Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 155

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==oppervlaktewaterkwaliteit
Check title to add to marked list
Mobiele waterzuivering glastuinbouw
Ruijven, Jim van; Os, Erik van; Vermeulen, Peter - \ 2017
Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1424) - 54
kassen - glastuinbouw - afvalwaterbehandeling - afvalwater - waterverontreiniging - afvoer - zuiveren - waterzuivering - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - gewasbescherming - pesticiden - substraten - cultuur zonder grond - mobiele uitrusting - greenhouses - greenhouse horticulture - waste water treatment - waste water - water pollution - discharge - purification - water treatment - surface water - surface water quality - plant protection - pesticides - substrates - soilless culture - mobile equipment
Application of a mobile unit for discharge water purification is one of four options to apply to the purification obligation per 1-1-2018. Depending on the amount of discharge, future water strategy and investment options, mobile purification can be an interesting option. The amount of discharge water varies with crop, irrigation strategy and quality of the irrigation water and is between 122 and 3.340 m3/ha/year for surveyed companies. About 65% of greenhouse companies discharges
Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit : evaluatie van de meststoffenwet 2016
Schoumans, O.F. ; Blokland, P.W. ; Cleij, P. ; Groenendijk, P. ; Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. ; Renaud, L.V. ; Roovaart, J. van den - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2785) - 93
kunstmeststoffen - wetgeving - mest - mestbeleid - nitraten - waterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - fosfaten - uitspoelen - bemesting - fertilizers - legislation - manures - manure policy - nitrates - water quality - surface water quality - phosphates - leaching - fertilizer application
Voor de ex-ante-evaluatie van de meststoffenwet in 2016 is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van drie mestbeleidscenario's voor de meststromen in de landbouw en van de milieukwaliteit.
Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in regionale wateren : het aandeel van landbouw in de KRW-opgave, de kosten van enkele maatregelen en de effecten ervan op de uit- en afspoeling uit landbouwgronden
Groenendijk, Piet ; Boekel, Erwin van; Renaud, Leo ; Greijdanus, Auke ; Michels, Rolf ; Koeijer, Tanja de - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2749) - 149
kaderrichtlijn water - voedingsstoffen - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - stikstof - fosfaten - uitspoelen - landbouw - oppervlakkige afvoer - water framework directive - nutrients - surface water - surface water quality - nitrogen - phosphates - leaching - agriculture - runoff
Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water is duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden. Een deel van de regionale waterlichamen voldoet nog niet aan de normen voor stikstof- en fosforconcentraties die behoren bij een goede ecologische toestand. Om af te wegen welke maatregelen kunnen bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelen, is inzicht nodig in de herkomst van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. In dit onderzoek is het aandeel van de landbouw in de overschrijding van de normen voor de stikstof- en de fosforconcentratie in regionale waterlichamen berekend met modellen. In deze analyse zijn verschillende brontermen onderscheiden die niet afzonderlijk te meten zijn (kwel, nalevering bodem, na-ijling uit overschotten in het verleden) en alleen met modellen zijn te berekenen. Vervolgens zijn van een viertal maatregelen (vervanging uitspoelingsgevoelige gewassen in het zuidelijke zandgebied, bodemverbetering, verbetering nutriëntenbenutting en drainage) de effecten op de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor geschat. Ook zijn gevolgen voor het gebiedsgemiddelde financieel saldo geschat. Om te voldoen aan de normen voor stikstof- en fosforconcentraties in regionale waterlichamen, moet de uit- en afspoeling uit landbouwgronden landelijk gemiddeld met respectievelijk 12─17% en 12–38% worden verminderd, afhankelijk van de wijze waarop de uit- en afspoeling wordt vertaald naar een aandeel in de overschrijding van de concentratienormen. Tussen regio’s doen zich grote verschillen voor. Door een combinatie van de doorgerekende maatregelen lijkt in de zandgebieden een groot deel van de opgave voor reductie van de stikstofuitspoeling gerealiseerd te kunnen worden, terwijl de opgave voor het reduceren van de uit- en afspoeling van fosfor slechts voor een klein deel gerealiseerd kan worden met deze maatregelen. Voor fosfor zijn andere en/of aanvullende maatregelen nodig die voorkomen dat de opgehoopte voorraad fosfaat in de bovengrond kan uitspoelen naar het oppervlaktewater en/of maatregelen met een zuiverende werking in het oppervlaktewater.
