Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 86

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==optimalisatiemethoden
Check title to add to marked list
Meer licht en toch energie besparen in ideale winterlichtkas : Effect van condens nog in onderzoek
Arkesteijn, M. ; Kempkes, F.L.K. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 18 - 19.
glastuinbouw - kastechniek - beglazing - optische eigenschappen - lichtdoorlating - absorptiegraad - winter - innovaties - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - greenhouse technology - glazing - optical properties - light transmission - absorbance - innovations - optimization methods - agricultural research
Een consortium ontwerpt samen met Wageningen UR een kas die in de periode van oktober tot en met maart maximaal licht doorlaat. Het streven is om in die maanden hiermee een meerproductie van 10% te halen. De lichtwinst moet komen door een optelsom van verschillende aanpassingen en vernieuwingen. Na de theoretische simulatiemodellen en fysieke schaalmodellen, wordt volgend jaar de eerste winterlichtkas als ‘proof of principle’ gebouwd op het Innovatie- en Demonstratiecentrum in Bleiswijk.
Framewerk onderzoek en praktijk voor inzet biostimulanten - Bijdrage aan de groei, productiviteit en weerbaarheid
Staalduinen, J. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)5. - p. 50 - 51.
glastuinbouw - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - plantgezondheid - groeiregulatoren - gewasproductie - optimalisatiemethoden - plantenvoeding - landbouwkundig onderzoek - tomaten - groenten - greenhouse horticulture - plant physiology - plant development - plant health - growth regulators - crop production - optimization methods - plant nutrition - agricultural research - tomatoes - vegetables
De belangstelling van telers voor biostimulanten neemt gestaag toe. Deze producten bevorderen de groei, productiviteit en weerbaarheid van gewassen. In een gezamenlijk project met de praktijk doet Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek naar de invloed van biostimulanten op het afweermechanisme van tomatenplanten. Het einddoel is een framewerk waarmee telers hun gewas effectief en op voorspelbare wijze weerbaarder kunnen maken.
Robuuste systemen in de glastuinbouw
Hemming, S. - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)april. - p. 8 - 9.
glastuinbouw - kastechniek - teeltsystemen - optimalisatiemethoden - efficiëntie - duurzame ontwikkeling - ontwerp - innovaties - technische vooruitgang - greenhouse horticulture - greenhouse technology - cropping systems - optimization methods - efficiency - sustainable development - design - innovations - technical progress
Het ontwerpen van weerbare kasproductiesystemen is een uitdaging voor de toekomst. Hierbij is het van belang te komen tot aan de ene kant teeltsystemen voor industriële productie van producten en aan de andere kant een zo duurzaam mogelijke productie om aan de hoge eisen van consumenten te voldoen.
Het ontwerpen van een nieuw duurzaam bewaar- en verwerkingssysteem voor bloembollen
Gude, H. ; Dam, M.F.N. van; Bulle, A.A.E. ; Vreeburg, P.J.M. ; Wildschut, J. ; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 33
bloembollen - cultuurmethoden - duurzame landbouw - innovaties - milieubeheer - opslag - kwaliteitszorg - aangepaste technologie - optimalisatiemethoden - desinfectie - inventarisaties - ornamental bulbs - cultural methods - sustainable agriculture - innovations - environmental management - storage - quality management - appropriate technology - optimization methods - disinfection - inventories
De huidige bewaar-, verwerkings- en ontsmettingssystemen voor bloembollen functioneren verre van optimaal: de bewaring wordt gekenmerkt door een hoog energieverbruik, tijdens het verwerken en ontsmetten treedt verspreiding van ziekten op, en stress en verwonding van de bollen dragen bij aan uitval door ziekten en andere vormen van kwaliteitsverlies. Daarnaast staat het ontsmetten onder grote druk door de risico’s van blootstelling van medewerkers en emissie van middelen naar het milieu. Het sorteren van bollen voorkomt niet dat in de broeierij grote variatie in groeisnelheid en bloemkwaliteit optreedt en de onmogelijkheid om bollen geautomatiseerd rechtop te planten brengt hoge arbeidskosten met zich mee. Dit project had tot doel innovatieve technieken voor de verschillende onderdelen van het verwerken (inclusief ontsmetten) en bewaren te inventariseren en die te integreren tot een totaalsysteem waarin energiezuinig bewaard wordt, blootstelling aan en emissie van middelen tot het verleden behoren, en gezondere en kwalitatief betere bollen geproduceerd worden.
