Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 141

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==peas
Check title to add to marked list
Mengteelten graan met erwten of veldbonen
Beeckman, A. ; Govaerts, W. - \ 2014
Biokennis bericht Dierlijke sectoren (2014)1. - 4 p.
gemengde teelt - graansoorten - erwten - tuinbonen - voedergewassen - eiwitleverende planten - peulvruchten - biologische landbouw - rassenkeuze (gewassen) - mixed cropping - cereals - peas - faba beans - fodder crops - protein plants - grain legumes - organic farming - choice of varieties
Door de stijgende krachtvoederprijzen – voornamelijk bij de eiwitrijke componenten – stijgt de interesse in eiwitteelten van eigen bodem. De teelt van peulvruchten zoals lupinen, erwten en veldbonen in monocultuur blijft echter een risicovolle onderneming. De voorbije jaren werd zowel in Vlaanderen als in Nederland ruime ervaring opgedaan met mengteelten. Hieronder een aantal praktische wenken gebaseerd op de ervaring en proefresultaten van voorbije jaren.
Screening herbiciden in kleine gewassen (AGV4421, 2004)
Zeeland, M.G. van; Hoek, J. - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 28
groenteteelt - papaver somniferum - vollegrondsteelt - veldproeven - boerenkool - chinese koolsoorten - erwten - preien - eruca vesicaria - peulvruchten - knolselderij - venkel - gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - schade - kwaliteit - proeven op proefstations - vegetable growing - outdoor cropping - field tests - curley kales - chinese cabbages - peas - leeks - grain legumes - celeriac - fennel - plant protection - weed control - herbicides - damage - quality - station tests
In het kader van het meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal, zijn in 2004 de volgende gewassen onderzocht: blauwmaanzaad, boerenkool, Chinese kool, erwt, zaaiprei, raketblad, stamslaboon, knolselderij en venkel. Er is een keuze gemaakt uit potentiële bodem- en contactherbiciden, waarvan er zeven herbiciden of combinaties van herbiciden zowel als bodem als contactherbiciden zijn meegenomen, één herbicide alleen als bodemherbicide en zeven herbiciden alleen als contact herbicide. De gewassen zijn op twee verschillende tijdstippen gezaaid. Door op twee tijdstippen te spuiten werd getracht om in vier verschillende gewasstadia te toetsen op selectiviteit. Na de bespuitingen zijn de gewassen beoordeeld op de mate van gewasschade door het middel, en groeireductie.
Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie
Mheen, H.J.C.J. van der; Timmer, R.D. - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)11 dec.
akkerbouw - glycine soja - glycine (fabaceae) - eiwitleverende planten - peulvruchten - opbrengst - rentabiliteit - optimalisatie - prijsvorming - erwten - vicia faba - arable farming - protein plants - grain legumes - outturn - profitability - optimization - price formation - peas
In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.
Gele Erwt- Pisum Sativum / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
erwten - pisum sativum - droge bonen - voedselgewassen - voedergewassen - eiwitbronnen - gewassen - akkerbouw - plantaardig eiwit - peas - dry beans - food crops - fodder crops - protein sources - crops - arable farming - plant protein
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas gele erwt. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Kennisinventarisatie opbrengstreducties erwten en de mogelijkheden om slechte oogsten tegen te gaan.
Lamers, J.G. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 26
akkerbouw - vollegrondsgroenten - erwten - bodempathogenen - voetziekten - opbrengst - oogstverliezen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - toegepast onderzoek - arable farming - field vegetables - peas - soilborne pathogens - foot diseases - outturn - yield losses - cultural control - applied research
Dit is een inventarisatie van beschikbare kennis over bodemziekten, die een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het achterblijven van de opbrengsten van erwten. Uit dit onderzoek blijkt dat een goed ontwaterd perceel met een goede bodemstructuur, bemesting en verzorging, nog altijd belangrijke voorwaarden voor een goede opbrengst zijn. Verder blijkt dat een belangrijk deel van de opbrengstreducties in erwten samenhangt met het optreden van voetziekten. Voetziekten verklaren 25-40% van de variatie in opbrengst. Overige teeltaspecten kunnen maximaal 12% van de variatie in opbrengst verklaren.