Bronnen van nutriënten in het oppervlaktewater in het beheergebied van Wetterskip Fryslân : studie naar de herkomst en beïnvloedbaarheid van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater voor zes polders in het beheergebied van Wetterskip Fryslân
Boekel, E.M.P.M. van; Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2727) - 50 p.
oppervlaktewater - voedingsstoffen - stikstof - fosfor - modellen - oppervlaktewaterkwaliteit - mestbeleid - friesland - surface water - nutrients - nitrogen - phosphorus - models - surface water quality - manure policy
Om inzicht te krijgen in de herkomst en beïnvloedbaarheid van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater in het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn met de ECHO-methodiek stofbalansen opgesteld voor een zestal polders. De beïnvloedbaarheid van bronnen is afgeleid conform de werkwijze die wordt toegepast door de Nutriëntenwerkgroep Rijn-West. Daarnaast is het effect van het mestbeleid op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in beeld gebracht op basis van uit het landelijke STONE-model afgeleide resultaten voor de uitspoeling bij gebruiksnormen van het 5e Nitraat Actieprogramma (5e NAP). Uit de resultaten blijkt dat het grootste deel (46 −74%) van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater afkomstig is van beïnvloedbare bronnen (actuele bemesting en nalevering bodem) met een effect op de korte en lange termijn. Bronnen met een direct effect (voornamelijk inlaatwater) dragen voor 5 − 45% bij aan de totale nutriëntenbelasting. De stikstofbelasting van het oppervlaktewater is voor 7 − 22% afkomstig van niet of moeilijk te beïnvloeden bronnen, voor fosfor ligt dit tussen 1 en 12%. Het doorrekenen van het mestbeleid (5e NAP) resulteert in een reductie van de uit- en afspoeling tussen 1,9 en 9,1%. Voor de totale nutriëntenbelasting ligt de reductie als gevolg van de maatregelen in het 5e NAP tussen 1,1 en 7,7%.
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland: toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)
Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Vrijhoef, A. ; Claessens, J. ; Kotte, M.C. ; Rijs, G.B.J. ; Denneman, A.I.M. ; Bruggen, C. van; Daatselaar, C.H.G. ; Begeman, H.A.L. ; Bosma, J.N. - \ 2016
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0076) - 191 p.
oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - landbouw en milieu - nitraat - eutrofiëring - bemesting - monitoring - waterverontreiniging - surface water quality - groundwater quality - manure policy - agriculture and environment - nitrate - eutrophication - fertilizer application - water pollution
Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie te bevorderen. Teveel stikstof en fosfaat is echter schadelijk. Het verschil tussen de aan- en afvoer van stikstof naar en van landbouwbedrijven in Nederland, het zogeheten stikstofoverschot, is tussen 1992 en 2014 gehalveerd. Het fosfaatoverschot is nagenoeg verdwenen. De nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven zijn gedaald en de kwaliteit van het oppervlaktewater is verbeterd. Ten opzichte van de vorige monitoringronde (2008-2011) zijn de verbeteringen in de waterkwaliteit echter beperkt. De nutriëntenconcentraties zullen naar verwachting wel blijven dalen, maar de gewenste situatie zal in het grondwater niet overal worden bereikt. Ook zal de kwaliteit van het oppervlaktewater veelal onvoldoende blijven. Dit blijkt uit een inventarisatie van de grond­ en oppervlaktewaterkwaliteit en de landbouwpraktijk.
