Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==phosphate leaching
Check title to add to marked list
Fosfaatbenutting met groenbemesters bij een lage P-toestand van twee gronden van verschillende herkomst
Wijk, Kees van - \ 2016
Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) (Rapport / PPO/PRI 683) - 36 p.
akkerbouw - tuinbouw - veldgewassen - fosfaatuitspoeling - fosformeststoffen - fosfor - gewasopbrengst - arable farming - horticulture - field crops - phosphate leaching - phosphorus fertilizers - phosphorus - crop yield
Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbemesting. Het doel van dit beleid is om de P-toestand in bodems met een hoge fosfortoestand te laten dalen en relatief lage toestanden in bodems niet meer dan landbouwkundig noodzakelijk te verhogen. Op termijn speelt de vraag hoe bij lage fosforbemesting toch nog goed gewassen te telen zijn. Het wordt steeds belangrijker om het fosfor dat in de bodem aanwezig is, te benutten. Binnen project Verbetering benutting bodemvoorraad fosfaat wordt onderzocht hoe dit kan en of dit gekwantificeerd kan worden. Het project wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en PPOAGV.
Vermindering van de fosfaatbelasting oppervlaktewater met P-bindende drain : rapportage monitoring veldpilot en onderzoek naar praktische inpasbaarheid van de maatregel
Groenenberg, J.E. ; Chardon, W.J. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2678) - 57 p.
oppervlaktewater - fosfaatuitspoeling - fosfaat - eutrofiëring - drainage - waterkwaliteit - waterbeheer - surface water - phosphate leaching - phosphate - eutrophication - water quality - water management
Om de uitspoeling van fosfaat uit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verlagen, is een fosfaat (P)-bindende drain ontwikkeld. Deze P-bindende drain bestaat uit een normale drainbuis met daaromheen een sterk P-bindend materiaal, in dit onderzoek ijzerzand. De hier in een veldproef geteste P-bindende drain verwijdert 97% van het aangevoerde fosfaat. Er is berekend dat de Pbindende drain dit hoge verwijderingspercentage 14 jaar handhaaft, daarna zal de efficiëntie dalen. De omhulling met ijzerzand heeft geen negatieve effecten op de drainerende werking van de drain. De maatregel is goed inpasbaar in de gangbare landbouwpraktijk en is kosteneffectief.
Vergelijking van verschillende verwerkingsmethoden van dunne mest ten aanzien van duurzaamheid
Dijk, W. van; Voort, M.P.J. van der; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Ruijter, F.J. de; Reuler, H. van - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (Rapport / Wageningen UR PPO-AGV 671) - 44 p.
akkerbouw - bemesting - veldgewassen - vloeibare meststoffen - duurzame landbouw - fosfaatuitspoeling - arable farming - fertilizer application - field crops - liquid manures - sustainable agriculture - phosphate leaching
In het kader van het KennisBasis-project KB-12-006.04-001 “Mogelijkheden voor en consequenties van een evenwichtiger fosfaatbalans van Nederland” is een scenariostudie uitgevoerd naar de duurzaamheid van verschillende verwerkingsmethoden van dunne mest.
Phosphorus leaching from soils: process description, risk assessment and mitigation
Schoumans, O.F. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra scientific contributions 46) - ISBN 9789462573666 - 261
nutrient leaching - leaching - soil chemistry - adsorption - phosphorus - phosphate leaching - risk assessment - water quality - eutrophication - nutriëntenuitspoeling - uitspoelen - bodemchemie - adsorptie - fosfor - fosfaatuitspoeling - risicoschatting - waterkwaliteit - eutrofiëring
Nitraat en N- en P-uitspoeling bij de gebruiksnormen van het 5de NAP : modelberekeningen met MAMBO en STONE
Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Salm, C. van der; Luesink, H.H. ; Blokland, P.W. ; Koeijer, T.J. de - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2647) - 54
waterkwaliteit - nitraten - fosfaten - bodemtypen - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - berekening - modellen - milieubeleid - water quality - nitrates - phosphates - soil types - phosphate leaching - nitrate leaching - calculation - models - environmental policy
De aanscherping van de mestnormen leidt tot een geringe verandering van het gebruik van dierlijke mest en kunstmest in de Nederlandse landbouw. De grootste verandering wordt berekend voor landbouw op zand- en lössgronden in de zuidelijke provincies, waar het gebruik van stikstof met dierlijke mestgiften gemiddeld 12 kg stikstof ha-1 jr-1 afneemt. In de komende 15 jaar zullen de nitraatconcentraties in geringe mate dalen, gedeeltelijk veroorzaakt door de aanscherping van de mestnormen in het 5de Actieprogramma. Op termijn wordt op de zanden lössgronden gemiddeld aan de nitraatnorm van 50 mg L-1 voldaan, maar in de zuidelijke provincies zal de nitraatnorm nog ruim worden overschreden. Het effect op de stikstofvracht naar het oppervlaktewater is beperkt. De grootste effecten treden op in de zuidelijke provincies. Voor de fosfaatvracht naar het oppervlaktewater worden geen of slechts geringe effecten berekend.
