Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==op ruggen leggen
Check title to add to marked list
Ruggenteelt aardbei versus vlakveldsteelt
Rovers, J.A.J.M. - \ 2010
Lelystad : PPO AGV - 44
aardbeien - fragaria ananassa - teeltsystemen - op ruggen leggen - duurzaamheid (sustainability) - emissie - duurzaam bodemgebruik - arbeid (werk) - strawberries - cropping systems - ridging - sustainability - emission - sustainable land use - labour
Dit onderzoek is in opdracht uitgevoerd voor mechanisatiebedrijf Basrijs in Rijsbergen en loonbedrijf Huijbregts in Zundert en is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken met behulp van kennisvouchers van SenterNovem.
Ruggenteelt als bedrijfssyteem in het noordelijke kleigebied : verslag van onderzoek in de periode 2006-2008
Vermeulen, G.D. ; Wel, C. van der; Paauw, J.G.M. ; Bakker, W.J. ; Kramer, P. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (PRI Rapport ) - 40
grondbewerking - bodemstructuur - zware kleigronden - agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - op ruggen leggen - pootaardappelen - tarwe - suikerbieten - vollegrondsteelt - lauwersmeergebied - groningen - tillage - soil structure - clay soils - farm management - arable farming - ridging - seed potatoes - wheat - sugarbeet - outdoor cropping
Onderzoek in het kader van project "Ruggenteelt Lauwersland" of ruggenteelt een goede methode is voor het noordelijk kleigebied. Centraal staat het gebruik van lichte grondbewerkingsvoertuigen. Grote verschillen zijn er met de omstandigheden in Duitsland (gewasrotatie, grondsoort, nachtvorst). Eindconclusie is dat ruggenteelt wel perspectieven biedt voor een duurzame en rendabele akkerbouw mits de drainage in de winter en aanwezigheid van goed verweerde grond in het voorjaar ten volle benut kunnen worden
Basagran, Sencor en MPCA als noodrem : PPO-onderzoek onkruidbestrijding na opkomst van aardappelen
Wijnholds, K.H. ; Spits, H.G. ; Weide, R.Y. van der - \ 2009
Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)9. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 5.
proeven op proefstations - akkerbouw - aardappelen - op ruggen leggen - onkruidbestrijding - herbiciden - rassen (planten) - fabrieksaardappelen - station tests - arable farming - potatoes - ridging - weed control - herbicides - varieties - starch potatoes
Uit het PPO onderzoek komt naar voren dat Titus een herbicide is die zonder risico op schade is in te zetten als na-opkomstbespuiting. Afhankelijk van het aardappelras en het onkruidassortiment zijn er slechts beperkte mogelijkheden voor onkruidbestrijding na opkomst
Teelt van aardappelen op bedden ter vermindering van schurft
Ridder, J.K. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
solanum tuberosum - aardappelen - plantenziektebestrijding - cultuurmethoden - op ruggen leggen - bodemtypen (naar textuur) - proefvelden - akkerbouw - streptomyces scabiei - potatoes - plant disease control - cultural methods - ridging - soil types (textural) - experimental plots - arable farming
Er zijn in de periode 1997/1999 vijf proeven op zavelgrond en vijf proeven op zand-/dalgrond aangelegd waarin de teelt op bedden en ruggen is vergeleken: Zavelgrond: geen opbrengstverschil tussen beide systemen; in één proef één keer minder schurft bij bedden; in één proef iets schurft maar geen verschil; in drie proeven geen schurft; Zand- /dalgrond: Geen duidelijke verschillen in opkomst en gewasontwikkeling; geen duidelijke verschillen in vochtgehaltes van de grond; er was wel schurft maar geen duidelijke verschillen tussen ruggen en bedden; wat schurft betreft lijkt de meerwaarde van beddenteelt dus marginaal. Dit is een samenvatting van het rapport "Teelt van aardappelen op bedden ter vermindering van schurft", er is een link naar dit rapport aanwezig.
Teelt van zetmeelaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen
Ridder, J.K. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
aardappelen - solanum tuberosum - cultuurmethoden - gewasopbrengst - plaatsen op afstand - op ruggen leggen - beplanten - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potatoes - cultural methods - crop yield - spacing - ridging - planting - starch potatoes - arable farming
Kan de beddenteelt van zetmeelaardappelen onder Nederlandse omstandigheden op zand- en dalgronden perspectief bieden? De beddenteelt bleef in de 7 proeven gemiddeld maar liefst 9% in fabrieksgewicht achter ten opzichte van de praktijk. In 5 van de 7 proeven was de opbrengst betrouwbaar lager. Van een positieve invloed van de beddenteelt op de opbrengst kan dus niet worden gesproken. Bij machinaal oogsten van bedden moet in vergelijking met ruggen circa 50% meer grond verwerkt worden. Dit vraagt extra capaciteit bij het rooien. De grond moet dus erg gemakkelijk zeefbaar zijn, wil men beddenteelt overwegen.
