Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==overstroomde gronden
Check title to add to marked list
Modelling of ammonia volatilisation in fertilised and flooded rice systems
Khairudin, Nurulhuda - \ 2017
University. Promotor(en): Nurul Khairudin, co-promotor(en): Karel Keesman; Mohamad Pauzi Zakaria. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576698 - 209
oryza - flooded rice - ammonia - volatilization - modeling - dynamic modeling - flooded land - nitrogen - natte rijst - ammoniak - vervluchtiging - modelleren - dynamisch modelleren - overstroomde gronden - stikstof

In flooded rice systems that are broadcast with urea, significant amounts of nitrogen (N) may be lost to the atmosphere in the form of ammonia (NH3). Many models with different complexities with regards to describing the process of NH3 volatilisation and the overall N dynamics in the systems are available. However, given the differences in local conditions, both too simple and too complex models may not be able to predict NH3 volatilisation correctly or may lead to large prediction uncertainties. Therefore, the main objective of this thesis is to provide a framework to determine an appropriate process-based model with corresponding uncertainty characteristics for estimating NH3 volatilisation in fertilised and flooded rice systems.

As a first step in the selection of a model for a specific application, an overview on the modelling concepts and the performance of 14 models developed to simulate N dynamics in flooded soil systems is given. Next, in order to understand differences in modelling concepts for a specific process, co-validation was conducted at single process level: urea hydrolysis, NH3 volatilisation, and floodwater pH. Then, a new process-based model for estimating NH3 volatilisation in fertilised and flooded rice systems, which is of a complexity appropriate for scarce soil N data, is presented and evaluated with field observations. For the flooded rice systems in the Philippines, conceptualisation of the two-step urea hydrolysis, partitioning between ammonium and NH3, and a time-varying rate coefficient of NH3 volatilisation in the proposed model improved the prediction of the net NH3 loss. Subsequently, a set-membership parameter estimation approach with soft-error-bounds was used to characterise the uncertainty in the parameter estimates in the proposed model. The set-membership approach is appropriate for poor quality data sets as it allows simultaneous consideration of the different sources of uncertainty affecting the model prediction, such as uncertainty in the model structure, parameters, and observations. Findings of this study can be used as criteria for stakeholders to make an informed selection of models, to modify the existing models for a specific purpose, and to interpret model-output responses critically.

