Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 107

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==omgevingspsychologie
Check title to add to marked list
Rivierenland leeft! Verbinden door samenwerking : Quickscan naar trends, kansen en opgaven met betrekking tot de leefbaarheid in Regio Rivierenland
Gies, T.J.A. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2777) - ISBN 9789463430791 - 41
levensomstandigheden - perceptie - omgevingspsychologie - milieu - rivierengebied - living conditions - perception - environmental psychology - environment
Leefbaarheid gaat over prettig wonen, werken en leven en is daarom is een belangrijk thema voor Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van tien gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerrijnen, Tiel, Zaltbommel en West Maas en Waal. In deze quickscan brengen we de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de leefbaarheid in beeld. We geven inzicht in de kansen en bedreigingen waarin naast de huidige situatie ook de verwachte ontwikkelingen en trends voor Regio Rivierenland geschetst worden. Daarmee concretiseren we de belangrijkste opgaven en uitdagingen voor de komende jaren in regio Rivierenland.
Resultaten van 10 jaar daarmoetikzijn voor de provincie Zuid-Holland
Goossen, C.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2781) - 27
landschap - perceptie - natuur - omgevingspsychologie - zuid-holland - landscape - perception - nature - environmental psychology
Op basis van 8.935 bezoekers van de websites www.daarmoetikzijn.nl en myplacetobe.eu uit de provincie Zuid-Holland is een analyse gemaakt naar de aantrekkelijkheid van het landschap. Het gemiddelde rapportcijfer van het landschap in Zuid-Holland is de afgelopen tien jaar een zes en de laatste jaren dalend. Vooral bebouwing draagt negatief bij aan het rapportcijfer, maar ook bedrijventerreinen, industriegebieden en geluid van auto’s, treinen, vliegverkeer en bossen. Heide-, zand- en duingebieden leveren daarentegen een positieve bijdrage aan het rapportcijfer, evenals hoogteverschillen. Deze zes, van de vijftien, gebruikte indicatoren verklaren voor 8 procent het rapportcijfer. Circa een derde van de bezoekers (32 procent) uit Zuid-Holland geeft een onvoldoende aan het landschap rond de eigen woonplaats. Ruimtelijk gezien krijgt echter het grootste deel van het landschap in Zuid-Holland een voldoende. Bos is het meest gewilde landschapstype. Twee derde van de bezoekers wil bezienswaardigheden hebben in het ideale landschap en geluidbelasting, horizonvervuiling en drukte door recreatieve fietsers worden als storend ervaren.
Groen voor gezondheid: wat hebben gezondheidsprofessionals nodig? : Achtergronddocument
Hermans, C.M.L. ; Lemmens, L. ; Postma, A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2665) - 49
natuur - openbaar groen - gezondheid - volksgezondheid - omgevingspsychologie - perceptie - welzijn - stress - lichamelijke activiteit - beweging - nature - public green areas - health - public health - environmental psychology - perception - well-being - physical activity - movement
Natuur werkt positief op gezondheid en welbevinden van mensen. De werkingsmechanismen achter deze positieve relatie zijn bekend: stress vermindert, lichamelijke activiteit neemt toe, de sociale cohesie in de buurt verbetert. Toch wordt natuur nauwelijks ingezet door professionals uit de eerste lijn of publieke gezondheid. Wat belemmert hen en wat zijn de oplossingen?
Groen en gebruik ADHD-medicatie door kinderen : de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de prevalentie van AD(H)D-medicatiegebruik bij 5- tot 12-jarigen
Vries, S. de; Verheij, R. ; Smeets, H. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra 2672) - 23
kinderen - gezondheid van kinderen - aandachtstekort hyperactiviteitstoornis - natuur - omgevingspsychologie - milieu - lichamelijke activiteit - welzijn - gezondheid - beweging - children - child health - attention deficit hyperactivity disorder - nature - environmental psychology - environment - physical activity - well-being - health - movement
