieve methoden, technieken en apparatuur kunnen uittesten en leren implementeren in hun bedrijfsvoering, waardoor kennis kan worden omgezet in nieuwe verdienmodellen op de markt. Daarom heeft de provincie een subsidie verleend voor een verkenning naar de wijze waarop een IDC voor de boom- en heesterteelt, - een IDC Bomen - het best kan worden opgezet: via aansluiting en onderbrengen van functies bij aanpalende IDC’s of via een apart op te zetten IDC Bomen. Parallel hieraan wordt in opdracht van het Ministerie van EZ, - voortbouwend op de impactmeting, - gewerkt aan het leveren van bouwstenen voor een verdienmodel om het opgebouwde kennis- en innovatienetwerk te verduurzamen. In dit onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden in de regio en heeft een aantal brainstormsessies plaatsgevonden. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van andere IDC’s in de provincie Zuid Holland en met de Innovatie Motor Greenport Aalsmeer. Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat een IDC Bomen een goede formule is om aan vraagstukken op het gebied van kennis en innovatie te werken omdat in andere greenports ook via een dergelijke formule gewerkt wordt aan dergelijke vraagstukken. Dit geeft herkenbaarheid in aanpak en in financiering. Het verdient aanbeveling een apart IDC Bomen op te zetten en van daaruit samen te werken met andere IDC’s. Het alleen aansluiten en onderbrengen van functies bij aanpalende IDC’s brengt te weinig herkenbaarheid en te weinig focus op de boomkwekerijsector. De meeste IDC’s in Zuid Holland zijn immers volledig op de glastuinbouw- en thema gericht.
Het mobiliseren en benutten van bovenlokaal burgerinitiatief: De zoektocht naar nieuwe manieren van samenwerking om de leefbaarheid in Noord- Holland te vergroten
Aalvanger, A. ; Beunen, R. - \ 2014
Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573956 - 82
plattelandssamenleving - dorpen - woonwijken - doelstellingen - maatschappelijke betrokkenheid - bewonersparticipatie - sociale samenwerking - regionale ontwikkeling - noord-holland - rural society - villages - residential areas - objectives - community involvement - community participation - social cooperation - regional development
De actieve inzet van burgers draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland. De provincie Noord-Holland ziet de inzet van burgers zelfs steeds meer als een voorwaarde om duurzame oplossingen te vinden voor vraagstukken op het gebied van mobiliteit, voorzieningen en de woonomgeving. De verantwoordelijkheid voor het vinden en uitvoeren van deze oplossingen ligt niet langer alleen bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. Vanuit hun grote betrokkenheid bij hun dorp of wijk, ontwikkelen burgers ook zelf ideeën en plannen om hun woonomgeving te verbeteren. De aandacht van burgerinitiatieven richt zich vaak op het eigen dorp of de eigen wijk. Het bovenlokale schaalniveau verdwijnt uit beeld, waardoor het moeilijker wordt creatieve oplossingen te vinden. Leefbaarheid is echter een vraagstuk dat om een bovenlokale aanpak vraagt...
The relationship between farmers’ participation in veterinary herd health management programs and farm performance
Derks, M. ; Werven, T. van; Hogeveen, H. ; Kremer, W.D.J. - \ 2014
Journal of Dairy Science 97 (2014)3. - ISSN 0022-0302 - p. 1336 - 1347.
dutch dairy farmers - netherlands - mastitis - prevention - objectives - perception - attitudes - behavior - cattle - costs
In the past few decades, farms have increased in size and the focus of management has changed from curative to preventive. To help farmers cope with these changes, veterinarians offer veterinary herd health management (VHHM) programs, whose major objective is to support the farmer in reaching his farm performance goals. The association between farm performance and participation in VHHM, however, remains unknown. The aim of this paper was to compare farm performance parameters between participants and nonparticipants in VHHM and to differentiate within participation to evaluate the possible added value of VHHM on the farm. Five thousand farmers received a questionnaire about the level of VHHM on their farm. Farm performance parameters of these 5,000 farms were provided. For all respondents (n = 1,013), farm performance was compared between participants and nonparticipants and within level of participation, using linear mixed and linear regression models. Farmers who participated in VHHM produced 336 kg of milk/cow per year more and their average milk somatic cell count (SCC) was 8,340 cells/mL lower than farmers who did not participate in VHHM. Participating herds, however, had an older age at first calving (+12 d), a lower 56-d nonreturn rate percentage (-3.34%), and a higher number of inseminations per cow (+0.09 inseminations). They also had more cows culled per year (+1.05%), and a lower age at culling (-70 d). Participants in the most-extended form of VHHM (level 3) had a lower SCC (-19,800 cells/mL), fewer cows with high SCC (-1.70%), fewer cows with new high SCC (-0.47%), a shorter calving interval (-6.01 d), and fewer inseminations per heifer (-0.07 inseminations) than participants in the least-extended form of VHHM (level 1). Level 3 participants, however, also had more cows culled per year (+1.74%) and a lower age at culling (-103 d). Discussing specific topics with the veterinarian (milk production, fertility, and udder health) had only marginal effects on improving the farm performance parameters related to those topics. Given the relevance of fertility on the farm and the focus on longevity by society, it is important to determine underlying reasons for the negative associations of these topics with participation in VHHM. A longitudinal study could provide answers to this. For now, veterinarians should be aware of the associations. The increased milk production and milk quality could help the marketing of VHHM to farmers.
