Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==peronospora destructor
Check title to add to marked list
Beheersing van valse meeldauw in uien
Evenhuis, A. ; Spruijt, J. ; Topper, C.G. ; Kessel, G.J.T. ; Krijger, M.C. - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)17 juli.
uien - peronospora destructor - gewasbescherming - akkerbouw - heetwaterbehandeling - heteluchtbehandeling - warmtebehandeling - loofvernietiging - biologische bestrijding - onions - plant protection - arable farming - hot water treatment - hot air treatment - heat treatment - haulm destruction - biological control
In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.
Stoombehandelingen eerstejaars plantuien tegen valse meeldauw
Evenhuis, A. ; Spruijt, J. ; Topper, C.G. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 12
allium cepa - uien - plantuien - plantenziekteverwekkende schimmels - peronospora destructor - plantenziektebestrijding - stomen - nederland - akkerbouw - onions - onion sets - plant pathogenic fungi - plant disease control - steaming - netherlands - arable farming
In de winter van 2010-2011 zijn in opdracht van het Productschap Akkerbouw verschillende stoombehandelingsvarianten bij Ruvoma uitgevoerd. Namelijk bij 40, 42.5 en 45 ∘C, bij 85 en 95 % RV en gedurende één en twee dagen. De uitjes zijn vervolgens in een biotoets in de kas getoetst op kieming en systemische aantasting.
Hou valse meeldauw eronder
Evenhuis, A. ; Spruijt, J. - \ 2011
Akker magazine 6 (2011)5. - ISSN 1875-9688 - p. 24 - 25.
plantenziekten - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - uien - peronospora destructor - meeldauw - schimmelziekten - akkerbouw - plant diseases - plant disease control - plant protection - onions - mildews - fungal diseases - arable farming
Onlangs is een aantal uienrassen geïntroduceerd met resistentie tegen valse meeldauw. Maar zolang deze en andere ziekten nog niet zijn uitgebannen, blijven preventie en accurate bestrijding de sleutelwoorden. Het PPO-AGV zet de belangrijkste aantastingen op een rijtje. Valse meeldauw staat met stip op één.
Beheersing van valse meeldauw in de uienteelt
Evenhuis, A. ; Spruijt, J. - \ 2011
BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2011 (2011)34. - 4
gewasbescherming - uien - biologische landbouw - meeldauw - peronospora destructor - ziektepreventie - gecontroleerd branden - plant protection - onions - organic farming - mildews - disease prevention - controlled burning
Valse meeldauw (Peronospora destructor) in uien vormt een terugkerend probleem. Bij vroege aantasting en onvoldoende bestrijding leidt valse meeldauw tot nagenoeg volledig oogstverlies. In de praktijk komt het meestal niet zover, maar de schade kan toch aanzienlijk zijn. Biologische telers zijn voor de beheersing van valse meeldauw aangewezen op preventie. Alle maatregelen die primaire bronnen aanpakken resulteren in een latere start van de epidemie en geven het gewas een langere groeiperiode.
De bestrijding van valse meeldauw in ui door middel van UV-C licht
Lamers, J.G. ; Topper, C.G. - \ 2010
Lelystad : PPO AGV - 23
uien - ultraviolette straling - peronospora destructor - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - veldproeven - onions - ultraviolet radiation - plant protection - plant disease control - field tests
Uit eerder PPO-onderzoek was naar voren gekomen dat de sporen van valse meeldauw gevoelig zijn voor UV-C licht. In een veldproef werd nagegaan of hiermee de uitbreiding van valse meeldauw in een gewas uien kon worden tegengegaan. Een nieuwe belichtingsmachine voor het belichten van uien en aardappelen met UV-C licht brengt teveel beschadiging met zich mee. Dit verhevigt waarschijnlijk de aantasting. De machine zal verder aangepast moeten worden om beschadiging te voorkomen. Het belichten ’s ochtends volgens het advies gaf dezelfde aantasting te zien als een tweedagelijkse of dagelijkse belichting. Een middagbehandeling bleek effectiever dan een ochtendbehandeling, waarbij nieuwe op het gewas gelande sporen van buiten het veld werden bestreden. De middagbehandeling was echter niet effectiever dan de onbehandelde controle.
Valse meeldauw in ui: beheersen en voorkomen
Scholten, O.E. - \ 2010
Biokennis
akkerbouw - uien - meeldauw - peronospora destructor - plantenziekteverwekkende schimmels - resistentie van variëteiten - ziekteresistentie - infectiebestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - arable farming - onions - mildews - plant pathogenic fungi - varietal resistance - disease resistance - infection control - cultural control
Valse meeldauw kan ernstige problemen veroorzaken in ui. De ziekte greep in 2003 zó om zich heen, dat het zelfs tot Kamervragen leidde. Hieruit kwamen diverse acties voort, waaronder een speciale verordening om infectiebronnen aan te pakken. Daarnaast gaf het Productschap Akkerbouw (PA) opdracht aan Wageningen UR om diverse aspecten van de ziekte te onderzoeken en beheersstrategieën te ontwikkelen. De eerste resultaten worden zichtbaar. Daarnaast is er een grote doorbraak op het gebied van resistente rassen.
Inventarisatie hulpstoffen : onderzoek naar het effect van toevoeging hulpstoffen bij bestrijding van valse meeldauw (Peronospora destructor) en bladvlekken (Botrytis squamosa) in ui
Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2010
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business unit Akkerbouw, Groen ruimte en Vollegondsgroenten (AGV) - 15
allium cepa - uien - peronospora destructor - plantenziektebestrijding - fungiciden - hulpstoffen - onions - plant disease control - fungicides - adjuvants
Voor de bestrijding van valse meeldauw in ui is de inzet van fungiciden vooralsnog onontbeerlijk. Om de emissie naar het milieu en de kosten zoveel mogelijk te beperken is in een veldproef in zaaiui onderzocht of door toevoeging van hulpstoffen aan fungiciden de effectiviteit tegen schimmelziektes wordt verhoogd en de dosering van de fungiciden daardoor verlaagd kan worden. Voor de toevoeging van een aantal hulpstoffen blijkt dat inderdaad het geval te zijn.
