Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 654

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==outdoor cropping
Check title to add to marked list
Photosynthesis : Online introductory course
Vreugdenhil, D. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research
photosynthesis - plants - plant physiology - biomass - fotosynthese - planten - plantenfysiologie - biomassa
The aim of this online course is to explain the basic mechanisms of photosynthesis.
Ontzilting; een oplossing voor verzilting in de vollegronds landbouw?
Craats, Daniël van de; Nikkels, M.J. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2016
H2O online (2016). - 7 p.
verzilting - verziltingsbestrijding - vollegrondsteelt - beschadigingen door zout - waterbeheer - oppervlaktewater - zoet water - ontzilting - salinization - salinity control - outdoor cropping - salt injury - water management - surface water - fresh water - desalination
De huidige manier van omgaan met verzilting in Nederland kan in de toekomst steeds vaker problemen opleveren, onder andere voor beregening in zoutgevoelige teelten. Er wordt daarom nu al aan verschillende oplossingen gewerkt. Eén van de mogelijke oplossingen is ontzilting in de vollegronds landbouw, bijvoorbeeld met behulp van de CapDI-technologie. In deze studie is een theoretische inschatting van de mogelijkheden van dit systeem gemaakt en wordt een praktijktest in de tulpenbollenteelt gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er zeker potentie is, maar dat de robuustheid van het systeem, de kosten en de regionale effecten en potentie nog meer aandacht verdienen.
30 vragen en antwoorden over zwavel
Schils, René - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 68
zwavel - zwavelmeststoffen - bemesting - uitspoelen - depositie - sulfur - sulfur fertilizers - fertilizer application - leaching - deposition
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet gevraagd de belangrijkste vragen en antwoorden over zwavel op toegankelijke wijze te beschrijven. Deze publicatie brengt het onderwerp zwavel voor het voetlicht.
Effect of adjuvant and spray volume on mancozeb residue on potato and onion leaves and on Phythophthora infestans in potato and Peronospora destructor in onion
Putter, H. de; Schepers, H.T.A.M. ; Topper, C.G. ; Evenhuis, A. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT Report 21) - 21 p.
arable farming - vegetable growing - outdoor cropping - potatoes - onions - laboratory tests - solanum tuberosum - allium cepa - plant protection - pesticides - akkerbouw - groenteteelt - vollegrondsteelt - aardappelen - uien - laboratoriumproeven - gewasbescherming - pesticiden
As part of the vegIMPACT project a laboratory test in the Netherlands was done with potato (Solanum tuberosum) var. Bintje and onion (Allium cepa) var. Sturon. In both crops mancozeb was sprayed with and without the adjuvants Bond and Indostick. In both crops these three treatments were applied with high and low spray volumes. After spraying, rain was simulated (0.5, 3 or 6 hours after spraying and a control without rain) to test the sticker properties. After five days, plant leaves were analysed on mancozeb residue. Five days after spraying the potato plants were inoculated with Phytophthora infestans and onions with Peronospora destructor. Subsequently, disease symptoms were observed and visually rated as percentage of infected leaves. In potato lower mancozeb residue levels were measured at high spray volumes. Under dry conditions the effect of adjuvant on mancozeb residue in potato was limited. In onion the spreader characteristics of the adjuvants resulted in higher mancozeb residue concentrations than without adjuvant. The impact of rain simulation was much bigger than the impact of adjuvant on mancozeb residue and late blight incidence. Therefore, it is not recommended to spray when rain is expected within the same day as spraying. With rain simulation in both onion and potato more mancozeb residue was present when using the adjuvant Bond than when spraying mancozeb without an adjuvant. However, also with Bond after rain simulation high amounts of mancozeb were washed off. Mancozeb with Bond in potato resulted in less late blight incidence than with spraying mancozeb without adjuvants. Overall the adjuvant Bond performed better than Indostick in terms of mancozeb retention on both potato and onion leaves . Indostick had good spreading properties that under dry conditions resulted in higher mancozeb residue levels in onion. Under rainy conditions the effect of Indostick on mancozeb residues was not or only slightly better than mancozeb without adjuvant.
