Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 50

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==oogstmachines
Check title to add to marked list
CROPS : intelligent sensing and manipulation for sustainable production and harvesting of high value crops, clever robots for crops : final report sweet-pepper harvesting robot
Hemming, J. ; Bontsema, J. ; Bac, C.W. ; Edan, Y. ; Tuijl, B.A.J. van; Barth, R. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 22
paprika's - robots - oogstmachines - glastuinbouw - kastechniek - sweet peppers - harvesters - greenhouse horticulture - greenhouse technology
Tussen mei en juli 2014 zijn kasexperimenten met de geïntegreerde paprika oogstrobot in een gewas met rode paprika’s uitgevoerd bij een Nederlandse teler. Tijdens deze experimenten is de haalbaarheid van het autonoom oogsten van paprika's bewezen. De experimenten hebben een schat aan informatie opgeleverd. Er zijn een aantal problemen geconstateerd die de beperkte prestaties veroorzaakten. Het percentage van foutloos en zonder beschadiging geoogste vruchten in een niet aangepast praktijkgewas lag slechts tussen 2% en 6%. Na het vereenvoudigen van het gewas door het verwijderen van vruchtclusters en het verwijderen van bladeren, die de vrije zicht van de sensoren op de vruchten beperkten, werd het succespercentage verbeterd tot 33%. De gemiddelde doorlooptijd om een vrucht te plukken was 94 seconden. Het pluksucces en de doorlooptijd zijn in de praktijk nu nog onvoldoende, maar met de eerste werkende paprika-oogstrobot in een realistische omgeving is er in dit project een belangrijke mijlpaal bereikt. Ook zijn experimenten gedaan met een in dit project nieuw ontwikkelde methode, die bij het grijpen van de vrucht rekening houdt met de positie van de hoofdstengel van de plant. Door het gebruik van deze methode daalde de beschadiging van de stengel door de robot. Voor de Lip-type end-effector is door gebruik van deze methode ook het grijpsucces toegenomen. De verwachting is dat door de nieuwe inzichten opgedaan tijdens de kas experimenten en een succesvolle integratie van de nieuwste modules, voor het waarnemen, motion planning en kunstmatige intelligentie de prestaties van het systeem aanzienlijk kunnen verbeteren. Deze modules waren tijdens de kas experimenten nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar.
Oogsten : Verwerken van niet houtige biomassa
Holshof, G. ; Schooten, H.A. van; Schoot, J.R. van der; Durksz, D.L. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 774b)
grasmaaisel - behandeling na de oogst - ingekuilde planten - oogsten - benodigde machines - oogstmachines - biomassa productie - biobased economy - opslag - grass clippings - postharvest treatment - silage plants - harvesting - machinery requirements - harvesters - biomass production - storage
In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij het oogsten van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt gebruikt als veevoer.
Robothand gaat paprika oogsten (interview met Erik Pekkeriet)
Bontsema, J. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2011
Kennis Online 8 (2011)December 2011. - p. 11 - 11.
robots - oogstmachines - automatisering - glastuinbouw - harvesters - automation - greenhouse horticulture
Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw werken in het EU-project Crops samen met bedrijven aan een robot die paprika’s kan oogsten.
Hard en hygiënisch werken; robots in de kas
Thoenes, E. ; Bontsema, J. - \ 2011
Sync.nl
oogstmachines - robots - glastuinbouw - arbeidscapaciteit - automatisering - arbeidsomstandigheden - harvesters - greenhouse horticulture - work capacity - automation - working conditions
Terwijl laaggeschoold personeel in de tuinbouw schaarser en duurder wordt, werken technici in binnen- en buitenland aan de ontwikkeling van groentenoogstrobots. Dankzij steeds geavanceerdere cameratechnologie en ‘leeralgoritmes’ zullen robots straks vrijwel zelfstandig in de kassen kunnen opereren.