Raapzaadeiwitconcentraat en erwteneiwitconcentraat in biologisch biggenvoer = Canola protein concentrate and pea protein concentratrate in diets for organically housed piglets
Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Diepen, J.T.M. van - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 527) - 11
biggenvoeding - biggen - voersamenstelling - eiwit - raapzaadeiwit - erwten - raapzaad - eiwitconcentraten - biologische landbouw - varkenshouderij - voeropname - voederconversie - piglet feeding - piglets - feed formulation - protein - rapeseed protein - peas - rapeseed - protein concentrates - organic farming - pig farming - feed intake - feed conversion
At the Experimental Farm Raalte it was investigated whether canola protein concentrate and pea protein concentrate are suitable protein-rich feedstuffs for organically housed piglets. It is concluded that both protein concentrates are suitable protein-rich feedstuffs for piglets. Feed intake and daily gain were similar and feed conversion was better in weaned piglets that were fed diets with 8.5% pea protein concentrate or 10.0% canola protein concentrate compared to the control group.
Telen en vermarkten van nieuwe vollegrondsgroenten op praktijkbedrijven
Wijk, C.A.P. van - \ 2010
Lelystad : PPO AGV (Projectverslag ) - 80
slasoorten - erwten - marketing - recepten - nieuwe producten - handleidingen - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - lettuces - peas - recipes - new products - guide books - outdoor cropping - field vegetables - cultivation manuals
In het project 'Telen en vermarkten van nieuwe vollegrondsgroenten op praktijkbedrijven' zijn de afgelopen jaren een aantal nieuwe gewassen in demo getoetst. Dat zijn midi courgette, sugar snap voor verse markt en verwerking, romaanse sla, nieuwe pompoensoorten, rode spitskool en de radicchio treviso tardivo. De sugar snapteelt is niet door de praktijk opgepakt. De teelt en forcering van Treviso Tardivo bevindt zich nog in de introductiefase. Voor de andere gewassen is een groeiende markt. Bij start van deze teelten dient vooraf wel de afzetwijze geregeld te zijn. Dit verslag is een bundeling van de publicaties die uit dit project voortgekomen zijn: drie teelthandleidingen, zes vakbladpublicaties en vier product- en receptfolders.
Bedrijfsbegeleiding bij M. chitwoodi-besmetting in Noord-Holland
Visser, J.H.M. - \ 2009
Kennisakker.nl 2009 (2009)18 feb..
pootaardappelen - vermeerderingsmateriaal - daucus - erwten - scorzonera - meloidogyne chitwoodi - operationeel onderzoek - bemonsteren - akkerbouw - seed potatoes - propagation materials - peas - operations research - sampling - arable farming
Het maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi (MC), veroorzaakt grote economische schade in talloze gewassen, zoals o.a. poot- en consumptieaardappelen, erwten, peen en schorseneer. Het bedrijfsbegeleidingsproject heeft tot doel begeleiding te bieden aan met Meloidogyne chitwoodi besmette bedrijven, zodanig dat de economische gevolgen zo klein mogelijk blijven en dat de uitstraling voor het gehele gebied beperkt blijft.
