Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==paeonia
Check title to add to marked list
De rol van Phytophthora bij scheut- en stengelrot in pioenroos
Slootweg, G. ; Vink, P. ; Berg, H. van den - \ 2012
phytophthora - phytophthora cactorum - paeonia - rottingsschimmels - plantenziekten - plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - decay fungi - plant diseases - plant disease control - plant pathogenic fungi - plant protection
Poster met onderzoeksinformatie. In de teelt van pioenrozen vallen jonge scheuten vlak na opkomst weg. Het is niet duidelijk of Phytophthora altijd de oorzaak van de uitval is.
Bladaaltjes in Pioenroos
Slootweg, G. ; Elberse, I.A.M. ; Bulle, A.A.E. - \ 2011
nematiciden - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - pesticiden - werkzaamheid - paeonia - aphelenchoides fragariae - veldproeven - gewasbescherming - nematicides - plant parasitic nematodes - nematode control - pesticides - efficacy - field tests - plant protection
Poster met onderzoeksinformatie. In dit onderzoek worden gewasbeschermingsmiddelen getest op hun werking tegen bladaaltjes in pioenrozen.
Ziek en Zeer : Wortelrot bij pioenroos erg schadelijk
Vink, P. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)229. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
paeonia - wortelrot - plantenziekten - schimmelziekten - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - root rots - plant diseases - fungal diseases - agricultural research - plant protection
In dit artikel over het voortgezet diagnostische onderzoek bij PPO een verslag van het onderzoek naar de oorzaak van een afwijkende wortelrot bij pioenroos. Duidelijk is geworden dat de schimmels Cylindrocarpon en Fusarium verantwoordelijk zijn voor het wortelbederf. Planten gaan slechter groeien en bloeien of kunnen zelfs verwelken.
De rol van Phytophthorabij scheut-en stengelrot in pioenroos
Slootweg, G. ; Vink, P. ; Berg, H. van den - \ 2010
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 15
plantenziekten - paeonia - phytophthora - schimmelziekten - afwijkingen, planten - gewasbescherming - plant diseases - fungal diseases - plant disorders - plant protection
Scheut- en stengelrot is voor de teelt van pioenrozen een steeds groter probleem. De schimmel Phythophthora lijkt hiervoor verantwoordelijk. In een kort onderzoek wordt gekeken of het om Phytophtora gaat, en zo ja, om welke variant. Met deze kennis worden richtlijnen opgesteld hoe deze schimmel voorkomen en bestreden kan worden.
De rol van Phytophthora bij scheut- en stengelrot in pioenroos
Slootweg, G. ; Vink, P. - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)205. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 18.
paeonia - phytophthora - scheuten - stengels - controle - onderzoek - ziektepreventie - shoots - stems - control - research - disease prevention
Bij de teelt van pioenrozen kunnen jonge scheuten vlak na opkomst wegvallen. De met het oog zichtbare symptomen duiden dan vaak op een aantasting door Phytopthora. Het is echter niet zeker of Phytophora ook altijd daadwerkelijk in het spel is. Daarom is in het voorjaar van 2010 een aantal verdachte monsters pioenrozen uit de praktijk op het voorkomen van Phytopthora onderzocht.
De rol van Phyophthora bij pioenroos
Slootweg, G. ; Vink, P. - \ 2010
De Boomkwekerij 23 (2010)42. - ISSN 0923-2443 - p. 11 - 11.
paeonia - phytophthora - symptomen - bemonsteren - phytophthora cactorum - onderzoek - symptoms - sampling - research
Regelmatig vallen jonge scheuten snel na opkomst weer weg. De veroorzaker lijkt op de pseudo-schimmel Phytophthora, maar het is onduidelijk of dit ook de echte aantaster is. PPO en teeltadviseur Henk van den Berg onderzochten in de zomer van 2010 de pioenroos op mogelijke aantasters.
Phytophthora niet altijd oorzaak scheut- en stengelrot pioenroos
Slootweg, G. ; Vink, P. ; Berg, H. van den - \ 2010
Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)42. - ISSN 0042-2223 - p. 48 - 48.
phytophthora - paeonia - landbouwkundig onderzoek - onderzoek - bemonsteren - agricultural research - research - sampling
Verschijnselen die op phytophthora lijken, worden in pioenroos niet altijd door deze schimmel veroorzaakt. Om vast te stellen wat dan wel de boosdoener is, heeft PPO Bloembollen in het voorjaar van 2010 enkele verdachte monsters pioenrozen onderzocht.
