Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==ontwikkelingsstadia
Check title to add to marked list
Juffer juwelen: Sieraden gemaakt door kokerjuffers
Dekkers, T.B.M. ; Oosten-Siedlecka, A.M. van - \ 2014
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 3 (2014). - ISSN 0169-6300 - p. 169 - 171.
aquatische ecologie - trichoptera - ontwikkelingsstadia - kunst - natuur- en milieueducatie - innovaties - aquatic ecology - developmental stages - arts - nature and environmental education - innovations
Insecten en andere ongewervelden (in aquatische ecosystemen) bouwen vaak indrukwekkende constructies. De natuurlijke herkomst van die materialen zorgt voor camouflage die bescherming biedt tegen predatie. In Frankrijk zijn kokerjuffers gebruikt door een kunstenaar, voor het maken van sieraden. Maar ook wetenschappers van Alterra laten zich door hun kennis leiden.. Met als doel: het onder de aandacht brengen van waterinsecten bij volwassenen. Via aan de natuur ontleende "bouwwerken".
Effect van verschillende energie/eiwit verhoudingen in het voer tijdens de opfok- en legperiode op lichaamssamenstelling, productie, bevedering, gedrag en nakomelingen van vleeskuikenouderdieren = Effect of different energy/protein ratios of the diet during rearing and laying on body composition, performance, feather cover, behaviour, and offspring of broilers breeders
Emous, R.A. van; Krimpen, M.M. van; Kwakkel, R.P. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 754) - 66
pluimveehouderij - vleeskuikenouderdieren - pluimveevoeding - voersamenstelling - energiegehalte - ontwikkelingsstadia - poultry farming - broiler breeders - poultry feeding - feed formulation - energy content - developmental stages
In this study the effect of different energy/protein ratios of the diet during the different phases of Ross 308 broiler breeders was investigated. Applying an increased energy/protein ratio during the rearing phase results in positive effects on body composition, behavior, reproduction and profit. The standard energy/protein ratio during the 1st phase shows the best results, while a higher ratio during the 2nd phase shows the best incubation results and profit.
Energiezuinige gefaseerde belichting in lelie
Slootweg, G. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 22
lelies - cultuurmethoden - bloementeelt - belichting - lichtsterkte - led lampen - ontwikkelingsstadia - cultivars - modellen - effecten - landbouwkundig onderzoek - lilies - cultural methods - floriculture - illumination - light intensity - led lamps - developmental stages - models - effects - agricultural research
In de bloementeelt van lelies wordt in de wintermaanden belicht voor een goede kwaliteit. De lichtbehoefte van de planten is waarschijnlijk niet de hele trekduur gelijk. In de praktijk wordt aan het einde van de teelt vaak al minder licht gegeven. Fase-afhankelijke belichting zou energie kunnen besparen. In dit onderzoek is de teelt van lelies in 4 fasen opgedeeld. De eerste fase vond steeds plaats in een klimaatcel bij 9°C en duurde bij beide onderzochte cultivars twee weken. In de tweede fase stond een deel van de planten in een klimaatcel met LED verlichting, in een combinatie van 50% rood en 50% blauw licht. De andere planten stonden in de kas bij 3000 of 6000 lux SON/T licht. In de derde fase stonden alle planten in de kas bij 6000 of 9000 lux en in de 4e en laatste fase kregen de planten 3000 of 6000 lux SON/T. In totaal leverde dit 12 combinaties op. Het onderzoek is uitgevoerd met twee cultivars: de Oriëntal Santander en de LA Yellow Diamond. De bollen zijn in november geplant. De geoogste takken zijn beoordeeld op kwaliteit en houdbaarheid.
Effect van watergiftmethode en cultivar op biologische tripsbestrijding in alstroemeria
Staaij, M. van der; Grosman, A.H. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1256) - 34
alstroemeria - rassen (planten) - cultivars - watervoorziening - irrigatie - methodologie - thrips - ontwikkelingsstadia - poppen - insectenplagen - varieties - water supply - irrigation - methodology - developmental stages - pupae - insect pests
Het effect van watergift en cultivar op het verpoppingsgedrag van trips werd onderzocht op praktijkbedrijven en in een kasproef bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Daarnaast werd het effect van aaltjes, een bodemroofmijt en een insectenpathogene schimmel na een grondbehandeling op trips nagegaan. Op geen van de vier praktijkbedrijven werden poppen op het gewas aangetroffen. Ook in de kasproef werd vastgesteld dat trips niet op het gewas verpopt, maar in de grond. De methode van watergeven heeft invloed op de ontwikkeling van een tripspopulatie. In de vakken waarin water werd gegeven via de regenleiding was het aantal tripsen op vangplaten duidelijk minder dan op vangplaten in vakken waarin water werd gegeven via druppelaars.