Vorderingen bij betere handhaving nuttige bestrijders in kas : Naar een echte geïntegreerde bestrijding
Kierkels, T. ; Messelink, G.J. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)10. - p. 23 - 25.
glastuinbouw - potplanten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - bijvoeding - optimalisatiemethoden - uitzettingstechnieken - greenhouse horticulture - pot plants - biological control agents - encouragement - supplementary feeding - optimization methods - release techniques
Bij biologische bestrijding is de gebruikelijke vraag: welke natuurlijke vijand pakt de plaag het beste aan? Maar het is tijd voor een andere basisvraag: welke natuurlijke vijanden passen het best bij je gewas en het aangeboden voedsel? Zo’n insteek vergroot de kans dat ze zich lang handhaven in de kas en je ze dus veel minder vaak hoeft in te zetten. Uiteindelijk resulteert een effectievere niet-chemische gewasbescherming.
Helleborus orientalis Queens als houdbare snijbloem II : invloed voorbehandelingsmiddelen en -methodes op de houdbaarheid
Garcia Victoria, N. ; Slootweg, G. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1324) - 40
helleborus orientalis - cultivars - snijbloemen - houdbaarheid (kwaliteit) - vaasleven - behandeling na de oogst - tests - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - cut flowers - keeping quality - vase life - postharvest treatment - optimization methods - agricultural research
De Kritische Succes Factor voor een succesvolle marktintroductie van de nieuwe Helleborus orientalis Queens rassen van GreenWorks is een goede houdbaarheid na de oogst. Hiertoe is onder andere een goede, eenduidige strategie nodig voor het voorbehandelen van de bloemen na de oogst, voordat ze het afzetkanaal in gaan. Met dit doel zijn door Wageningen UR Glastuinbouw, GreenWorks, Chrysal en telers verdampingremmers, voorbehandelingsmiddelen, snijbloemenvoedsels, telers methoden en rijpheidstadia met meerdere cultivars en herkomsten getest. Door het gebruik van snijbloemenvoedsel tijdens het vaasleven (consumentenfase) kon de houdbaarheid over alle cultivars, herkomsten en voorbehandelingen, 19 tot 68% worden verlengd ten opzichte van water in de vaas. Het gebruik van coatings, het doorsnijden van de steel, voorbehandelen met azijn en het rijper oogsten hebben geen positief effect op de houdbaarheid. Bescheiden houdbaarheidsverbeteringen zijn behaald met een experimentele verdampingsremmer en enkele voorbehandelingsmiddelen, met Grow 20 in de adviesdosering als beste in de toets. Het vallen van de groene bloemblaadjes en meeldraden kan enigszins worden afgeremd door voorbehandeling met een ethyleen remmend middel. Voor de telers is een voorbehandelingsadvies opgesteld voor implementatie tijdens het volgend seizoen.
Parrot Flower Power scientific experience with Wageningen UR
Noort, F.R. van - \ 2014
Wageningen UR
potplanten - cultivars - plantenontwikkeling - sensors - instrumenten (meters) - gewasmonitoring - temperatuur - vochtigheid - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - pot plants - plant development - instruments - crop monitoring - temperature - humidity - optimization methods - agricultural research
Parrot Flower Power 60-day Scientific Experience: 500 plants, 19 Species and 150 sensors used in 68 separate simultaneous studies. Parrot and Wageningen University designed a 2-month study to test the thresholds of plant growth. Watch how they brought this amazing experience to life with Parrot Flower power and the knowledge of great botanists. Parrot Flower Power is accompanied by a free dedicated application, downloadable on AppStore https://itunes.apple.com/us/app/apple... Very intuitive, it provides access to rich content and specific advice on the maintenance of plants.