Verbetering structuur ondergrond; Verslag van veldonderzoek op een zavelgrond te Lelystad 2006-2007
Geel, W.C.A. van; Dekker, P.H.M. ; Groot, W.J.M. de - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO-rapport ) - 45
landbouwgronden - bodemverdichting - bodemvruchtbaarheid - landbouwwerktuigen - berijdbaarheid (bodem) - bodemeigenschappen - oogstmachines - lichte zavel - flevoland - agricultural soils - soil compaction - soil fertility - farm machinery - trafficability - soil properties - harvesters - sandy loam soils
Verdichting van de ondergrond leidt tot achteruitgang van de bodemkwaliteit en het productievermogen van de grond. De verdichting ontstaat door het berijden van het land met zware (oogst)machines onder natte omstandigheden en is moeilijk op te heffen. Verdichte percelen blijven langer nat, waardoor de kans op verdere verdichting toeneemt bij berijden met zware machines. Verdichting komt ook op de relatief jonge landbouwgronden in Flevoland voor
Potential of low ground pressure for harvesting machinery in a controlled traffic farming system in organic agriculture
Vermeulen, G.D. ; Sukkel, W. - \ 2008
In: Ecomit. Proceedings of the 5th Int. Sci.Conf on Sustainable Farming Systems, 5 - 7 November, 2008, Piestany, Slovakia. - Slovakia : Slovak Association for Sustainable Agriculture - p. 96 - 99.
biologische landbouw - oogsten - oogstmachines - akkerbouw - rijpadensysteem - vollegrondsteelt - organic farming - harvesting - harvesters - arable farming - controlled traffic farming - outdoor cropping
Seasonal controlled traffic farming (SCTF), i.e. CTF without using the permanent traffic lanes for harvesting and primary soil tillage, leads to improved soil structure, higher crop yields, significant reduction of the emission of nitrous oxide and increased uptake of methane. Improved timeliness of operations, easier mechanical weed control and favourable returns on investments are considered practical advantages of SCTF. Further improvements, including reduced tillage, seem possible by avoiding overcompaction of the soil in the cropping beds during harvesting. The objective of the research was to find out what ground pressures can be applied without compromising soil structure and subsequent growth of a green manure crop, i.e. without tilling the topsoil after compression. No driving over the beds (ground pressure = 0) and simulation of harvesting with equipment requiring tyre inflation pressures of respectively 40, 60 and 80 kPa were investigated. Under dry or moist (field capacity) soil conditions support of harvesting machinery on the planting bed with tyres inflated to 0.4 bar did not lead to severe compaction and subsequent yield reductions.
Bodembeschadiging bij houtoogst met harvesters : een vergelijking tussen harvesters op luchtbanden en op rupsbanden
Jong, J.J. de; Akker, J.J.H. van den; Kiestra, E. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1476) - 37
bodemverdichting - bodemstructuur - schade - oogstmachines - bosbouwmachines - uitsleepmachines - banden - rupsbanden - soil compaction - soil structure - damage - harvesters - forestry machinery - logging machines - tyres - tracks
In deze studie is onderzocht of harvesters op rupsbanden minder schade aan de bodem veroorzaken dan harvesters op luchtbanden. Daartoe is literatuur onderzocht en de effecten op de bodem zijn bij in het veld gemeten
Telen met Toekomst: Tmt -groepen aan de slag met nieuwe ontwikkelingen
Kool, S.A.M. de - \ 2006
BloembollenVisie 2006 (2006)101. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
innovaties - gewasbescherming - emissie - spuiten - toedieningswijzen - oogsten - verliezen bij het oogsten - schade - oogstmachines - bloembollen - kennis - maatregelen - innovations - plant protection - emission - spraying - application methods - harvesting - harvesting losses - damage - harvesters - ornamental bulbs - knowledge - measures
De afgelopen maanden is in de verschillende groepen van Telen met toekomst gekeken naar allerlei nieuwe ontwikkelingen. Ervaring is opgedaan met Gewis, gekeken is naar de relatie tussen beschadiging en Erwinia in hyacint, hoogheemraadschap Rijnland ging aan de slag met de emissie-checklist en tulpentelers bekeken het effect van de Aqua-grader
Effect van folie bedekking op de opbrengst en kwaliteit van witte asperges en vergelijking oogstmachines 2000 - 2002
Poll, J.T.K. ; Bruinsma, A. ; Spruijt-Verkerke, J. ; Kanters, F.M.L. - \ 2003
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 33
groenteteelt - veldgewassen - asparagus officinalis - folie - afdekking - forceren van planten - oogstmachines - mechanisatie - rassen (planten) - kwaliteit - opbrengsten - teeltsystemen - vegetable growing - field crops - foil - capping - forcing - harvesters - mechanization - varieties - quality - yields - cropping systems
Het vaststellen en kwantificeren van de relaties tussen diverse folietoepassingen op de productie , kwaliteit en arbeidsbehoefte. Backlim reageert duidelijk positiever op de verschillende folie objecten dan Thielim. Opbrengst en de kwaliteit van de stengels alsmede de vroegheid zijn uitermate belangrijk in de uiteindelijke financiële opbrengst. Alhoewel Thielim vroeger is dan Backlim werd het voordeel te niet gedaan door een lagere opbrengst en slechtere kwaliteit.
