Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==opslagverliezen
Check title to add to marked list
Cursus Koeling en Productkwaliteit
Geijn, F.G. van de; Schaik, A.C.R. van; Montsma, Matthijs - \ 2012
Wageningen UR - Food & Biobased Research - 110 p.
koudeopslag - fruit - gasbewaring - opslagverliezen - bewaarziekten - energiegebruik - koelcellen - cold storage - controlled atmosphere storage - storage losses - storage disorders - energy consumption - cold stores
De rol van huidmondjes op de bol in het ontstaan van zuur bij tulpen
Dam, M.F.N. van; Gude, H. ; Werd, H.A.E. de; Koster, A.T.J. - \ 2007
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 19
tulipa - bloembollen - fusarium - opslagverliezen - plantenziekten - ornamental bulbs - storage losses - plant diseases
Onderzoek door Hans de Wild (Agrotechnology and Food Innovations (A&F) Wageningen Universiteit en Re-search centrum) over het gedrag van huidmondjes op de bolrok van tulp werpen een interessant licht op het mogelijk ontstaan van zuur in tulp. In proeven werd aangetoond dat de huidmondjes altijd open staan, maar dat de aanwezigheid van een was-propje in de opening bepaalt of het huidmondje werkelijk open of dicht is. In het hier beschreven project is onderzocht of de huidmondjes een belangrijke invalspoort van Fusarium vormen.
Perspectieven van kwaliteitsgerichte zetmeelaardappelteelt
Wijnholds, K.H. - \ 2004
Kennisakker.nl 2004 (2004)15 okt.
aardappelen - loofvernietiging - opslagverliezen - oogsten - gewaskwaliteit - gewasopbrengst - aardappelopslagplaatsen - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potatoes - haulm destruction - storage losses - harvesting - crop quality - crop yield - potato stores - starch potatoes - arable farming
In de jaren 2001 en 2002 is door het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) onderzoek uitgevoerd naar het perspectief van een meer op de kwaliteit gerichte zetmeelaardappelteelt. Verondersteld werd dat, door vervroeging van het tijdstip van loofdoding en het moment van de oogst, de bewaarverliezen zijn te beperken en de kwaliteit van de bewaarde zetmeelaardappelen is te verbeteren. Hierdoor zou het eventuele opbrengstverlies als gevolg van de vroegtijdige loofvernietiging mogelijk voldoende worden gecompenseerd. Het onderzoek heeft deze gedachte grotendeels bevestigd. Voor het bereiken van de maximale financiële opbrengst blijkt dat rooien voor bewaring omstreeks half oktober aan de late kant is en dat het beter is om eind september te rooien en het loof kort daarvoor te doden
Zwarte vlekken in bewaarde peen: op zoek naar maatregelen ter voorkoming van dit probleem
Kastelein, P. ; Elderson, J. ; Köhl, J. - \ 2004
Ekoland 24 (2004)2. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
daucus carota - penen - biologische landbouw - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - opslag - opslagverliezen - bewaarziekten - voorraadbederf - bederf na de oogst - rottingsschimmels - afwijkingen, planten - cultuurmethoden - oogsten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - schimmelbestrijding - carrots - organic farming - plant protection - plant pathogenic fungi - storage - storage losses - storage disorders - storage decay - postharvest decay - decay fungi - plant disorders - cultural methods - harvesting - cultural control - fungus control
PRI heeft in 2001 en 2002 onderzocht welke teeltfactoren van invloed kunnen zijn op het optreden van zwarte vlekken in bewaarpeen, een verschijnsel dat de laatste jaren steeds vaker voorkomt bij biologische telers in de IJsselmeerpolders. In tabellen en grafieken informatie m.b.t. de soorten pathogene schimmels die de verschillende typen zwarte vlekkenziekten veroorzaken, het relatieve voorkomen van de schimmels in zwarte vlekken in partijen peen, en de relaties tussen het optreden van zwarte vlekken en rooibeschadigingen, temperatuur van de lucht op de oogstdag en aanwezigheid van schermbloemige planten in de akkerrand. Acrothecium rot, Loofverbruiningspathogeen en Zwarte plekkenziekte bleken de belangrijkste veroorzakers van uitval
Project KwaliCon : kwartaalrapportage 2004-I
Schaik, A.C.R. van; Jager, A. de; Westerweele, K. ; Geijn, F.G. van de; Verschoor, J. ; Wild, J.P.J. de - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 141) - ISBN 9067547743 - 8
