Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 47

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==oost-groningen
Check title to add to marked list
The value of field margins for farmland birds
Kuiper, M.W. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Geert de Snoo; Frank Berendse, co-promotor(en): Jasper van Ruijven. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572393 - 163
akkerranden - biodiversiteit - habitats - vogels - agrarisch natuurbeheer - natuurwaarde - beleidsevaluatie - landbouwgrond - oost-groningen - field margins - biodiversity - birds - agri-environment schemes - natural value - policy evaluation - agricultural land
De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter, de diversiteit aan gewassen liep terug en natuurlijke elementen werden uit het landschap verwijderd. Om het nog altijd doorgaande verlies van biodiversiteit te stoppen is het agrarisch natuurbeheer ingevoerd in Nederland en andere Europese landen. In akkerbouwgebieden komt met name de akkerrand veel voor, een strook langs de akker die is ingezaaid met grassen en bloeiende planten. Het doel van deze beheersmaatregel is onder meer het bieden van foerageer- en broedgelegenheid voor vogels. In dit proefschrift wordt de waarde van akkerranden voor vogels geëvalueerd, met speciale aandacht voor de Veldleeuwerik.
Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders
Loon-Steensma, J.M. van; Schelfhout, H.A. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Oostenbrink, W.T. ; Smit, C. ; Cornelius, E.J. ; Jolink, E. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2522) - 89
dijken - veiligheid - landschap - kweldergronden - natuurwaarde - eems-dollard - oost-groningen - dykes - safety - landscape - salt marsh soils - natural value
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud en de dikke klei laag is geen asfalt of steenbekleding nodig. Een Groene Dollard Dijk is veilig en past goed in het Waddenlandschap. Wel neemt een brede groene dijk meer ruimte in beslag en is er meer klei nodig dan voor een traditionele dijk. Dit rapport schetst de civieltechnische aspecten, de kosten en de baten van de Groene Dollard Dijk, en de juridische implicaties van de implementatie van een brede groene dijk. Ook worden de eerste bevindingen gegeven van het proces waarin met eigenaren en beheerders van de kwelders wordt gezocht naar geschikte locaties voor kleiwinning. Tenslotte worden ervaringen met het (cyclisch) winnen van klei samengevat.
Akkerrandenbeheer niet de sleutel tot succes voor de Veldleeuwerik in Oost-Groningen
Ottens, H.J. ; Kuiper, M.W. ; Scharenburg, C.W.M. ; Koks, B.J. - \ 2013
Limosa 86 (2013)3. - ISSN 0024-3620 - p. 140 - 152.
bouwland - akkerranden - vogels - fauna - foerageren - populatiedichtheid - agrarisch natuurbeheer - evaluatie - oost-groningen - arable land - field margins - birds - foraging - population density - agri-environment schemes - evaluation
De Veldleeuwerik, ooit een van de meest verbreide en talrijkste vogels van het boerenland, holt in aantallen achteruit. We staan er bij en kijken er naar, want goed broedbiologisch onderzoek naar de achteruitgang van de Veldleeuwerik in Nederland is schaars, laat staan pogingen om de achteruitgang te keren. Een uitzondering hierop is het langdurige veldleeuwerikenonderzoek in Oost- Groningen. Naast monitoring en onderzoek wordt hier ook agrarisch natuurbeheer getest. Akkerranden, stukjes extensieve ruigte die intensief boerenland omzomen, lijken de succesformule voor bijvoorbeeld de Grauwe Kiekendief te zijn, maar is deze maatregel ook het ei van Columbus voor de Veldleeuwerik?
Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders
Loon-Steensma, J.M. van; Schelfhout, H.A. ; Reintsema, R. ; Jolink, E. ; Leij, H. van der - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2437) - 102
dijken - constructie - hellingshoek - haalbaarheidsstudies - graslanden - wetlands - oost-groningen - dykes - construction - angle of repose - feasibility studies - grasslands
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een Groene Dollard Dijk verkend. Deze dijken hebben een met gras bekleed flauw buitentalud dat op natuurlijke wijze overgaat in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoorland en een verflauwd dijktalud, is er geen harde bekleding nodig op het buitentalud. Het waterschap wil de Groene Dollard Dijk graag als (voorkeurs)variant meenemen in de MER-procedure voor de komende dijkversterking. Het blijkt dat een brede groene dijk weliswaar meer ruimte vraagt, maar toch nog binnen de huidige beheerzone van de dijk kan worden gerealiseerd. Wel zijn er nog diverse vragen over mogelijkheden om de benodigde grond op een duurzame en natuurvriendelijke manier te winnen, het effect van de brede groene dijk op natuurwaarden, de aanleg- en beheerkosten en het draagvlak.
Natuurwaarde van Waterkeringen
Loon-Steensma, Jantsje van - \ 2013
dykes - nature development - reinforcement - safety - landscape management - oost-groningen
Modelleren en meten van ammoniak op Natura 2000-gebieden
Kros, Hans - \ 2012
livestock farming - natural areas - air pollutants - ammonia emission - monitoring - natura 2000 - oost-groningen - drenthe
Strategieën van burgerinitiatieven
Dam, R.I. van; Salverda, I.E. ; During, R. - \ 2010
Wageningen : Wageningen Universiteit & Alterra (Burgers en landschap dl. 3) - ISBN 9789085857471 - 98
landschap - participatie - regionale planning - landschapsbeheer - governance - burgers - betuwe - oost-groningen - zuidhollandse eilanden - overijssel - landscape - participation - regional planning - landscape management - citizens
In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de relatie burgerinitiatief en overheid, met een focus op strategieën. Net zoals de overheid zelf maken ook burgerinitiatieven gebruik van strategieën. De term strategie veronderstelt iets programmatisch wat doelen en middelen op eenduidige wijze aan elkaar verbindt. Burgerinitiatieven zijn uit op het realiseren van iets, op het beïnvloeden van hun omgeving om hun plan werkelijk te maken. In deze studie worden burgerinitiatieven geanalyseerd. Achtereenvolgens zijn dat Stichting IJsselhoeven, Stichting Lingewaard Natuurlijk, Stichting Boermarke Essen en Aa’s en Stichting Natuurlijk Grasweggebied (Hellevoetssluis)
Plan van aanpakken; een plan van aanpak voor actie in de Veenkoloniën
Beunen, R. ; Kleinrensink, G. ; Aalvanger, A. ; Gils, F. van; Klein Leetink, E. ; Kok, E. ; Olde, E. ; Zee, C. van der - \ 2010
Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 67
landgebruiksplanning - landgebruik - onderwijs - nederland - veenkolonien - oost-groningen - land use planning - land use - education - netherlands
Student Report
Multifunctionele Landbouw en Landschap : onderzoek naar de invloed van multifunctionele landbouw op het landschap, nu en in de toekomst
Kempenaar, J. ; Kruit, J. ; Jagt, P.D. van der; Westerink - Petersen, J. ; Heutinck, L.B.M. ; Jeurissen, L.J.J. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1937) - 106
landschap - landbouw - effecten - regionale ontwikkeling - regio's - nederland - multifunctionele landbouw - gebiedsontwikkeling - gelderse vallei - zeeuwse eilanden - oost-groningen - noord-holland - landscape - agriculture - effects - regional development - regions - netherlands - multifunctional agriculture - area development
Een verkennend onderzoek naar de ruimtelijke impact van multifunctionele landbouw (MFL) op het landschap. De analyse richt zich op de fysieke veranderingen in het landschap als gevolg van MFL en de factoren achter de ontwikkeling van MFL. De sturende factoren zijn te verdelen in omgevingsfactoren, ondernemersfactoren en overheidsfactoren. Het onderzoek behelst een literatuurstudie, een regionale analyse en aan de hand van interviews en veldbezoeken zijn 4 casestudie gebieden onder de loep genomen. Dit zijn: Gelderse vallei, Walcheren, Bellingwolde en Waterland. Op basis van de analyse wordt een beeld geschetst van de te verwachte impact van MFL op het landschap in de toekomst en worden aanbevelingen gedaan voor een gebiedsgerichte benadering.