Teelthandleiding zetmeelaardappelen: pootbedbereiding en poten
Veerman, A. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
aardappelen - vermeerderingsmateriaal - op ruggen leggen - ruggenploegen - aanaarden - grondbewerking - zaai- en plantmachines - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - propagation materials - ridging - ridgers - earthing up - tillage - drills - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
Een juiste wijze van pootbedbereiding is voor een succesvolle teelt van zetmeelaardappelen een vereiste. Met aanbevelingen en suggesties.
Teelthandleiding zetmeelaardappelen: rugopbouw
Veerman, A. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
aardappelen - cultuurmethoden - op ruggen leggen - aardappelrooiers - rooien - onkruidbestrijding - onkruidwieders - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - cultural methods - ridging - potato diggers - grubbing - weed control - weeders - arable farming - cultivation manuals
Er zijn verschillende redenen waarom de teelt van aardappelen op ruggen plaatsvindt en niet vlakvelds: * Het rooien is eenvoudiger omdat er minder grond hoeft te worden opgenomen en uitgezeefd. * Mechanische onkruidbestrijding is effectiever. Ook wat grotere onkruiden kunnen tijdens de rugopbouw met grond worden bedekt. * Bij wateroverlast is er een geringere kans dat de knollen gaan rotten. Vooral snelgroeiende knollen kunnen bij temperaturen boven 18°C en onder zuurstofarme omstandigheden binnen één of enkele dagen verrotten.
Minder groen met plateauruggen
Kouwenhoven, J.K. ; Kroesbergen, B. ; Wieringa, A. - \ 2001
Landbouwmechanisatie 53 (2001)3. - ISSN 0023-7795 - p. 16 - 17.
aardappelen - solanum tuberosum - ruggen - op ruggen leggen - cultuurmethoden - vergroening - gewasopbrengst - potatoes - ridges - ridging - cultural methods - greening - crop yield
Op proefboerderij Westmaas is onderzocht hoe groenvorming bij aardappelen is te voorkomen
Mechanische onkruidbestrijding in de rij heeft toekomst
Bleeker, P.O. ; Weide, R.Y. van der; Kurstjes, D.A.G. - \ 2000
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 6 - 8.
onkruiden - onkruidbestrijding - mechanische methoden - landbouwwerktuigen - landbouwtechniek - boerderij uitrusting - gewasbescherming - op ruggen leggen - veldgewassen - weeds - weed control - ridging - field crops - mechanical methods - farm machinery - farm equipment - agricultural engineering - plant protection
Mechanische apparatuur voor onkruidbestrijding in de akkerbouw: verslag van onderzoek
Nieuwe frietrassen vragen grotere aardappelruggen
Kouwenhoven, J.K. ; Jonkheer, E. ; Slabbekoorn, J.J. - \ 2000
Landbouwmechanisatie 51 (2000)3. - ISSN 0023-7795 - p. 12 - 13.
aardappelen - aardappelproducten - patates frites - zaaibedbereiding - grondbewerking - op ruggen leggen - opbrengsten - potatoes - potato products - chips (French fries) - seedbed preparation - tillage - ridging - yields
Resultaten van onderzoek naar optimale ruggen: 1. Grotere ruggen beperken de hoeveelheid groen en de netto opbrengst van de nieuwe (friet)rassen is er niet minder. 2. Rijenafstand van 90 cm biedt de beste mogelijkheid voor grote ruggen. 3. Bij rijenafstand van 75 cm hebben plateauruggen de voorkeur
Plateau-ruggen : Grotere ruggen voor frietaardappelen
Sikkema, P.K. ; Kouwenhoven, J.K. - \ 1999
Landbouwmechanisatie 50 (1999)2. - ISSN 0023-7795 - p. 22 - 23.
aardappelen - aardappelproducten - patates frites - op ruggen leggen - grondbewerking - zaaibedbereiding - groei - opbrengsten - potatoes - potato products - chips (French fries) - ridging - tillage - seedbed preparation - growth - yields
Een netto ruggrootte van 600-700 vierkante centimeter dwarsdoorsnede geeft voor Bintje op 75 centimeter rijenafstand de beste groei, hoogste opbrengst en vrijwel geen groen
Vingerwieders het beste voor onkruidbestrijding in de rijen
Lutterveld, G.J. van; Kouwenhoven, J.K. - \ 1999
Landbouwmechanisatie 50 (1999)5. - ISSN 0023-7795 - p. 30 - 31.
