Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 668

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==pest control
Check title to add to marked list
Data from: Crop pests and predators exhibit inconsistent responses to surrounding landscape composition
Karp, Daniel S. ; Chaplin-Kramer, Rebecca ; Meehan, Timothy D. ; Martin, Emily A. ; DeClerck, Fabrice ; Grab, Heather ; Gratton, Claudio ; Hunt, Lauren ; Larsen, Ashley E. ; Martínez-Salinas, Alejandra ; Zhang, W. ; Bianchi, F.J.J.A. ; Werf, W. van der - \ 2018
agroecology - biological control - natural enemies - pest control - pest - ecosystem services - landscape
The idea that noncrop habitat enhances pest control and represents a win–win opportunity to conserve biodiversity and bolster yields has emerged as an agroecological paradigm. However, while noncrop habitat in landscapes surrounding farms sometimes benefits pest predators, natural enemy responses remain heterogeneous across studies and effects on pests are inconclusive. The observed heterogeneity in species responses to noncrop habitat may be biological in origin or could result from variation in how habitat and biocontrol are measured. Here, we use a pest-control database encompassing 132 studies and 6,759 sites worldwide to model natural enemy and pest abundances, predation rates, and crop damage as a function of landscape composition. Our results showed that although landscape composition explained significant variation within studies, pest and enemy abundances, predation rates, crop damage, and yields each exhibited different responses across studies, sometimes increasing and sometimes decreasing in landscapes with more noncrop habitat but overall showing no consistent trend. Thus, models that used landscape-composition variables to predict pest-control dynamics demonstrated little potential to explain variation across studies, though prediction did improve when comparing studies with similar crop and landscape features. Overall, our work shows that surrounding noncrop habitat does not consistently improve pest management, meaning habitat conservation may bolster production in some systems and depress yields in others. Future efforts to develop tools that inform farmers when habitat conservation truly represents a win–win would benefit from increased understanding of how landscape effects are modulated by local farm management and the biology of pests and their enemies.
It depends: : effects of soil organic matter in aboveground-belowground interactions in agro-ecosystems
Gils, Stijn Herman van - \ 2017
University. Promotor(en): Wim van der Putten; David Kleijn. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436526 - 176
soil organic matter - agroecosystems - aphidoidea - fertilizers - wheat - rape - crop yield - ecosystem services - nutrient availability - pest control - organic farming - organisch bodemmateriaal - agro-ecosystemen - kunstmeststoffen - tarwe - koolzaad - gewasopbrengst - ecosysteemdiensten - voedingsstoffenbeschikbaarheid - plagenbestrijding - biologische landbouw

Over the last decades agricultural production increased drastically due to the use of external inputs. However, the use of external inputs has high environmental costs and may negatively influence ecosystem processes such as pollination and pest control that underpin agricultural production. Soil organic matter has been proposed as a potential alternative to external inputs as it relates to multiple yield promoting ecosystem processes. The aim of my thesis is to assess whether and how soil organic matter content alters the effect of some ecosystem processes and external inputs on crop yield. I examined whether soil organic matter alters biomass of wheat and oilseed rape under fertilizer supply. Other biotic and abiotic factors that operate at different spatial and temporal scales are also included in some of these experiments. I found that under controlled conditions soil organic matter may reduce the positive effect of mineral fertilizer supply on crop biomass. The reduction changed with the presence or absence of a pathogenic root fungus, but not with drought stress. Moreover, soil organic matter enhances performance of aphids under controlled greenhouse conditions, but the enhancement was less than fertilizer supply. None of these controlled experiments, however, showed that soil organic matter can be an alternative to mineral fertilizer supply. Under field conditions soil organic matter did not strongly affect plant nutrient availability or performances of aphid and its natural enemies. The relation between soil organic matter and plant biomass in a greenhouse experiment did not change with organic management or the duration of it, neither did it change with pollinator visitation rate, an ecosystem process that is managed on the landscape scale. These results suggest that soil organic matter may relate to ecosystem services that influence crop yield, whereas these relations might not be significant under field conditions. Collectively, all these results suggest that the relation between soil organic matter content and ecosystem processes that benefit crop yield is highly context dependent. I propose future research may focus on (1) the quality of soil organic matter rather than the content per se and (2) the relation between soil organic matter content and crop yield under realistic conditions in a longer term.