Klimaat dwingt tot kiezen
Sandt, K.H. van de - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)nov. - p. 5 - 5.
klimaatverandering - opwarming van de aarde - broeikaseffect - klimaat - hoogwaterbeheersing - overstroomde gronden - waterverzadiging - climatic change - global warming - greenhouse effect - climate - flood control - flooded land - waterlogging
Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering, zoals de dreiging van overstromingen, tekorten aan zoet water, achteruitgang van natuur en oververhitte steden? Onderzoekers van Wageningen UR brengen voor die discussie de ruimtelijke effecten in kaart
Inundatie doodt stengelaaltjes, mits lang genoeg toegepast
Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van; Korsuize, C.A. - \ 2009
BloembollenVisie 2009 (2009)169. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
proeven op proefstations - onderzoek - bloembollen - nematoda - bestrijdingsmethoden - inundatie - overstroomde gronden - grondsterilisatie - station tests - research - ornamental bulbs - control methods - flooding - flooded land - soil sterilization
Sinds eind jaren tachtig geldt inundatie als een goed alternatief voor grondontsmetting. Ook stengelaaltjes kunnen hiermee worden gedood. De vraag was echter hoelang een perceel onder water moest staan voor een volledige doding. PPO ging dit na en adviseert op basis van dit onderzoek een periode van minstens 12 weken
Decision Support System for Floodwater Spreading Site Selection in Iran
Kheirkhah Zarkesh, M. - \ 2005
University. Promotor(en): Leo Stroosnijder, co-promotor(en): A.M.J. Meijerink; M.A. Sharifi. - Enschede : ITC - ISBN 9085042569 - 259
hoogwaterbeheersing - inundatie - waterbeheer - besluitvorming - simulatiemodellen - iran - stroomvlakten - overstroomde gronden - beslissingsondersteunende systemen - flood control - flooding - water management - decision making - simulation models - floodplains - flooded land - decision support systems
Machines voor beheer van natte graslanden; een studie naar de kosten van beheer van natte en vochtige graslanden met aangepaste machines
Jong, J.J. de; Schaafsma, A.H. ; Aertsen, E.J.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 747) - 45
bodems van waterrijke gebieden - veenmoerassen - overstroomde gronden - graslandbeheer - machines - wetland soils - bogs - flooded land - grassland management
In dit rapport is een studie beschreven naar aangepaste machines voor het maaien van natte graslanden. Er zijn onder verschillende omstandigheden tijdstudies verricht naar de machines. Op basis van informatie van de eigenaren van de machines zijn tarieven berekend. Daarnaast is informatie verzameld over het verwerken van maaisel. Onder beheerders van natte graslanden zijn de ervaringen met het gebruik van de verschillende machines geonventariseerd.
Effecten van uiterwaardverlaging op landbouw en natuur langs de Maas
Eupen, M. van; Maas, G.J. ; Stoffelsen, G.H. ; Wolfert, H.P. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 881) - 91
landgebruik - hoogwaterbeheersing - landbouw - veiligheid - milieueffect - vegetatie - nederland - overstroomde gronden - bodemwater - bodemkarteringen - kaarten - waterstand - natuur - maas - uiterwaarden - land use - flood control - agriculture - safety - environmental impact - vegetation - netherlands - flooded land - soil water - soil surveys - maps - water level - nature - river meuse - river forelands
De overkoepelde studie Integrale Verkenning Maas (IVM) is een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om een verhoogde afvoer van de Maas van 4.600 m3/s door het beheersgebied van de Directie Limburg te voeren. Randvoorwaarden daarbij is, dat de waterstanden behorende bij de huidige veiligheidsnorm (zoals vastgelegd in de rivierenwet) op de bedijkte Maas en de daaraan gerelateerde standen op de onbedijkte Maas niet worden overschreden. Daarnaast dienen de te nemen maatregelen bij te dragen aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit langs de Maas. IVM leidt tot een advies dat is opgebouwd uit een samenhangende benadering vanuit de invalshoeken Rivierkunde, Natuur, Economie&Maatschappij en ruimte&Landschap. Deze IVM-deelstudie inzichtelijk wat de effecten zijn van rivierverruimende maatregelen op de natuur- en landbouwfunctie langs de verschillende Maastrajecten. De inzichten die onderliggende studie heeft opgeleverd zijn in het IVM Achtergronddocument Natuur (IVM-N-03, Lieveld et al. (2003)) gebruikt om: -Sturing te kunnen geven aan het samenstellen van de maatregelenpakketten in de strategieën (welk niveau van uiterwaardverlaging kies je in welk traject); -De beoordeling van de maatregelenpakketten voor natuur te kunnen kwantificeren (welke (oppervlaktes van) ecotopen ontstaan bij een bepaald niveau van uiterwaardverlaging in een bepaald traject).
Proef met de onderhoudsarme ontwatering in de kwelderwerken: "de Krekenproef"; evaluatie 1997-2002
Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 634) - 137
drainage - oppervlaktedrainage - kweldergronden - overstroomde gronden - onderhoud - veldproeven - nederland - oevers - waddenzee - friesland - surface drainage - salt marsh soils - flooded land - maintenance - field tests - netherlands - shores - wadden sea