Trosontwikkeling bij tomaat
Groot, S.P.C. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International, Wageningen University and Research centre - 22
solanum lycopersicum - tomaten - plantenontwikkeling - ontwikkelingsstadia - tijdstip van koppen - klimaatfactoren - kassen - meting - effecten - tomatoes - plant development - developmental stages - heading date - climatic factors - greenhouses - measurement - effects
In opdracht van het Productschap Tuinbouw hebben onderzoekers van Plant Research International (onderdeel van Wageningen UR) een methode ontwikkeld om de trosaanleg bij jonge tomatenplanten eenduidig te meten. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de plantenkwekers die behoefte hebben aan zo’n methode om de effecten van het kasklimaat op de trosvorming te kwantificeren. Bij de methode worden de planten van het toppen tot een paar weken daarna, onder de stereomicroscoop bekeken. Het aantal ontwikkelende bladeren en het stadium van de trosontwikkeling wordt genoteerd. Voor dat laatste zijn zes stadia van de bloemontwikkeling gedefinieerd. Met behulp van deze methode kunnen de plantenkwekers nauwkeurig bepalen wanneer in de groeipunt de omslag van vegetatieve naar generatieve groei plaats vindt. Juist in de dagen daarvoor zal de jonge plant gevoelig zijn voor omgevingsfactoren die de omslag beïnvloeden. Dit geeft de plantenkwekers de mogelijkheid om gericht experimenten uit te voeren om de plantontwikkeling zoveel als mogelijk te sturen in de richting van de wens van hun klanten, de tomatentelers. Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat inductie van de trosontwikkeling eerder plaats vindt dan in het algemeen gedacht en dat er duidelijke effecten zijn van het klimaat.
Inventarisatie stadiumonderzoek Cymbidium: Consultancy-onderzoek
Kromwijk, J.A.M. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1111) - 26
cymbidium - knoppen - ontwikkelingsstadia - bloei-inductie - teelt onder bescherming - sierplanten - bloementeelt - nederland - buds - developmental stages - flower induction - protected cultivation - ornamental plants - floriculture - netherlands
Abstract UK Information is collected about the development of axillary buds of Cymbidium and at different times growing points of some axillary buds were studied microscopically. An undifferentiated growing point is flat and the leaves are opposite. At this stage it is not possible to see whether it will develop into a new shoot or into a flower stalk. In a reproductive bud the meristematic tissue becomes elongated and bracts with flowers are formed around the growing point at an angle of 144 degrees. In axillary buds smaller than 3.5 cm in April, May and November 2009 and February, March, April and May 2010 only undifferentiated growing points were found. In one axillary bud of approximately 4 cm long the development of a flower stalk was clearly visible. As axillary buds are 4 cm long, growers can almost see whether it will be a generative or vegetative bud without preparation.
GLASSIM (semi-)gesloten kasteelten : simulatietool voor het HBO
Bakker, M.J. - \ 2011
teelt onder bescherming - glastuinbouw - simulatiemodellen - ontwikkelingsstadia - kasgewassen - hogere agrarische scholen - protected cultivation - greenhouse horticulture - simulation models - developmental stages - greenhouse crops - agricultural colleges
Over het algemeen vinden studenten het lastig om inzicht te krijgen in de interactie tussen gewasgroei en verschillende combinaties van klimaatomstandigheden in de kas. Een simulatietool kan daarbij verhelderend werken.
Geboorte eikenprocessierups in voorjaar 2009
Vliet, A.J.H. van - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR
thaumetopoea processionea - insectenplagen - ontwikkelingsstadia - video-opnames - insect pests - developmental stages - video recordings
Korte video opname van de geboorte van eikenprocessierupsen, die daarna direct "in processie" gaan
Keizersnee eikenprocessierups oktober 2009
Vliet, A.J.H. van - \ 2009
Wapserveen : Biocontrole
thaumetopoea processionea - ontwikkelingsstadia - levensvatbaarheid - insectenplagen - rupsen - developmental stages - viability - insect pests - caterpillars
Om te bepalen hoe ver de eikenprocessierupsjes in recent gevonden eipakketjes ontwikkeld zijn is op 3 oktober 2009 een 'keizersnede' uitgevoerd. Het blijkt dat de rupsen al volledig levensvatbaar zijn. Dit kan betekenen dat in warme jaren een tweede generatie van de eikenprocessierupsen mogelijk is. Meer informatie over de ontwikkeling van de eikenprocessierups in Nederland is te vinden op www.natuurbericht.nl of op www.natuurkalender.nl
Uitzonderlijk laat nesten eikenprocessierups
Hellingman, S. ; Vliet, A.J.H. van - \ 2009
Nature Today 2009 (2009)4-10-2009.