Waterkwaliteit nu en in de toekomst : Eindrapport ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de Kaderrichtlijn Water : beleidsstudie
Gaalen, F. van; Tiktak, A. ; Franken, Ron ; Boekel, E.M.P.M. van; Puijenbroek, P. ; Muilwijk, Hanneke ; Grinsven, H. van; Rougoor, C. ; Salm, C. van der; Groenendijk, P. ; Cleij, P. ; Roovaart, Joost van den - \ 2016
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving 1727) - 54 p.
waterkwaliteit - kaderrichtlijn water - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - waterbeheer - pesticiden - stroomgebieden - water quality - water framework directive - surface water - surface water quality - water management - pesticides - watersheds
De Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021 zijn in december 2015 vastgesteld. Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op basis van metingen en modelberekeningen geëvalueerd of de voorgestelde maatregelen in de plannen en het vijfde nitraatactieprogramma afdoende zijn om de gestelde doelen voor 2027 te halen. Het voorliggende rapport is een vervolg op de in mei 2015 door het PBL gepubliceerde tussentijdse rapportage (PBL 2015). Nieuw in dit eindrapport zijn onder andere de onderdelen verontreinigende stoffen en rijkswateren, waarvoor destijds nog geen gegevens beschikbaar waren. Ook nieuw zijn de resultaten van een analyse waarin op basis van meetgegevens de toestand en trend in het verleden zijn bepaald.
Verwijderen gewasbeschermingsmiddelen : duurproef actief koolfilter
Ruijven, J.P.M. van; Staaij, M. van der; Os, E.A. van; Beerling, E.A.M. - \ 2015
glastuinbouw - gewasbescherming - milieueffect - chemische bestrijding - lozing - oppervlaktewaterkwaliteit - oxidatie - koolstof - actieve kool - filters - greenhouse horticulture - plant protection - environmental impact - chemical control - disposal - surface water quality - oxidation - carbon - activated carbon
Met de aankomende verplichting tot het toepassen van zuiveringstechnieken voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw lozingswater in gedachten, worden in het IDC Water verschillende technieken op effectiviteit onderzocht. Eerdere (kortdurende) proeven hebben goede resultaten laten zien van de combinatie geavanceerde oxidatie met actief koolstof.
Techniek voldoet aan toekomstige normen, kosten nog niet in beeld : meerjarig onderzoek zuiveringstechnieken
Staalduinen, J. van; Ruijven, J.P.M. van - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)1. - p. 34 - 35.
glastuinbouw - waterzuivering - lozing - pesticiden - normen - oppervlaktewaterkwaliteit - technieken - proeven - greenhouse horticulture - water treatment - disposal - pesticides - standards - surface water quality - techniques - trials
De overheid gaat glastuinbouwbedrijven verplichten om hun lozingswater te zuiveren. Met ingang van 2018 moet volgens de beleidsnota van het Ministerie van Economische Zaken 75% van de verontreinigingen – in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen – worden weggezuiverd om het aantal normoverschrijdingen met 50% te laten dalen. In 2023 komt de norm waarschijnlijk op 95% te liggen. Om in beeld te krijgen hoe de bedrijven dit voor elkaar moeten krijgen, nemen onderzoekers verschillende zuiveringstechnieken onder de loep.
Effect van afstromend regenwater op het watersysteem in de Wieringermeer
Slijkerman, D.M.E. ; Bos, R. - \ 2015
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2015)21. - ISSN 0166-8439 - p. 30 - 32.