Opties voor benutten van de bodem voor schoon oppervlaktewater
Salm, C. van der; Groenendijk, P. ; Hendriks, R.F.A. ; Massop, H.T.L. ; Renaud, L.V. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2588) - 111
bodemchemie - fosfaatuitspoeling - emissiereductie - waterverontreiniging - fosfor - maatregelen - drainage - milieueffect - mestbeleid - monitoring - voorspellingen - kaderrichtlijn water - modellen - soil chemistry - phosphate leaching - emission reduction - water pollution - phosphorus - measures - environmental impact - manure policy - forecasts - water framework directive - models
In deze studie is een quickscan uitgevoerd naar het effect van een zestal maatregelen op de uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater in 2027. De vergeleken maatregelen zijn: huidige mestbeleid, fosfaattoestand ‘voldoende’, drainage, uitmijnen, omzetten landbouw in natuur en structuurverbetering. De effecten van de maatregelen verschillen in omvang en vertonen grote regionale verschillen. Belasting van het oppervlaktewater vindt vooral plaats vanuit een smalle zone langs waterlopen. In een groot deel van Nederland is deze zone smaller dan 5 meter. Maatregelen zouden dus deels tot deze zones beperkt kunnen worden.
Phosphorus leaching from soils: process description, risk assessment and mitigation
Schoumans, O.F. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): Wim Chardon. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572997 - 261
nutriëntenuitspoeling - uitspoelen - bodemchemie - adsorptie - fosfor - fosfaatuitspoeling - risicoschatting - waterkwaliteit - eutrofiëring - nutrient leaching - leaching - soil chemistry - adsorption - phosphorus - phosphate leaching - risk assessment - water quality - eutrophication
Er zijn succesvolle management strategieën voor P nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en daarvoor is allereerst kwantitatieve informatieve nodig over de ruimtelijke verdeling van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden. In Nederland is een protocol fosfaatverzadigde gronden ontwikkeld om het potentiële risico van verhoogde fosfaatconcentraties in het bovenste grondwater (op termijn) te voorspellen voor kalkarme zandgronden, omdat in deze gebieden veel intensieve veehouderij voorkomt. Voor deze grondsoort zijn de parameters voor het protocol vastgesteld. Echter, voor de overige grondsoorten is geen informatie verzameld, waardoor er voor Nederland als geheel geen ruimtelijke beeld bestaat van de mate van fosfaatverzadiging en van het potentiële risico van verhoogde fosfaatconcentraties in het bovenste grondwater. Daarnaast is er behoefte aan eenvoudige methoden om het (huidige) actuele risico van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater in kaart te brengen, zodat inzichtelijk gemaakt kan worden welke gebieden nu al substantieel de oppervlaktewaterkwaliteit en de eutrofiestatus beïnvloeden.
Naar een nieuw fosfaatbemestingsadvies in de akkerbouw
Bussink, W. ; Doppenberg, G. ; Berg, W. van den; Wijk, K. van - \ 2014
Wageningen : Nutriënten Management Instituut
akkerbouw - bemesting - fosfaat - fosfaatuitspoeling - bodembeheer - arable farming - fertilizer application - phosphate - phosphate leaching - soil management
Fosfaat is van belang voor een goede gewasproductie. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en hoe dit in de tijd vrijkomt. Dit om de in de akkerbouwpraktijk toegestane hoeveelheid P zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten.