Financial aspects of veterinary herd health management programmes
Ifende, V.I. ; Derks, M. ; Hooijer, G.A. ; Hogeveen, H. - \ 2014
Veterinary Record 175 (2014)9. - ISSN 0042-4900
dutch dairy farms - netherlands - mastitis - cattle - cows - objectives - diseases - model
Veterinary herd health management (VHHM) programmes are meant to support herd health and farmers’ income (Brand and Guard 1996). They were introduced in the Netherlands in the 1970s (Sol and Renkema 1984) and at present many veterinarians provide them to farmers. VHHM comprises a basic structure of goal setting, planning, execution and evaluation. Farms are visited every four to six weeks, where the veterinarian inspects the animals, evaluates gathered data and provides advice (Brand and Guard 1996). Ideally, VHHM combines animal health, food safety, animal welfare and public health with farm management and economics (Noordhuizen and Wentink 2001, LeBlanc and others 2006). VHHM programmes are used not only in the Netherlands, but on a wider scale, for instance in the UK (Wassell and Esslemont 1992) and Denmark (Kristensen and Enevoldsen 2008). The farmers in Europe have to produce under strict, often expensive and laborious, regulations while competing with commercial farmers outside the EU who are not subjected to the same rules (Cannas de Silva and others 2006). As dairy farmers strive for further efficiency in production, driven by market economics, the risks and consequences of poor health and suboptimal production increase (Sibley 2006). VHHM programmes are meant to help farmers to produce products of high quality for a low cost price (Brand and Guard 1996). Its primary objectives include the optimisation of herd health, productivity, quality of products and profitability of the dairy enterprise (Blood and others 1978). In practice, some farms or veterinarians embrace the concepts of VHHM by active participation, while others do not (Derks and others 2012). Also, veterinarians are not always able to meet farmers’ requirements for VHHM (Hall and Wapenaar 2012, Derks 2013). Its efficiency is hard to determine. There is, for instance, no recent information on the cost implications of this programme with regard to perceived profitability in farms. A limited number of controlled studies were carried out in the early 1970s and 1980s to evaluate the effects of VHHM on farm performance (Williamson 1980, Sol and others 1984). It was shown that a VHHM programme produced considerable benefits to participating farmers. A follow-up study showed approximately 8 per cent increase in margin per cow compared with the initial margin, using 1974–1975 as a base year (Hogeveen and others 1992). Since that time, no economic studies were carried out on the effects of these programmes. This study evaluates the economic relationship between participation in a VHHM programme and farm performance on dairy farms and estimates the costs incurred by the participation in this programme as well as the net returns (NR), including factors that influence the NR on a farm.
Precisieplant tulp : basis voor precisielandbouw
Baltissen, A.H.M.C. ; Gude, H. ; Lans, A.M. van der; Haaster, A.J.M. van - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 17
bloembollen - tulpen - beplanten - precisielandbouw - technieken - globale plaatsbepalingssystemen - proeven - doelstellingen - methodologie - ornamental bulbs - tulips - planting - precision agriculture - techniques - global positioning systems - trials - objectives - methodology
Precisielandbouw wordt gezien als een middel om het rendement van de teelt te verbeteren en een “license tot produce” te behouden. In de bloembollenteelt worden ook diverse technieken toegepast en de mogelijkheden van nieuwe precisielandbouw technieken onderzocht. Opzet van dit onderzoek was na te gaan of gericht planten in volvelds verband (economische) voordelen biedt wat betreft opbrengst. Rechtop planten en regelmatig planten in een bed, zodat elke bol evenveel ruimte heeft kost een extra investering waarbij het onduidelijk is welke extra opbrengst dan wordt gerealiseerd. Het ultieme doel is daarbij de bollen zodanig te richten dat ze rechtop gezet worden waardoor de spruit de kortste weg naar boven neemt. Het precisieplanten kan dan de basis zijn voor verdere ontwikkeling van een aantal precisielandbouw technieken.