peren - gasbewaring - opslagverliezen - behandeling na de oogst - vochtgehalte - bewaartijd - houdbaarheid (kwaliteit) - pyrus communis - pears - controlled atmosphere storage - storage losses - postharvest treatment - moisture content - storage life - keeping quality
Kalibemesting van zetmeelaardappelen
Wijnholds, K.H. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
kaliummeststoffen - stikstofmeststoffen - mestgiften - toedieningshoeveelheden - aardappelen - opslagverliezen - houdbaarheid (kwaliteit) - aardappelopslagplaatsen - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potassium fertilizers - nitrogen fertilizers - dressings - application rates - potatoes - storage losses - keeping quality - potato stores - starch potatoes - arable farming
Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere kaligift resulteert in minder bewaarverlies en zodoende in een hoger uitbetalingsgewicht in het voorjaar. De geconstateerde verschillen zijn echter klein en gebaseerd op slechts één jaar onderzoek. De resultaten van het bewaarseizoen 2001/2002 zijn nog niet bekend, aangezien de aardappelen op dit moment nog in de bewaring zitten. Toch zijn de trends zodanig dat in de praktijk zonder risico een hogere kaligift kan worden aangeraden voor de aardappelen die voor langere tijd moeten worden bewaard.
Bewaring van cichorei
Brink, L. van den - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 juli.
cichorei - cichorium - oogsten - opslagruimte - opslag - inuline - opslagverliezen - akkerbouw - chicory - harvesting - storage space - storage - inulin - storage losses - arable farming
Elk jaar is het nodig dat een gedeelte van de cichorei-oogst bewaard wordt bij telers. De laatste cichorei kan namelijk pas in februari bij de fabriek geleverd worden. Veelal wordt er in de praktijk naar gestreefd om de cichorei uiterlijk begin december van het veld te hebben. Dit betekent dat er partijen cichorei zijn die zeven à acht weken opgeslagen moeten worden op het bedrijf van de teler. Tijdens deze bewaring treden er verliezen op aan wortelopbrengst en ook het inulinegehalte loopt terug. De mate waarin dit gebeurt, blijkt sterk te verschillen van partij tot partij en ook van jaar tot jaar. In de jaren 1997 t/m 2002 is er onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de bewaarverliezen te beperken en de kwaliteit zoveel mogelijk op peil te houden. Gebleken is dat cichorei het beste kan worden bewaard in onafgedekte hopen. Afdekken is alleen gewenst indien de temperatuur in kuil onder het vriespunt dreigt te komen. Voor een goed bewaarresultaat zijn wel enkele praktische punten belangrijk
Bewaring van zetmeelaardappelrassen
Wijnholds, K.H. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
aardappelen - solanum tuberosum - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - plaagresistentie - opslagverliezen - aardappelopslagplaatsen - fabrieksaardappelen - potatoes - varieties - varietal resistance - pest resistance - storage losses - potato stores - starch potatoes
Naast resistentie tegen aardappelmoeheid en wratziekte zijn meerdere factoren van belang om op perceelsniveau een verantwoorde rassenkeuze te maken. Met name bewaarbaarheid wordt voor de teler van steeds groter belang. In opdracht van de Stichting Interprovinciaal Onderzoek (SIO) is daarom onderzoek uitgevoerd naar het bewaarverlies bij nieuwe zetmeelaardappelrassen: Ook zonder het optreden van rot is er een groot verschil in bewaarverlies; Goed bewaarbaar zijn de nieuwe rassen Valiant en Festien; De rassen Aviala, Valiant en Mercator zijn iets kiemlustig, echter minder dan het in de praktijk wel bekende kiemlustige ras Seresta
Praktijkproeven KwaliCon geven richting aan bewaarseizoen
Geijn, F. van de - \ 2003
De Fruitteelt 93 (2003)35. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
peren - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - verpakkingsmaterialen - verpakkingen - opslagverliezen - onderzoek - pears - storage - keeping quality - packaging materials - wrappings - storage losses - research
Onderzoek naar de reactie van peren op verschillende verpakkingsmethoden. Gegevens in bijgaande tabel: Percentage gewichtsverlies bij diverse soorten fust en diverse inpakmethoden
Peer : verpakken Conference een koud kunstje
Kepers, L. - \ 2003
Groenten en Fruit. Algemeen 2003 (2003)35. - ISSN 0925-9694 - p. 51 - 51.