Als eerste met grootschalig particulier natuurbeheer
Noorduyn, L. - \ 2008
Syscope Magazine 2008 (2008)1. - p. 6 - 7.
landgebruik - regionale planning - plattelandsomgeving - boeren - oost-groningen - natuurontwikkeling - land use - regional planning - rural environment - farmers - nature development
Over elke zin in het contract is onderhandeld. Een paar maanden lang. Het is dan ook compleet nieuw dat een groep boeren 250 hectare landbouwgrond om gaat zetten in natuur, zonder dat een natuurorganisatie betrokken erbij is. Het natuurgebied Reiderwolde ligt aan de rand van de Blauwe Stad. In november 2007 wonnen de boeren de publieksprijs van het Nationaal Groenfonds Natuurprijs. De kosten voor inrichting als natuurgebied komen groten - deels voor rekening van het Investerings - budget Landelijk Gebied (ILG).
Dialoog met natuurorganisaties brengt nieuwe vormen natuurbeheer
Noorduyn, L. - \ 2007
Syscope Magazine (2007)17. - p. 21 - 21.
natuurbescherming - begrazing - boeren - particuliere percelen - oost-groningen - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - grazing - farmers - private plots - agri-environment schemes
Bestaande vooroordelen wegwerken om vervolgens samen een nieuwe vorm van natuurbeheer werkelijkheid te laten worden. Daaraan werken twee netwerken in de veehouderij. Beide zijn de dialoog aangegaan met natuurbeschermingsorganisaties en boeken succes door stug vol te houden. Boeren van het netwerk Particulier Natuurbeheer Reiderwolde hebben 250 hectare landbouwgrond nabij Groningen gekocht om er natuur van te maken. Het gebied ligt ingeklemd tussen een natuurterrein van het Groninger Landschap en van Staatsbosbeheer en vormde de ontbrekende schakel tussen beide gebieden. De natuur organisaties wilden dit hele terrein, van zo’n 900 hectare, laten begrazen en nu hebben ze de boeren tussen zich in
Coleoptera-Kevers
Cuppen, J.G.M. ; Vorst, O. ; Heijerman, T. ; Drost, M.P.B. ; Huijbregts, J. ; Sande, C. van de; Tiemersma, S. - \ 2002
Entomologische Berichten 62 (2002). - ISSN 0013-8827 - p. 111 - 120.
hemiptera - hydrophilidae - coleoptera - biota - nieuwe soorten - cryptophagidae - oost-groningen - new species
In dit verslag worden de vangsten genoemd die zijn gedaan tijdens de zomerbijeenkomst van de NEV, van 15-17 juni 2001 nabij Ter Apel, Zuidoost- Groningen. Van vijftien ordes werden 1533 taxa geregistreerd. Met name de kevers waren goed vertegenwoordigd met maar liefst 881 taxa en 298 nieuwe soorten voor de provincie. Ook werden er 45 soorten wantsen nieuw voor Groningen en 42 soorten spinnen gevonden (van de 64!). Dit geeft zowel een indruk van het gebrek aan entomologische interesse voor deze provincie als voor de rijkdom ervan
Archeologische verwachtingen in Westerwolde; een archeologische, bodemkundige en landschappelijke verkenning binnen de ecologische hoofdstructuur
Haring, R.M.K. ; Maas, G.J. ; Molema, J. ; Spek, T. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 255) - 106
landschap - archeologie - bodemprofielen - kaarten - inventarisaties - natuurbescherming - nederland - bodemkarteringen - natuurtechniek - cultuurgeschiedenis - ecologische hoofdstructuur - groningen - oost-groningen - bodemkunde - geomorfologie - historische geografie - landscape - archaeology - soil profiles - maps - inventories - nature conservation - netherlands - soil surveys - ecological engineering - cultural history - ecological network
Dit rapport beschrijft de landschappen binnen de ecologische hoofdstructuur van Westerwolde en de hieraan te koppelen verwachting betreffende de archeologie. Het resultaat bestaat uit een landschappenkaart en een archeologische verwachtingskaart. Tevens is een brug geslagen naar de voorgenomen natuurtechnische inrichtingsmaatregelen door middel van de zogenaamde kansen- en risicokaarten.