riolering - regen - watersystemen - ecosystemen - effecten - waterkwaliteit - hydrologie - stedelijke gebieden - oppervlaktewaterkwaliteit - wieringermeer - sewerage - rain - water systems - ecosystems - effects - water quality - hydrology - urban areas - surface water quality
Voor een grootschalig afkoppelproject in de gemeente Wieringermeer is onderzoek verricht naar de verontreiniging in het afstromende regenwater en de ecologische effecten op het watersysteem. Dat gebeurde in het kader van NORIS (NO Rainwater in Sewers). Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het Interreg IIIb North Sea-programma van de Europse Unie. Het Nederlandse deel van het project is uitgevoerd door TNO-IMARES en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het onderzoek toont aan dat locatiespecifiek chemische effecten kunnen optreden (verzoeting en periodieke overschrijding MTR van zink in water), maar dat dit niet direct leidt tot ecologische gevolgen. Landelijk en regionaal bestaan echter grote verschillen in typen ecosystemen en daarmee ook in de lokale veerkracht en gevoeligheid voor uiteenlopende sturende factoren. Daarom wordt gepleit voor een gebiedsgerichte evaluatie bij emissie van regenwater op oppervlaktewater
Ecologische risico's lozing binnendijkse zoute aquacultuur op Oosterschelde
Kamermans, P. ; Blanco Garcia, A. - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C032/15) - 26
lozing - aquacultuur - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - ecologische beoordeling - oosterschelde - disposal - aquaculture - surface water - surface water quality - ecological assessment - eastern scheldt
De vraag naar ontwikkeling van binnendijkse zoute aquacultuur in de Zuidwestelijke Delta neemt toe. Schoon, zout water dat ruim voorhanden is o.a. in de Oosterschelde wordt ingenomen ten behoeve van de aquacultuurpraktijk. Het restwater wordt terug geloosd op het zoute oppervlaktewater. Voor de lozing van het restwater op het oppervlaktewater is een vergunning in het kader van de Waterwet nodig. Deze vergunning richt zich met name op de chemische kwaliteit van het te lozen water. Ook de ecologische kwaliteitsnormen vormen onderdeel van de evaluatiecriteria. Deze rapportage geeft inzicht in de mogelijke ecologische effecten van de lozing van het restwater van een aquacultuurbedrijf op het oppervlaktewater van de Oosterschelde. Deze informatie is nodig is bij de ecologische beoordeling van een aanvraag voor het verkrijgen van een watervergunning. Daarnaast geeft de rapportage informatie over voorwaarden vanuit ecologisch risicoperspectief waaronder een lozing kan worden toegestaan.
Ten building blocks for sustainable water governance: an integrated method to assess the governance of water
Rijswick, M. ; Edelenbos, J. ; Hellegers, P.J.G.J. ; Kok, M. ; Kuks, S.M.M. - \ 2014
Water International 39 (2014)5. - ISSN 0250-8060 - p. 725 - 742.
watersystemen - waterbeheer - oppervlaktewaterkwaliteit - overstromingen - risicoschatting - infrastructuur - governance - watervoorraden - beoordeling - hoogwaterbeheersing - water systems - water management - surface water quality - floods - risk assessment - infrastructure - water resources - assessment - flood control - research agenda - management - climate
A three-step interdisciplinary method to assess approaches to water shortage, water quality and flood risks is presented. This method, based on water system analysis, economics, law and public administration, seeks to create common understanding based on newly developed concepts and definitions. First, generating content knowledge about the water system and about values, principles and policy discourses. Second, providing an organizational process with sufficient stakeholder involvement, insight into the trade-off between social objectives, and attribution of responsibilities in addition to regulations and agreements. Finally, implementing the agreed service level through adequate infrastructure, enforcement and conflict resolution.
Guidance proposal for using available DegT50 values for estimation of degradation rates of plant protection products in Dutch surface water and sediment
Boesten, J.J.T.I. ; Adriaanse, P.I. ; Horst, M.M.S. ter; Tiktak, A. ; Linden, A.M.A. van der - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 284) - 42
oppervlaktewaterkwaliteit - pesticiden - degradatie - chemische afbraak - verontreinigde sedimenten - lichtregiem - hydrolyse - fotolyse - algen - waterplanten - waterverontreiniging - surface water quality - pesticides - degradation - chemical degradation - contaminated sediments - light regime - hydrolysis - photolysis - algae - aquatic plants - water pollution
The degradation rate of plant protection products and their transformation products in surface water and sediment may influence their concentrations in Dutch surface water. Therefore the estimation of these rates may be an important part of the assessment of the exposure of aquatic organisms. We propose a stepped sequence of studies for estimating the rate in water going from simple and conservative to more sophisticated and more realistic studies. The sequence includes: - studies on hydrolysis and photolysis; - studies with fresh surface water in the dark; - water-sediment studies in the dark or in light; - studies with algae and macrophytes; - outdoor studies in realistic surface water systems. The usefulness of these studies for the exposure assessment in Dutch surface water is discussed.