Landelijk beeld van fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater : een analyse met het model PLEASE
Salm, C. van der; Walvoort, D.J.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2565) - 39
bodemchemie - fosfaatuitspoeling - bodemgeschiktheid - fosfor - waterkwaliteit - kaderrichtlijn water - inventarisaties - modellen - nederland - soil chemistry - phosphate leaching - soil suitability - phosphorus - water quality - water framework directive - inventories - models - netherlands
Landsdekkende kaarten zijn gemaakt voor zowel fosfaattoestand als het fosfaatbindend vermogen door relaties af te leiden tussen uitspoelings parameters (vanuit model PLEASE) en vlakdekkende informatie (bodemtype, Gt en landgebruik). Gemiddeld voor heel Nederland (inclusief natuur) bedraagt de langjarige gemiddelde fosforuitspoeling 0,75 kg/ha/jr.
Fosfaatklassen voor fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet : landbouwkundige en milieuhygienische aspecten in samenhang
Ehlert, P.A.I. ; Salm, C. van der; Burgers, S.L.G.E. ; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Dijk, W. van; Maas, M.P. van der; Pronk, A.A. ; Reuler, H. van; Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. - \ 2014
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2499) - 98
bodemchemie - fosfaten - bemesting - kunstmeststoffen - wetgeving - fosfaatuitspoeling - bouwland - boomteelt - fruitteelt - tuinbouw - Nederland - soil chemistry - phosphates - fertilizer application - fertilizers - legislation - phosphate leaching - arable land - arboriculture - fruit growing - horticulture - Netherlands
Invoering van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in de Meststoffenwet is gebaseerd op een beoordeling van de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden drie klassen onderscheiden. Bij de invoering van het stelsel is aangeven of de criteria voor fosfaattoestanden wijziging behoeven. Deze studie rapporteert landbouwkundige en milieukundige effecten van wijziging van criteria voor de fosfaattoestand. De landbouwkundige effecten worden in beeld gebracht door vergelijkingen uit te voeren met de adviesbasis voor bemesting van bouwland. De indeling van de fosfaattoestand van de bodem wordt namelijk ook gehanteerd bij bemestingsadviezen voor akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, bloembollen, boomkwekerijgewassen en fruit. Dit onderzoek geeft de onderbouwing van die klassenindeling bij genoemde sectoren, vergelijkt die met die van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen en kwantificeert het effect van wijziging van een fosfaattoestand. Milieukundige effecten worden in beeld gebracht door het risico op fosfaatuitspoeling te berekenen als functie van de fosfaattoestand en andere bodemkenmerken. Daarbij worden zowel de potentiele uitspoeling uit de bouwvoor berekend als de actuele uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. De landbouwkundige en milieukundige effecten worden in samenhang gebracht met de gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen door de landbouwkundige effecten, de effecten op de plaatsingsruimte van mest en beloop van de fosfaattoestand op langere termijn. Opties voor wijziging van criteria van waarderingsklassen voor de fosfaattoestand van de bodem worden gegeven voor vier mogelijke grondslagen te weten economisch rendement, fysieke opbrengstderving, evenwichtsbemesting en milieukundig verantwoorde fosfaattoestand. Ten slotte worden aanbeveling voor aanpassing van criteria gedaan.
Bronnen van diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post
Groenendijk, P. ; Mulder, H.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2328) - 37
oppervlaktewater - eutrofiëring - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - voedingsstoffen - mestbeleid - surface water - eutrophication - phosphate leaching - nitrate leaching - nutrients - manure policy
De ex-post evaluatie van de Mestwetgeving 2012 bevat informatie over de bijdrage van verschillende bronnen aan de eutrofiering van het regionale oppervlaktewater. Dit rapport beschrijft de nieuwe methodiek waarmee de bijdragen vanuit landbouwpercelen zijn geschat. De methode vervangt de zgn. uitsluitmethode die in eerdere studies naar de herkomst van stikstof en fosfaat in het oppervlakte-water is toegepast en is gebaseerd op de bepaling van de coëfficiënten van een lineair, statisch metamodel aan de hand van de resultaten van een gevoeligheidsanalyse van het STONE-model. Hoewel de nieuwe methode als een verbetering van voorgaande methoden beschouwd wordt, is ook geconstateerd dat de methode nog niet robuust is voor het bepalen van de bijdrage van mestover-schotten in het verleden. Aanbevolen wordt om in een toekomstige versies van het metamodel voor bronnenanalyses aandacht te besteden aan zowel de diagnose van de huidige herkomst van stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater, als de prognose van de maximaal haalbare reductie van de stikstof- en fosforuitspoeling uit landbouwpercelen door vermindering van de mestgiften.
