Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==particuliere percelen
Check title to add to marked list
Perspectieven fosfaatzuivering van bodem, en drainwater uit bollenpercelen
Belder, P. ; Koopmans, G.F. ; Jansen, S. - \ 2011
waterkwaliteit - drainage - bloembollen - fosfaat - oppervlaktewater - bodemwater - kaderrichtlijn water - duinzand - particuliere percelen - water quality - ornamental bulbs - phosphate - surface water - soil water - water framework directive - dune sand - private plots
Infomatieposter over perspectieven voor fosfaatzuivering van bodem- en drainwater uit bollenpercelen
Resultaten Perceel Centraal 2007: verslag van de proeven op proefbedrijf 't Kompas te Valthermond
Wijnholds, K.H. ; Berg, W. van den; Jukema, J.N. - \ 2008
Lelystad : PPO AGV - 47
particuliere percelen - biomassa - kaarten - teelt - rendement - teeltsystemen - optimalisatie - precisielandbouw - private plots - biomass - maps - cultivation - returns - cropping systems - optimization - precision agriculture
Binnen het project “Perceel Centraal” vormt een biomassakaart met behulp van LORIS ® de basis van de zoektocht naar een optimaal teeltrendement. Een perceel wordt vroeg in het teeltseizoen gescand waarna een biomassakaart ontstaat. Ieder gebrek of overschot waaraan een plant wordt blootgesteld uit zij in dit stadium van haar ontwikkeling in de groei en kleur van het blad. Met een biomassakaart worden de verschillen binnen een perceel meetbaar, stuurbaar en waardeerbaar. De oorzaken van deze verschillen kunnen uiteenlopen van een te hoge of juist een te lage pH, structuurproblemen, aaltjeshaarden, nutriëntentekort, etc.
Aanleggen van natuur
Leneman, H. ; Geelen, J. ; Koeijer, T.J. de - \ 2007
De Landeigenaar 53 (2007)7. - ISSN 0166-5839 - p. 7 - 8.
landinrichting - particuliere percelen - grondeigendom - natuurbescherming - landgebruik - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - landbouwgrond - natuurontwikkeling - land development - private plots - land ownership - nature conservation - land use - farm development - agricultural land - nature development
Eén op de zes eigenaren van landbouwgrond overweegt op een deel van die grond natuur aan te leggen. Voor heel Nederland betekent dit een belangstelling voor natuuraanleg door particulieren via functieverandering van ruim 18.000 hectare. Dit zijn enkele resultaten van een marktonderzoek onder grondeigenaren, dat voorjaar 2007 is uitgevoerd in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) door Geelen Consultancy (Wageningen) en het LEI (onderdeel van Wageningen-UR)
Dialoog met natuurorganisaties brengt nieuwe vormen natuurbeheer
Noorduyn, L. - \ 2007
Syscope Magazine (2007)17. - p. 21 - 21.
natuurbescherming - begrazing - boeren - particuliere percelen - oost-groningen - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - grazing - farmers - private plots - agri-environment schemes
Bestaande vooroordelen wegwerken om vervolgens samen een nieuwe vorm van natuurbeheer werkelijkheid te laten worden. Daaraan werken twee netwerken in de veehouderij. Beide zijn de dialoog aangegaan met natuurbeschermingsorganisaties en boeken succes door stug vol te houden. Boeren van het netwerk Particulier Natuurbeheer Reiderwolde hebben 250 hectare landbouwgrond nabij Groningen gekocht om er natuur van te maken. Het gebied ligt ingeklemd tussen een natuurterrein van het Groninger Landschap en van Staatsbosbeheer en vormde de ontbrekende schakel tussen beide gebieden. De natuur organisaties wilden dit hele terrein, van zo’n 900 hectare, laten begrazen en nu hebben ze de boeren tussen zich in
Verificatie kwaliteit BRP gegevensbank
Hoogerwerf, M.R. ; Bulens, J.D. ; Stoker, J. ; Hamminga, W. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 786) - 79
grondeigendom - kadasters - particuliere percelen - kaarten - databanken - kwaliteitscontroles - nauwkeurigheid - beoordeling - perceelsgrootte (landbouwkundig) - land ownership - field size - cadastres - private plots - maps - databases - quality controls - accuracy - assessment
De Dienst Basisregistraties (DBR) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de basisregistratie percelen (BRP). DBR heeft Alterra gevraagd een kwaliteitsonderzoek uit te voeren naar de kwaliteitsaspecten juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid van de BRP. Het kwaliteitsonderzoek is uitgevoerd in zeven deelonderzoeken. Verificatie van de kwaliteit heeft plaatsgevonden op basis van veldbezoek, dossieronderzoek en vergelijking met beschikbare referentiebestanden. Belangrijkste conclusie is dat de registratie in de BRP momenteel voldoet aan de eisen die worden gesteld door de Meststoffenwet, de belangrijkste toepassing van de BRP op dit moment, maar dat nog niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen van alle potentiële gebruikers.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.