Toekomstplannen en -wensen van agrariers in de Blauwe Stad
Nij Bijvank, R.A.F. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 622) - 33
landgebruiksplanning - plattelandsontwikkeling - landbouwbedrijven - bevolkingsverplaatsing - ruilverkaveling - opinies - nederland - meren - oost-groningen - lakes - land use planning - rural development - farms - resettlement - land consolidation - opinions - netherlands
De geplande omvang van de Blauwe Stad bestaat uit 800 ha water, 300 ha bos, 350 ha natuur en 1200 tot 1800 te realiseren woningen
De haalbaarheid van een biorefinery in het Oldambt
Meeusen-Van Onna, M.J.G. - \ 1996
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 551) - ISBN 9789052423241 - 63
industrie - landbouwproducten - verwerking - technologie - consumptie - ruwe grondstoffen - materialenbalans - voedseltechnologie - zetmeel - alternatieve landbouw - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - nederland - oost-groningen - bioraffinage - industry - agricultural products - processing - technology - consumption - raw materials - material balance - food technology - starch - alternative farming - organic farming - farm management - innovations - netherlands - biorefinery
Akkerbouw Oldambt : mogelijkheden tot vergroten toegevoegde waarde
Rijk, P.J. ; Jager, J.H. ; Onna, M.J.G. van - \ 1993
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut 487) - ISBN 9789052422206 - 66
nederland - oost-groningen - netherlands
Materiele cultuur en levensstijl : een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw : de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant
Schuurman, A.J. - \ 1989
Agricultural University. Promotor(en): A.M. van der Woude. - S.l. : Schuurman - ISBN 9789061944775 - 450
cultuur - geschiedenis - huizen - woningen - recht - overerving - plattelandsgemeenschappen - nederland - cultuurgeschiedenis - beschaving - oost-groningen - noord-brabant - zaanstreek - culture - history - homes - dwellings - law - inheritance - rural communities - netherlands - cultural history - civilization

Using probate inventories as a source, this study describes the development of the material culture of the household in the Dutch countryside in the nineteenth century in three regions: the Zaanstreek, eastern Groningen, eastern Brabant. During the century a trend towards greater domesticity could be observed as demonstrated by the growing ownership of articles like stoves, bedsteads, carpets, mirrors, clocks, table-cloths, vases, pianos and from the process of room- differentiation: kitchen, bedroom, living room. The changes in material culture over time and the differences between the social classes within a region were more striking as those between regions. Already in the beginning of the nineteenth century regional differences did not play an important role in the material culture of the upper middle classes/higher classes. The regional differences were most important in the material culture of the richer farmers and middle classes. During the 19th century these regional differences decreased in strength. The differences in material culture between the farmers in the three regions showed different social and economic positions as well as different reactions to the process of social and economic change.

Produktie bij drainageaanleg op vier bodemtypen in de ruilverkaveling Beerta
Wilde, J.G.S. de; Mobach, M.P. - \ 1985
Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1656) - 29
kostenanalyse - drainageploegen - drainage - buisdrainage - tijd - oost-groningen - cost analysis - drain ploughs - tile drainage - time
In het kader van de ruilverkaveling Beerta is gekeken naar arbeidskosten van de aanleg van buisdrainage.
Westerwolde : sociaal-economische verkenning van de landbouw in een gedeelte van het herinrichtingsgebied Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien
Rijk, J. de - \ 1982
's-Gravenhage : L.E.I. (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut no. 274) - 60
agrarische bedrijfsvoering - regionale planning - nederland - veenkolonien - oost-groningen - farm management - regional planning - netherlands
De aardwetenschappelijke betekenis van de heuvels rond Winschoten en van de groeve Mulder bij Finsterwolde
Gonggrijp, G.P. - \ 1980
Leersum : R.I.N. (R.I.N.-rapport / Rijksinstituut voor Natuurbeheer no. 80/10) - 30
conservering - geologie - geomorfologie - glaciale afzettingen - morenengronden - natuurbescherming - bescherming - nederland - oost-groningen - conservation - geology - geomorphology - glacial deposits - moraine soils - nature conservation - protection - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.