Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==overwintering
Check title to add to marked list
Graanstoppels en akkervogels
Bos, J.F.F.P. - \ 2013
Limosa 86 (2013)3. - ISSN 0024-3620 - p. 123 - 131.
vogels - bouwland - fauna - agrarische bedrijfsvoering - graansoorten - overwintering - foerageren - verenigd koninkrijk - birds - arable land - farm management - cereals - foraging - uk
Graanstoppels vormen in najaar en winter een bron van voedsel voor vogels, met name als tijdens de voorafgaande graanteelt de inzet van herbiciden wordt beperkt, de stoppelvelden vanaf de nazomer bezet raken met onkruiden en ze niet te vroeg in de winter worden geploegd. In het Verenigd Koninkrijk is veel onderzoek gedaan naar de betekenis van graanstoppels voor overwinterende akkervogels. Dit artikel biedt een samenvatting van de inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd, met een doorkijkje naar kansen voor toepassing in Nederland
Effecten van het aanbieden van voedselgewassen op de talrijkheid van overwinterende akkervogels: een eerste analyse
Stip, A. ; Kleijn, D. ; Teunissen, W. - \ 2013
Limosa 86 (2013)3. - ISSN 0024-3620 - p. 132 - 139.
bouwland - vogels - fauna - overwintering - foerageren - landgebruik - akkerbouw - proefprojecten - oost-nederland - limburg - arable land - birds - foraging - land use - arable farming - pilot projects - east netherlands
Veel wijst er op dat de problemen van Europese akkervogels tenminste voor een deel worden veroorzaakt door voedselschaarste in de winter, als gevolg van een steeds efficientere landbouwpraktijk waarin onkruiden en oogstresten zeldzame verschijnselen zijn geworden. Als maatregel om deze bottleneck op te heffen valt te denken aan het inzaaien van kleine oppervlakten akkerland met gewassen die voor vogels geschikt wintervoedsel opleveren. In dit artikel worden de eerste, hoopgevende resultaten besproken van een experiment waarin dit in een aantal Nederlandse akkergebieden is gebeurd.
De vitaliteit van bijenvolken
Steen, Sjef van der - \ 2012
apidae - honey bees - animal health - bee-collected pollen - overwintering - vitellogenins - wild honey bee colonies
Broedende Grauwe ganzen in Nederland : ontwikkelingen in landbouwkundige schade en factoren die hun ruimtegebruik beïnvloeden
Kleijn, D. ; Hout, J. van der; Voslamber, B. ; Randen, Y. van; Melman, T.C.P. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2343)
gewasproductie - anser - broedvogels - landgebruik - vegetatiemonitoring - overwintering - telemetrie - crop production - breeding birds - land use - vegetation monitoring - telemetry
Onderzocht is hoe de landbouwschade door de in Nederland broedende Grauwe ganzen zich ontwikkelt, waarbij onderscheid is gemaakt in de zomer- en winterperiode. Met zogenaamde halsbandloggers en ringterugmeldingen is het ruimtegebruik in beeld gebracht. Hiermee is de afstand tussen slaap- en foerageerplekken bepaald. Tevens zijn de slaapplekken naar water- en begroeiingsstructuur gekarakteriseerd en is de voorkeur voor de diverse gewassen als voedselbron vastgesteld. Globale vuistregels zijn opgesteld voor ruimtelijke inrichting en beheer om de landbouwschade te beperken.
Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO
Guldemond, J.A. ; Rijk, P.J. ; Hollander, H.J. - \ 2012
Den Haag : CLM Onderzoek en Advies & LEI, onderdeel van WUR (CLM / LEI-rapport 790 – 2012 / 12-082)
ganzen - overwintering - populatiedichtheid - foerageren - schade - agrarisch natuurbeheer - financieren - geese - population density - foraging - damage - agri-environment schemes - financing
Nederland is internationaal gezien een belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen en smienten. Naar schatting overwintert twee derde tot driekwart van de totale Europese populatie in ons land. Naast deze in de winter verblijvende ganzen is de populatie zomerganzen de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen. Daarmee zijn tevens de kosten voor het huidige ganzenbeleid (foerageergebieden en het vergoeden van schade aan gewassen) toegenomen. Momenteel is er een voorstel van de Ganzen-7 (G-7), bestaande uit de twaalf Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit, de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, Natuurmonumenten, stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland voor een alternatief winter- en zomerganzenbeleid.