Het ontwikkelingsperspectief voor de Waddenzee is onder meer gericht op vergroting van het areaal meer natuurlijke kwelders. In het kader van het beheer en onderhoud van de kwelderwerken langs de Friese en Groninger vastelandskust is ten oosten van deHolwerder veerdam in opdracht van Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland, de Krekenproef uitgevoerd. In het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om het afwateringssysteem van de kwelderwerken zodanig aan te passen dat het beter vergelijkbaar is met dat van een natuurlijke kwelder. In deze eindrapportage wordt een overzicht gegeven van de achtergronden en de uitgangssituatie. Verder worden de resultaten besproken en wordt de proef geëvalueerd aan de hand van de gestelde randvoorwaarden met daaraan gekoppelde grenswaarden.
Meervoudig ruimtegebruik en waterberging; mogelijkheden voor toekomstige landinrichting Noord-Holland
Pater, F. de; Kwakernaak, C. ; Nijburg, C. - \ 2002
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 35 (2002)9. - ISSN 0166-8439 - p. 36 - 38.
waterbeheer - retentie - overstromingsgebieden - inundatie - hoogwaterbeheersing - landgebruik - meervoudig landgebruik - landgebruiksplanning - landinrichting - wateropslag - overstroomde gronden - noord-holland - meervoudig ruimtegebruik - waterberging - water management - retention - bottomlands - flooding - flood control - land use - multiple land use - land use planning - land development - water storage - flooded land
Vijfde en afsluitende artikel in een serie over het onderzoeksprogramma 'Meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-Holland'. Een aantal inrichtingsmodellen zijn uitgewerkt voor verschillende vormen van waterberging en mogelijke functiecombinaties (wonen; recreatie; landbouw; natuur; energieopslag) in diverse landschapstypen (veenweidepolders; kleipolders; strandwallenlandschap; stedelijke randzone). De vormen van waterberging betreffen bergingsboezem, inlaatpolder, binnenpolder, verbrede waterlopen met flexibel peilbeheer, nieuwe waterplassen, nieuwe moerassen, bergingspolders in stadsrand. Ook wordt aandacht besteed aan de positionering van waterbergingslocaties binnen het watersysteem in relatie met de waterkwaliteit (gebiedseigen water; boezemwater; polderwater; stedelijk water bij afgekoppeld rioolstelsel), de peilfluctuaties en de overstromingsfrequenties
Waterberging in combinatie met recreatie; "spannend water"
Groot, S. ; Penning, E. ; Kuin, A. ; Jókövi, E.M. - \ 2002
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 35 (2002)8. - ISSN 0166-8439 - p. 38 - 39.
waterbeheer - water - opslag - retentie - overstromingsgebieden - inundatie - recreatie - recreatiegebieden - landgebruik - meervoudig landgebruik - landgebruiksplanning - wateropslag - hoogwaterbeheersing - stroomvlakten - overstroomde gronden - noord-holland - meervoudig ruimtegebruik - ruimtelijke ordening - waterberging - water management - storage - retention - bottomlands - flooding - recreation - amenity and recreation areas - land use - multiple land use - land use planning - water storage - flood control - floodplains - flooded land
Resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor combinatie van de functies waterberging en recreatie in Noord-Holland: waar moet je rekening mee houden; wat voor recreatie komt er; hoe zit het met de waterkwaliteit; hoe kan deze functiecombinatie worden gestimuleerd. Derde artikel in een serie van vier over het project 'Meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-Holland'
Integrale bodemdalingstudie Waddenzee
Beukema, J.J. ; Brinkman, A.G. ; Buijsman, M. ; Dankers, N.M.J.A. ; Dijkema, K.S. ; Dobben, H.F. van; Duin, W.E. van; Ens, B.J. ; Eysink, W.D. ; Fokkink, R.J. ; Gussinklo, H.J. ; Kers, A.S. ; Kruse, G.A.M. ; Marquenie, J.M. ; Onassis, J. ; Oost, A.P. ; Smit, C.J. ; Stive, M.J.F. ; Verboom, B.M.J. ; Verburgh, J.J. ; Vlas, J. de; Walrecht, G. ; Wang, Z.B. ; Wijnen, H.J. van; Zegers, J. - \ 1998
Assen : NAM - ISBN 9789080479159
overstromingsgebieden - bodemdaling - milieufactoren - extractie - mijnbouw - aardgas - bodemkunde - hydrologie - ecologie - habitats - nederland - noordzee - stroomvlakten - overstroomde gronden - waddenzee - bottomlands - subsidence - environmental factors - extraction - mining - natural gas - soil science - hydrology - ecology - netherlands - north sea - floodplains - flooded land - wadden sea
De inundaties gedurende 1944 - 1945 en hun gevolgen voor de landbouw : de microbiologie van de grond onder invloed van overstroming met zout water en de invloed ervan op de eigenschappen van de grond
Harmsen, G.W. - \ 1969
Groningen : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 11)
schade - inundatie - microbiële flora - microbiologie - fysicochemische eigenschappen - bodemchemie - nederland - overstroomde gronden - zeewater - bodemflora - verzilting - zeeland - flooded land - sea water - salinization - soil flora - damage - flooding - microbial flora - microbiology - physicochemical properties - soil chemistry - netherlands
Over de zout- en vochthuishouding van geinundeerde gronden
Verhoeven, B. - \ 1953
University. Promotor(en): A.J. Zuur. - 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij - 200
overstroomde gronden - bodemchemie - natrium - verzilting - bodemwater - zuidwest-nederland - flooded land - soil chemistry - sodium - salinization - soil water - south-west netherlands
In 1944 and 1945 large areas of the Netherlands were inundated with sea-water. After removing the flood-water the salt and moisture figures of the soil were checked, usually to a depth of 80 cm, for several winters and summers. The drying and salinization (in particular of the plough ridge) of the soil in summer and the rewetting and leaching in winter were studied. The distribution of salt through the soil was governed mainly by downward passage of precipitation and upward capillary transport of soil moisture during summerweather. Irregular distribution in short distances was primarily due to unequal rates of intake.