Voorbereiding STONE2.4 op berekeningen voor de evaluatie Meststoffenwet 2012
Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Boekel, E.M.P.M. van; Salm, C. van der; Schoumans, O.F. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2462) - 116
mestbeleid - oppervlaktewater - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - simulatiemodellen - bodemchemie - nederland - manure policy - surface water - nitrate leaching - phosphate leaching - simulation models - soil chemistry - netherlands
STONE is een simulatiemodel dat in de jaren negentig door RIVM, RIZA en Wageningen UR is ontwikkeld. Het bestaat uit een reeks deelmodellen die gebruikt worden om de gevolgen van het mestbeleid voor de emissie van stikstof en fosfaat naar het grondwater en het oppervlaktewater te evalueren. Voor het model is Nederland opgedeeld in 6405 eenheden die uniek zijn qua bodem, bodemgebruik en mestregime. Voor het doorrekenen van mestvarianten voor de Evaluatie Meststoffenwet 2012 is STONE up-to-date gemaakt voor de inzichten over gewasopname en de hydrologie. Verder zijn procesbeschrijvingen in STONE uitgebreid en verbeterd om het stelsel P-gedifferentieerde gebruiksnormen dat vanaf 2010 van kracht is geworden te kunnen hanteren en de bodemvruchtbaarheid te kunnen voorspellen. Ook is STONE getoetst aan nitraatmetingen in het LMM. Uitspraken over het realiseren van de 50 mg L-1 nitraatdoelstelling voor bodem-gewas-regio combinaties zijn in een aantal gevallen niet onderbouwd door de toetsing. De trends die uit de modelresultaten afgeleid kunnen worden, worden wel plausibel geacht.
Goede waterkwaliteit en meer kansen voor natuur : met immobilisatie van fosfaat door restmaterialen
Chardon, W.J. ; Groenenberg, J.E. - \ 2013
landbouwgrond - fosfaatuitspoeling - adsorptie - kaderrichtlijn water - natuurgebieden - agricultural land - phosphate leaching - adsorption - water framework directive - natural areas
Hoge fosfaatgehalten in landbouwgronden kunnen eutrofiëring van het oppervlaktewater veroorzaken, waardoor overmatige groei van waterplanten en algen optreedt. Met alleen het mestbeleid lukt het niet om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te bereiken, onder andere als gevolg van de voorraden fosfaat die in de bodem aanwezig zijn. Daarom zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.. Een mogelijke oplossing is de verwijdering van fosfaat in het naar het oppervlaktewater uitstromende water.
Lange termijn effecten van fosfaatbalansen op bouwland; fosfaattrappen proefveld Lelystad
Wijk, C.A.P. van; Haan, J.J. de; Ehlert, P.A.I. ; Berg, W. van den - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO Publicatie 549) - 76
bemesting - normen - fosfaat - bodemvruchtbaarheid - fosfaatuitspoeling - veldproeven - langlopende experimenten - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - vollegrondsteelt - fertilizer application - standards - phosphate - soil fertility - phosphate leaching - field tests - long term experiments - agricultural research - arable farming - outdoor cropping
Dit rapport geeft de resultaten van veeljarig onderzoek naar effecten van fosfaatgiften afgestemd op evenwichtsbemesting. Hierbij wordt gepoogd een antwoord gegeven op de volgende vragen: 1. Welk risico levert een veeljarige evenwichtsbemesting met fosfaat op vermindering van opbrengst en kwaliteit van landbouwgewassen? 2. Vermindert een gebruiksnorm afgestemd op evenwichtsbemesting op korte en lange termijn het risico op fosfaatuitspoeling? 3. In welke mate wordt de verdeling van bodemfosfaat over verschillende fracties gewijzigd en wat is de betekenis daarvan voor de bodemvruchtbaarheid op lange termijn? Deze vragen worden in dit rapport deels beantwoord op basis van langjarig onderzoek op een fosfaatproefveld op zeeklei te Lelystad. In deze veldproef wordt sinds 1990 onderzoek uitgevoerd naar de effecten van verschillende fosfaatgiften op opbrengst, fosfaattoestand van de bodem en fosfaatfracties in de bodem.