thaumetopoea processionea - ontwikkelingsstadia - larven - nesten - insectenplagen - plagenbestrijding - developmental stages - larvae - nests - insect pests - pest control
Op diverse plaatsen in Nederland worden nog actieve nesten van eikenprocessierupsen aangetroffen. Dit betekent dat de poppen nog niet uitgekomen zijn en de vlinders nog moeten uitvliegen. Dit is zeer uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. Uit een keizersnede op de eerste gevonden eitjes blijkt verder dat de rupsjes al levensvatbaar zijn
Eikenprocessierupsen nu brandharen en nesten
Vliet, A.J.H. van - \ 2009
Nature Today 2009 (2009)17-5-2009.
thaumetopoea processionea - lepidoptera - brandharen - ontwikkelingsstadia - larven - klimaatfactoren - urticating hairs - developmental stages - larvae - climatic factors
Op diverse plaatsen in het land hebben de eikenprocessierupsen zich voor de derde keer verveld en bereiken daarmee hun vierde larvale stadium. Dit is het moment dat ze de microscopisch kleine brandharen ontwikkelen en ook de goed herkenbare nesten gaan vormen waar ze beschut zijn tegen vijanden
Zowel nimfen als volwassen cicaden zeer beweeglijk : Onderzoek naar goede chemische bestrijding van cicaden
Pijnakker, J. - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)2. - p. 79 - 79.
tuinbouwbedrijven - kassen - cicadelloidea - nimfen - ontwikkelingsstadia - mycoplasma - toxische stoffen - insecticiden - gewasbescherming - chemische bestrijding - glastuinbouw - market gardens - greenhouses - nymphs - developmental stages - toxic substances - insecticides - plant protection - chemical control - greenhouse horticulture
Cicaden richten in diverse gewassen schade aan door sap te zuigen uit het bladmoes. Hierbij veroorzaken ze rijen van spikkeltjes op blad, bloem of vrucht, die de handelskwaliteit verlagen. Sommige cicaden brengen virussen en mycoplasma's over of scheiden giftige stoffen uit waardoor misvormingen ontstaan. In onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw zijn de soorten geïnventariseerd en diverse methoden voor de bestrijding onderzocht
Advances in plant ethylene research : Proceedings of the 7th International Symposium on the Plant Hormone Ethylene
Ramina, A. ; Chang, C. ; Giovannoni, J.J. ; Klee, H. ; Perata, P. ; Woltering, E.J. - \ 2007
Berlin [etc.] : Springer Verlag - ISBN 9781402060137 - 461
ethyleen - planten - plantengroeiregulatoren - plantenfysiologie - biosynthese - plantenontwikkeling - ontwikkelingsstadia - biotechnologie - ethylene - plants - plant growth regulators - plant physiology - biosynthesis - plant development - developmental stages - biotechnology
De kaswittevlieg - Trialeurodes vaporariorum en de tabakswittevlieg - Bemisia tabaci
Pijnakker, J. - \ 2005
trialeurodes vaporariorum - bemisia tabaci - ontwikkelingsstadia - developmental stages
Op deze poster worden de ontwikkelingsstadia van de kaswittevlieg en de tabakswittevlieg weergegeven met foto's en illustraties van het ei-, larven- en volwassenstadia
Roos heeft specifieke licht- en temperatuurbehoeftes per groeifase
Telgen, H.J. van - \ 2005
Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)4. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
bloementeelt - rozen - rosa - groeistadia - groeifactoren - temperatuur - licht - ontwikkelingsstadia - plantenontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - floriculture - roses - growth stages - growth factors - temperature - light - developmental stages - plant development - agricultural research
In een zich ontwikkelend rozengewas zijn een uitloopfase, een strekkingfase tot knopvorming en een rijpingsfase tot oogst te onderscheiden. Elke fase heeft een specifieke licht- en temperatuurbehoefte. Onderzoek heeft aangetoond dat de uitloop- en de strekkingsfase vooral temperatuurgevoelig zijn en dat de rijpingsfase met name gevoelig is voor licht
Warmteoverschot een rem op de energiebesparing bij roos
Dieleman, J.A. ; Arkesteijn, M. - \ 2005
Onder Glas 2 (2005)10. - p. 28 - 29.