Internationaal kennisplatform opmaat naar duurzame biologische tuinbouw : Project Netwerk Biogreenhouse
Arkesteijn, M. ; Meijer, R.J.M. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)10. - p. 19 - 19.
glastuinbouw - biologische landbouw - cultuurmethoden - kasgewassen - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - doelstellingen - projecten - greenhouse horticulture - organic farming - cultural methods - greenhouse crops - knowledge transfer - diffusion of research - objectives - projects
Halverwege 2012 werd Netwerk Biogreenhouse in het leven geroepen. Het project is nu halverwege de looptijd van vier jaar. Doel van dit internationaal kennisplatform is om alle beschikbare kennis te bundelen, afstemmen van onderzoek op het gebied van bedekte biologische teelten en het beïnvloeden van de Europese innovatie-agenda.
Energiezuinige belichting chrysant
Meinen, E. ; Kempkes, F.L.K. ; Raaphorst, M.G.M. ; Dueck, T.A. - \ 2014
chrysanthemum - cultuurmethoden - belichting - led lampen - energiebesparing - gewaskwaliteit - gewasproductie - doelstellingen - glastuinbouw - proeven - cultural methods - illumination - led lamps - energy saving - crop quality - crop production - objectives - greenhouse horticulture - trials
Doel van dit project is 30% energiebesparing op elektriciteitsverbruik door belichting door het inzetten van LED lampen in een chrysantenteelt met behoud van productie en kwaliteit.
Alles is gericht op een ziektevrije teelt met hogere opbrengst : Recirculatie met eb en vloed bij lisianthus (interview met Frank van der Helm)
Velden, P. van; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)4. - p. 18 - 19.
glastuinbouw - teeltsystemen - innovaties - cultuurmethoden - recirculatiesystemen - snijbloemen - gewasopbrengst - plantgezondheid - doelstellingen - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cropping systems - innovations - cultural methods - recirculating systems - cut flowers - crop yield - plant health - objectives - agricultural research
Het project ‘Het Nieuwe Telen Lisianthus’ is ambitieus. Niet alleen is het de bedoeling om 35% op energie en 90% op fungiciden te besparen, er is bovendien een compleet nieuw teeltsysteem uitgedacht om de planten los van de ondergrond te telen. Een demonstratieproject in de buitencategorie. Nog niet eerder gedaan en tamelijk gecompliceerd.
'Samenwerking kennisbedrijven geeft waardevolle kruisbestuiving' : Horti Science Parc van start
Abbenhuis, R. ; Bakker, J.C. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)3. - p. 27 - 27.
glastuinbouw - onderzoeksinstituten - organisatie van onderzoek - samenwerking - kennis - bedrijfsvoering - kastechniek - teeltsystemen - optimalisatiemethoden - doelstellingen - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - research institutes - organization of research - cooperation - knowledge - management - greenhouse technology - cropping systems - optimization methods - objectives - cultural methods
Aan de Bleiswijkse Violierenweg zijn sinds enige jaren de kennisinstituten Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ gevestigd. Door de strategische samenwerking van laatstgenoemde met DLV Plant kwam er een derde speler van importantie bij. Voeg daar de nabijheid van onder andere LTO Glaskracht Nederland én de groeiende internationale belangstelling aan toe en de aanleiding is geschetst om als één centrum naar buiten te treden.
Phalaenopsistelers werken aan inhaalslag recirculeren (interview met Arca Kromwijk)
Arkesteijn, M. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)1. - p. 54 - 55.
glastuinbouw - potplanten - phalaenopsis - emissie - recirculatiesystemen - hergebruik van water - waterkwaliteit - normen - doelstellingen - greenhouse horticulture - pot plants - emission - recirculating systems - water reuse - water quality - standards - objectives
Met ingang van 1 januari 2013 is de emissienorm voor phalaenopsistelers maximaal 300 kg stikstof per ha per jaar. Op bedrijven zonder recirculatie blijkt de emissie vaak meer dan het dubbele. In het praktijknetwerk Recirculatie Potorchidee werken negen telers aan een oplossing. Daarbij ligt er een rechtstreekse koppeling met het onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw. Het streefdoel is om 80% te recirculeren.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.