Implementatie emissiemanagementsysteem grondgebonden teelten
Voogt, W. ; Balendonck, J. ; Heinen, M. ; Helm, F.P.M. van der; Janse, J. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2014
Beiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1312)
glastuinbouw - cultuurmethoden - instrumenten (meters) - lysimeters - irrigatie - bemesting - emissie - optimalisatiemethoden - meting - beslissingsondersteunende systemen - greenhouse horticulture - cultural methods - instruments - irrigation - fertilizer application - emission - optimization methods - measurement - decision support systems
Bij telers bleek een sterke behoefte voor een eenvoudiger en goedkopere versie van de eerder ontwikkelde lysimeter met automatische drainmeter. Daarom is er een zogenaamde “light” versie van de lysimeter ontwikkeld, met een handmatige meting van de drain. Verder is er een inventarisatie gedaan naar alternatieven voor de eerder gebruikte vochtsensoren. Helaas zijn er (nog) geen sensoren die aan álle randvoorwaarden voldoen voor grondgebonden kasteelten. Met de ontwikkelde tools: lysimeter, drainmeter, sensoren en modellen, kan de watergift en bemesting geoptimaliseerd worden en bijdragen tot emissievermindering bij grondteelten. Bedrijven die de tools actief gebruiken bleken in staat de uitspoeling sterk te kunnen beperken. De interpretatie van vochtsensoren blijft een lastig fenomeen, vanwege de grote verschillen tussen grondsoorten en aspecten van de bedrijfsvoering. Dit vraagt de nodige ervaring die in de loop van meerdere teelten en jaren moet worden opgedaan. De resultaten van de waterbalansen op de bedrijven laten zien dat het goed mogelijk is de berekeningen via het verdampingsmodel en de gegevens van de lysimeter met elkaar in overeenstemming te brengen via een calibratiefactor.
"Teelt de grond uit" met het gewas appel : tussentijdse PT- rapportage fase 1 (1 juli 2009 t/m 31 december 2013)
Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van - \ 2014
Zetten : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 29
fruitteelt - appels - gewaskwaliteit - cultuurmethoden - substraten - kweekmedia - recirculatiesystemen - uitspoelen - optimalisatiemethoden - agrarische bedrijfsvoering - bodemuitputting - gewasbescherming - fruit growing - apples - crop quality - cultural methods - substrates - culture media - recirculating systems - leaching - optimization methods - farm management - soil exhaustion - plant protection
Het project Teelt-de-grond-uit/appel” is tot stand gekomen omdat er een verbinding gemaakt kon worden tussen het belang van het sterk verlagen van de stikstofuitspoeling (ministerie-belang/maatschappelijk belang) en het oplossen van het probleem van specifieke bodemmoeheid vanwege de intrekking van de toelating van metam-natrium-houdende middelen hiertegen (fruittelers-belang). Het doel van dit project was: Ontwikkeling van substraatteelt met recirculatie voor de teelt van appel waarbij gerealiseerd wordt dat: - er geen stikstofuitspoeling meer plaats vindt - het bodemmoeheidsprobleem op niet-chemische wijze wordt opgelost - de vruchtmaat bij de pluk gereguleerd kan worden - het optreden van schurft met 10% wordt verminderd - de homogeniteit in de aanplant toeneemt, leidend tot eenvoudigere arbeid, minder kosten, minder verliezen en betere homogenere, vruchtkwaliteit.