In deze studie is gekeken naar de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en het gebruik van ADHD-medicatie door kinderen. De gegevens over het medicijngebruik zijn afkomstig uit de Achmea Health Database. Uit deze database zijn kinderen die in 2011 tussen de 5 en 12 jaar waren, geselecteerd, ongeacht of ze ADHD-medicatie gebruikten of niet. Hieraan zijn middels de 6-positie postcode van het woonadres gegevens over het groen in de woonomgeving (250 m en 500 m) gekoppeld alsmede enkele buurtkenmerken. Van de 274.698 kinderen in de database waren voor 248.270 kinderen alle gegevens beschikbaar. De uitval werd voornamelijk veroorzaakt door tussentijdse verhuizingen. Middels multilevel logistische regressieanalyse is de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en het al dan niet gebruiken van een ADHD-medicijn geanalyseerd.
Colourful green : immigrants’ and non-immigrants’ recreational use of greenspace and their perceptions of nature
Kloek, M.E. - \ 2015
University. Promotor(en): Matthijs Schouten; J.J. Boersema. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574113 - 194
natuur - recreatieactiviteiten - recreatie - omgevingspsychologie - perceptie - immigranten - nature - recreational activities - recreation - environmental psychology - perception - immigrants
Natuurorganisaties, waaronder Staatsbosbeheer, hebben sterke vermoedens dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Ook bij natuurorganisaties in andere westerse landen, zoals in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, leeft het idee dat allochtonen weinig in de natuur komen. Omdat recreatie in de natuur mogelijk het draagvlak voor natuurbeheer vergroot en een positief effect heeft op gezondheid, welzijn en sociale integratie, wordt ‘onder-participatie’ in recreatie in de natuur als zorgelijk gezien. Er zijn echter weinig harde cijfers over het natuurbezoek van allochtonen. Ook is weinig bekend over verschillen in recreatief gedrag tussen groepen allochtonen van diverse komaf. In dit proefschrift is onderzocht hoe allochtonen en autochtonen in Nederland recreëren in de groene ruimte en hoe ze denken over natuur
Weather in the City - How Design Shapes the Urban Climate
Lenzholzer, S. - \ 2015
Rotterdam : Nai 010 Uitgevers/Publishers - ISBN 9789462081987 - 216
microklimaat - steden - stedelijke planning - omgevingspsychologie - stadsomgeving - groene infrastructuur - vegetatie - microclimate - towns - urban planning - environmental psychology - urban environment - green infrastructure - vegetation
A beautifully designed square where you are almost blown over, an apartment in the city where the summer heat keeps you awake at night. We all know examples of urban and landcape architectural design that doesn’t sufficiently take the urban climate into account. With clear texts and insightful and inspirational illustrations, this book shows how clever urban design can make the city more comfortable. The way we experience the microclimate depends on physical and environmental psychological factors. Based on these factors, the way the basic processes of the urban climate work, and how these can be influenced through spatial planning and urban design are explained. 'Weather in the city. How Design Shapes the Urban Climate' is richly illustrated with photographs, illustrations and many examples from temperate climate regions all over the world.
Geleid door het landschap
Koedoot, M. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2014
Velp : Hogeschool Van Hall Larenstein, Lectoraaat Geïntegreerd Natuur en Landschapsbeheer - ISBN 9789082119510 - 64
landschap - omgevingspsychologie - landschapsarchitectuur - planning - landgebruik - ontwerp - vegetatie - nederland - landscape - environmental psychology - landscape architecture - land use - design - vegetation - netherlands
Op een toegankelijke manier worden de verschillende methoden van landschapsanalyse en landschapswaardering beschreven die in de Velpse Van Hall Larenstein opleidingen Bos- en Natuurbeheer, Land- en Watermanagement en Tuin- en Landschapsinrichting onderwezen worden. Het doel van het boekje is de breedte van de Velpse benaderingen te laten zien. Een VHL uitgave, bestemd voor iedereen die met landschap werkt, bijvoorbeeld in de tuin- en landschapsarchitectuur of de planvorming
How pride and guilt guide pro-environmental behaviour
Onwezen, M.C. - \ 2014
University. Promotor(en): Gerrit Antonides. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739070 - 230
economie - menselijk gedrag - consumentengedrag - milieu - keuzegedrag - gedragseconomie - economische psychologie - perceptie - consumptie - emoties - zelfbesef - omgevingspsychologie - economics - human behaviour - consumer behaviour - environment - choice behaviour - behavioural economics - economic psychology - perception - consumption - emotions - self perception - environmental psychology

