Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==ondersteuningssystemen
Check title to add to marked list
Design of an electronic performance support system for food chemistry laboratory classes
Kolk, J. van der - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Harry Gruppen, co-promotor(en): Gerrit Beldman; Rob Hartog. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735058 - 130
voedselchemie - onderwijsondersteuning - ondersteuningssystemen - laboratoria - laboratoriumproeven - computerondersteund onderwijs - food chemistry - education support - support systems - laboratories - laboratory tests - computer assisted instruction

The design oriented research described in this thesis aims at designing an realizing an electronic performance support system for food chemistry laboratory classes (labEPSS). Four design goals related to food chemistry laboratory classes were identified. Firstly, labEPSS should avoid extraneous cognitive load caused by the instructional format of the laboratory classes. Secondly, labEPSS should let students prepare for their laboratory experiments. Thirdly, labEPSS should support the communication in the laboratory class between students and between students and supervisors. Fourthly, labEPSS should give students the freedom to plan their experiments, without supervisors losing control and without risking overbooking of equipment. To address these goals, a couple of tools were designed, realized and subsequently used and evaluated in two model food chemistry laboratory classes:

A web-based laboratory manual, aiming to provide students with just-in-time procedural information (e.g. how an apparatus looks like, where chemicals can be found). A web-based experiment design tool, aiming to let students design their research strategy as a workflow beforehand and support students while carrying out this strategy in the laboratory. A ‘web-app’ for students’ smartphones providing the same functionalities as the digital laboratory manual. A web-based equipment booking system, which is part of the web-based experiment design tool.

Based on the evaluations it can be concluded that students and supervisors appreciated the tools and that these tools are capable of reaching the design goals. Finally, an overall design of labEPSS is proposed, in which the tools offer an integrated experience. Because labEPSS is highly configurable, it can be used in many different laboratory classes throughout curricula.