Weerbaarheid van de plant wordt langzamerhand ontrafeld : Op zoek naar de juiste balans tussen weerbaarheid en productie (interview met Jantineke Hofland-Zijlstra)
Kierkels, T. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)5. - p. 42 - 43.
glastuinbouw - gewasproductie - sierplanten - stressfactoren - verdedigingsmechanismen - secundaire metabolieten - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - plantgezondheid - greenhouse horticulture - crop production - ornamental plants - stress factors - defence mechanisms - secondary metabolites - optimization methods - agricultural research - plant protection - plant health
Met een goede klimaatbeheersing kan de teler Botrytis in de hand houden. Maar eigenlijk is de weerbaarheid van de plant bij deze schimmel veel belangrijker. Bij een hogere weerbaarheid hoef je veel minder scherp op het klimaat te letten en bespaar je op het middelengebruik. Diverse onderzoekinstellingen werken aan meer inzicht.
Plantmonitoring op basis van fotosynthesesensoren
Dieleman, J.A. ; Bontsema, J. ; Jalink, H. ; Snel, J.F.H. ; Elings, A. ; Kempkes, F.L.K. ; Pot, S. - \ 2014
glastuinbouw - klimaatregeling - monitoring - meting - fotosynthese - kooldioxide - efficiëntie - plantenontwikkeling - optimalisatiemethoden - greenhouse horticulture - air conditioning - measurement - photosynthesis - carbon dioxide - efficiency - plant development - optimization methods
Het klimaat in de kas moet zo ingesteld worden dat een optimale gewasfotosynthese en productie gerealiseerd kan worden. De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een robuust en betrouwbaar meetsysteem voor de fotosynthese-snelheid van een gewas op basis van bestaande methodes en het kasklimaat op een energie-efficiënte manier optimaal afstemmen op de fotosynthese.
Optimalisatie van Het Nieuwe Telen
Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Baar, P.H. van - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1300) - 68
glastuinbouw - teeltsystemen - tomaten - plantenontwikkeling - energiebesparing - ontvochtiging - schermen - cultuurmethoden - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cropping systems - tomatoes - plant development - energy saving - dehumidification - blinds - cultural methods - optimization methods - agricultural research
In het project Optimalisatie voor Het Nieuwe Telen is in 2013 door een combinatie van technieken en kennis van negen bedrijven en onderzoekspartijen op basis van Het Nieuwe Telen getracht de teeltwijze voor tomaat te verbeteren. Er is wel energie zuinig geteeld, maar de energiedoelstelling is niet gehaald, mede door de focus op de diverse instrumenten die in de proef zijn toegepast. Leerpunt is dat een sterke focus op beheersing van het energie gebruik een basis is voor een energiezuinige teelt. De andere instrumenten zijn te gebruiken om daarbovenop nog een optimalisatie slag te maken. Een strategie van ontvochtiging die de luchtvochtigheid te laag hield, kostte energie. Het Natugro concept heeft wel tot een sterke wortelvorming, maar niet tot sterkere groei geleid. Het dubbele schermdoek gaf geen extra energie besparing. Het zomerscherm leidde tot een beperkte teruggang in groei. De Paskal weegunits en Priva TopCrop kunnen in potentie gebruikt worden om teelt beslissingen te ondersteunen, ze waren tijdens het project echter nog onvoldoende uitontwikkeld. Het toepassen van verschillende gecombineerde technieken in een proef maak het onmogelijk om een goede uitspraak over het effect van één techniek te doen, zeker omdat meerdere groei beïnvloedende factoren die de groei beinvloeden. De analyse van de achterliggende factoren en processen is dan niet mogelijk. Uiteindelijk ging het in dit project op een optimale prestatie voor groei en energie besparing en die is niet gerealiseerd. Het was niet optimaal; wel zeer leerzaam is een goede typering van dit experiment.