The world is currently confronted with environmental problems such as water pollution, loss of biodiversity, and air pollution. A promising way to reduce environmental problems is to encourage consumers towards more sustainable consumption patterns. Pro-environmental consumer choices involve a tradeoff between environmental motives and more personally related motives such as healthiness, convenience, and price. In this dissertation we explore how feeling good about oneself influences pro-environmental decision making.

We focus on pride and guilt, which belong to the group of self-conscious emotions. Self-conscious emotions occur when individuals are aware of themselves and reflect on themselves in order to evaluate whether their behaviour is in accordance with their (personal and social) standards. In short, we explore the fundamental way in which pride and guilt guide pro-environmental behaviour via self-reflection. We propose that pride and guilt guide behaviour via a self-regulatory function, meaning that they provide feedback about how one is performing regarding one’s own standards and the perceived standards of others. The emotional feedback is used to guide oneself in accordance with these standards (i.e. self-regulation). Furthermore, we propose that the way one sees the self (who am I in relation to others), affects how individuals evaluate themselves, which in turn affects how pride and guilt are formed and guide behaviour.

This thesis has both theoretical implications, as we increase understanding in the function of self-conscious emotions, and practical implications, as understanding the functions of pride and guilt in consumer decision making can be used to develop interventions to promote pro-environmental behaviour among consumers. For a thorough discussion of these implications we refer to the General Discussion. Below we provide a short overview of the findings of the individual chapters.

Chapter 2 explores whether and how pride and guilt affect pro-environmental behaviour. Previous studies do not provide clear evidence regarding the effects of pride and guilt on subsequent pro-environmental behaviour. Acting or not acting in a pro-environmental way might induce feelings of pride and guilt respectively, which does not necessarily mean that these emotions guide future pro-environmental choices. Three studies show that pride, and to a lesser extent guilt, guide future pro-environmental choices. Chapter 2 additionally explores how pride and guilt affect pro-environmental behaviour. We propose that pride and guilt influence pro-environmental behaviour by providing information about whether the intended behaviour is in line with one’s standards, and not out of a basic tendency to feel good. Two studies show indeed that only related (endogenous) and not unrelated (exogenous) emotions affect pro-environmental behaviour. These findings imply that pride and guilt affect pro-environmental behaviour via a feedback-function and not via a basic mechanism to feel good.

Chapter 3explores howpride and guilt affect pro-environmental behaviour via a feedback-function. Up until now it was not clear how these emotions guide behaviour. The function of pride and guilt is explored in two vested theories: the Norm Activation model (NAM) and the Theory of Planned Behaviour (TPB). Several researchers who use the NAM propose that anticipated pride and guilt are associated with personal norms. However, these researchers have specified the nature of this association in different ways (including direct effects, mediating effects, or moderating effects), and have rarely tested these proposed associations empirically. This chapter shows how the function of pride and guilt within the NAM can be specified. The results support a self-regulatory function of pride and guilt which shows that they mediate the effects of personal norms on pro-environmental behaviour. Anticipated pride and guilt thus guide individuals to behave themselves in accordance with existing standards regarding the environment (i.e. self-regulatory function). Moreover, we integrated the NAM with the TPB and show that the self-regulatory functions of pride and guilt remain present in an integrated NAM-TPB model (Bamberg et al., 2007). Pride and guilt mediate the effects of personal norms, attitudes, and injunctive social norms on intentions. Pride and guilt therefore seem to regulate individual behaviour regarding the environment so as to allow a person to be in accordance with one’s personal and social standards towards the environment.

Chapter 4initially explores whether the self-regulatory functions of pride and guilt differ across personally oriented versus pro-socially oriented contexts. Previous studies that explore the self-regulatory function of self-conscious emotions within the TPB show mixed findings regarding the mediating effects of these emotions. This chapter distinguishes between injunctive and descriptive social norms and includes multiple contexts to explore whether this accounts for the mixed findings. Three survey studies show that anticipated pride and guilt regulate behavioural intentions to make them in accordance with attitudes and injunctive and descriptive social norms. Additionally, we show that the self-regulatory function of pride and guilt differs across contexts, which may account for the mixed findings of previous studies. We show preliminary evidence that anticipated self-conscious emotions have a larger mediating effect in altruistic (i.e. organic and fair trade consumption) rather than personally oriented (i.e. healthy consumption) contexts.

InChapter 5 we explore whether the self-regulatory function of pride and guilt differs across collectivistic and individualistic countries. Based on previous studies (e.g., Mesquita, 2001), we suggest that the function of emotions might differ due to cultural differences in the construal of the self. We propose that the way one sees the self in relation to others (i.e. self-construal) affects the self-regulatory function of anticipated pride and guilt. Individualistic countries are overrepresented by individuals with a private self (i.e. independent self) meaning that the self encompasses unique individuals with their own personal goals. Collectivistic countries are overrepresented by individuals with a social self (i.e. interdependent self) meaning that the self encompasses family, friends, and important others, and a striving to reach group-based goals. We conducted a survey across eight collectivistic and individualistic countries. As expected the results show that there are no differences across countries in the self-regulatory function of anticipated pride and guilt withinindividualistic and withincollectivistic cultures, but that there are differences betweencollectivistic and individualistic cultures. Individuals from collectivistic countries use more social standards and less personal standards to anticipate pride and guilt. These findings provide a first indication that the function of emotions is more socially driven for individuals from collectivistic rather than individualistic cultures. These findings imply that cultural differences in the function of emotions are associated with cultural differences in self-construal (i.e. independent and interdependent self).