rosa - rozen - temperatuur - regulatie - plantenontwikkeling - ontwikkelingsstadia - landbouwkundig onderzoek - milieubeheersing - glastuinbouw - energiebesparing - snijbloemen - roses - temperature - regulation - plant development - developmental stages - agricultural research - environmental control - greenhouse horticulture - energy saving - cut flowers
Voor de toepassing van temperatuurintegratie in roos is de lengtegroei het meest kritische proces. Naarmate de bandbreedte toeneemt en/of de integratieperiode langer is, neemt de taklengte af. Wanneer een reductie van taklengte acceptabel is, kan een teler temperatuurintegratie met een bandbreedte van 6 graden Celsius zelfs bij lange integratieperiodes toepassen zonder effecten op de groei. Ook het niet op elkaar afstemmen van licht en temperatuur lijkt bij de aangehouden lichtniveaus geen effect te hebben op lengte, ontwikkelingssnelheid, gewicht of bladoppervlakte. Er blijken wel zetmeelophopingen in het blad te ontstaan wanneer rozen een week bij een lage temperatuur en hoge lichtintensiteit staan. Een vertaling van de klimaatresultaten naar de praktijk is gewenst
Avondtemperatuur lijkt nieuwe invalsweg voor bestrijding fruitmot
Helsen, H.H.M. ; Polfliet, M. - \ 2005
De Fruitteelt 95 (2005)21. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
fruitteelt - gewasbescherming - insectenbestrijding - cydia pomonella - feromonen - oviciden en larviciden - spuiten - toepassingsdatum - larven - ontwikkelingsstadia - luchttemperatuur - rupsen - fruit growing - plant protection - insect control - pheromones - ovicides and larvicides - spraying - application date - larvae - developmental stages - air temperature - caterpillars
Fruitconsult en PPO hebben vorig jaar waarnemingen en proeven gedaan om de fruitmotbestrijding met de beschikbare middelen te optimaliseren. Daaruit lijkt de avondtemperatuur een goede indicator voor de eileg en dus het bespuitingsmoment
Het wonder van de wortelknobbelaaltjes: de unieke moleculaire interacties tussen een obligate parasiet en haar waardplanten
Roze, E.H.A. ; Jupovicz, J. ; Goverse, A. ; Helder, J. ; Bakker, J. ; Smant, G. - \ 2004
Gewasbescherming 35 (2004)5. - ISSN 0166-6495 - p. 281 - 283.
meloidogyne - plantenparasitaire nematoden - gastheren (dieren, mensen, planten) - plantenziekten - levenscyclus - ontwikkelingsstadia - plant parasitic nematodes - hosts - plant diseases - life cycle - developmental stages
Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) behoren tot de meest geavanceerde parasieten onder de ziekteverwekkers van planten. Ze onderscheiden zich van veel obligaat biotrofe pathogenen door hun brede waardplantenreeks. Eenmaal gevestigd in het wortelstelsel onttrekken ze vervolgens gedurende enkele weken voedingsstoffen aan de plant via speciaal daarvoor aangelegde voedingsstructuren - de reuzecellen. Ze kunnen zich al naar gelang de omstandigheden dat vereisen, op allerlei manieren voortplanten.De laatste jaren zijn door de toepassing van moleculaire technieken een aantal bijzondere ontdekkingen gedaan die betrekking hebben op deze aanpassingen. Ingegaan wordt op de ontwikkelingen met nadruk op de genen, die betrokken zijn bij de parasitaire levensstijl van de nematode
Populatieontwikkeling wortelknobbelaaltjes in aardappel : Meloidogyne chitwoodi en M. fallax
Brommer, E. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2001
PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 20 - 22.
meloidogyne chitwoodi - meloidogyne - nematoda - plantenparasitaire nematoden - plagenbestrijding - nematodenbestrijding - voortplanting - nematodenjuvenielen - generaties - levenscyclus - populatiedichtheid - populatiegroei - populatiedynamica - seizoenontwikkeling - ontwikkelingsstadia - aardappelen - solanum tuberosum - seizoenvariatie - plant parasitic nematodes - pest control - nematode control - reproduction - nematode juveniles - generations - life cycle - population density - population growth - population dynamics - seasonal development - developmental stages - potatoes - seasonal variation
PPO onderzocht de levenscyclus en ontwikkeling van de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) en M. fallax (bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje) op aardappel, om vast te stellen hoeveel generaties van deze aaltjessoorten onder Nederlandse omstandigheden per groeiseizoen mogelijk zijn en welke generatie de nieuw gevormde knollen daadwerkelijk infecteert. Er worden minimaal twee generaties gevormd en de tweede generatie is verantwoordelijk voor de schade aan de knollen. Bestrijdingsstrategieën die uitgaan van het voorkomen van de tweede generatie juvenielen bieden de beste mogelijkheden
Developmental stages of flower formation in tulips, narcissi, irises, hyacinths and lilies
Cremer, M.C. ; Beijer, J.J. ; Munk, W.J. de - \ 1974
Wageningen : Veenman (Mededelingen / Landbouwhogeschool 74-15) - 16
bloembollen - plantkunde - tulpen - tulipa - narcissus - iris - hyacinten - hyacinthus - lelies - lilium - bloemen - bloei - plantenontwikkeling - ontwikkelingsstadia - tulips - hyacinths - lilies - ornamental bulbs - botany - flowers - flowering - plant development - developmental stages
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.