Resistentieveredeling - Resistentieveredeling in de praktijk : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistentieveredeling - overblijvende planten - boomkwekerijen - ziekteresistentie - selectiemethoden - vasteplantenkwekerijen - plantenveredeling - gewasbescherming - lesmaterialen - resistance breeding - perennials - forest nurseries - disease resistance - selection methods - perennial nurseries - plant breeding - plant protection - teaching materials
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Resistentieveredeling - Stressfactoren en verschillende typen belagers : Kennisclip Bogo-project e-learning.
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistance breeding - stress factors - plant breeding - selection methods - disease resistance - plant protection - teaching materials - detection - pathogens - resistentieveredeling - stressfactoren - plantenveredeling - selectiemethoden - ziekteresistentie - gewasbescherming - lesmaterialen - detectie - pathogenen
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Resistentieveredeling - Veredeling gericht op resistentie : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. ; Looman, B.H.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistance breeding - plant breeding - selection - selection methods - breeding programmes - breeding methods - plant protection - genetic resistance - teaching materials - resistentieveredeling - plantenveredeling - selectie - selectiemethoden - veredelingsprogramma - veredelingsmethoden - gewasbescherming - genetisch bepaalde resistentie - lesmaterialen
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Resistentieveredeling - Overerving van resistentie : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistance breeding - disease resistance - genetic resistance - partial resistance - plant genetics - plant protection - teaching materials - resistentieveredeling - ziekteresistentie - genetisch bepaalde resistentie - partiële resistentie - plantengenetica - gewasbescherming - lesmaterialen
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Resistentieveredeling - Verdedigingsmechanisme : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistance breeding - susceptibility - resistance - tolerance - host pathogen interactions - plant protection - teaching materials - disease resistance - resistentieveredeling - vatbaarheid - weerstand - tolerantie - gastheer-pathogeen interacties - gewasbescherming - lesmaterialen - ziekteresistentie
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
'We leven op de kalender, niet naar de natuur'
Dam, Martin van - \ 2015
horticulture - outdoor cropping - ornamental bulbs - tulips - plant protection - soil temperature - plant viruses - fusarium - tobacco necrosis virus - planting season

In het najaar zakt de bodemtemperatuur en dat is dan ook het moment waarop de voorjaarsbloeiende bolgewassen worden geplant. De praktijk leert dat de temperatuur cruciaal is met het oog op het ontstaan van virussen zoals Fusarium en Augustaziek. Hoe zit dat? En hoe gaan kwekers met dit gegeven om?

Doorteelt valt te verkorten in sleufpotten
Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2015
De Boomkwekerij 2015 (2015)15. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - goten - plantpotten - teeltsystemen - containers - vollegrondsteelt - groeianalyse - ornamental woody plants - street trees - agricultural research - ducts - pots - cropping systems - outdoor cropping - growth analysis
Bomen die opgekweekt zijn in een gotensysteem, zijn korter door te kweken in sleufpotten dan in de vollegrond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door PPO dat onderdeel is van het meerjarige project ‘Teelt de grond uit’. Per gewas kunnen er echter verschillen zijn in diktegroei.
Balans in bemesting : proefbedrijf Vredepeel onderzoekt de optimale bemstingsstrategie voor bioteelt
Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. - \ 2015
Ekoland 35 (2015)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 22.
biologische landbouw - bemesting - groenteteelt - vollegrondsteelt - preien - veldproeven - bedrijfssystemen - stikstofbalans - proefbedrijven - emissiereductie - groenbemesters - organic farming - fertilizer application - vegetable growing - outdoor cropping - leeks - field tests - farming systems - nitrogen balance - pilot farms - emission reduction - green manures
Juiste bemesting is essentieel voor goede gewasopbrengsten, opbouw van bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van emissies. Onderzoekers Janjo Haan en Harry Verstegen zochten op proefbedrijf Vredepeel naar de beste bemesting voor het biologische bedrijfssysteem. Bijbemesting in de prei en het goed inschatten van de mineralisatie en stikstofbenutting blijkt het lastigst.