Chapter 6explores whether the function of pride and guilt might also vary within individuals due to activating different construals of the self. Previous studies show that contextual cues can activate private versus social selves within an individual. We show that social media can also act as a contextual cue that activates the social self. Moreover, three experiments show that activating the social self increases the effects of guilt on pro-environmental intentions, whereas activating the private self increases the effects of pride on pro-environmental intentions. This finding implies that activating different construals of the self can increase the effects of emotions on intentions. Furthermore, we show that these effects occur because the activation of private versus social selves results in different self-evaluations. Activating the social self makes individuals more sensitive to social norms in self-evaluations that evoke emotions, whereas activating the private self makes individuals more sensitive to attitudes in self-evaluations that evoke emotions. The findings of this chapter imply that guilt is more social in nature than pride.

Conclusion. The current thesis shows that pride and guilt guide pro-environmental consumer behaviour via a self-regulatory function. Pride and guilt occur after a self-reflection on personal and social standards related to the environment, and in turn they guide pro-environmental behaviour. This function differs when different employments of the self are activated or cultivated. Thus how one sees oneself through one’s own eyes and through the eyes of others affects the emotions that one experiences, and how these emotions affect subsequent pro-environmental intentions.

Encouraging Sustainable Behavior: Psychology and the Environment
Trijp, H.C.M. van - \ 2014
New York and London : Psychology Press. Taylor & Francis Group (Environmental Psychology ) - ISBN 9781848726499 - 261
duurzaamheid (sustainability) - omgevingspsychologie - psychologie - milieu - gedragswetenschappen - duurzame ontwikkeling - consumentengedrag - sustainability - environmental psychology - psychology - environment - behavioural sciences - sustainable development - consumer behaviour
Het verhaal van de plek : placemaking en storytelling
Timmermans, W. ; Goorbergh, F. van den; Slijkhuis, J. ; Cilliers, J. - \ 2013
Velp : Hogeschool van Hall Larenstein (Planning by surprise ) - 52
ruimtelijke ordening - stedelijke gebieden - groene zones - landschapsarchitectuur - volksgezondheid - groenbeheer - parken - omgevingspsychologie - publieke participatie - openbaar groen - physical planning - urban areas - green belts - landscape architecture - public health - management of urban green areas - parks - environmental psychology - public participation - public green areas
Het besef groeit dat het stedelijk groen meer is dan ecologie en biodiversiteit. Dat besef is in het hedendaagse groenbeheer nog geen gewoon-goed. Daarom willen we vanuit de praktijk van Hogeschool Van Hall Larenstein in dit boek proberen aan te geven wat er in het groenbeheer mogelijk is met strategische inzet van groen in de stad, en welke competenties groenbeheerders hiervoor nodig hebben.
The story behind the place : placemaking and storytelling
Timmermans, W. ; Goorbergh, F. van den; Slijkhuis, J. ; Cilliers, J. - \ 2013
Velp : Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (Planning by surprise ) - 52
ruimtelijke ordening - stedelijke gebieden - groene zones - landschapsarchitectuur - volksgezondheid - groenbeheer - parken - omgevingspsychologie - publieke participatie - physical planning - urban areas - green belts - landscape architecture - public health - management of urban green areas - parks - environmental psychology - public participation
Het weer in de stad : hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt
Lenzholzer, S. - \ 2013
Rotterdam : Nai 010 Uitgevers/Publishers - ISBN 9789462080959 - 224
microklimaat - steden - stedelijke planning - omgevingspsychologie - stadsomgeving - groene infrastructuur - vegetatie - microclimate - towns - urban planning - environmental psychology - urban environment - green infrastructure - vegetation
