Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==odonata
Check title to add to marked list
Data from: Reanalyzing the Palaeoptera problem - the origin of insect flight remains obscure
Simon, S. ; Blanke, Alexander ; Meusemann, Karen - \ 2018
transcriptomics - phylogenomics - homologization - odonata - ephemeroptera - neoptera - palaeoptera - chiastomyaria - metapterygota
The phylogenetic relationships of the winged insect lineages – mayflies (Ephemeroptera), damselflies and dragonflies (Odonata), and all other winged insects (Neoptera) – are still controversial with three hypotheses supported by different datasets: Palaeoptera, Metapterygota and Chiastomyaria. Here, we reanalyze available phylogenomic data with a focus on detecting confounding and alternative signal. In this context, we provide a framework to quantitatively evaluate and assess incongruent molecular phylogenetic signal inherent in phylogenomic datasets. Despite overall support for the Palaeoptera hypothesis, we also found considerable signal for Chiastomyaria, which is not easily detectable by standardized tree inference approaches. Analyses of the accumulation of signal across gene partitions showed that signal accumulates gradually. However, even in case signal only slightly supported one over the other hypothesis, topologies inferred from large datasets switch from statistically strongly supported Palaeoptera to strongly supported Chiastomyaria. From a morphological point of view, Palaeoptera currently appears to be the best-supported hypothesis; however, recent analyses were restricted to head characters. Phylogenetic approaches covering all organ systems including analyses of potential functional or developmental convergence are still pending so that the Palaeoptera problem has to be considered an open question in insect systematics.
Nieuwe Rode Lijst libellen: natuurbescherming werkt
Termaat, T. ; Veling, K. - \ 2011
Wageningen : Nature Today
odonata - populatie-ecologie - waterkwaliteit - natuurontwikkeling - population ecology - water quality - nature development
Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst libellen laat een verbetering zien ten opzichte van de vorige, die dateert uit 1997. Dit komt vooral door de verbeterde waterkwaliteit. Maar ook de toegenomen aandacht voor natuurontwikkeling en natuurbeheer van de afgelopen 20 jaar werpt zijn vruchten af
Ecologie Boeren voor Natuur Biesland : overzicht resultaten monitoring van ecologie in de periode 2005 tot en met 2010 in het project Boeren voor Natuur Biesland
Ottburg, F.G.W.A. ; Barendse, M.J.C. ; Eijgenraam, F.W. ; Tubbing, G.M.J. ; Westerink - Petersen, J. - \ 2011
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2242) - 112
agrarisch natuurbeheer - flora - fauna - zoetwatervissen - chiroptera - lepidoptera - odonata - monitoring - polders - landinrichting - zuid-holland - amphibia - weidevogels - vegetatie - agri-environment schemes - freshwater fishes - land development - grassland birds - vegetation
In de Polder van Biesland bij Delft wordt Boeren voor Natuur uitgeprobeerd. Dit is een visie op een andere manier van boeren, met als doel meer natuur op het boerenland, een mooier landschap en een betere waterkwaliteit. Sinds de start van het project is al veel veranderd in de polder. Er zijn landschapselementen aangelegd, vooral in de vorm van natuurvriendelijke oevers. Het peilbeheer is aangepast, zodat in het voorjaar de grond langer nat blijft. En de boer is de kringloop van nutriënten aan het sluiten. Hierdoor wordt mest schaars en gaan sommige plekken verschralen. In dit rapport vatten we samen wat er al deze jaren is verzameld op het gebied van ecologie. Het is een tussenstand, omdat deze fase van monitoring nog niet is afgelopen. Het overzicht dat vooral bedoeld is voor het uitgebreide team, dat betrokken is bij de monitoring van de ecologie. Dit zijn vooral heel veel vrijwilligers en studentengroepen. Na zoveel boekjes is een handzaam rapport een prettige doorsnede van wat er al is met een doorkijk naar wat er nog valt te verwachten
Effects of density experience on mate guarding behavior by adult male Kanzawa spider mites
Oku, K. - \ 2009
Journal of Ethology 27 (2009)2. - ISSN 0289-0771 - p. 279 - 283.
predation risk - sexual competition - mating-behavior - females - tetranychidae - strategies - success - odonata - costs - acari
In the Kanzawa spider mite, Tetranychus kanzawai (Acari: Tetranychidae), adult males guard pre-reproductive quiescent females. I experimentally examined the effects of density experience during development and/or after adult emergence on precopulatory mate guarding behavior by T. kanzawai males. Mate guarding behavior was modified by density experience after adult emergence. When males had previously experienced high density after adult emergence (n = 71), 73.2% of them engaged in precopulatory mate guarding. In contrast, when males had previously experienced low density after adult emergence (n = 82), 61.0% of them did not guard females. Mate guarding with physical contact occurred more frequently when males had previously experienced a high density of potential rivals than when they had not, but the difference in behavior between the two groups of males was marginally not significant. Nevertheless, these results suggest overall that T. kanzawai males change mate guarding behavior in response to previously experienced density.
Libellen op Noord-Brabantse vennen : een aanzet tot een synecologische analyse van het databestand libellenwaarnemingen
Verdonschot, R.C.M. ; Groenendijk, D. ; Bouwman, J.H. - \ 2007
Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie 10 (2007)2. - ISSN 1386-3460 - p. 185 - 193.
odonata - stilstaand water - habitats - fauna - databanken - noord-brabant - standing water - databases
Hoewel libellen regelmatig geïnvenlariseerd worden, is er nog weinig bekend over de relatie tussen het voorkomen van (groepen van) libellen en typen ven-ecosystemen. De ibellenfauna verschilt van ven tot ven. De vraag is nu oÍ bepaalde typen vennen gekarakteriseerd kunnen worden door een specifeke combinatie van libellensoorten, oftewel een soortgemeenschap
Natuurvriendelijke oevers interessant voor gemeenten met water
Schuring, W. ; Heikoop, L. ; Zijden, A. van der - \ 2003
Tuin en Landschap 25 (2003)6. - ISSN 0165-3350 - p. 50 - 51.
oevervegetatie - oeverbescherming van rivieren - kanaaloevers - slootkanten - sloten - natuurbescherming - vegetatie - plantensuccessie - plantenkolonisatie - wilde planten - soortendiversiteit - odonata - lepidoptera - ondatra zibethicus - biodiversiteit - oevers - natuurtechniek - riparian vegetation - riverbank protection - canal banks - ditch banks - ditches - nature conservation - vegetation - plant succession - plant colonization - wild plants - species diversity - biodiversity - shores - ecological engineering
Langs de proefvelden van PPO Sector Bomen in Boskoop zijn in 2000 vijftien natuurvriendelijke oevertypen aangelegd, in eerste instantie bedoeld als oevers langs boomkwekerijen, maar ook interessant voor gemeenten, groenvoorzieners en landschapsarchitecten. Aandacht voor de natuurontwikkeling die heeft plaatsgevonden(planten; vlinders en libellen; muskusratten), soorten natuurvriendelijke oevers, kosten en onderhoud
De flora en fauna van het studiegebied Herkenbosch - Vlodrop
Knol, W.C. - \ 1988
Wageningen : De Dorschkamp (COAL - publicatie 37; 38; 39)
odonata - amphibia - microbiologie - hydrologie - biocenose - natuurbescherming - landbouw - reptielen - herpetologie - vogels - biogeografie - fauna - nederland - midden-limburg - aquatische ecosystemen - agrarisch natuurbeheer - microbiology - hydrology - biocoenosis - nature conservation - agriculture - reptiles - herpetology - birds - biogeography - netherlands - aquatic ecosystems - agri-environment schemes
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.