Geweldige producties lisianthus op substraat blijven nog uit : eerste conclusie na één jaar los van ondergrond telen
Velden, P. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)5. - p. 43 - 43.
glastuinbouw - vollegrondsteelt - substraten - teeltsystemen - effecten - kastechniek - recirculatiesystemen - doelstellingen - energiebesparing - proeven op proefstations - snijbloemen - greenhouse horticulture - outdoor cropping - substrates - cropping systems - effects - greenhouse technology - recirculating systems - objectives - energy saving - station tests - cut flowers
Een volveldse teelt met recirculatie bij lisianthus is zeker haalbaar, maar het is nog zoeken naar het meest effectieve teeltsysteem. Besparing op energie en met name belichting leidde tot groeivertraging, zo blijkt. Toch is er al veel bereikt in één jaar intensief praktijkonderzoek en er is nog meer mogelijk.
Witte asperges worden niet meer groen
Marcelis, L.F.M. - \ 2015
Bionieuws 25 (2015)8. - ISSN 0924-7734 - p. 10 - 10.
vollegrondsteelt - asparagus - kleuring - oogsten - lesmaterialen - outdoor cropping - staining - harvesting - teaching materials
Witte asperges moeten wit zijn, en niet lichtpaars of zelfs groen. Telers, winkeliers en ook hobbytuiniers doen daarvoor alle moeite. Zo ook microbioloog Rob de Jonge. Omdat hij de lerarenopleiding volgt geeft hij les in Waddinxveen, en behandelt daar met de eerste klas planten. Ook heeft hij een volkstuin, compleet met aspergebed. ‘Tel alles bij elkaar op, en je komt op mijn vraag.’ Vraag: Waardoor blijven asperges gewoon wit na het steken?
Bacteriën in de Bloemisterij
Slootweg, G. - \ 2015
Wageningen UR
sierteelt - vollegrondsteelt - vermeerderingsmateriaal - microbiële besmetting - plantenziekteverwekkende bacteriën - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - ornamental horticulture - outdoor cropping - propagation materials - microbial contamination - plant pathogenic bacteria - industrial hygiene - measures - control methods
Bacterieziekten zijn een toenemend probleem in de bloemisterij. Ze zijn erg besmettelijk en nauwelijks te bestrijden. Beheersmaatregelen zijn het belangrijkste wapen. Waar komen bacteriën vandaan, hoe beheers je ze en welk onderzoek is er gedaan om besmetting tegen te gaan.
Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand : Test van maatregelen die fosforemissie verminderen
Chardon, W.J. ; Groenenberg, J.E. ; Jansen, S. ; Buijert, A. ; Talens, R. ; Krol, A.F. - \ 2014
Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 20 - 22.
vollegrondsteelt - bloembollen - bodemchemie - emissiereductie - fosfaten - adsorptie - ijzer - bollenstreek - outdoor cropping - ornamental bulbs - soil chemistry - emission reduction - phosphates - adsorption - iron
In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft drie maatregelen op basis van ijzerzand laten onderzoeken op hun effectiviteit. Welke was de beste?
Nieuwe teelttechnieken kunnen emissie tuinbouw fors beperken
Haan, J.J. de; Vermeulen, T. - \ 2014
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2014 (2014)2. - ISSN 0166-8439 - p. 60 - 61.
vollegrondsteelt - teeltsystemen - zandgronden - bodemkwaliteit - cultuur zonder grond - emissiereductie - pesticiden - nutriëntenuitspoeling - milieubeheersing - outdoor cropping - cropping systems - sandy soils - soil quality - soilless culture - emission reduction - pesticides - nutrient leaching - environmental control
Tuinbouw in de volle grond is mogelijk met een minimale emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma ‘Teelt de grond uit’, waarvan eind 2013 de eerste fase is afgesloten. In het kader van dit programma zijn verschillende nieuwe teeltsystemen ontwikkeld en getest voor milieuvriendelijke tuinbouw in de volle grond, die bovendien rendabel kan zijn.
