Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 59

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==oil plants
Check title to add to marked list
Plants4Cosmetics : perspectives for plant ingredients in cosmetics
Boeriu, C.G. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1603) - 38 p.
cosmetics - plants - flavonoids - phenols - pigments - plant pigments - polysaccharides - geranium - hyacinthus - chrysanthemum - orchidaceae - skin - hair - oil plants - medicinal plants - natural products - biobased chemicals - biobased economy - cosmetica - planten - flavonoïden - fenolen - pigmenten - plantenpigmenten - polysacchariden - huid - haar - olieleverende planten - medicinale planten - natuurlijke producten - chemicaliën uit biologische grondstoffen
In opdracht van Bio Base Westland en de TKI Tuinbouw Koepel PPS Plantenstoffen, heeft Wageningen UR – Food & Biobased Research een exploratieve desktop studie uitgevoerd gericht op de identificatie van veelbelovende routes voor de valorisatie van plantinhoudstoffen - waaronder ook reststromen uit de tuinbouw - voor de cosmetische industrie. Een uitgebreide analyse van de beschikbare informatie werd uitgevoerd om de mogelijkheden voor de Nederlandse tuinbouwsector te bepalen. Er is gekeken naar marktkansen in de cosmetische industrie met inbegrip van natuurlijke en biologische ingrediënten.
Plant breeding for a biobased bconomy
Trindade, Luisa - \ 2015
plant breeding - biobased economy - plant composition - fuel crops - oil plants - rubber plants
Using genetic transformation to produce enhanced levels of erucic acid and novel wax esters in Crambe abyssinica
Qi, W. - \ 2014
University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Robert van Loo; Frans Krens. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570368 - 117
genetische modificatie - moleculaire veredeling - moleculaire genetica - crambe abyssinica - olieleverende planten - industriële gewassen - biobased economy - erucazuur - esters - genetic engineering - molecular breeding - molecular genetics - oil plants - industrial crops - erucic acid
Crambe abyssinica (crambe) is een oliehoudend gewas dat grote potentie heeft als industrieel uitgangsmateriaal. In het onderzoek beschreven in dit proefschrift werd een solide transformatieprotocol ontwikkeld voor crambe. Om tegemoet te komen aan de eisen voor introductie in het milieu die de EU stelt aan GM gewassen en om de kans op acceptatie door het publiek te vergroten is het 'merker-vrije' genetische vector systeem dat door Wageningen UR Plant Breeding is ontwikkeld in crambe toegepast en uitgetest. Verschillende transformatie experimenten zijn uitgevoerd om het gehalte erucazuur in de zaadolie van crambe te verhogen. Ten slotte is GM crambe gebruikt als productieplatform voor hoogwaardige, industriële wasesters van het type jojoba wasesters.
Met vlas naar een biobased economie: omgeving Enschede
Coninx, I. ; Vries, E.A. de; Agricola, H.J. ; Doorn, A.M. van; Spijkerman, A. ; Elbersen, B.S. ; Kranendonk, R.P. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 38
vlas - vezelgewassen - olieleverende planten - twente - regionale ontwikkeling - regionale economie - karteringen - agro-industriële ketens - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - flax - fibre plants - oil plants - regional development - regional economics - surveys - agro-industrial chains - biobased materials
Al zoekende naar hernieuwbare grondstoffen om producten te ontwikkelen wordt duidelijk dat vlas heel wat potenties biedt. Een aantal partijen in en rondom Enschede is daar alvast van overtuigd en klaar voor de volgende stap: een biobased vlascluster ontwikkelen in omgeving Enschede. Het Ministerie van Economische Zaken is enthousiast over deze ambitie en wil met dit onderzoek de partijen een steun in de rug geven om de volgende stap te maken. Concreet is het onderzoek gericht op de volgende vragen: - Is het mogelijk om een schaalsprong te maken in vlasteelt in omgeving Enschede ten behoeve van de biobased productontwikkeling in de regio? - En zo ja, welke instrumenten kunnen daartoe ingezet worden? Over deze vragen bundelt deze notitie een grote hoeveelheid van beschikbare informatie om de partijen te helpen om tot focus te komen. Ook worden aanbevelingen gemaakt over de route die bewandeld kan worden om de biobased vlascluster te realiseren, zoals welke acties en projecten gerealiseerd moeten worden, alsook welke financieringsinstrumenten beschikbaar zijn om deze acties te realiseren. Ook geven we suggesties over een organisatiestructuur die deze vlascluster kan realiseren.