Oogstrobot heeft nog flinke weg te gaan
Bruins, M. ; Gurp, H. van - \ 2000
Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 10 (2000)19. - ISSN 1380-3573 - p. 20 - 21.
cucumis sativus - cucumbers - harvesting - harvesters - automation - robots - training - wirework - pruning - cultural methods - cultivation - komkommers - oogsten - oogstmachines - automatisering - opleiding - draadwerk - snoeien - cultuurmethoden - teelt
Uit onderzoek van het PBG en het IMAG blijkt dat de oogstautomaat en de hoge draadteelt aan elkaar moeten worden aangepast
Robotisering heeft niet zo'n hoge vlucht genomen als verwacht
Hendrix, A.T.M. - \ 1999
Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 9 (1999)35. - ISSN 1380-3573 - p. 24 - 25.
robots - vegetable growing - harvesters - history - greenhouse horticulture - groenteteelt - oogstmachines - geschiedenis - glastuinbouw
Automatisering en robotisering in de glastuinbouw: een terugblik
Reconstructie van volume en gewicht van komkommers met behulp van Distance Transform
Langers, R.A. - \ 1998
Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) P 98-38) - 17
oogstmachines - beeldverwerking - cucumis sativus - komkommers - robots - machine vision - patroonherkenning - harvesters - image processing - cucumbers - pattern recognition
Oogst- en bewaartechnieken van wilgenstengels als energiegewas
Gigler, J.K. ; Sonneveld, C. - \ 1998
Landbouwmechanisatie 49 (1998)1. - ISSN 0023-7795 - p. 54 - 55.
bosbouw - biomassa - bomen - velling en transport van de gehele boom - salicaceae - houtteelt - bosbouwmachines - oogstmachines - processors - nuttig gebruik - energie - bio-energie - forestry - biomass - trees - whole tree logging - silviculture - forestry machinery - harvesters - utilization - energy - bioenergy
IMAG-DLO onderzoekt de keten van teelt en logistiek van een aantal energiegewassen voor elektriciteitswinning. Voor dit onderzoek zijn hier verschillende experimenten uitgevoerd met de oogst van wilgenstengels. Wilgenteelt ten behoeve van energievoorziening
Economische aspecten mechanisatie slateelt
Geven, C.G.M. - \ 1997
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1997 (1997)2. - ISSN 1385-5298 - p. 11 - 14.
bedrijfsresultaten in de landbouw - oogstmachines - lactuca sativa - slasoorten - plantmachines - rentabiliteit - farm results - harvesters - lettuces - planters - profitability
Technieken voor de teelt en oogst in netten van tulpen op zware grond : een vergelijking op basis van grondtarra, bolbeschadiging en bolverliezen = Cultivation and harvest technologies for tulips in nets on heavy soils : a comparison based on tare, bulb damage and bulb losses
Maeyer, E.A.A. de - \ 1996
Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 95-14) - ISBN 9789054061212 - 36
oogstmachines - oogsten - rijgewassen - tulpen - tulipa - oogstverliezen - oogstschade - tulips - harvesters - harvesting - rowcrops - yield losses - crop damage
Rooien van bollen in netten goed mogelijk
Maeyer, E.A.A. de; Looije, A.A.J. ; Bouman, A. - \ 1995
Landbouwmechanisatie 46 (1995)9. - ISSN 0023-7795 - p. 19 - 21.