NAV op de bres voor eiwitrijke gewassen
Drenth, H. ; Timmer, R.D. - \ 2009
Akker magazine 2009 (2009)4. - ISSN 1875-9688 - p. 28 - 31.
eiwit - akkerbouw - erwten - tuinbonen - landbouwbeleid - economische haalbaarheid - ondersteunende maatregelen - protein - arable farming - peas - faba beans - agricultural policy - economic viability - support measures
Artikel n.a.v. rapport ' Perspectieven van sojavervanging in voer : op zoek naar Europese alternatieven voor soja ' PPO -project 3250119600
Seed quality in genetic resources conservation : a case study at the Centre for Genetic Resources, the Netherlands
Groot, S.P.C. ; Groot, E.C. de - \ 2008
Wageningen : Centre for genetic resources (CGN) (Report / Centre for Genetic Resources 2008/11) - 47
zaden - kiemrust - zaadlevensduur - zaadkieming - zaadkwaliteit - zaadveroudering - zaadleeftijd - genenbanken - gewassen - zaad verzamelen - aardappelen - uien - spinazie - slasoorten - erwten - vicia faba - bonen - meloenen - komkommers - tomaten - vlas - graansoorten - akkerbouw - zaadproductie - ex-situ conservering - opslag van zaden - seeds - seed dormancy - seed longevity - seed germination - seed quality - seed aging - seed age - gene banks - crops - seed collection - potatoes - onions - spinach - lettuces - peas - beans - melons - cucumbers - tomatoes - flax - cereals - arable farming - seed production - ex situ conservation - seed storage
This report describes an analysis of the impact of workflow and storage conditions at the Centre for Genetic Resources the Netherlands (CGN) on the quality of seed samples in their genebank collection which is maintained under low temperature and low relative humidity conditions. Emphasis is placed on seed longevity and health.
Schaderelaties Meloidogyne chitwoodi
Korthals, G.W. ; Visser, J.H.M. - \ 2008
meloidogyne chitwoodi - oogstschade - nematoda - schade - gevoeligheid van variëteiten - aardappelen - penen - suikerbieten - cichorium intybus - erwten - peulvruchten - spinacia oleracea - spinazie - vollegrondsteelt - crop damage - damage - varietal susceptibility - potatoes - carrots - sugarbeet - peas - grain legumes - spinach - outdoor cropping
Dit project richt zich op het bepalen van schaderelaties tussen Meloidogyne chitwoodi en een aantal economisch belangrijke gewassen (aardappel, suikerbiet, waspeen, witlof, spinazie en erwt); onderzoek, resultaten en de praktijk
Industriegroenten teler, klaar voor de toekomst? : brochure Praktijknetwerk Telen met toekomst, Akkerbouwmanifestatie thema: Industriegroenten, Vredepeel, 25 juni 2004
Kroonen-Backbier, B. ; Akker, H. van den - \ 2007
[S.l.] : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, AGV [etc.]
gewasbescherming - groenten - onkruidbestrijding - plantenziektebestrijding - plagenbestrijding - groenbemesters - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - penen - erwten - peulvruchten - phaseolus - bemesting - vollegrondsgroenten - plant protection - vegetables - weed control - plant disease control - pest control - green manures - cultural control - carrots - peas - grain legumes - fertilizer application - field vegetables
Het doel van het praktijknetwerk Telen met toekomst is het bevorderen van de toepassing van meer duurzame gewasbescherming en bemesting in de brede praktijk en vermindering van de milieubelasting. In deze brochure staan voor de telers van industriegroenten (peen, erwt en boon) een aantal geïntegreerde teeltstrategieën, waarmee ervaring is opgedaan binnen het project 'Telen met toekomst'. De strategieën moeten de telers in staat stellen om binnen de huidige en toekomstige wet en regelgeving optimaal te kunnen telen
Biologische beheersing erwtenluis (Acyrthosiphon pisum)
Broek, R.C.F.M. van den - \ 2007
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 15
gewasbescherming - biologische bestrijding - acyrthosiphon pisum - erwten - peulvruchten - biologische landbouw - aphidius ervi - braconidae - landbouwplantenteelt - akkerbouw - plant protection - biological control - peas - grain legumes - organic farming - crop husbandry - arable farming
De biologische teelt van erwten kan problematisch verlopen. De belangrijkste problemen zijn luizen en voetziekten die de voornaamste oorzaak zijn van een zeer wisselvallige opbrengst. Door deze problemen is de teelt van erwten voor een groot aantal biologische telers een te risicovol gewas geworden met een te laag saldo. In 2007 is nagegaan of de biologische beheersing van de erwtenluis met de sluipwesp Aphidius ervi voldoende perspectieven biedt. Uit onderzoek van het OBS en de Hoeksche Waard is naar voren gekomen dat de aanleg van akkerranden rondom aardappel en graan percelen de ontwikkeling van de luizen dusdanig kan remmen dat de schadedrempel niet wordt overschreden. Nagegaan is of deze randen ook een positief effect hebben op de populatieontwikkeling van luizen in erwten. Daarnaast zijn op 2 momenten in een hoek van een perceel sluipwespen uitgezet om ook dit effect te bestuderen. Het onderzoek is uitgevoerd op 3 percelen op het OBS te Nagele.