A mutation breeding program to improve the quality of the oil crop Crambe abyssinica
Cheng, J. - \ 2014
University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Elma Salentijn; Robert van Loo. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739629 - 180
crambe abyssinica - plantenveredeling - moleculaire veredeling - veredelingsprogramma's - mutaties - olieleverende planten - brandstofgewassen - biobased economy - plant breeding - molecular breeding - breeding programmes - mutations - oil plants - fuel crops
Since C. abyssinica is considered to be an ideal crop for industrial oil, further improving the value of crambe oil is of importance. The value of crambe oil can be improved by increasing the C22:1 content or reducing polyunsaturated fatty acids (PUFA). To improve crambe oil by a non-GM approach, a mutant population (12,480 lines) was established from the EMS-treated seeds of C. abyssinica cv. ‘Galactica’. Furthermore, the mutants in CaFAD2 were detected by 454-amplicon sequencing and Illumina sequencing.
Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie : teeltervaringen en proefresultaten 2011 en 2012
Mheen, H.J.C.J. van der; Timmer, R.D. - \ 2013
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 23
akkerbouw - eiwitleverende planten - oost-nederland - veevoeding - mengvoer - teelthandleidingen - peulgewassen - olieleverende planten - veldgewassen - regionale voedselketens - arable farming - protein plants - east netherlands - livestock feeding - compound feeds - cultivation manuals - legumes - oil plants - field crops - regional food chains
Hierbij is in eerste gekozen voor de belangrijkste ‘graanleguminosen’ (met een productiewijze naar analogie van de graanteelt) erwt, veldboon, sojaboon, blauwe en witte lupine
Keten koolzaad
Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
koolzaad - brandstofgewassen - rassenproeven - teelt - olieleverende planten - biobased economy - akkerbouw - rape - fuel crops - variety trials - cultivation - oil plants - arable farming
Poster met onderzoeksinformatie.
Sustainability aspects of biobased products : comparison of different crops and products from the vegetable oil platform
Meesters, K.P.H. ; Corré, W.J. ; Conijn, J.G. ; Patel, M.K. ; Bos, H.L. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1441) - ISBN 9789461739827 - 68
oil plants - plant oils - palm oils - soyabean oil - rapeseed oil - sustainability - sustainability indicators - renewable energy - greenhouse gases - land use - biobased economy - biofuels - biopolymers - olieleverende planten - plantaardige oliën - palmoliën - sojaolie - raapzaadolie - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsindicatoren - hernieuwbare energie - broeikasgassen - landgebruik - biobrandstoffen - biopolymeren
This study focusses on the production of vegetable oil based products. A limited number of aspacts of the sustainability of the full chain (from agriculture to product at the factory gate) was evaluated. Three different vegetable oils were taken into account: palm oil, soy oil and rapeseed oil. Also three different products made from vegetable oil were evaluated: biodiesel, polyol (a raw material for production of PU foams) and resin. In the present study, sustainability of these products was evaluated through the following parameters: Non-Renewable Energy Usage (NREU) (GJ per ton of product); Greenhouse Gas (GHG) emissions (ton CO2-equivalent per ton of product); Land use (ha/ton vegetable oil) and NREU and GHG emission avoided (GJ or ton CO2-equivalent per hectare of land).
Rassenonderzoek Camelina sativa (deder) : resultaten onderzoek 2010 en 2011
Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 506) - 40
brandstofgewassen - olieleverende planten - camelina sativa - rassenproeven - cultivars - rassen (planten) - akkerbouw - biobased economy - fuel crops - oil plants - variety trials - varieties - arable farming
In 2010 is op PPO locatie Vredepeel een rassenonderzoek uitgevoerd met vier rassen deder (zomer variëteiten). De rassen werden in vier herhalingen uitgezaaid. In het onderzoek zijn de rassen Ligena, Calena, Morgensonne en Blaine Creek onderzocht. In het project Energieboerderij wordt naast aandacht aan bestaande energiegewassen ook aandacht besteed aan alternatieve gewassen, die interessant kunnen zijn voor energieproductie en daarbij een positieve energiebalans combineren met een verminderde uitstoot aan broeikasgassen. Uit een strokenvergelijking uitgevoerd in 2009 op PPO locatie Vredepeel en studies in het buitenland blijkt, dat het gewas deder (Camelina Sativa) een interessant oliehoudend gewas is voor de productie van biobrandstoffen. De teelt van deder lijkt vooralsnog makkelijk uitvoerbaar. Zo lijkt weinig input aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk en is het oogstrisico kleiner.