peren - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - koelen - opslagverliezen - verpakkingsmaterialen - verpakkingen - bewaarziekten - vochtigheid - pears - storage - keeping quality - cooling - storage losses - packaging materials - wrappings - storage disorders - humidity
Adviezen voor het verpakken en bewaren in cellen van Conference om slappe nekken te voorkomen. Onderzoek bij het ATO geeft aan dat na vier dagen koelen de vruchttemperatuur 0 graden moet zijn. De inkoelcapaciteit bepaalt of een afdekvel het best voor of na het inkoelen kan worden aangebracht. Vochtverlies is mede afhankelijk van verpakkingswijze en verpakkingsmateriaal
Zilverschurft bij tafelaardappelen: een keteninventarisatie
Hoof, M. van - \ 2000
Aardappelwereld 54 (2000)2. - ISSN 0169-653X - p. 25 - 27.
solanum tuberosum - aardappelen - plantenziekteverwekkende schimmels - helminthosporium solani - plantenplagen - plantenziekten - epidemiologie - distributie - verliezen na de oogst - opslagverliezen - verpakken - verpakkingsmaterialen - grote zakken - potatoes - plant pathogenic fungi - plant pests - plant diseases - epidemiology - distribution - postharvest losses - storage losses - packing - packaging materials - sacks
Onderzoek naar de uitgroei van en besmetting met zilverschurft van consumptieaardappelen. Gegevens in bijgaande figuren: 1) het verloop van zilverschurft in de keten; 2) resultaat van een verpakkingsexperiment
Kwaliteit verbeteren met de Kwaliteit Productie Index. Extra aandacht voor peen en aardappelen
Kloen, H. ; Visser, R. - \ 1999
Ekoland 19 (1999)2. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
veldgewassen - groenten - alternatieve landbouw - biologische landbouw - kwaliteit - indexen - gewaskwaliteit - kwaliteitsnormen - kwaliteitscontroles - opbrengsten - oogstverliezen - gewasverliezen - verliezen na de oogst - opslagverliezen - marketing - prijzen - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - vollegrondsteelt - prijsbepalende factoren - field crops - vegetables - alternative farming - organic farming - quality - indexes - crop quality - quality standards - quality controls - yields - yield losses - crop losses - postharvest losses - storage losses - prices - farm management - innovations - outdoor cropping - price determining factors
De KPI is ontwikkeld in het Innovatieproject Ecologische Akkerbouw en Groenteteelt in Flevoland en combineert twee effecten van productkwaliteit, namelijk de vermarktbare opbrengst en de gerealiseerde prijs. Voor een aantal gewassen op tien innovatiebedrijven is de KPI berekend en nagegaan welke maatregelen in vruchtwisseling, rassenkeuze, teelt en bewaring kunnen bijdragen aan een verhoging van de kwaliteitsproductie. Extra aandacht is nodig voor peen en aardappel
Vermindering van het CCC-gehalte in peren lijkt mogelijk
Schaik, A. van; Verschoor, J. ; Traag, W. - \ 1999
De Fruitteelt (1999). - ISSN 0016-2302
peren - plantengroeiregulatoren - resteffecten - opslagverliezen - gewasbescherming - gasbewaring - pears - plant growth regulators - residual effects - storage losses - plant protection - controlled atmosphere storage
Resultaten van een inventariserend onderzoek naar het verminderen van het ccc-gealte met behulp van een zogenaamde heatschock-behandeling
Stootblauw niet alleen afhankelijk van valhoogte
Molema, G.J. ; Verwijs, B.R. - \ 1998
Landbouwmechanisatie 49 (1998)8. - ISSN 0023-7795 - p. 12 - 13.