Air dispersion of starch-protein mixtures : a predictive tool for air classification performance
Dijkink, B.H. ; Speranza, L. ; Paltsidis, D. ; Vereijken, J.M. - \ 2007
Powder Technology 172 (2007)2. - ISSN 0032-5910 - p. 113 - 119.
relative-humidity - pranlukast hydrate - particle adhesion - dry - lactose - force - peas - removal - powders
Milling and air classification is a well-known procedure to obtain protein and starch enriched fractions from cereals and grain legumes. Adhesion of small protein particles to larger starch granules adversely affects the separation efficiency during air classification. To gain insight into this phenomenon the dispersion of bimodal mixtures of starch granules and fine protein particles in an air stream was studied. Using a method to correct for the number of small starch particles in the protein fraction, the dispersability of protein/starch mixtures was determined. The type of protein and, particularly, of starch may affect dispersability. The effect of starch type is not only caused by differences in granule size; likely other properties such as roughness are also involved. Increasing protein content enhances dispersability but does not seem to have an effect on the adhesion between starch and protein particles itself. An increase in adhesion by relative humidity of 90% results in a decreased dispersability. The dispersability of the mixtures was related to their performance upon air classification. Both the separation efficiency and tau were strongly related to dispersability (R2 = 0.86 and 0.88 respectively). Hence, the dispersability, which can easily be measured, is a powerful tool to predict the air classification performance for separation of starch and protein.
Inventarisatie en beheersing van het quarantaine aaltje Meloidogyne
Runia, W.T. ; Gastel, A.W.W. van; Korthals, G.W. - \ 2006
Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV ) - 19
meloidogyne chitwoodi - aardappelen - penen - scorzonera - erwten - akkerbouw - peulvruchten - nematodenbestrijding - potatoes - carrots - peas - arable farming - grain legumes - nematode control
Het maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi (Mc), veroorzaakt grote economische schade in diverse gewassen waaronder aardappelen, erwten, peen en schorseneer. M. chitwoodi wordt bovendien in steeds meer regio’s aangetroffen. Mede door de grote consequenties van dit toenemende probleem heeft M. chitwoodi sinds mei 1998 de quarantainestatus (Q-status). Dit betekent voor de praktijk dat al het uitgangsmateriaal zoals pootgoed, plantgoed, knollen en bollen vrij moet zijn van dit aaltje.
Nieuwe generatie vleesvervangers
Goot, A.J. van der; Haagsman, H.P. ; Venema, P. ; Vereijken, J.M. - \ 2006
Voedingsmiddelentechnologie 39 (2006)20. - ISSN 0042-7934 - p. 18 - 20.