Een prachtig aangelegd plein waar je wegwaait, een moderne stadswoning waarin je ’s zomers door de hitte niet kan slapen. Iedereen kent voorbeelden van stedelijke architectuur waarvan het ontwerp onvoldoende rekening houdt met het stadsklimaat. In deze publicatie wordt op begrijpelijke en beeldende wijze uiteengezet hoe uitgekiend stadsontwerp het comfort in de stad kan verhogen. De manier waarop wij het stadsklimaat beleven, is afhankelijk van fysieke en omgevingspsychologische factoren. Aan de hand van deze factoren wordt in dit boek uitgelegd hoe de basisprocessen van het stadsklimaat werken en hoe deze met ruimtelijke ordening en stadsontwerp kunnen worden beïnvloed. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, principetekeningen en praktijkvoorbeelden. Het is een naslagwerk én inspiratieboek voor iedereen die werkt aan een leefbare stad: opdrachtgevers, beleidsmakers, professionals en studenten in stedenbouw, landschapsarchitectuur en planologie.
WoesteLand : vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren
Langers, F. ; Berg, A.E. van den; Luttik, J. ; Cate, B. ten - \ 2012
Wageningen UR, Wetenschapswinkel
natuur- en milieueducatie - jeugdprogramma's - omgevingspsychologie - particuliere organisaties - perceptie - kennisoverdracht - nature and environmental education - youth programmes - environmental psychology - private organizations - perception - knowledge transfer
WoesteLand is de landelijke jongerenwerkgroep van het IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. De werkgroep organiseert al vijftig jaar activiteiten in de natuur voor en door jongeren van 12 tot 30 jaar. Tijdens de kampen wordt vrijwilligerswerk in de natuur gedaan. Het enthousiasme van de deelnemers weerlegt de stelling dat jongeren van 12 tot 30 jaar in het algemeen geen belangstelling hebben voor natuur.
WoesteLand : effecten en motieven bij vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren
Langers, F. ; Berg, A.E. van den; Luttik, J. ; Cate, B. ten - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 286) - 78
natuurbescherming - jeugdprogramma's - vrijwilligerssector - attitudes - natuur - particuliere organisaties - jeugd - kennisoverdracht - natuur- en milieueducatie - perceptie - omgevingspsychologie - nature conservation - youth programmes - voluntary sector - nature - private organizations - youth - knowledge transfer - nature and environmental education - perception - environmental psychology
WoesteLand is de landelijke jongerenwerkgroep van het IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. De werkgroep organiseert al vijftig jaar activiteiten in de natuur voor en door jongeren van 12 tot 30 jaar. Tijdens de kampen wordt vrijwilligerswerk in de natuur gedaan. Het enthousiasme van de deelnemers weerlegt de stelling dat jongeren van 12 tot 30 jaar in het algemeen geen belangstelling hebben voor natuur. WoesteLand biedt naast de natuurervaring ook een sociale ervaring, en die combinatie werkt goed bij deze doelgroep. WoesteLanders hebben en houden hart voor de natuur. Dit uit zich in opleidings- en beroepskeuze, in levensstijl en in de opvoeding die zij hun kinderen geven. Daarmee werkt het door naar de volgende generaties. Een relatief groot deel van hen wordt lid van een natuurorganisatie.
Ondernemen in Montferland
Stobbelaar, D.J. - \ 2012
In: Welkom in de natuur / Koedoet, M., van Rooijen, H., Velp : Van Hall Larenstein - ISBN 9789081742641 - p. 20 - 23.
omgevingspsychologie - openluchtrecreatie - natuur - gemeenschappen - kinderen - gezondheid - natuur- en milieueducatie - landschapsbeleving - environmental psychology - outdoor recreation - nature - communities - children - health - nature and environmental education - landscape experience
Speelnatuur wordt op steeds meer plekken in Nederland aangelegd: in woonwijken, natuurgebieden, bij kinderdagverblijven en op schoolpleinen. De manier waarop deze plekken tot stand komen, verschilt sterk per locatie. De opmars van speelnatuur lijkt voorlopig niet tot een einde te komen. Veel schoolpleinen zijn helemaal betegeld, dus er kan veel meer speelnatuur worden ontwikkeld. Ook de kwaliteit van bestaande speelnatuur kan beter. Vooral het beheer is een aandachtspunt.
Environmental Psychology: An Introduction
Steg, L. ; Berg, A.E. van den; Groot, J.I.M. de - \ 2012
UK : Wiley-Blackwell (BPS textbooks in psychology ) - ISBN 9780470976388 - 406
omgevingspsychologie - gezondheid - welzijn - landschapsbeleving - wild - natuur - perceptie - gedrag - milieubeheer - stedelijke gebieden - studieboeken - environmental psychology - health - well-being - landscape experience - wildlife - nature - perception - behaviour - environmental management - urban areas - textbooks