Schimmelbestrijding met driftarme spuitdoppen in aardappel en ui
Schepers, H.T.A.M. ; Meier, R. - \ 2008
gewasbescherming - pesticiden - schimmelbestrijding - spuitdoppen - spuiten - drift - veldproeven - botryotinia squamosa - peronospora destructor - phytophthora infestans - fungiciden - toepassing - allium cepa - aardappelen - uien - plant protection - pesticides - fungus control - fan nozzles - spraying - field tests - fungicides - application - potatoes - onions
Poster met onderzoeksresultaten. Dat driftarme doppen de drift verminderen is duidelijk. Maar de vraag is of de bestrijding van schimmels met deze doppen even effectief is als met de standaard doppen. Er is naar een antwoord gezocht in de gewassen aardappel en ui. Zowel de gewasstructuur als de toegelaten fungiciden zijn verschillend voor deze 2 gewassen. Ook is gekeken naar de rol van hulpstoffen bij de herverdeling en dampremming.
Duurzame bestrijding van valse meeldauw in ui
Stevens, L.H. ; Davelaar, E. ; Stoopen, G.M. ; Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2007
peronospora destructor - peronospora farinosa - fungiciden - uien - allium cepa - gewasbescherming - fungicides - onions - plant protection
Poster met onderzoeksresultaten. Doel van het onderzoek is de ontwikkeling van een effectief, duurzaam, laagrisicoprofiel (LRP) fungicide
Opties voor beheersing van valse meeldauw in ui zonder synthetische bestrijdingsmiddelen
Termorshuizen, A.J. ; Volker, D. - \ 2007
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 232) - 20
peronospora destructor - peronospora - peronospora farinosa - melkproducten - wei - biologische bestrijding - allium cepa - uien - plantenziekteverwekkende schimmels - akkerbouw - milk products - whey - biological control - onions - plant pathogenic fungi - arable farming
In dit verslag van de wetenschapswinkel Wageningen wordt gerapporteerd over het onderzoek naar het gebruik van kaaswei in de teelt van uien, ter bestrijding van valse meeldauw. Valse meeldauw in ui, veroorzaakt door Peronospora destructor, is een toenemend probleem in de Nederlandse akkerbouw. In de gangbare teelt van uien zijn fungiciden beschikbaar voor effectieve bestrijding. Voor de biologische teelt zijn er echter geen mogelijkheden voor beheersing van deze ziekte.
Biologische effectiviteit van emissiereducerende spuittechnieken bij de bestrijding van schimmelziekten in ui : proefresultaten 2002-2005
Schepers, H.T.A.M. ; Meier, R. - \ 2006
Lelystad : PPO AGV - 29
gewasbescherming - pesticiden - fungiciden - spuitdoppen - drift - toepassing - rijenbespuiting - schimmelbestrijding - peronospora destructor - peronospora farinosa - botryotinia squamosa - veldproeven - plant protection - pesticides - fungicides - fan nozzles - application - band spraying - fungus control - field tests
Voor de bestrijding van valse meeldauw (Peronospora destructor) en de bladvlekkenziekte (Botrytis squamosa) is de inzet van fungiciden vooralsnog onontbeerlijk. Om de emissie naar het milieu van fungiciden zoveel mogelijk te beperken, zijn in de jaren 2002 tot en met 2005 veldproeven uitgevoerd, waarin diverse emissiebeperkende spuittechnieken getoetst zijn op hun effectiviteit tegen valse meeldauw en bladvlekken in zaaiui. De fungiciden Acrobat DF, mancozeb, Shirlan Flow en Kenbyo /Daconil vlb. zijn toegepast met de emissie beperkende spuitdoppen AI110.03, TD 110.02 DF, DG 110.03 en ter vergelijking de standaarddop XR 110.03. In combinatie met de spuitdoppen zijn de mogelijkheden van luchtondersteuning en de hulpstoffen Zipper, Modex en Magic Sticker onderzocht. Ook het effect van de rijrichting is onderzocht. In het laatste jaar is tevens de spuittechniek sleepdoek meegenomen. Om het effect van de diverse spuitstrategieën met elkaar te kunnen vergelijken zijn de bespuitingen uitgevoerd met de frequentie van één week. Alle veldproeven hadden een onbehandeld object om het ziekteverloop te registreren. De ziektedruk en het niveau van aantasting varieerde in de loop der jaren, hetgeen een goed beeld gaf van de mogelijkheden van de diverse spuitstrategieën.
Beheersing valse meeldauw (Peronospora destructor) in uien : Proefjaar 2004
Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. ; Wander, J.G.N. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Prins, U. ; Bruin, C. - \ 2005
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO rapport ) - 28
allium cepa - peronospora destructor - uien - plantenziektebestrijding - akkerbouw - veldproeven - chemische bestrijding - biologische bestrijding - onions - plant disease control - arable farming - field tests - chemical control - biological control
Valse meeldauw (Peronospora destructor) in uien is een terugkerend probleem. Om dit probleem het hoofd te bieden is in 2004 in opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw in de teelt van uien te komen. Als eerste doel is gesteld het terugdringen van initiële infectiebronnen. Naast het terugdringen van primaire infectiebronnen is gezocht naar beheersmaatregelen om aantasting van uien door valse meeldauw te voorkomen of te onderdrukken.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.