Rondje onderzoek bij PPO Lisse (Paul van Leeuwen en Casper Slootweg geïnterviewd)
Neefjes, H. ; Leeuwen, P.J. van; Slootweg, G. - \ 2010
Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)37. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
tuinbouwbedrijven - bollen - bloementeelt - zantedeschia - bodemmoeheid - paeonia - nematiciden - tulpen - open dagen - market gardens - bulbs - floriculture - soil sickness - nematicides - tulips - open days
De open dag van PPO Lisse op vrijdag 10 september 2010 gaf inzicht in proeven met bolgewassen. Maar ook (zomer)bloementelers konden er iets van hun gading vinden. Bijvoorbeeld teelt van de grond, herinplantziekte bij pioen, parteren van zantedeschia en fenolen wegvangen bij de tulpenbroei.
Herinplantziekte en groeiproblemen in zomerbloemen
Slootweg, G. ; Breeuwsma, S.J. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2010
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 54
paeonia - delphinium - campanula - zomerbloemen - groeivertragers - nematoda - allelopathie - kasproeven - veldproeven - laboratoriumproeven - rotaties - gewasbescherming - summer flowers - growth retardants - allelopathy - greenhouse experiments - field tests - laboratory tests - rotations - plant protection
In een bijeenkomst met kwekers en voorlichters zijn herinplantproblemen in de praktijk geïnventariseerd. Aangegeven werd dat vooral behoefte is aan inzicht in herinplantproblemen bij pioenrozen en groeiproblemen bij Campanula en Delphinium. Onderzoek heeft aangetoond dat aaltjes niet de oorzaak zijn. Zowel kwekers als voorlichters vermoeden een rol voor toxische stoffen uit de planten zelf bij het ontstaan van deze problemen (allelopathie).
Bladaaltjes zorgen voor flinke schade in pioenroos
Helm, F.P.M. van der - \ 2009
Vakblad voor de Bloemisterij 2009 (2009)30. - ISSN 0042-2223 - p. 37 - 37.
tuinbouw - snijbloemen - paeonia - aphelenchoides fragariae - waardplanten - diagnostiek - horticulture - cut flowers - host plants - diagnostics
Bij de diagnostiekservice van PPO Lisse worden in 2009 opvallend vaak pioenrozen met verdroogde knoppen gebracht. Uit onderzoek blijkt dat het bladaaltje Aphelenchoides fragariae de boosdoener is
Bodemmoeheid : een praktijkinventarisatie
Helm, F.P.M. van der; Vink, P. - \ 2008
De Boomkwekerij 21 (2008)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 25 - 25.
paeonia - paeoniaceae - delphinium - campanula - bloementeelt - overblijvende planten - bodemmoeheid - bodemgiftigheid - heraanplanten - onderzoek - floriculture - perennials - soil sickness - soil toxicity - replanting - research
De teelt van pioenrozen op grond waar deze planten eerder hebben gestaan, kan na één of enkele jaren tot problemen lijden doordat de groei van de planten zichtbaar afneemt. In 2008 is een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van deze bodemmoeheid in de teelt van Paeonia, Delphinium en Campanula. PPO Boomkwekerij onderzoekt of bodemgebonden ziekten, plagen of schimmels de oorzaak zijn, of een door de plant achtergelaten giftige stof. PPO houdt er rekening mee dat het ook een combinatie van factoren kan zijn.