Black-tailed Godwits in West African winter staging areas : habitat use and hunting-related mortality
Kleijn, D. ; Kamp, J. van der; Monteiro, H. ; Ndiaye, I. ; Wymenga, E. ; Zwarts, L. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-report 2058) - 32
vogels - limosa limosa - overwintering - natte rijst - wildbescherming - habitats - bevolkingsafname - jagen - west-afrika - guinee-bissau - gambia - senegal - nederland - weidevogels - vogeltrek - birds - flooded rice - wildlife conservation - population decrease - hunting - west africa - guinea-bissau - netherlands - grassland birds - bird migration
The persistence of the Dutch Black-tailed Godwit population depends largely on high adult survival. Adult survival may be influenced by hunting pressure and land use change in the wintering area, the West African coastal zone. Here we examine hunting pressure on and habitat use of Black-tailed Godwits in West African rice-growing areas. The Black-tailed Godwit is exposed to hunting throughout the core wintering area in West Africa but hunting related mortality does not seem to be the main driver of the ongoing population decline. Habitat use of godwits seems to be governed by the availability of their preferred habitat: (man-made) bare wet soil which is consecutively available in different parts of West Africa throughout the entire wintering period.
Winterganzenbeleid: het roer om? : ex ante evaluatie kosteneffectiviteit opvangbeleid winterganzen
Guldemond, A. ; Rijk, P.J. ; Dijkman, W. - \ 2010
Culemborg [etc.] : CLM [etc.] (CLM 728) - 68
overwintering - ganzen - wildbeheer - kosten-batenanalyse - geese - wildlife management - cost benefit analysis
Deze studie laat zien wat de kosteneffectiviteit is van verschillende scenario’s en opties voor het winterganzenbeleid hebben. Vergeleken met voortzetting van het huidige beleid levert het afschaffen van de schadevergoeding voor ganzen buiten de foerageergebieden en het verminderen van ganzenpopulaties door afschot (populatieregulatie) de grootste besparingen op. Het stoppen met het huidige Beleidskader, dat wil zeggen geen foerageergebieden meer, geen verjaging door ondersteunend afschot en in het hele land de schade van ganzen vergoeden, levert ook aanzienlijke besparing op. Het draagvlak voor deze opties verschilt sterk tussen agrariërs, terreinbeheerders, wildbeheereenheden, dierenbeschermingsorganisaties en Vogelbescherming.
Eikenprocessierups doorstaat koude winter goed
Mulder, S. - \ 2010
Nature Today 2010 (2010)19-02-2010.
thaumetopoea processionea - overwintering - bosplagen - kou - plantenplagen - rupsen - forest pests - cold - plant pests - caterpillars
Eikenprocessierupsen zijn niet gedeerd door de langdurige koude van deze winter. Bij het opensnijden van eipakketjes blijken de rupsjes springlevend naar buiten te komen. Het is nog te vroeg om nu al iets te zeggen over de mogelijke overlast later dit jaar. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden in april, wanneer de rupsen normaalgesproken uit hun ei komen.
Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland
Koffijberg, K. ; Beekman, J. ; Cottaar, F.J.H. ; Ebbinge, B.S. ; Jeugd, H. van der; Nienhuis, J.G. ; Tanger, D. ; Voslamber, B. ; Winden, E. van - \ 2010
De Levende Natuur 111 (2010)1. - ISSN 0024-1520 - p. 3 - 9.