verliezen na de oogst - opslagverliezen - solanum tuberosum - aardappelen - opslag - schoonmaken - postharvest losses - storage losses - potatoes - storage - cleaning
Stootblauw bij aardappelen ontstaat in de lange keten van bewerkingen. Onderhuidse beschadigingen leiden tot verkleuringen en het leidt tot kwantitatieve als kwalitatieve verliezen. Grote valhoogten geven ernstige schade. Maar ook uit onderzoek blijkt dat ook veel kleine vallen diepe blauwe plekken kunnen geven
Builenbrand geeft opbrengst- en kwaliteitsverlies bij snijmais
Wel, C. van der - \ 1994
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)4. - ISSN 0921-8874 - p. 29 - 31.
maïs - prestatieniveau - plantenziekteverwekkende schimmels - verliezen na de oogst - kwaliteit - opslagverliezen - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - zea mays - ustilago maydis - maize - performance - plant pathogenic fungi - postharvest losses - quality - storage losses - yield increases - yield losses - yields
In sterk aangetaste maos moet de voederwaarde met in-vitro-onderzoek worden vastgesteld. Door het lagere drogestofgehalte van aangetaste planten zijn de verliezen in de kuil groter dan bij een gezond gewas.
Naoogstfysiologie : algemene principes, toepassing in de glastuinbouw
Miedema, M. ; Anker, C.W. - \ 1989
Naaldwijk : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas (Informatiereeks / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas no. 101) - 66
verliezen na de oogst - opslagverliezen - tuinbouw - plantenfysiologie - houdbaarheid (kwaliteit) - verliezen bij het oogsten - glastuinbouw - postharvest losses - storage losses - horticulture - plant physiology - keeping quality - harvesting losses - greenhouse horticulture
Informatiebrochure bedoeld voor voorlichters en belangstellende telers om vanuit de processen in het levende organisme een verklaring te geven voor de beste wijze van omgaan met het produkt en dit toe te passen in de praktijk
Maaiverliezen bij zwadmaaien van Engels raaigras
Vreeke, S. - \ 1987
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 117 - 120.
grassen - lolium - maaien - verliezen na de oogst - opslagverliezen - grasses - mowing - postharvest losses - storage losses
Bewaar- en sensorische kwaliteit van gangbaar en alternatief geteelde winterwortelen
Schouten, S.P. - \ 1983
Wageningen : Sprenger Instituut (Interimrapport / Sprenger Instituut no. 29) - 8
opslag - opslagverliezen - opslagkwaliteit - penen - wortelgewassen als groente - storage - storage losses - storage quality - carrots - root vegetables
Invloed van de ventilatie, circulatie en mechanische beschadiging van de bollen op het optreden van heetstookschade bij hyacinten
Looijesteijn, F.X.C. ; Boerrigter, H.A.M. ; Veltman, B.J.L. - \ 1978
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2021) - 17
hyacinthus - bloembollen - opslag als stortgoed - opslagverliezen - voorraadbederf - ornamental bulbs - bulk storage - storage losses - storage decay
CA-bewaring van Chinese kool, 1976-1977
Schouten, S.P. - \ 1977
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 1996) - 11
chinese koolsoorten - bladgroenten - vollegrondsgroenten - veldproeven - houdbaarheid (kwaliteit) - opslag - opslagverliezen - chinese cabbages - leafy vegetables - field vegetables - field tests - keeping quality - storage - storage losses
Verslag van een bewaarproef van Chinese kool in 1976-1977.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.