NemaDecide als voorbeeld van een goed businessmodel
Molendijk, L.P.G. - \ 2010
Syscope Magazine 2010 (2010)27. - p. 6 - 7.
aardappelen - teelt - nematoda - ondersteuningssystemen - besluitvorming - nematodenbestrijding - beslissingsondersteunende systemen - potatoes - cultivation - support systems - decision making - nematode control - decision support systems
NemaDecide is een beslissingsondersteunend systeem in de aardappelteelt. Met dit beslissingsondersteunende systeem kunnen adviseurs eindelijk een eenduidig advies geven aan aardappeltelers die last hebben van aaltjes in de bodem. Bovendien dient het project als voorbeeld van goede samenwerking tussen onderzoekers en adviseurs.
Hoort, zegt het voort ... : toppers en floppers in de communicatie bij netwerken in de veehouderij
Booij, A. ; Teenstra, E.D. ; Lorm, A. de; Zaalmink, B.W. ; Vrolijk, M. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR - 40
duurzaamheid (sustainability) - veehouderij - communicatievaardigheden - ondersteuningssystemen - informatieverspreiding - samenwerking - discussiegroepen - netwerken - sustainability - livestock farming - communication skills - support systems - diffusion of information - cooperation - discussion groups - networks
‘Hoort, zegt het voort…..’ is een verzameling van toppers en floppers in de communicatie bij Netwerken in de Veehouderij. Het is een publicatie van Wageningen UR en het onderzoeksprogramma Netwerken in de Veehouderij. Dit programma wordt gefi nancierd door het Ministerie van LNV en heeft tussen 2004 en 2008 ruim 120 netwerken van veehouders en anderen ondersteund om te komen tot een duurzame veehouderij
Stelling: inspanningen niet richten op pioniers maar vroege volgers
Noorduyn, L. - \ 2006
Syscope Magazine (2006)12. - p. 5 - 6.
innovatie adoptie - ondersteuningssystemen - ondernemerschap - landbouwontwikkeling - innovation adoption - support systems - entrepreneurship - agricultural development
Zeven spelers in het veld reageren op de Stelling: inspanningen niet richten op pioniers maar vroege volgers. 'Bij de pioniers heb je het risico van afbreuk, maar bij een doorbraak is het kassa. Als je echte vernieuwing wilt moet je dus inzetten op de pioniers.' 'Natuurlijk zijn pioniers belangrijk, maar het gevaar is groot dat wat zij doen vrij geïsoleerde acties blijven van enkele mensen.'
Ondersteunen van innovatie in de brede praktijk
Sukkel, W. ; Paassen, R.A.F. van; Roestel, A.J.J. van; Alebeek, F.A.N. van - \ 2005
Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 26 - 29.
ondernemerschap - innovaties - verspreiding van onderzoek - ondersteuningssystemen - kennisoverdracht - netwerken - geïntegreerde bedrijfssystemen - entrepreneurship - innovations - diffusion of research - support systems - knowledge transfer - networks - integrated farming systems
Praktijknetwerken ondersteunen het doorvoeren van innovaties in de praktijk. In deze samenwerkingsprojecten van ondernemers, Wageningen UR en adviesorganisaties wordt de beschikbare kennis uit onderzoek en advies gekoppeld aan de innovatieve kracht van ondernemers. Zo doen ondernemers ervaring op met het toepassen van nieuwe kennis en innovaties. In samenwerking met de zakelijke partners en andere belanghebbenden wordt deze kennis en innovaties vervolgens verder in de brede praktijk verspreid
Faciliteren van innovatie
Buurma, J.S. ; Buck, A.J. de; Visser, A.J. ; Migchels, G. - \ 2005
Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 24 - 25.
ondersteuningssystemen - innovaties - landbouwontwikkeling - kennismanagement - geïntegreerde bedrijfssystemen - support systems - innovations - agricultural development - knowledge management - integrated farming systems
Veel innovaties vergen bedrijfsoverstijgende veranderingen of zijn enkel realiseerbaar wanneer meerdere bedrijven en/of belanghebbenden dit samen oppakken. In de Systeeminnovatieprogramma’s worden met gebiedsgerichte workshops en socio-technische netwerken de benodigde innovaties gefaciliteerd.
Pioniers: inspiratie voor innovatie
Wierda, C. ; Buurma, J.S. - \ 2005
Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 23 - 23.
innovaties - agrarische bedrijfsvoering - nevenactiviteiten - ondersteuningssystemen - geïntegreerde bedrijfssystemen - kennismanagement - multifunctionele landbouw - innovations - farm management - ancillary enterprises - support systems - integrated farming systems - knowledge management - multifunctional agriculture
In de praktijk wordt hard gewerkt aan innovaties die bijdragen aan de verduurzaming en verbreding van de land- en tuinbouw. De Systeeminnovatieprogramma’s gaan de succesvolle innovatievoorbeelden in 2005 in kaart brengen. Vanuit de analyse van de succes- en faalfactoren kan dan gericht gewerkt worden aan het opschalen van de innovaties en het wegnemen van eventuele belemmeringen. In het kennisnetwerk multifunctionele landbouw worden al ervaringen van een groot aantal pioniers met vormen van multifunctionele landbouw ontsloten
Klikt het: een link leggen door elektronisch kennis te halen en te brengen? Een inventarisatie naar de behoefte aan een digitaal kennisportaal voor gebiedsgericht beleid
Kersten, P.H. ; Kranendonk, R.P. ; Pleijte, M. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1287) - 109
grondbeheer - landgebruiksplanning - kennis - beleid - ondersteuningssystemen - internet - haalbaarheidsstudies - besluitvorming - kennismanagement - land management - land use planning - decision making - knowledge - policy - support systems - feasibility studies - knowledge management
Dit rapport gaat de wensen en behoeften aan een digitaal kennisportaal voor gebiedsgericht beleid na. Aanleiding is een onderzoeksrapport van het voormalige EC-LNV waarin werd geconstateerd dat de bestaande site voor gebiedsgericht beleid niet voldeed en kennis tussen gebiedsactoren en kennisinstellingen beter moest worden ontsloten. Aansluitend bij de decentralisatie wil het Rijk provincies zo goed mogelijk faciliteren. Op basis van een informatie- en draagvlakanalyse komen de onderzoekers tot de conclusie dat digitale kennisvergaring via een website voor gebiedsgericht beleid nauwelijks deel uitmaakt van de werkroutines van veel gebiedsactoren. Gebiedsactoren lijken nu nog niet ontvankelijk voor een digitaal kennisportaal die verder gaat dan toe- en voorlichting van Rijksbeleid. Onder het motto ‘als je het doet, doe het dan goed’ biedt het rapport inzicht hoe een digitaal kennisportaal wel activiteiten van gebiedsactoren kan ondersteunen
Aanpassing en uitbreiding kwaliteitssysteem Kwaliteitszorg Boerderijzuivelproducten (KB)
Roest, J. van der - \ 2003
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2004.001) - 34 p.
kwaliteitscontroles - voedselbezorgingssystemen - ondersteuningssystemen - biologische voedingsmiddelen - agro-industriële ketens - quality controls - food delivery systems - support systems - organic foods - agro-industrial chains
Kompas: Koers op Morgen, Platteland en Agro-sector
Oostindië, H.A. ; Heselmans, M. ; Ven, G.W.J. van de - \ 2002
Wageningen : Wageningen Universiteit - 32
plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - ondernemerschap - ondersteuningssystemen - agrarisch onderwijs - gevalsanalyse - nederland - rural development - rural planning - entrepreneurship - support systems - agricultural education - case studies - netherlands
Group Support Systemen voor participatieve planvorming; eindrapport van een verkenning voor KAP-GSS
Ypma, M.E. - \ 2001
Den Haag : LEI - ISBN 9789052426440 - 41
ondersteuningssystemen - groepen - innovatie adoptie - besluitvorming - support systems - groups - innovation adoption - decision making
De integratie van Group Support Systems binnen organisaties : voorspellers van de gedragsintentie tot GSS-adoptie
Eiff, F.A. - \ 2000
Den Haag : LEI - ISBN 9789052426013 - 46
ondersteuningssystemen - groepen - innovatie adoptie - besluitvorming - support systems - groups - innovation adoption - decision making
LEDESS - Nederland : modelconcept, databestanden en kennistabellen voor standplaats- en vegetatiemodules voor een landschapsecologisch beslissingsondersteunend systeem voor nationale verkenningen
Buit, A.M.C.F. ; Farjon, J.M.J. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 564) - 99
landschapsecologie - besluitvorming - ondersteuningssystemen - nederland - vegetatietypen - landscape ecology - decision making - support systems - netherlands - vegetation types
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.