MAMBO- en STONE-resultaten van rekenvarianten : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-ante
Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Schoumans, O.F. ; Luesink, H.H. ; Koeijer, T.J. de; Kruseman, G. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2317) - 138
waterverontreiniging - mest - kunstmeststoffen - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - oppervlaktewater - mestbeleid - evaluatie - bodemchemie - nederland - water pollution - manures - fertilizers - phosphate leaching - nitrate leaching - surface water - manure policy - evaluation - soil chemistry - netherlands
In de voorbereiding op de Evaluatie van de Meststoffenwet 2012 is een modelstudie uitgevoerd naar de gevolgen van rekenvarianten van gebruiksnormen op de nitraatconcentraties van het grondwater en nutriëntenuitspoeling naar het oppervlaktewater. Het STONE-model berekent dat de nitraatconcentratie in vooral de akkerbouw verder kan afnemen en dat bij continuering van het 4de NitraatActieprogramma de nitraatconcentratie in het zandgebied gemiddeld 50 mg L-1 NO3 zal bedragen. Bij de veronderstelde gebruiksnormen is de reductie van de N- en P-belasting van het oppervlaktewater ook het grootst in de akkerbouw. Bij de scherpste rekenvariant wordt verwacht dat de N- en P-belasting van het oppervlaktewater in 2027 resp. 6 en 4 % minder is dan bij een veronderstelde continuering van de bemesting in 2010.
Ontwikkeling van de bodem- en waterkwaliteit : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-post
Bolt, F.J.E. van der; Schoumans, O.F. ; Boekel, E.M.P.M. van; Bogaart, P.W. ; Broers, H.P. ; Grift, B. ; Daatselaar, C.H.G. ; Dijk, W. van; Groenendijk, P. ; Ham, A. van den; Hooijboer, A.E.J. ; Klijne, A. de; Schils, R.L.M. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2318) - 116
bodemkwaliteit - waterkwaliteit - bodemchemie - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - mestbeleid - beleidsevaluatie - soil quality - water quality - soil chemistry - nitrate leaching - phosphate leaching - manure policy - policy evaluation
In opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovaties (EL&I) in nagegaan wat de ontwikkeling is van de milieutoestand van de bodem en het grond- en oppervlaktewater in relatie tot de mestwetgeving. Het betreft hier de vruchtbaarheidstoestand van de bodem in termen van fosfaattoestand en organische stof-toestand, de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in landbouwgebieden en de nutriëntenconcentraties van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. Zowel de trend in de afgelopen decennia als de huidige toestand is vastgesteld. Daarnaast zijn de emissies naar het oppervlaktewater aangegeven en is de herkomst van de vrachten door uit- en afspoeling afgeleid. De milieukwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater is de afgelopen decennia verbeterd. Vooral in het Zuidelijke zandgebied wordt gemiddeld de nitraatdoelstelling nog niet gehaald. In het zoete oppervlaktewater voldoet 30% van de meetpunten aan zowel de stikstof en fosfordoelstellingen die door de waterschappen zijn gesteld in het kader van de Kaderrichtlijn Water. De diffuse belasting van het oppervlaktewater is voor een substantieel deel afkomstig uit de landbouw. Nationaal bezien worden er geen grote negatieve gevolgen van het mestbeleid voor de bodemvruchtbaarheid, organische stofgehalte en gewasopbrengsten waargenomen.
Implementatie Kaderrichtlijn water op melkveebedrijven
Hoving, I.E. ; Roelsma, J. ; Heuvel, J.J.A.A. van den; Wientjes, H.A. ; Bos, A.J. ; Middelaar, J.A. van; Deurzen, J.H.M. van; Hamans, R.J.G. ; Janssen, H.L. ; Verhoeven, F.P.M. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 581)
melkveehouderij - veevoeding - bemesting - stikstofbalans - fosfor - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - waterkwaliteit - kaderrichtlijn water - dairy farming - livestock feeding - fertilizer application - nitrogen balance - phosphorus - phosphate leaching - nitrate leaching - water quality - water framework directive
As an alternative to application of more generic measures, in 'Landbouw Centraal' a method is tested to improve water quality by dairy farmers. Reduction of emmissions of at least 10% (N) to 20% (P2O5) towards ground- and surface waters should be possible, without harming the economical farm result.