Heteroaggregation and sedimentation rates for nanomaterials in natural waters
Quik, J.T.K. ; Velzeboer, I. ; Wouterse, M. ; Koelmans, A.A. ; Meent, D. van de - \ 2014
Water Research 48 (2014)1. - ISSN 0043-1354 - p. 269 - 279.
sedimentatie - zwevende deeltjes - aggregatie - nanotechnologie - emissie - schatting - colloïden - waterstroming - zeewater - oppervlaktewaterkwaliteit - sedimentation - suspended solids - aggregation - nanotechnology - emission - estimation - colloids - water flow - sea water - surface water quality - engineered nanomaterials - silver nanoparticles - carbon nanotubes - manufactured nanoparticles - aggregation kinetics - aquatic environments - ceo2 nanoparticles - organic-matter - fate - exposure
Exposure modeling of engineered nanomaterials requires input parameters such as sedimentation rates and heteroaggregation rates. Here, we estimate these rates using quiescent settling experiments under environmentally relevant conditions. We investigated 4 different nanomaterials (C60, CeO2, SiO2-Ag and PVP-Ag) in 6 different water types ranging from a small stream to seawater. In the presence of natural colloids, sedimentation rates ranged from 0.0001md-1 for SiO2-Ag to 0.14md-1 for C60. The apparent rates of heteroaggregation between nanomaterials and natural colloids were estimated using a novel method that separates heteroaggregation from homoaggregation using a simplified Smoluchowski-based aggregation-settling equation applied to data from unfiltered and filtered waters. The heteroaggregation rates ranged between 0.007 and 0.6Lmg-1 day-1, with the highest values observed in seawater. We argue that such system specific parameters are key to the development of dedicated water quality models for ENMs.
Bedreigt winning van schaliegas kwaliteit van oppervlaktewater?
Verdonschot, R.C.M. ; Keizer-Vlek, H.E. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2013
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 46 (2013)9. - ISSN 0166-8439 - p. 32 - 33.
schaliegas - waterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - nadelige gevolgen - ecotoxicologie - afvalwater - shale gas - water quality - surface water quality - adverse effects - ecotoxicology - waste water
Sinds de winning van schaliegas in Nederland ter sprake is gekomen, heeft dit tot veel discussie geleid. Eén van de redenen hiervoor is dat er mogelijk negatieve effecten op het grond- en oppervlaktewater optreden. In dit artikel beschrijven we hoe schaliegaswinning de kwaliteit van het oppervlaktewater kan beïnvloeden en tot welke problemen dit kan leiden voor aquatische organismen. Het geproduceerde afvalwater en het waterverbruik zijn de belangrijkste aandachtspunten, omdat deze kunnen leiden tot verzilting, vergiftiging en verdroging.
Meer kroos in de toekomst, maar doen we er iets aan?
Peeters, E.T.H.M. ; Heuts, P. ; Netten, J.J.C. - \ 2013
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 46 (2013)7/8. - ISSN 0166-8439 - p. 38 - 39.
oppervlaktewaterkwaliteit - schadelijke waterplanten - waterbeheer - surface water quality - aquatic weeds - water management
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutraliseren. Veel waterbeheerders beschouwen de aanpak van kroos niet als topprioriteit. Meestal beperkt die aanpak zich tot het bestrijden van de symptomen en blijven de oorzaken buiten schot.