Wat is goede compost?
Willekens, K. ; Janmaat, L. - \ 2014
BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid (2014)6. - 4 p.
compost - compostering - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - organische stof - biologische landbouw - vollegrondsteelt - akkerbouw - kwaliteit - composts - composting - soil fertility - soil quality - organic matter - organic farming - outdoor cropping - arable farming - quality
Compost wordt voor meerdere doelen ingezet. Als meststof, maar ook om de organische stofbalans op peil te houden. Maar compost heeft nog meer voordelen. Zo worden aan compost ziektewerende eigenschappen toegekend. Het doel van compostgebruik bepaalt voor een groot deel welke prijs er voor wordt betaald. Maar hoe kan de kwaliteit en daarmee de waarde van compost worden vastgesteld? Om dit te beoordelen is kennis van het eindproduct en vooral ook het composteringsproces nodig. In dit BioKennisbericht geven we richtlijnen voor het vaststellen van compostkwaliteit gerelateerd aan de toepassing.
Werken aan bodemweerbaarheid
Broek, R.C.F.M. van den; Berg, W. van den; Lamers, J.G. ; Cuijpers, W.J.M. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Smits, S. - \ 2014
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 63
teeltsystemen - bodemweerbaarheid - bestrijdingsmethoden - agrarische bedrijfsvoering - phytophthora cactorum - bodemeigenschappen - gewasbescherming - proeven - biotesten - fragaria - biologische technieken - vollegrondsteelt - cropping systems - soil suppressiveness - control methods - farm management - soil properties - plant protection - trials - bioassays - biological techniques - outdoor cropping
De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen is het creëren van een gezonde, veerkrachtige en weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze, met een beter inkomen, milieuvriendelijker telen. Aardbei is een voorbeeld van een zeer intensieve teelt, die erg gevoelig is voor ziekten en plagen. In de teelt worden relatief veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, en er is een sterke behoefte aan kennis die de inzet van deze middelen kan beperken. Aardbei is ook een heel geschikt toetsgewas, omdat het sterk reageert op de bodemgezondheid van een perceel. Is deze goed dan ligt de aardbeienproductie veel hoger dan op percelen waarop de bodemgezondheid matig of slecht is. Opbrengstverschillen kunnen oplopen tot meer dan 50%. De verkregen resultaten bij aardbei kunnen ook vertaald worden naar andere vollegronds gewassen.
Machinale detectie van tulpenvirus in het open veld 2013 : Geautomatiseerde (machinale) detectie van TBV in volveldexperimenten met tulp in 2013
Baltissen, A.H.M.C. ; Polder, G. ; Doorn, J. van; Heijden, H.J.W.M. van der - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 37
virusziekten - tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - gewasbescherming - proefvelden - elisa - vollegrondsteelt - bloembollen - viral diseases - tulips - tulip mosaic virus - plant protection - experimental plots - outdoor cropping - ornamental bulbs
Tulpenmoza¿ekvirus (TBV) in tulp veroorzaakt veel schade in de teelt. Om virusverspreiding door bladluizen te voorkomen moet de teler in een korte periode deze bronnen van infectie verwijderen. Een tijdrovende bezigheid, die ook specifieke deskundigheid vergt. Verder bespaart dit verwijderen ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om de luizen te bestrijden. Echter, experts die dit kunnen zijn schaars. Om het gebrek aan goede ziekzoekers te compenseren, werkt Wageningen UR samen met een groep tulpentelers aan een oplossing. Gerobotiseerd ziekzoeken moet in een vroeg stadium symptomen van ziekten (TBV) in het gewas (in dit geval tulp) kunnen herkennen. Het streven is dat dit minimaal even goed gebeurt als door de experts.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.