voedseltechnologie - vleesvervangers - kunstvlees - innovaties - productontwikkeling - eiwitten - erwten - insecten als voedsel - insecten - celkweek - food technology - meat alternates - meat analogues - innovations - product development - proteins - peas - insects as food - insects - cell culture
Het schap van vleesvervangers wordt steeds uitgebreider en gevarieerder, maar toch wil deze productgroep nog niet echt doorbreken. Onderzoekers in Wageningen, Utrecht, Amsterdam en Eindhoven werken aan een nieuwe generatie alternatieven die ook bij carnivoren in de smaak zal vallen: erwteneiwit, kweekvlees en insectencellen
Function-structure relationships of acetylated pea starches
Huang, J. - \ 2006
University. Promotor(en): Fons Voragen, co-promotor(en): Henk Schols. - [S.l.] : S.n. - ISBN 908504538X - 140
erwten - zetmeel - acetylering - fysicochemische eigenschappen - karakterisering - structuuractiviteitsrelaties - peas - starch - acetylation - physicochemical properties - characterization - structure activity relationships
Cowpea, chickpea and yellow pea starches were studied and the results showed that their properties were strongly related to the chemical fine structures of the starches. Furthermore, granular starches were modified using two types of chemical acetylation reagents and then separated into different size fractions. The amount of introduced acetyl groups was found to depend on the size of the granules for the reaction with rapidly reacting reagent acetic acid anhydride, whereas the amount of introduced acetyl groups was independent from the granule size for reaction with the slowly reacting reagent vinyl acetate. Modification with the two types of reagents resulted in significant difference in physical properties of the starches. The investigation on the chemical fine structure of modified starches suggested that the distribution of acetyl groups over both the amylose and amylopectin populations of the starches was different, not only at molecular level but also at granular level.
Designing food supply chains- a structured methodology: a case on novel protein foods
Apaiah, R.K. - \ 2006
University. Promotor(en): Tiny van Boekel, co-promotor(en): Eligius Hendrix; Anita Linnemann. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9085044650 - 147
voedselketens - nieuwe voedingsmiddelen - erwten - peulvruchteiwit - ontwerp - besluitvorming - lineaire modellen - milieueffect - methodologie - kwaliteit - kosten - ketenmanagement - agro-industriële ketens - nieuwe eiwitten - food chains - novel foods - peas - legume protein - design - decision making - linear models - environmental impact - methodology - quality - costs - supply chain management - agro-industrial chains - novel proteins
Flavour aspects of pea and its protein preparations in relation to novel protein foods
Heng, L. - \ 2005
University. Promotor(en): Fons Voragen; Tiny van Boekel, co-promotor(en): Jean-Paul Vincken. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9085041988 - 152
erwten - pisum sativum - peulvruchteiwit - geur en smaak - aroma - vluchtige verbindingen - geurstoffen en smaakstoffen - saponinen - nieuwe voedingsmiddelen - peas - legume protein - flavour - volatile compounds - flavour compounds - saponins - novel foods
This research is part of the multidisciplinary program, PROFETAS (PROtein Foods Environment Technology And Society), which aimed to feasibly shift from animal proteins to pea proteins for the development of Novel Protein Foods (NPFs) with desirable flavour. The aim of this research is to investigate the flavour aspects of peas and its protein fractions, as being potential ingredients for NPFs. To achieve this objective, the type and amount of flavour compounds from pea flour and pea protein preparations, as well as the stability and sensory characteristics of some of these compounds were investigated. The interactions of flavour compounds and pea protein fractions, as well as the effect of heating and presence of non-protein components on these interactions were also studied. With the results obtained, PROFETAS will be able to provide essential information for food industries and research institutes, to aid in the production of food with superior quality. Food manufacturers can better manipulate their ingredients and processing, optimising production conditions, which in turn lead to cost saving.
Exploring variation in pea protein composition by natural selection and genetic transformation
Tzitzikas, E. - \ 2005
University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Jean-Paul Vincken; C.J.J.M. Raemakers. - s.n. - ISBN 9085042933 - 109
pisum sativum - erwten - eiwitten - globulinen - genetische variatie - genetische transformatie - rhizobium radiobacter - nieuwe voedingsmiddelen - plantenveredeling - luciferasen - rassen (planten) - cultivars - peas - proteins - globulins - genetic variation - genetic transformation - novel foods - plant breeding - luciferases - varieties
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.