ganzen - overwintering - populatie-ecologie - monitoring - zoögeografie - nederland - geese - population ecology - zoogeography - netherlands
Nergens anders in Europa vinden we zulke grote aantallen ganzen als in Nederland. Zachte winters en de combinatie van geschikte voedselbronnen en veilige slaapplaatsen maken van Nederland een ideaal winterverblijf. Hoewel ganzen de naam hebben traditioneel te zijn, blijken ze flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de landelijke ganzentellingen wordt in deze bijdrage getoond hoe de verschillende populaties zich hebben ontwikkeld en wordt er ingegaan op de internationale context waarin dat is gebeurd. Een eerste bijdrage in een themanummer "Ganzen in Nederland en Vlaanderen"
Varroa en vitellogenine in honingbijenvolken
Steen, J.J.M. van der; Cornelissen, B. ; Hendrickx, P.M. ; Blacquière, T. - \ 2009
honingbijen - varroa - vitellogeninen - honingbijkolonies - overwintering - honey bees - vitellogenins - honey bee colonies
Poster met onderzoeksinformatie naar de correlatie tussen de mate van varroabesmetting en de hoeveelheid vitellogenine in bijenvolken
Evaluatie opvangbeleid 2005-2008. Overwinterende ganzen en smienten. Onderdeel van het Beleidskader Faunabeheer
Zee, F.F. van der; Verhoeven, R.H.M. ; Melman, T.C.P. - \ 2009
Ede : Directie Kennis, Ministerie van LNV (Rapport DK nr. 2009/dk120)
vogels - ganzen - foerageren - wildbeheer - verspreiding - overwintering - inventarisaties - natuurbeleid - birds - geese - foraging - wildlife management - dispersal - inventories - nature conservation policy
Dit rapport is een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het beleidsondersteunend onderzoek ten behoeve van de evaluatie van het opvangbeleid ganzen en smienten zoals vastgelegd binnen het Beleidskader Faunabeheer. Het onderzoek is in opdracht van LNV uitgevoerd door Alterra met medewerking van o.a. Sovon, Altenburg & Wymenga, CLM en Bureau Waardenburg. Rapport over het beleid voor opvang van overwinterende ganzen. In opvanggebieden moeten ze in de winter met rust worden gelaten. Daarbuiten mogen ze worden verjaagd om landbouwschade te voorkomen
Evaluatie opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 8. Opvangkosten en inpasbaarheid op bedrijfsniveau
Schrijver, R.A.M. ; Dirks, D.A.E. - \ 2009
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 5, Milieu, natuur en landschap ) - 54
ganzen - branta - overwintering - kosten - agrarische bedrijfsvoering - natuurbeleid - agrarisch natuurbeheer - provincies - friesland - geese - costs - farm management - nature conservation policy - agri-environment schemes - provinces
Dit rapport biedt inzicht in factoren die volgens boeren hun deelnamebereidheid bepalen aan de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN) voor ganzen via Programma Beheer van Dienst Regelingen. Een enquête is gehouden onder 386 agrarische bedrijven in provincie Friesland
Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 7. Kosten van het opvangbeleid in relatie tot de verspreiding van ganzen en smienten over de provincies
Melman, T.C.P. ; Ebbinge, B.S. ; Clerkx, A.P.P.M. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1844) - 44
vogels - ganzen - overwintering - wildbeheer - kosten - natuurbeleid - birds - geese - wildlife management - costs - nature conservation policy
De kosten van het opvangbeleid voor wintergasten, dat in 2005 is ingegaan, zijn in beeld gebracht en vergeleken met de kosten van de oude schaderegeling. Hierbij is aan alle aspecten aandacht geschonken. Behalve de basisvergoeding en variabele vergoeding, zoals die voor de opvang geldt, zijn ook meegenomen de schade-uitkeringen (buiten de opvanggebieden), de taxatiekosten, de organisatiekosten (door de Dienst Regelingen en het Faunafonds) en onderzoekskosten. Ook is gekeken naar regionale verschillen en naar verschillen tussen de diverse ganzensoorten en smienten. Tot slot is een verwachting voor de ontwikkeling van de kosten opgesteld
Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 6. Foerageergebieden rond Natura2000-gebieden met ganzendoelstellingen
Knecht, E. ; Kiers, M.A. ; Nolet, B.A. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1843) - 32