Environmental Psychology: An Introduction offers a research-based introduction to the psychological relationship between humans and their built and natural environments and discusses how sustainable environments can be created to the benefit of both people and nature •Explores the environment's effects on human wellbeing and behaviour, factors influencing environmental behaviour and ways of encouraging pro-environmental action •Provides a state-of-the-art overview of recent developments in environmental psychology, with an emphasis on sustainability as a unifying principle for theory, research and interventions •While focusing primarily on Europe and North America, also discusses environmental psychology in non-Western and developing countries •Responds to a growing interest in the contribution of environmental psychologists to understanding and solving environmental problems and promoting the effects of environmental conditions on health and wellbeing
Druktebeleving in groengebieden : bepaling, gevolgen en mogelijke mitigrerende maatregelen
Vries, S. de; Boer, T.A. de; Goossen, C.M. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2312) - 51
openluchtrecreatie - recreatieactiviteiten - natuurgebieden - bossen - parken - crowding - perceptie - omgevingspsychologie - outdoor recreation - recreational activities - natural areas - forests - parks - perception - environmental psychology
Er is experimenteel onderzoek uitgevoerd hoe de druktebeleving afhankelijk is van de feitelijke bezoekdruk en welke andere factoren daarbij een rol spelen. Naast de feitelijke bezoekdruk zijn het recreatiemotief en het type gebied systematisch gevarieerd. Situaties werden voorgelegd via filmpjes, die door leden van een internetpanel zijn beoordeeld. Naast op de druktebeleving, zijn de filmpjes beoordeeld op de aantrekkelijkheid van de setting voor een wandeling in het groen. Verder zijn vragen gesteld over de druktebeleving in het groen in de eigen omgeving. Tot slot zijn mogelijke beheersmaatregelen om de overlast te beperken geïnventariseerd.
Op weg naar een strategische Kennisagenda Maatschappelijke Potenties van Groen
Veeneklaas, F.R. ; Salverda, I.E. ; Dam, R.I. van - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2309) - 120
natuur - landschap - participatie - sociale participatie - gezondheid - jeugd - openbaar groen - omgevingspsychologie - nature - landscape - participation - social participation - health - youth - public green areas - environmental psychology
Dit rapport levert een bijdrage aan het invullen van de faciliterende rol die het ministerie van EL&I wil spelen bij de kennisverwerving en -verspreiding op het terrein Mens & Groen/Natuur. Het voorziet de te maken keuzen van argumenten op basis van een inventarisatie van eerder onderzoek, bijeengebracht in een State of the Art (Alterra-rapport 2198, 2011) en een analyse van zowel het ‘inhoud-spoor’ als het ‘proces-spoor’. Het rapport geeft ook criteria voor prioritering van de kennisvragen, bezien van de verschillende overheidsverantwoordelijkheden.
Plaats, Filosofische beschouwingen over verbondenheid met natuur en landschap
Born, R.J.G. van den; Drenthen, M. ; Lemmens, P.C. ; Slobbe, T. - \ 2011
Zeist : KNNV - ISBN 9789050113939 - 212
natuur - landschap - omgevingspsychologie - perceptie - filosofie - nature - landscape - environmental psychology - perception - philosophy
Dit boek beschrijft op persoonlijke wijze hoe mensen de verbondenheid met plaatsen ervaren. In een verzameling essays, columns en literaire fragmenten geven uiteenlopende auteurs hun kijk op het begrip plaats in relatie tot de natuur. Sommigen blikken terug op bijzondere plaatsen uit hun jeugd of betogen dat fietsen de ultieme manier is van natuurbeleving. Anderen gaan in op het gevoel van thuishoren en hoe bijvoorbeeld de aanwezigheid van specifieke planten daaraan bijdraagt. In duidelijke taal wordt beschreven hoe die verbondenheid tot stand komt. Plaats laat ook zien dat veel mensen die plekjes uit hun jeugd en de verbondenheid met de natuur missen.
Forests, trees and human health
Nilsson, K. ; Sangster, M. ; Gallis, C. ; Hartig, T. ; Vries, S. de; Seeland, K. ; Schipperijn, J. - \ 2011
New York, Dordrecht, Heidelberg, London : Springer Science + Business Media - ISBN 9789048198054 - 427
bossen - gezondheid - omgevingspsychologie - welzijn - bomen - bosbouw in steden - forests - health - environmental psychology - well-being - trees - urban forestry
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.