op ruggen leggen - mechanische methoden - gewasbescherming - onkruidwieders - ridging - mechanical methods - plant protection - weeders
Met de vingerwieder is op de Boomteeltproeftuin Horst en bij telers in de omgeving twee jaar ervaring opgedaan en deze lijkt het meeste perspectief te bieden. De praktijk is in ieder geval enthousiast. De resultaten van proeven in 1998 worden besproken
Meer ervaring nodig : voor mechanische onkruidbestrijding in de rij is meer onderzoek vereist
Bleeker, P.O. ; Weide, R.Y. van der - \ 1998
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)4. - ISSN 1385-5298 - p. 9 - 11.
groenten - op ruggen leggen - gewasbescherming - onkruiden - mechanische methoden - onkruidwieders - eggen - ruggenploegen - vegetables - ridging - plant protection - weeds - mechanical methods - weeders - harrows - ridgers
Sinds 1997 worden mogelijkheden onderzocht van nieuwe betaalbare machines voor onkruidbestrijding in de rij. Vanuit Duitsland is de vingerwieder gehaald en vanuit Zweden de torsieweeder. Beide machines zijn vergeleken met de eg en de schoffel
Rijenafstanden en normalisatie, waar naar toe
Velde, P. van - \ 1998
Landbouwmechanisatie 49 (1998)2. - ISSN 0023-7795 - p. 26 - 27.
op ruggen leggen - ipomoea batatas - zoete aardappelen - beta vulgaris - suikerbieten - allium cepa - uien - zaaimachines - ruggenzaaimachines - normen - standaardisering - ridging - sweet potatoes - sugarbeet - onions - seed drills - ridge drills - standards - standardization
In de Nederlandse landbouw is de rijenafstand genormaliseerd op 12,5 cm. Dit betekent voor aardappelen 75 cm, bieten op 50 cm en uien op bedden van 150 cm. Trekkers en werktuigen zijn steeds groter, breder en sterker geworden met grotere spoorbreedtes voor een grotere bewerkingscapaciteit. Deze aspecten en de maatregelen van duurzame landbouw stellen nieuwe eisen aan de uitvoering van de teelt, vooral bij aardappelen. Een aantal akkerbouwbedrijven is al overgestapt op een rijenafstand van 90 cm. Vergroting van de normalisatie op 15 cm heeft gevolgen voor het werktuigen- en trekkerpark, de teeltmethoden, de opbrengsten en voor de arbeidsorganisatie
Test of an automatic precision guidance system for implements for row crops and its effect on weed development and fertilizer use in sugar beet
Zuydam, R.P. van; Sonneveld, C. - \ 1993
Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 93-29) - 27
toedieningswijzen - automatische regeling - automatisering - beta vulgaris - voertuigen zonder bestuurder - landbouwwerktuigen - op ruggen leggen - suikerbieten - onkruiden - application methods - automatic control - automation - driverless vehicles - farm machinery - ridging - sugarbeet - weeds
Tonnen meer van herfstruggen.
Alblas, J. ; Kouwenhoven, J.K. - \ 1993
Landbouwmechanisatie 44 (1993)9. - ISSN 0023-7795 - p. 46 - 47.
penen - cichorei - cichorium intybus - daucus carota - op ruggen leggen - winter - carrots - chicory - ridging
Herfstruggen voor witlof en winterpeen
Alblas, J. - \ 1992
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 218 - 226.
herfst - penen - cichorei - cichorium intybus - daucus carota - op ruggen leggen - autumn - carrots - chicory - ridging
Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen = Cultivation of starch potatoes on beds compared to cultivation in ridges
Ridder, J.K. - \ 1989
Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 86) - 23
op ruggen leggen - fabrieksaardappelen - ridging - starch potatoes
Op zand- en dalgrond zijn in de jaren 1984, '85, '87 en '88 in totaal 7 proeven aangelegd, waarin beddenteelt bij aardappelen is vergeleken met enkele varianten van ruggenteelt
A flexible and explanatory model of light distribution and photosynthesis in row crops.
Gijzen, H. ; Goudriaan, J. - \ 1989
Agricultural and Forest Meteorology 48 (1989)1-2. - ISSN 0168-1923 - p. 1 - 20.
diffusie - licht - modellen - fotoperiode - fotoperiodiciteit - fotosynthese - onderzoek - op ruggen leggen - schaduw - optica - verstrooiing - diffusion - light - models - photoperiod - photoperiodism - photosynthesis - research - ridging - shade - optics - scattering
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.