KRW gebiedspilots Noordoost- en Zuidoost Nederland in het Landbouw Centraal project : akker- en tuinbouw 2009 t/m 2011
Paauw, J.G.M. ; Wustman, R. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 62
waterkwaliteit - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - pesticiden - akkerbouw - tuinbouw - cultuurmethoden - bemesting - drenthe - groningen - midden-limburg - water quality - nitrate leaching - phosphate leaching - pesticides - arable farming - horticulture - cultural methods - fertilizer application
De KRW-waterkwaliteitsnormen worden naar verwachting niet gerealiseerd in Nederland. Daarom zijn extra maatregelen nodig om generieke milieuwetgeving van de Nederlandse overheid te voorkomen en/of te beperken. De normen hebben betrekking op stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen. In zeven pilotgebieden wordt gewerkt aan generieke maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren. Hoewel de gebieden in verschillende regio’s van Nederland lagen en varieerden in grondsoort en gewas, zijn allereerst de oplossingsrichtingen (maatregelen) algemeen beschreven. Elke regio kan de aspecten eruit halen die voor die regio van toepassing zijn. Twee pilotgebieden lagen in Noordoost Nederland: Hondshalstermeer en Zeegserloopje. Vijf pilots lagen in Zuidoost Nederland: Castenrayse Vennen, Hooge Raam, Lage Raam, Middenloop Tungelroyse Beek en Peelrijt. Per pilot gebied werden telers begeleid door een bedrijfsadviseur die in nauw overleg met de teler maatregelen heeft besproken en vastgelegd voor implementatie.
Verwijdering van fosfaat uit bodemwater met ijzerzand : De omhulde drain
Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. ; Belder, P. ; Groenenberg, B.J. - \ 2011
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)20. - ISSN 0166-8439 - p. 35 - 38.
grondwaterkwaliteit - fosfaatuitspoeling - eutrofiëring - drainagewater - draineerbuizen - zand - ijzer - adsorptie - waterzuivering - ijzeroxiden - oppervlaktewaterkwaliteit - veldproeven - groundwater quality - phosphate leaching - eutrophication - drainage water - drain pipes - sand - iron - adsorption - water treatment - iron oxides - surface water quality - field tests
In het Nederlandse oppervlaktewater zijn de fosfaatconcentraties vaak te hoog en vormt eutrofiëring een groot probleem. Fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden draagt flink bij aan de totale fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Met brongerichte maatregelen, zoals evenwichtsbemesting, zal in sommige delen van het landelijk gebied de hoofddoelstelling van de Kaderrichtlijn Water niet worden gerealiseerd. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen nodig, die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de chemische waterkwaliteit. We hebben de effectiviteit getest van een drainagebuis omhuld met ijzerzand om fosfaatuitspoeling te verminderen. Deze veldproef is uitgevoerd op een duinzandgrond in het bloembollengebied. Het gemiddelde zuiveringsrendement van de omhulde drainagebuis bedraagt 94 procent. Het omhullen van drainagebuizen met ijzerzand lijkt een veelbelovende maatregel voor het verminderen van fosfaatuitspoeling
Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van de Krimpenerwaard : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden
Gerven, L.P.A. van; Grift, B. van der; Hendriks, R.F.A. ; Mulder, H.M. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2220) - 76
fosfaatuitspoeling - bodemchemie - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - veenweiden - kaderrichtlijn water - krimpenerwaard - phosphate leaching - soil chemistry - surface water quality - groundwater quality - peat grasslands - water framework directive
In het project Monitoring Stroomgebieden zijn de afgelopen acht jaar vier stroomgebieden intensief bemeten en gemodelleerd met als hoofddoel de invloed van het mestbeleid op de oppervlaktewaterkwaliteit te kwantificeren en te onderzoeken hoe kan worden gestuurd op schoon water. Dit rapport beschrijft de eindresultaten van één van de onderzochte stroomgebieden, de veenweidepolder de Krimpenerwaard. De oppervlaktewaterkwaliteit in de Krimpenerwaard wordt bepaald door de afzonderlijke woorden in het woord 'veenweidepolder'; het 'veen' - de afbraak daarvan - en de 'weide' - de bemesting daarvan - zorgen samen voor ongeveer 80% van de totale nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater en dragen hier ongeveer in gelijke mate aan bij, terwijl het 'polder'-aspect impliceert dat de inlaat van gebiedsvreemd water in de zomer de derde belangrijke nutriëntenbron is. Voor de oppervlaktewaterkwaliteit is in de Krimpenerwaard fosfor een probleem met zomerconcentraties die ver boven de KRWnorm liggen. In dit rapport wordt ondermeer uitgelegd hoe dit komt en wat hieraan kan worden gedaan.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.