Biologische bestrijding trips snijbloemen een stap dichterbij : Roofmijten bijvoeren met stuifmeel helpt bij totaalaanpak trips
Messelink, Gerben ; Leman, Ada - \ 2016
predatory mites - plant protection - biological control - cut flowers - greenhouse horticulture - pollen - pest control - integrated pest management
Push-pull strategie kan helpen bij bestrijden kieskeurige rouwmuggen
Kruidhof, Marjolein ; Vijverberg, Ruben - \ 2016
plant protection - pest control - animal behaviour - insect attractants - experimental design - culicidae - greenhouse horticulture
Hoe wetenschap kan bijdragen aan duurzaam turfgrass management
Regensburg, Taco - \ 2016
plant protection - golf courses - weed control - biological control - agricultural research - pest control - plant disease control
Vogels en hun functie in de bestrijding van de eikenprocessierups
Vliet, Arnold van - \ 2016
thaumetopoea processionea - pest control - natural enemies - paridae - birds

In een artikel van mei 2015 in ‘Nature Today’ stelt auteur Siliva Hellingman dat voor het eerst werd vastgesteld dat pimpelmezen en koolmezen een belangrijke rol kunnen spelen bij de bestrijding van eikenprocessierupsen. Het is inmiddels bekend dat een groot aantal vogels zich te goed doet aan eikenprocessierupsen. Het stimuleren van de vogelstand zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen bij het onder controle krijgen van de eikenprocessierups.

Ongenode gasten in de poolzee
Sneekes, Andrea - \ 2016
invasive alien species - plankton - sea transport - pest control - control methods - water ballasting

In de buik van een schip krioelt het van meeliftend plankton. Hoe ontzeg je deze

ongenode gasten de toegang tot de Noordelijke IJszee zonder de plaatselijke populatie

te schaden? Andrea Sneekes van Imares onderzocht het afgelopen zomer tijdens de

SEES-expeditie. Eind deze maand presenteert ze haar resultaten op het congres

Arctic Frontiers in Noorwegen.

Houtachtig compost perspectiefvol tegen aaltjes in de biotuinbouw
Wurff, Andre van der - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - organic farming - meloidogyne - plant pests - pest control - composts - plant-microbe interactions - soil suppressiveness - agricultural research

In de biologische glastuinbouw vormen wortelknobbelaaltjes een stevige uitdaging. Compost verbetert in het algemeen de bodemweerbaarheid, maar werkt soms ook averechts. Bovendien zijn er interacties met toegevoegde micro-organismen en additieven. Wageningen UR Glastuinbouw heeft een deel van de legpuzzel van de bodemweerbaarheid ingevuld.