Pioen tijdig en niet te kort afmaaien - WUR Glastuinbouw onderzoekt maatregelen tegen botrytis
Leeuwen, G.J.L. van; Hamelink, R. - \ 2008
Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)18. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
bloementeelt - paeonia - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - infectiebestrijding - modellen - bestrijdingsmethoden - floriculture - plant protection - plant pathogenic fungi - infection control - models - control methods
Botrytis is een hardnekkig probleem bij de teelt van pioenroos. Er zijn echter wel enkele goede maatregelen te nemen, blijkt uit onderzoek van WUR Glastuinbouw. Tijdig en niet te kort afmaaien van het gewas in het najaar vermindert de kans op omvallers in het volgend voorjaar. Een waarschuwingssysteem helpt de teler om gerichter te spuiten
Waarschuwingsmodel voor Botrytis in pioen
Leeuwen, G.J.L. van - \ 2007
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (PPO 3241104400, dl. B4) - 26
gewasbescherming - bloementeelt - paeonia - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - infectiebestrijding - modellen - bestrijdingsmethoden - plant protection - floriculture - plant pathogenic fungi - infection control - models - control methods
Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de waarde van een waarschuwingssysteem tegen Botrytis in de pioenenteelt. Het waarschuwingsmodel voor bestrijding van Botrytis paeoniae is gedurende twee jaar getest op drie teeltbedrijven, verspreid over Nederland. Het waarschuwingsmodel resulteerde in min of meer dezelfde mate van aantasting door Botrytis als de standaard werkwijze van de telers. Dit met een geringer aantal chemische bestrijdingen. Dit model, dat is gebaseerd op een infectietabel voor Botrytis in Gladiool, berekent de infectiekans op basis van temperatuur en bladnatperiode. Bij de berekening worden regionale weersgegevens gebruikt. Bij een overschrijding van de drempelwaarde voor infectie door Botrytis van 40% volgt een advies voor bestrijding naar de teler
Landelijke voorlichtingsavond pioen : stand van zaken onderzoek
Werd, Rik de - \ 2007
plant protection - floriculture - paeonia - plant pathogenic fungi - botrytis - control methods - cultural control - disease prevention - station tests
Beheersstrategie voor Botrytis paeniae in pioen: Teeltmaatregelen ter voorkoming van aantasting door Botrytis paeoniae
Leeuwen, G.J.L. van - \ 2007
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / WUR Glastuinbouw ) - 20
gewasbescherming - bloementeelt - paeonia - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - bestrijdingsmethoden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - ziektepreventie - proeven op proefstations - plant protection - floriculture - plant pathogenic fungi - control methods - cultural control - disease prevention - station tests
Een hardnekkig probleem bij de productie van pioenen zijn omvallers veroorzaakt door de schimmel Botrytis paeoniae. Om het aantal omvallers in de praktijk te beperken zijn in een praktijkproef enkele teeltmaatregelen nader onderzocht. In een enquête onder Pioentelers is gevraagd naar teeltmaatregelen die van invloed kunnen zijn op het voorkomen van een besmetting door Botrytis en op vermindering van de uitbreiding ervan. Maatregelen kunnen gericht zijn op het verwijderen van mogelijke besmettingsbronnen van de schimmel. Maatregelen kunnen ook gericht zijn op het vermijden van teeltomstandigheden waarbij aantasting van de plant door de schimmel in de hand gewerkt wordt. Omdat er over dit laatste in de praktijk verschillende ideeën bestaan, is dit in een meerjarige praktijkproef onderzocht. In deze praktijkproef zijn behandelingen aangelegd voor het tijdstip van afmaaien, de afmaaihoogte en het verwijderen van gewasresten
Bestrijding botrytis in pioen
Wubben, J.P. - \ 2006
paeonia - botrytis - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - fungiciden - plant pathogenic fungi - plant disease control - fungicides
Informatie over herkenning, levenswijze en bestrijding van botrytis in pioen. In tabel informatie over middelen die voor bestrijding van Botrytis in pioen gebruikt kunnen worden
Omvallers bij pioen effectief te bestrijden
Wubben, J.P. ; Slootweg, G. ; Janse, J. - \ 2006
Gewasnieuws Zomerbloemen 9 (2006)1. - p. 3 - 3.