Optimalisatie van het Nieuwe Telen : Werkpakket Fotosynthesemonitoring
Snel, J.F.H. ; Warmenhoven, M.G. ; Gelder, A. de - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1299) - 24
glastuinbouw - cultuurmethoden - energiebesparing - optimalisatiemethoden - gewasmonitoring - fotosynthese - sensors - meting - plantenontwikkeling - tomaten - greenhouse horticulture - cultural methods - energy saving - optimization methods - crop monitoring - photosynthesis - measurement - plant development - tomatoes
In het nieuwe telen zullen investering, meeropbrengst en energiebesparing in balans moeten zijn. Teeltoptimalisatie moet voor een bedrijfszekere toepassing van energiebesparing zorgen. Monitoren van de gewasfotosynthese kan de teler hierbij behulpzaam zijn. In dit project is samen met Gademann Instruments een meetsysteem ontwikkeld waarmee PAR en fotosynthese in 8 gewaslagen gelijktijdig gemeten kan worden. De fotosynthese van alle lagen bij elkaar opgeteld levert de gewasfotosynthese. Daarnaast is software ontwikkeld om de meetdata on-line te bekijken en te analyseren. Vanaf eind juli zijn drie meetsystemen getest in een afdeling bij Wageningen UR en daarna in de proefafdelingen van het Improvement Centre. De resultaten laten zien dat in de periode september - oktober er binnen het gewas weinig variatie is in de relatie tussen PAR en fotosynthese. Dat geldt voor alle afdelingen. Ook werd duidelijk dat het gewas in geen van de afdelingen in die periode last had van lichtschade. Uit de resultaten blijkt wel dat de nauwkeurigheid van de PAR meting met de kleine interne PAR sensor te laag is voor een betrouwbare opschaling naar gewasfotosynthese. In Next Generation Greenhouse Cultivation applications investments, yield improvements and energy savings need to be in balance. Optimization of crop growth will have to ensure a reliable implementation of energy saving concepts. Monitoring of crop photosynthesis can assist the grower in optimizing light use and production. In this project Wageningen UR Greenhouse Horticulture and Gademann Instruments have developed and tested a monitoring system for PAR and photosynthesis in 8 crop layers simultaneously. The combined photosynthesis data from all layers is a measure for crop photosynthesis. Software was developed for on-line acces and analysis of real-time and stored data. Three units were first tested in a greenhouse compartment WUR and afterwards installed in the Improvement Centre. The results showed little variation in light response of leaves of the various crop layers during the monitoring period (September - October). It was also evident that the crop did not suffer from light stress, as judged by the high photosynthesis efficiency during the night (FV/FM). Evaluation of the results shows that the PAR measurement with the internal PAR sensor of the instrument is too inaccurate for a reliable upscaling to crop photosynthesis.
'Samenwerking kennisbedrijven geeft waardevolle kruisbestuiving' : Horti Science Parc van start
Abbenhuis, R. ; Bakker, J.C. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)3. - p. 27 - 27.
glastuinbouw - onderzoeksinstituten - organisatie van onderzoek - samenwerking - kennis - bedrijfsvoering - kastechniek - teeltsystemen - optimalisatiemethoden - doelstellingen - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - research institutes - organization of research - cooperation - knowledge - management - greenhouse technology - cropping systems - optimization methods - objectives - cultural methods
Aan de Bleiswijkse Violierenweg zijn sinds enige jaren de kennisinstituten Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ gevestigd. Door de strategische samenwerking van laatstgenoemde met DLV Plant kwam er een derde speler van importantie bij. Voeg daar de nabijheid van onder andere LTO Glaskracht Nederland én de groeiende internationale belangstelling aan toe en de aanleiding is geschetst om als één centrum naar buiten te treden.
KOPlopers - High Tech Greenhouse 2020
Poot, E.H. - \ 2013
KOPLopers
glastuinbouw - cultuurmethoden - opnameapparatuur - plantenontwikkeling - controle - gewasmonitoring - sensors - schermen - vochtigheid - optimalisatiemethoden - greenhouse horticulture - cultural methods - recording instruments - plant development - control - crop monitoring - blinds - humidity - optimization methods
Filmpje over teelttechnisch onderzoek in Duitsland en Nederland in de glastuinbouw. Met behulp van mobiele camera's wordt de gewasgroei gecontroleerd. Doel van dit onderzoek is een kleine compacte plant. Dit kan door beinvloeding van licht, waarbij daglicht wordt gemengd met rood en blauw licht. Ook wordt onderzoek gedaan naar temperatuur en luchtvochtigheid van de planten met behulp van sensoren. In de kas in Nederland wordt ook onderzoek verricht naar schermen en ventilatoren voor een optimale teelt.