Duurzaamheidsresultaten koolzaadtelers binnen project Energieboerderij
Voort, M.P.J. van der; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
Lelystad : PPO AGV - 19
koolzaad - olieleverende planten - teelt - cultuurmethoden - best practices - rendement - brandstofgewassen - energie - broeikasgassen - biobased economy - akkerbouw - rape - oil plants - cultivation - cultural methods - returns - fuel crops - energy - greenhouse gases - arable farming
Dit rapport gaat in op de resultaten van de keten voor koolzaad voor PPO (pure plantaardige olie). Voor koolzaad zijn er twee sporen gevolgd. Ten eerste het volgen van een groep ondernemers die gedurende het project koolzaad hebben geteeld. Ten tweede het doen van rassenonderzoek naar koolzaad. Beide sporen hebben teeltgegevens opgeleverd die met de meetlat Energieboerderij zijn doorgerekend op energie- en broeikasgasrendement. Het doel hiervan was het zoeken naar ‘Best Practices’ die de teelt van koolzaad voor PPO binnen de geldende milieutechnische criteria kan garanderen. De ‘best practices’ op basis van de ervaringen in dit project voor koolzaad zijn: streven naar een hoge opbrengst; rassenkeuze; vochtgehalte; efficiënte inzet van mechanisatie.
Blauw maanzaad / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
gewassen - medicinale planten - olieleverende planten - papaver somniferum - planten met oliehoudende zaden - akkerbouw - biobased economy - voedselgewassen - crops - medicinal plants - oil plants - oilseed plants - arable farming - food crops
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas blauwmaanzaad. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Crambe- Crambe abyssinica / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
crambe abyssinica - crambe - olieleverende planten - planten met oliehoudende zaden - chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy - gewassen - akkerbouw - oil plants - oilseed plants - biobased chemicals - crops - arable farming
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas crambe. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Witte Mosterd-Sinapsis alba / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
sinapis alba - specerijplanten - groenbemesters - planten met oliehoudende zaden - olieleverende planten - gewassen - akkerbouw - biobased economy - spice plants - green manures - oilseed plants - oil plants - crops - arable farming
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas Witte Mosterd. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Deder-Camelina Sativa / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
camelina sativa - olieleverende planten - planten met oliehoudende zaden - vezelgewassen - voedergewassen - eiwitbronnen - gewassen - akkerbouw - biobased economy - oil plants - oilseed plants - fibre plants - fodder crops - protein sources - crops - arable farming
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas deder. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Zonnebloem. Heliantus Annuus / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
zonnebloemen - helianthus annuus - olieleverende planten - planten met oliehoudende zaden - voedselgewassen - voedergewassen - eiwitbronnen - brandstofgewassen - gewassen - akkerbouw - biobased economy - sunflowers - oil plants - oilseed plants - food crops - fodder crops - protein sources - fuel crops - crops - arable farming
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas zonnebloem. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Soja- Glysine Max / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
glycine max - sojabonen - voedselgewassen - voedergrassen - olieleverende planten - eiwitbronnen - gewassen - akkerbouw - biobased economy - plantaardig eiwit - soyabeans - food crops - fodder grasses - oil plants - protein sources - crops - arable farming - plant protein
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas soja. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Olievlas- Lunum usitatissimum / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
vlas - linum usitatissimum - olieleverende planten - planten met oliehoudende zaden - vezelgewassen - biobased economy - gewassen - akkerbouw - flax - oil plants - oilseed plants - fibre plants - crops - arable farming
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas olievlas. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Oliehennep - Cannabis Sativa / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
hennep - cannabis sativa - olieleverende planten - planten met oliehoudende zaden - vezelgewassen - medicinale planten - voedergewassen - gewassen - akkerbouw - biobased economy - hemp - oil plants - oilseed plants - fibre plants - medicinal plants - fodder crops - crops - arable farming
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas Oliehennep. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Koolzaad - Brassica Napus / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
brassica napus - koolzaad - olieleverende planten - brandstofgewassen - planten met oliehoudende zaden - gewassen - akkerbouw - biobased economy - rape - oil plants - fuel crops - oilseed plants - crops - arable farming
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas Koolzaad. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Economic and environmental performance of oilseed cropping systems for biodiesel production : existing cultivation practices in the European Union
Conijn, J.G. ; Corre, W.J. ; Ruijter, F.J. de - \ 2011
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Report / Plant Research International 418) - 61
biobrandstoffen - biobased economy - broeikasgassen - emissie - olieleverende planten - teelt - akkerbouw - europese unie - biodiesel - energiegebruik - biofuels - greenhouse gases - emission - oil plants - cultivation - arable farming - european union - energy consumption
The Ecodiesel project aims at a drastic improvement of the GHG emission of current biodiesel production in the EU. If the biodiesel is produced from crops, the way the crop is cultivated at the farm is very important because calculations have shown that the emission from crop cultivation have a large effect on the total chein performance. This reports aims at a description of the baseline of oilcrop cultivation, i.e. the existing practices in the EU27 and the associated economic and environmental performance, notably energy use and GHG emission.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.