To calculate the downward passage of water through the soil, the loss of salt from a column of soil was divided by salt concentration of the solution leaving the bottom of the column. This concentration was assumed equal to the mean concentration of the lowest part of the column during leaching. Conditions limiting this method were discussed.

Capillary rise was calculated in a similar way. Rainfall, soil moisture and capillary rise were considered in calculation of evapotranspiration.

De invloed van opgenomen zouten op de groei en productie van landbouwgewassen op zoute gronden
Berg, C. van den - \ 1952
University. Promotor(en): A.C. Schuffelen. - 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij Uitgeverijbedrijf - 118
bodemchemie - verzilting - gewassen - oogstschade - bodemverontreiniging - bodemzoutgehalte - overstroomde gronden - landverbetering - soil chemistry - soil - nutrients - growth - crops - soil pollution - soil salinity - land improvement
In some crops the quantity of absorbed salts proved to be strongly influenced by concentration in substrate, in other crops much less so. Ca proportion of total absorbed cations limited absorption, whereas salt uptake was favoured by higher temperatures.

The possibility of limiting absorption was less, the higher the proportion of Ca (or the relation divalent/monovalent cations) in the plant. Salt tolerance of crops seemed to be related to the relation Ca/other cations in the plant.

The less sensitive the plant to salt, the less the influence of high temperatures for the crops studied. This indicated the great importance of osmotic pressure of the substrate and correlated water shortage for growth of crops tolerant to salt. For growth of crops sensitive to salt, osmotic pressure proved much less important. In sensitive crops yield reduction mainly resulted from high salt absorption by the plant and an unfavourable balance of ions in the plant. In cool wet years, with low transpiration, salt in the soil may increase the yield of salttolerant crops in the Netherlands. In the large salty areas of the world this effect is offset by the generally prevailing high temperatures, as in the Netherlands in a warm year.

De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft: Overzicht van inundatie-onderzoek in Nederland tot 1944
Rowaan, P.A. - \ 1951
's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 57.3) - 36
alkaligronden - landverbetering - nederland - regressie - overstroomde gronden - zeewater - flooded land - sea water - alkaline soils - land improvement - netherlands - regression
Inventarisatie van overstromingen beginnend bij de periode 1800-1916. Uitgebreidere aandacht voor de periode in 1939 en 1940. Daanraanst aandacht voor geïnundeerd grasland.
De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft: De bemesting op geinundeerde gronden
Westerhof, J.J. ; Beekom, C.W.C. van; Prummel, J. - \ 1951
's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 57.19) - 62
kunstmeststoffen - mest - nederland - plantenvoeding - overstroomde gronden - fertilizers - manures - netherlands - plant nutrition - flooded land
De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft: De flora en fauna van Walcheren en andere inundatiegebieden tijdens en na de inundatie
Bakker, D. - \ 1950
's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 56.17) - 36
oogstschade - nederland - regressie - bodemverontreiniging - bodemzoutgehalte - bodemgiftigheid - overstroomde gronden - vegetatie - zeeuwse eilanden - flooded land - vegetation - crop damage - netherlands - regression - soil pollution - soil salinity - soil toxicity
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.