Bestrijding Echinothrips americanus met roofmijten en roofwantsen : groeiend probleem in sierteelt onder glas
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Gasemzadeh, Somayyeh - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)2. - p. 24 - 25.
tuinbouw - glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - rosaceae - capsicum - groenten - snijbloemen - gerbera - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - thrips - frankliniella occidentalis - roofmijten - reduviidae - stuifmeel - plagenbestrijding - horticulture - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - vegetables - cut flowers - plant protection - agricultural research - predatory mites - pollen - pest control
Dat trips een enorm probleem is in de sierteelt onder glas is geen nieuws meer. In de meeste gevallen gaat het dan om de Californische trips, een soort met een sterke voorkeur voor bloemen. De laatste jaren duikt er steeds vaker een andere polyfage trips op, de Echinothrips americanus. Deze typische bladbewonende trips kan in sierteeltgewassen zoals gerbera en roos behoorlijk schade geven als er niet tijdig wordt ingegrepen. In onderzoek is nog eens nauwkeurig gekeken naar de bestrijding met een aantal soorten roofmijten en roofwantsen.
Ziekteweerbaarheid verhogen tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
Kolk, J.P. van der; Voogt, W. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2016
- 1 p.
tuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - meloidogyne - glastuinbouw - biologische bestrijding - compost - bodemvruchtbaarheid - tomaten - conferenties - biologische landbouw - plaagbestrijding met predatoren - vruchtgroenten - meloidogyne incognita - meloidogyne javanica - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - bodemweerbaarheid - horticulture - plant protection - pest control - greenhouse horticulture - biological control - composts - soil fertility - tomatoes - conferences - organic farming - predator augmentation - fruit vegetables - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - soil suppressiveness
In de biologische glastuinbouw zijn bodem gebonden ziektes een groot knelpunt. Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en M. javanica) zijn belangrijke pathogenen die in de vruchtgroententeelt voor problemen zorgen.
Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Elfferich, Caroline ; Kruidhof, H.M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1 p.
bestrijdingsmethoden - tuinbouw - glastuinbouw - plagenbestrijding - reduviidae - tomaten - gerbera - rosaceae - trialeurodes vaporariorum - thrips - tuta - cyrtopeltis tenuis - control methods - horticulture - greenhouse horticulture - pest control - tomatoes
Het doel van dit project is om tot robuuste bestrijdingsmethoden van meerdere plagen te komen door inzet van omnivore roofwantsen in de gewassen tomaat, gerbera en roos, waarbij eigenschappen van het gewas en de omgeving worden aangepast voor een optimale vestiging en plaagbestrijding met minimale risico’s op gewasschade. De bestrijding richt zich op de plagen witte vlieg (gerbera, roos, tomaat) en Echinothrips (gerbera en roos) en op de invasieve plagen Tuta aboluta en Nesidiocoris tenuis (tomaat), maar is ook van nut voor andere plagen zoals spint, mineervlieg en bladluis. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van wortelduizendpoot in de glastuinbouw
Kruidhof, H.M. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1381) - 18 p.
slasoorten - lactuca sativa - glasgroenten - scutigerella immaculata - gewasbescherming - plagenbestrijding - fusarium oxysporum - glastuinbouw - lettuces - greenhouse vegetables - plant protection - pest control - greenhouse horticulture
In the autumn of 2014 many companies specialized in protected lettuce cultivation were confronted with severe plant damage. In several lettuce greenhouses garden centipedes were detected. This explorative study summarizes the available knowledge of garden centipedes, and describes new possibilities for their control (chapter 1). It also tested one of the new control options, i.e. luring the garden centipedes with CO2-capsules, in a laboratory set-up (chapter 2). At the concentration tested, no luring effect of the CO2-capsules on the garden centipedes could be detected.
At the same time it was found that many damaged lettuce plants suffered from Fusarium root damage. From research by the NVWA (Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority) Fusarium was eventually identified as F. oxysporum lactucae. Finally, this seemed to be the most important culprit of the observed plant damage.
Dossier Functionele Agrobiodiversiteit
Alebeek, F.A.N. van - \ 2015
Groen Kennisnet
agrobiodiversiteit - agrarische productiesystemen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - agrarisch natuurbeheer - gewasbescherming - bodemvruchtbaarheid - agro-biodiversity - agricultural production systems - pest control - biological control - agri-environment schemes - plant protection - soil fertility
De diversiteit aan soorten organismen als planten, dieren, micro-organismen – in een woord biodiversiteit – is een samenhangend geheel. De soorten binnen een systeem kunnen elkaar op verschillende manieren beïnvloeden. Regenwormen en micro-organismen kunnen de bodemstructuur verbeteren, bijen zorgen voor bevruchting van planten en zweefvliegen kunnen de ontwikkeling van luizen onderdrukken.
Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg
Helsen, H.H.M. ; Brouwer, G. - \ 2015
Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
drosophila suzukii - invasieve exoten - fruitteelt - kleinfruit - plagenbestrijding - plantenplagen - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - insectenbestrijding - waardplanten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - invasive alien species - fruit growing - small fruits - pest control - plant pests - industrial hygiene - plant protection - insect control - host plants - cultural control - organic farming
Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het Praktijknetwerk ‘Probleemplagen divers aanpakken’ is aandacht besteed aan de vraag wat de biologische fruitteler kan doen om de aantasting te beperken.
Risico op verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT aardbeiplanten
Evenhuis, B. ; Wolf, J.M. van der; Kastelein, P. ; Krijger, M.C. ; Mendes, O. ; Verstappen, E.C.P. ; Otma, E. ; Kruistum, G. van; Verschoor, J. - \ 2015
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research) Business Unit AGV (PPO 3250293000) - 30
aardbeien - plantenvermeerdering - xanthomonas fragariae - gecontroleerde omgeving - nematoda - gewasbescherming - plagenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - biologische bestrijding - strawberries - propagation - controlled atmospheres - plant protection - pest control - plant parasitic nematodes - biological control
Risico tijdens CATT op overdracht van Xanthomonas zeer gering De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de overdracht van Xanthomonas van plant naar plant tijdens CATT is dat dit risico uitermate klein is. Bij latent geïnfecteerd plantmateriaal werden geen aanwijzingen gevonden voor de verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT. Dit suggereert dat in een partij zonder symptomatische planten het risico op verspreiding van Xanthomonas nagenoeg afwezig is. Werd zwaar besmet symptomatisch plantmateriaal blootgesteld aan CATT dan werd af en toe met de Bio-TaqMan een aanwijzing voor besmetting van doelplanten gevonden. Dit leidde overigens in geen van deze gevallen tot het daadwerkelijk isoleren van de Xanthomonas bacterie. Ook werd geen symptoomontwikkeling in de doelplanten waargenomen, nadat deze waren uitgeplant en nageteeld. Dit geeft aan dat hoewel verspreiding tijdens CATT niet geheel uit te sluiten is, het risico van infectie van Xanthomonas-vrije planten zeer klein is.
Options in dealing with marine alien species
Pelt-Heerschap, H.M.L. van; Sneekes, A.C. ; Foekema, E.M. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C082/15) - 45
mariene gebieden - invasieve exoten - moleculaire detectie - monitoring - preventie - plagenbestrijding - marine areas - invasive alien species - molecular detection - prevention - pest control
Invasive species can have strong impact on the local ecosystem, not only substantial impact on the local ecosystem, but also on economy and human health. This review on marine alien species outlines aspects of prevention, eradication and control strategies. When managing invasive species, prevention is preferable and less costly than controlling species. Especially for marine environments, invasive species can disperse rapidly and can be particularly hard to detect.
Hoe zorgen zombierupsen voor een beter milieu?
Vet, L.E.M. - \ 2015
Universiteit van Nederland
biodiversiteit - ecosystemen - sluipwespen - rupsen - plagenbestrijding - insectenplagen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - milieubeheersing - gewasbescherming - verdedigingsmechanismen - biodiversity - ecosystems - parasitoid wasps - caterpillars - pest control - insect pests - biological control agents - environmental control - plant protection - defence mechanisms
Filmpje van de Universiteit van Nederland: Hoe zorgen zombierupsen voor een beter milieu? Als je verschillende soorten organismen in een ecosysteem hebt, houden ze elkaar in balans. Daarom is biodiversiteit goed voor het milieu. Dit is ook waarom insectenplagen soms erger kunnen worden door het gebruik van pesticiden. Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR onderzoekt daarom hoe zombierupsen plagen kunnen bestrijden.
Het nieuwe doen in plantgezondheid
Verberkt, H. ; Kogel, W.J. de; Zweep, A. - \ 2015
Wageningen UR
gewasbescherming - tuinbouw - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - plagenbestrijding - conferenties - plantgezondheid - plant protection - horticulture - cropping systems - sustainability - innovations - pest control - conferences - plant health
Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Ziekteweerbaarheid verhogen tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
Kolk, J.P. van der; Voogt, W. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
Wageningen UR
tuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - meloidogyne - glastuinbouw - biologische bestrijding - compost - bodemvruchtbaarheid - tomaten - conferenties - horticulture - plant protection - pest control - greenhouse horticulture - biological control - composts - soil fertility - tomatoes - conferences
In de biologische glastuinbouw zijn bodem gebonden ziektes een groot knelpunt. Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en M. javanica) zijn belangrijke pathogenen die in de vruchtgroententeelt voor problemen zorgen. Is de effectiviteit van een stapeling van werkingsmechanismen hoger dan wanneer elk van de factoren afzonderlijk worden toegepast tegen de schade veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes in biologische tomatenteelt? Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Weerbaarheid, ook tegen plantenvirussen!
Stijger, C.C.M.M. ; Verbeek, M. - \ 2015
Wageningen UR
gewasbescherming - tuinbouw - plagenbestrijding - virussen - bodemweerbaarheid - verbetering - conferenties - biologische bestrijding - plant protection - horticulture - pest control - viruses - soil suppressiveness - improvement - conferences - biological control
Minder virus (schade) in een economisch rendabele en duurzame teelt door: 1. Afbraak virusdeeltjes door bacteriën/schimmels. 2. Vatbaar wordt onvatbaar door genetische aanpassing van de plant. 3. Symptoomonderdrukking. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.