De effecten van schaliegaswinning op aquatische systemen
Verdonschot, R.C.M. ; Keizer-Vlek, H.E. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2013
H2O online 2013 (2013)28 aug.
schaliegas - waterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - nadelige gevolgen - ecotoxicologie - afvalwater - shale gas - water quality - surface water quality - adverse effects - ecotoxicology - waste water
Sinds de winning van schaliegas in Nederland ter sprake is gekomen, heeft dit tot veel discussie geleid. Eén van de redenen hiervoor is dat er mogelijk negatieve effecten op het grond- en oppervlaktewater optreden. In dit artikel beschrijven we hoe schaliegaswinning de kwaliteit van het oppervlaktewater kan beïnvloeden en tot welke problemen dit kan leiden voor aquatische organismen. Het geproduceerde afvalwater en het waterverbruik zijn de belangrijkste aandachtspunten, omdat deze kunnen leiden tot verzilting, vergiftiging en verdroging.
Meer en langduriger kroos bij veranderend klimaat
Peeters, E.T.H.M. ; Heuts, D.P.H.M. ; Netten, J.J.C. - \ 2013
H2O online 2013 (2013)28 aug.
oppervlaktewaterkwaliteit - schadelijke waterplanten - waterbeheer - klimaatverandering - surface water quality - aquatic weeds - water management - climatic change
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutraliseren. Veel waterbeheerders beschouwen de aanpak van kroos niet als topprioriteit. Meestal beperkt die aanpak zich tot het bestrijden van de symptomen en blijven de oorzaken buiten schot.
Controlling eutrophication by combined bloom precipitation and sediment phosphorus inactivation
Lürling, M.F.L.L.W. ; Oosterhout, J.F.X. - \ 2013
Water Research 47 (2013)17. - ISSN 0043-1354 - p. 6527 - 6537.
meren - oppervlaktewaterkwaliteit - eutrofiëring - cyanobacteriën - sedimentatie - uitvlokking - lanthaan - bentoniet - tests - fosfor - ecologisch herstel - noord-brabant - lakes - surface water quality - eutrophication - cyanobacteria - sedimentation - flocculation - lanthanum - bentonite - phosphorus - ecological restoration - prymnesium-parvum haptophyceae - harmful cyanobacterial blooms - dissolved organic-matter - rare-earth-elements - of-the-art - microcystis-aeruginosa - lake restoration - local soils - polyaluminum chloride - phosphate adsorption
The hypothesis that the combination of the flocculent polyaluminium chloride (PAC) with the lanthanum-modified bentonite Phoslock® (Flock & Lock) could sink effectively a water bloom of cyanobacteria and could shift a turbid, cyanobacteria infested lake to a clear water lake was tested in a controlled laboratory experiment and a whole lake experiment. In the laboratory, a relatively low dose of the flocculent PAC (2.2 and 4.4 mg Al l-1) was insufficient to sediment positively buoyant cyanobacteria (Microcystis aeruginosa). Similarly, the lanthanum modified clay (dosed at 390 mg l-1) was insufficient to sediment the positively buoyant cyanobacteria. However, the combination of PAC and Phoslock® effectively sedimented cyanobacteria flocks. Likewise, a combined treatment of 2 tons PAC and 18 tons Phoslock® in Lake Rauwbraken in April 2008 effectively sedimented a developing cyanobacteria bloom of Aphanizomenon flos-aquae. The average chlorophyll-a concentration in the two years prior to this Flock & Lock treatment was 19.5 (±36.5) µg l-1, while it was as low as 3.7 (±4.5) µg l-1 in the years following the treatment. The combined treatment effectively reduced the amount of total phosphorus (TP) in the water column from on average 169 (±126) µg P l-1 before the application to 14 (±15) µg P l-1 after the treatment. Based on mean summer chlorophyll-a and TP concentrations, the lake was shifted from a eutrophic/hypertrophic state to an oligo/mesotrophic state. From directly after treatment in April 2008 until and including 2013, Lake Rauwbraken remained in an oligo-mesotrophic clear water state with TP reduced to less than 10% of the pre-treatment. This result shows that eutrophication in relatively small, isolated, stratifying lakes can be restored by targeting both water column and sediment P using a combination of flocculent and solid phase P-sorbent
Lake responses following lanthanum-modified bentonite clay (Phoslock) application: an analysis of water column lanthanum data from 16 case study lakes
Spears, B.M. ; Lürling, M.F.L.L.W. ; Yasseri, S. ; Castro-Castellon, A.T. ; Gibbs, M. ; Meis, S. ; McDonald, C. ; McIntosh, J. ; Sleep, D. ; Oosterhout, F. van - \ 2013
Water Research 47 (2013)15. - ISSN 0043-1354 - p. 5930 - 5942.
oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - eutrofiëring - meren - ecologisch herstel - terugwinning - remediatie - bestrijdingsmethoden - lanthaan - bentoniet - fosfor - sediment - ecologische risicoschatting - aquatische ecologie - surface water quality - groundwater quality - eutrophication - lakes - ecological restoration - recovery - remediation - control methods - lanthanum - bentonite - phosphorus - ecological risk assessment - aquatic ecology - phosphorus-binding clay - shallow lakes - unintended consequences - loch leven - restoration - removal - daphnia - quality - netherlands
Phoslock is a lanthanum (La) modified bentonite clay that is being increasingly used as a geo-engineering tool for the control of legacy phosphorus (P) release from lake bed sediments to overlying waters. This study investigates the potential for negative ecological impacts from elevated La concentrations associated with the use of Phoslock across 16 case study lakes. Impact-recovery trajectories associated with total lanthanum (TLa) and filterable La (FLa) concentrations in surface and bottom waters were quantified over a period of up to 60 months following Phoslock application. Both surface and bottom water TLa and FLa concentrations were
Cost-effective solutions for water quality improvement in the Dommel river supported by sewer-WWTP-river integrated modelling
Benedetti, L. ; Langeveld, J. ; Nieuwenhuijzen, A.F. van; Jonge, J. de; Weijers, S. ; Klein, J.J.M. de; Nopens, I. ; Flameling, T. ; Zanten, O. van - \ 2013
Water Science and Technology 68 (2013)5. - ISSN 0273-1223 - p. 965 - 973.
stedelijk afvalwater - afvalwaterbehandeling - oppervlaktewaterkwaliteit - rivieren - aquatische ecologie - controle - infrastructuur - onzekerheidsanalyse - kaderrichtlijn water - noord-brabant - municipal wastewater - waste water treatment - surface water quality - rivers - aquatic ecology - control - infrastructure - uncertainty analysis - water framework directive - urban drainage systems - real-time control - treatment-plant - simulation - management - pollution
This project aims at finding cost-efficient sets of measures to meet the Water Framework Directive (WFD) derived goals for the Dommel River (The Netherlands). Within the project, both acute and long-term impacts of the urban wastewater system on the chemical and ecological quality of the river are studied with a monitoring campaign in the urban wastewater system (wastewater treatment plant and sewers) and in the receiving surface water system. An integrated model, which proved to be a powerful tool to analyse the interactions within the integrated urban wastewater system, was first used to evaluate measures in the urban wastewater system using the existing infrastructure and new real-time control strategies. As the latter resulted to be beneficial but not sufficient, this paper investigated the use of additional infrastructural measures to improve the system cost-effectively and have it meet the Directive's goals. Finally, an uncertainty analysis was conducted to investigate the impact of uncertainty in the main model assumptions and model parameters on the performance robustness of the selected set of measures. Apart from some extreme worst-case scenarios, the proposed set of measures turned out to be sufficiently robust. Due to the substantial savings obtained with the results of this project, the pay-back time of the whole monitoring and modelling work proved to be less than 5 months. This illustrates the power of mathematical modelling for decision support in the context of complex urban water systems
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.