ganzen - overwintering - wildbeheer - voedingsgedrag - draagkracht - nederland - natura 2000 - geese - wildlife management - feeding behaviour - carrying capacity - netherlands
Dit onderzoek evalueert de effectiviteit van de aanwijzing van foerageergebieden in en rond Natura 2000 gebieden. De beschikbare draagkracht van de foerageergebieden in Natura 2000 gebieden en binnen een afstand van 5, 10 en 15 km is vergeleken met de vereiste draagkracht van deze gebieden. De vergelijking laat zien dat de ganzen op regionaal niveau in staat moeten zijn voldoende foerageer- en rustgebied te vinden binnen de regio. Er is dus in theorie voldoende foerageergebied aanwezig. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra, in samenwerking met NIOO
Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 4. Invloed opvangbeleid op de internationale verspreiding van overwinterende ganzen in NW-Europa
Ebbinge, B.S. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1842) - 73
vogels - ganzen - foerageren - wildbeheer - verspreiding - overwintering - inventarisaties - natuurbeleid - birds - geese - foraging - wildlife management - dispersal - inventories - nature conservation policy
De wijze waarop het nieuwe Beleidskader Faunabeheer in 2005 is ingevoerd heeft geen effect gehad op de internationale verspreiding van ganzen in NW-Europa. De vier (Kolgans, Kleine Rietgans, Grauwe Gans en Brandgans) in dit rapport onderzochte ganzenpopulaties vertonen over de winters 2005-2006 t/m 2007-2008 hetzelfde internationale verspreidingspatroon als daarvoor. De koude in januari 2006 in landen ten oosten van Nederland gaf in de winter 2005-2006 een lichte verschuiving van ganzen naar Nederland te zien. Alle populaties nemen nog steeds in aantal toe, maar verschillen in groeisnelheid. De waarschijnlijk het zwaarst bejaagde populatie (Kolgans) groeit het langzaamst. Het is onvoldoende duidelijk welke rol jacht speelt of kan spelen bij het reguleren van de aantallen ganzen
Opvang van Ganzen op de Klei: evaluatie van experimenten in drie winters
Visser, A. ; Voslamber, B. ; Guldemond, A. ; Ebbinge, B.S. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1845) - 104
zware kleigronden - ganzen - overwintering - monitoring - draagkracht - beweidingsschade - wildbeheer - nederland - voedingsgedrag - landbouwgrond - oogstresten - agrarisch natuurbeheer - zeeuws-vlaanderen - noord-brabant - clay soils - geese - carrying capacity - browsing damage - wildlife management - netherlands - feeding behaviour - agricultural land - crop residues - agri-environment schemes
Conform het Beleidskader Faunabeheer zijn opvanggebieden voor overwinterende ganzen aangewezen. In akkerbouwgebieden met zware klei zijn de mogelijkheden voor beheerspakketten voor opvang beperkt. Gedurende drie winters (2005-'08) zijn in Zeeuws- Vlaanderen en West Brabant een vijftal experimentele beheerspakketten op hun geschiktheid onderzocht. Het pakketgebruik door ganzen is gemonitord door ganzentellingen en keuteltellingen. Resultaten van onderzoek van: CLM, SOVON en Alterra, op verzoek van LNV, Faunafonds en LTO
Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 2. Verspreidingspatronen van foeragerende smienten
Boudewijn, T.J. ; Müskens, G.J.D.M. ; Beuker, D. ; Kats, R.J.M. van; Poot, M.J.M. ; Ebbinge, B.S. - \ 2009
Wageningen, Culemborg : Alterra, Bureau Waardenburg (Alterra-rapport 1841) - 95
vogels - ganzen - foerageren - voedingsgedrag - inventarisaties - overwintering - wildbeheer - eemland - utrecht - birds - geese - foraging - feeding behaviour - inventories - wildlife management
Dit rapport beschrijft het onderzoek naar het nachtelijk terreingebruik en verspreidingspatronen van foeragerende smienten in de Eempolders en Polder Arkemheen. De resultaten worden vergeleken met eerdere onderzoeksresultaten in Polder Demmerik en Waterland. Bij het onderzoek zijn twee groepen smienten onderscheiden die verschillende strategieën hebben: plassmienten, die overdag op open water slapen/rusten en ‘s nachts enkele kilometers vliegen om in de polder te gaan grazen en poldersmienten, die zowel overdag als ‘s nachts voornamelijk langs de oevers van relatief brede sloten grazen en dat regelmatig afwisselen met korte rust/drink-perioden op deze brede sloten. Afhankelijk van de omstandigheden zal elke smient zich als polder- of plassmient gedragen.
Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 1. Een modelberekening van de capaciteit van opvanggebieden voor overwinterende ganzen en smienten
Nolet, B.A. ; Baveco, J.M. ; Kuipers, H. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1840) - 70
ganzen - eenden - overwintering - draagkracht - voedingsgedrag - modellen - wildbeheer - nederland - geese - ducks - carrying capacity - feeding behaviour - models - wildlife management - netherlands
Deze modelstudie onderzoekt of de capaciteit van opvanggebieden voldoende is om de aantallen in Nederland overwinterende ganzen (vier soorten) en smienten te herbergen. Het model maakt gebruik van waargenomen aantallen per maand per provincie. Deze worden over de bekende slaapplaatsen verdeeld. In het model streven de vogels naar een energiebalans tegen zo laag mogelijke energetische kosten. De vogels vliegen dagelijks vanaf de slaapplaatsen naar de voor hen beste foerageerterreinen en putten geleidelijk het voedsel uit door er te foerageren. Daarnaast is er een afname van het voedsel door andere oorzaken dan ganzen- en/of smientenvraat. Een tekort treedt op als de vogels niet binnen de opvanggebieden in hun energiebehoefte kunnen voorzien. Het model voorspelt een realistische graasdruk en afname van grashoogte. De modeluitkomsten suggereren dat er bij de huidige aantallen slechts geringe tekorten (
Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 10. Hebben overwinterende ganzen invloed op de weidevogelstand?
Kleijn, D. ; Winden, E. van; Goedhart, P.W. ; Teunissen, W. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1771) - 43
ganzen - biologische mededinging - interacties - populatiedynamica - ecologische verstoring - overwintering - nederland - weidevogels - geese - biological competition - interactions - population dynamics - ecological disturbance - netherlands - grassland birds
Dit rapport richt zich op de vraag of de sterk toegenomen dichtheden ganzen in bepaalde gebieden mede verantwoordelijk kunnen zijn voor de achteruitgang van de weidevogels ter plekke. Gebruik makend van data verzameld in de periode 1990-2005 in het kader van het weidevogelmeetnet en de watervogeltellingen in ganzentelgebieden werd onderzocht in hoeverre gebieden met hoge dichtheden ganzen overlappen met gebieden met hoge dichtheden weidevogels. De effecten van hoge dichtheden overwinterende ganzen op in Nederland broedende weidevogels lijken verwaarloosbaar of positief. Resultaten van onderzoek van SOVON en Alterra
Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 12. Effecten van grootte, vorm en ligging van ganzenfoerageergebieden op de opvangcapaciteit
Jeugd, H.P. van der; Nienhuis, J. ; Roodbergen, M. ; Winden, E. van - \ 2008
Beek-Ubbergen : SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON-onderzoeksrapport 2008/21) - 36
ganzen - overwintering - foerageren - wildbeheer - gebieden - oppervlakte (areaal) - natuurbeheer - geese - foraging - wildlife management - areas - acreage - nature management
Vanaf 2005 zijn in Nederland foerageergebieden aangewezen waarin ganzen worden geconcentreerd teneinde schade aan landbouwgewassen buiten deze gebieden te verminderen. Binnen de foerageergebieden wordt zo veel mogelijk rust en voldoende voedsel aangeboden, buiten deze gebieden worden ganzen verjaagd, al dan niet ondersteund door afschot. De randen van de aangewezen foerageergebieden zijn soms grillig en rafelig, en binnen de aangewezen foerageergebieden kunnen enclaves voorkomen omdat individuele boeren niet meedoen aan de regeling. Dit leidt mogelijk tot een niet optimaal gebruik van de foerageergebieden door ganzen. Daarom is de opvangcapaciteit in relatie tot de grootte, de vorm en de ligging van de foerageergebieden onderzocht.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.