‘Grip op licht’ bij potanthurium en bromelia : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met diffuus licht en verbeterde monitoring meer natuurlijk,
Noort, F.R. van; Kromwijk, J.A.M. ; Snel, J.F.H. ; Warmenhoven, M.G. ; Meinen, E. ; Li, T. ; Kempkes, F.L.K. ; Marcelis, L.F.M. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1287) - 94
glastuinbouw - potplanten - kassen - diffuus glas - gewaskwaliteit - energiebesparing - schermen - cultuurmethoden - optimalisatiemethoden - fotosynthese - greenhouse horticulture - pot plants - greenhouses - diffused glass - crop quality - energy saving - blinds - cultural methods - optimization methods - photosynthesis
Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en twee Bromeliasoorten. Het licht werd diffuus gemaakt door een diffuus schermdoek, door diffuus glas of door te telen in de Daglichtkas. Ook bij veel instraling werd de luchtvochtigheid op peil gehouden door verneveling. In het zomerhalfjaar trad bij alle gewassen een spectaculaire groeiverbetering op door meer diffuus licht toe te laten; nooit trad er bladschade op. Zo waren de anthuriums in 16 weken vermarktbaar, terwijl dat in de praktijk 22 weken duurde, waarbij de planten ook nog eens 25% zwaarder waren dan in praktijk. Door toepassen van lichtintegratie en verlaging van het temperatuursetpoint werd 25% energie bespaard. Om risico op schade door teveel licht te kunnen voorkomen zijn methoden voor plantmonitoring verbeterd. Zo zijn enkele verbeteringen aan de Plantivity meter gemaakt waardoor de meter minder vaak (eens per week) van blad verwisseld hoeft te worden en de potentiele fotosynthese bepaald kan worden voor een betere inschatting van efficiëntie van fotosynthese. Grip on light in potted anthurium and bromeliads Diffuse light is beneficial for plant growth. Furthermore, in greenhouses with pot plants more light can be allowed if the light is diffuse. When combined with the Next Generation Cultivation (‘Het Nieuwe Telen’) new possibilities arise to improve production and to save energy. Experiments were conducted with two Anthurium cultivars and two Bromeliads. The light was made diffuse by a diffuse screen, diffuse glass or by growing the plants in the Daylight greenhouse. Air humidity was always maintained at high levels. In the summer half year the growth of all crops increased substantially by allowing more diffuse light; leaf damage never occurred. The anthurium plants were marketable within 16 weeks, whereas normally this takes 22 weeks; the plants were also 25% larger. Applying light integration and decreasing the set-point for heating saved 25% energy. To avoid the risk of leaf damage due to too much light, methods for plant monitoring were improved. The Plantivity sensor was improved such that the sensor can measure for one week on the same leaf instead of changing the leaf every 2-3 days. Furthermore, the sensor can now be used to measure potential photosynthesis which allows a better estimate of the efficiency of photosynthesis.
'Kwaliteit en productie kan altijd beter, dus moeten we uitzoeken hoe'(interview met Peter van Weel)
Staalduinen, J. van; Weel, P.A. van - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)11. - p. 18 - 19.
glastuinbouw - snijbloemen - rozen - klimaatregeling - ventilatie - luchtstroming - milieubeheersing - gewaskwaliteit - gewasproductie - optimalisatiemethoden - greenhouse horticulture - cut flowers - roses - air conditioning - ventilation - air flow - environmental control - crop quality - crop production - optimization methods
In de zoektocht naar een homogener kasklimaat is Van den Berg Roses uit Delfgauw in september gestart met een eenjarige proef, die de effecten van verticale luchtcirculatie in kaart moet brengen. Het streven is om via een geoptimaliseerd kasklimaat een uniformer gewas, productieverhoging en een langduriger vaasleven te realiseren, indien mogelijk bij een lager aardgasverbruik. De hele rozensector kan van de uitkomsten profiteren.