oogstmachines - oogsten - bloembollen - beplanten - wortels - rijgewassen - knollen - harvesters - harvesting - ornamental bulbs - planting - roots - rowcrops - tubers
Inkuilen onder ongunstige omstandigheden
Corporaal, J. - \ 1990
Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 67) - 38
kuilvoer - kuilvoertoevoegingen - oogstmachines - silage - silage additives - harvesters
Het onderzoek bestond uit het ontwikkelen van toevoegsysternen (met name voor melasse) die een goede verdeling door het kuilvoer mogelijk maken en het onderzoeken van de mogelijkheden om met behulp van toevoegmiddelen en verschillende inkuilmachines de kwaliteit van het kuilvoer te verbeteren, wanneer onder slechte omstandigheden moet worden ingekuild.
Effect van verschillende oogstmachines en melasse op de kwaliteit van slecht voorgedroogd kuilvoer = Effect of different harvesting machines and molasses on the quality of wilted silage : resultaten van twee jaar onderzoek met gras met een droge-stofgehalte 200-300 g/kg op de Regionale Onderzoek Centra De Vlierd, Aver Heino, Bosma Zathe en Cranendonck 1985 - 1986
Schooten, H. van; Corporaal, J. ; Spoelstra, S.F. - \ 1989
Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 118) - 54
kuilvoer - voer - oogstmachines - suikerindustrie - bijproducten - vloeibare voedering - silage - feeds - harvesters - sugar industry - byproducts - liquid feeding
Doel van het onderzoek was het effect te bepalen van verschillende oogstmachines, al dan niet in combinatie met het gebruik van melasse, op de kuilkwaliteit en op 't aantal sporen van boterzuurbacterien. Bij de proeven werd gras met 20-30 % droge stof ingekuild. Het inkuilen gebeurde met opraapwagens, opraapsnijwagens, opraapdoseerwagens en hakselaars. De melasse werd in een aparte werkgang over de wiers toegevoegd
Soil strength and forest operations
Beekman, F. - \ 1987
Agricultural University. Promotor(en): M.M.G.R. Bol; A.J. Koolen. - Beuningen : Beekman - ISBN 9789090016566 - 168
bosproducten - bosbouw - bosbouwmachines - bossen - oogstmachines - nederland - processors - bodemverdichting - bodemdichtheid - arbeidskunde - forest products - forestry - forestry machinery - forests - harvesters - netherlands - soil compaction - soil density - work study
<p>The use of heavy machinery and transport vehicles is an integral part of modern forest operations. This use often causes damage to the standing trees and to the soil. In this study the effects of vehicle traffic on the soil are analysed and the possible consequences for forest management discussed. The study is largely restricted to sandy and loamy soils because of their importance for Dutch forestry.<p>Soil strength, defined as the resistance of soil structure against the impact of forces, can be described in terms of four basic strength factors: cohesion, friction, density, and structure. The experimental work was carried out in the laboratory, using three compaction tests: confined uniaxial compaction, hand compaction (newly developed), and Proctor. The results show the importance of moisture tension, soil structure, and loading type for soil strength. Soil strength is largely related to organic matter content for all sandy soils. The effects on soil structure of soil compaction and soil disturbance are measured as changes of soil water relations, density, and penetration strength. The results are represented in a so-called soil strength diagram. Soil strength is quantitatively modelled as a function of cohesion, density, and load factors. Moreover, a qualitative model of field soil strength and soil stability is presented.<p>The experimental results are interpreted in terms of effects on root growth and functioning, choice of vehicles and operation pattern, and possibilities for soil management. The possibilities for soil classification are explored, but it is concluded that the necessary soil data are poorly represented in standard soil surveys. Moreover, the practical use of such a classification is probably limited. Finally, some examples are described.
Onderzoek van het plukbandensysteem voor de oogst van appels en peren in volveldsbeplantingen
Lookeren Campagne, P. van; Werken, J. van de - \ 1984
Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 64) - 56
appels - oogstmachines - oogsten - peren - onderzoek - apples - harvesters - harvesting - pears - research
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.