paeonia - overblijvende planten - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - deuteromycotina - pesticiden - toepassing - toepassingsdatum - perennials - plant pathogenic fungi - pesticides - application - application date
Omvallers in pioenroos door botrytis zijn goed te voorkomen, blijkt uit onderzoek van PPO Glastuinbouw. Daarvoor is de effectiviteit van een aantal middelen onderzocht en het tijdstip van toediening
Bestrijding van de slawortelboorder Hepialus lupulinus met de insectenpathogene schimmel Beauveria bassiana : praktijkproeven pioenroos 2004 - 2005
Boertjes, B.C. - \ 2005
Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 21
hepialus lupulinus - plantenplagen - beauveria bassiana - biologische bestrijding - paeonia - bestrijdingsmethoden - plantenziektebestrijding - snijbloemen - nederland - plant pests - biological control - control methods - plant disease control - cut flowers - netherlands
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat Beauveria bassiana een goede bestrijder is van de slawortelboorder Hepialus lupulinus L. Door de schimmel aangetaste rupsen zijn makkelijk aan te treffen in en buiten het behandelde perceel. Doordat in deze proeven Beauveria bassiana ook werd aangetroffen in de onbehandelde veldjes en de aantasting bij alle behandelingen sterk daalde, kunnen uit deze proeven geen conclusies worden getrokken over het optimale spuittijdstip en de toe te passen dosering. De beste strategie op dit moment is het opsplitsen van de dosering over meerdere bespuitingen met een interval van één tot twee weken. De bespuitingen moeten worden uitgevoerd op het moment dat de larven boven in de grond aanwezig zijn, op een bij voorkeur vochtige
De rol van endopolygalacturonases in het infectieproces van Botrytis cinerea
Kars, I. ; Sibbel-Wagemakers, C.A.M. ; Kan, J.A.L. van - \ 2003
In: Gewasbescherming 34 (2003) 4 - p. 132 - 132.
plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - epidemiologie - antagonisme - polygalacturonase - degradatie - genetische analyse - gewasbescherming - paeonia - bloembollen - aardbeien - plant pathogenic fungi - epidemiology - antagonism - degradation - genetic analysis - plant protection - ornamental bulbs - strawberries
Samenvattingen van zeven presentaties van de KNPV-Werkgroepen. 1) Fons van Kuik and Sabine Böhne. Botrytis problems in hardy ornamentals; 2) Jos Wubben, Dik Krijger en Ineke Bosker. Epidemiologie van Botrytis paeoniae in pioenroos; 3) Johan Wander, Pascal Wanten en Roeland Kalkdijk. Bestrijding van Botrytis in aardbeien met de hulp van een BOS [Beslissings Ondersteunende Systemen], gericht op BoWaS [Botrytis-Waarschuwingssysteem]; 4) A. Evenhuis, E.T.M. Meekes, J.A.M. Wilms, M.P.J. Linssen, C.H. Lombaers en J. Köhl. Ulocladium is Botrytis een slag voor, maar nog niet praktijkrijp; 5) Geja Krooshof, Harry Kester, Kim Burgers en Jacques Benen. Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro; 6) Ilona Kars, Lia Sibbel en Jan A.L. van Kan. De rol van endopolygalacturonases in het infectieproces van Botrytis cinerea; 7) Marjan de Boer en Ineke Pennock-Vos. Beheersing van Botrytis spp.' veroorzaker van 'vuur' in bolgewassen, met behulp van microorganismen
Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro
Krooshof, G.H. ; Kester, H.C.M. ; Burgers, K. ; Benen, J.A.E. - \ 2003
Gewasbescherming 34 (2003)1. - ISSN 0166-6495 - p. 17 (1) - 17 (1).
plantenziektekunde - botrytis - houtachtige planten als sierplanten - aardbeien - gewasbescherming - organismen ingezet bij biologische bestrijding - antagonisme - onderzoek - bloembollen - paeonia - plant pathology - ornamental woody plants - strawberries - ornamental bulbs - plant protection - biological control agents - antagonism - research
In dit artikel samenvattingen van lezingen van zeven presentaties van zestien onderzoekers van de KNPV-werkgroep Botrytis die op 18 september 2002 hun jaarlijkse bijeenkomst op het PPO Bomen in Boskoop hielden. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 1) Botrytis problems in hardy ornamentals; 2) Epidemiologie van Botrytis paeoniae in pioenroos; 3) Bestrijding van Botrytis in aardbeien met de hulp van een BOS, gericht op BoWaS; 4) Ulocladium is Botrytis een sla voor, maar nog niet praktijkrijp; 5) Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro; 6) De rol van endopolygalacturonases in het infectieproces van Botrytis cinerea; 7) Beheersing van Botrytis spp., veroorzaker van 'vuur' in bolgewassen, met behulp van anatagonistische micro-organismen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.