Groei in Het Nieuwe Telen : kennisbehoefte van vroege volgers
Buurma, J.S. ; Smit, P.X. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156504 - 54
glastuinbouw - teeltsystemen - kastechniek - cultuurmethoden - plantenontwikkeling - gewaskwaliteit - kennisoverdracht - energiegebruik - energiebesparing - optimalisatiemethoden - kwekers - nederland - greenhouse horticulture - cropping systems - greenhouse technology - cultural methods - plant development - crop quality - knowledge transfer - energy consumption - energy saving - optimization methods - growers - netherlands
Bij de doorontwikkeling van Het Nieuwe Telen moeten teeltadviseurs, installateurs en ontwerpers een vertaalslag maken naar verbetering van de gewasgroei, vermindering van ziekte/uitval en lagere energiekosten. Zij richten zich nu vooral op de klimatologische kant van de techniek. De vroege volger zoekt vuistregels voor verdamping en vochtafvoer, waarmee hij zijn productie (kwaliteit en houdbaarheid) kan verbeteren.
Teelt de grond uit - Boomteelt : resultaten 2011-2012
Reuler, H. van; Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 19
straatbomen - teeltsystemen - containerplanten - cultuur zonder grond - cultuurmethoden - methodologie - rentabiliteit - boomkwekerijen - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - emissie - street trees - cropping systems - container grown plants - soilless culture - cultural methods - methodology - profitability - forest nurseries - optimization methods - agricultural research - emission
Op droge zandgronden wordt in veel regio’s in Nederland de Nitraatrichtlijn niet gehaald. Daarnaast lijkt ook niet voldaan te kunnen worden aan de eisen gesteld in de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Europese Unie heeft Nederland tot 2015 de tijd gegeven om aan deze richtlijnen te voldoen. Hiervoor is het nodig innovatieve teeltsystemen te ontwikkelen. Daartoe is in 2009 het sector brede project ‘Teelt de grond uit’ (Tdgu) gestart. Doel van het project is de ontwikkeling van teeltsystemen voor duurzame productie van boomkwekerijgewassen zonder of met minimale emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.
Een systeembenadering voor onderzoek aan plaag- en ziektebestrijding in roos: Een visiedocument vanuit onderzoek en praktijk
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Garcia Victoria, N. ; Klein, E. ; Sonneveld, J. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1257) - 26
rosa - geïntegreerde plagenbestrijding - plantenziektebestrijding - bestrijdingsmethoden - ziektepreventie - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - energiebesparing - optimalisatiemethoden - integrated pest management - plant disease control - control methods - disease prevention - agricultural research - cropping systems - energy saving - optimization methods
De bestrijding van ziekten en plagen in roos is uitermate complex. Op veel bedrijven zijn er bijna continu verschillende plagen en ziekten aanwezig waar moeilijk van af te komen is. Het daarom noodzakelijk om het totale complex van gewas, ziekten, plagen en natuurlijke vijanden als één dynamisch ecosysteem te zien waarin alles direct of indirect op elkaar ingrijpt. Sturing in zo’n complex systeem vraagt om veel kennis. Voor de ontwikkeling van deze kennis is het verstandig een gestructureerd onderzoeksprogramma op te zetten met verschillende onderzoekslijnen die werken aan zowel preventie als bestrijding. Het is daarbij verstandig om niet alleen onderzoek op te zetten wat resultaten op de korte termijn levert, maar ook robuuste oplossingen genereert voor de lange termijn. De PPS “het nieuwe doen in gewasgezondheid” biedt een uitstekend kader voor de invulling van zo’n programma. Het is daarbij de uitdaging en noodzaak om de 4 onderzoekslijnen (weerbaar gewas, robuuste weerbare teeltsystemen, slimme en innovatieve technologieën en effectief en duurzaam middelenpakket) zo concreet mogelijk uit te werken voor het totale ziekte- en plaagcomplex voor roos en dit te integreren met onderzoek dat zich op energiebesparing en teeltoptimalisatie richt.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.