Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 75

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==pipe drainage
Check title to add to marked list
Development of model for macropore flow of plant protection products in soil
Boesten, J.J.T.I. ; Tiktak, A. ; Hendriks, R.F.A. - \ 2009
drainage door leidingen - stroming door macroporiën - grondwater - bodem - simulatiemodellen - waterstroming - pesticiden - risicoschatting - vollegrondsteelt - pipe drainage - macropore flow - groundwater - soil - simulation models - water flow - pesticides - risk assessment - outdoor cropping
Poster presenting a model for preferential flow of water that was developed (i.e. part of the water flow model SWAP). Main assumption is that the macropores in the soil can be divided into a bypass domain and an internal catchment domain
Actualisatie hydrologie voor STONE 2.3 : aanpassing randvoorwaarden en parameters, koppeling tussen NAGROM en SWAP, en plausibiliteitstoets
Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. ; Kroes, J.G. ; Hoogewoud, J. ; Pastoors, M.J.H. ; Kroon, T. - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 57) - 108
hydrologie - irrigatie - grondwaterspiegel - kwel - landgebruik - evaporatie - waterbalans - drainage door leidingen - simulatiemodellen - modellen - hydrology - irrigation - water table - seepage - land use - evaporation - water balance - pipe drainage - simulation models - models
Voor evaluaties van het Mestbeleid is de hydrologie van het STONE-instrumentarium geactualiseerd. Het betreft aanpassing van de volgende invoerparameters: meteorologische gegevens, bodemfysische parameters, landgebruik, verdampings-eigenschappen, lekweerstanden en ontwateringsbasis. De koppeling tussen de 6405, met SWAP gemodelleerde, plotmodellen en het met NAGROM gemodelleerd regionaal grondwatersysteem is in STONE 2.3 sterk verbeterd. De resultaten zijn geanalyseerd en vergeleken met de hydrologie voor STONE 2.1, en met metingen. Trefwoorden: beregening, buisdrainage, drooglegging, grondwaterstanden, kwel, landgebruik, lekweerstanden, verdamping, waterbalans, wegzijging
Onderwaterdrains in het veenweidegebied : toelichting op de methode en meetinrichting
Pleijter, M. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1586) - 58
drainagesystemen - drainage uitrusting - moldrainage - drainage door leidingen - ondergrondse drainage - methodologie - veenweiden - meetsystemen - meettechnieken - drainage systems - drainage equipment - mole drainage - pipe drainage - subsurface drainage - methodology - peat grasslands - measurement systems - measurement techniques
Drains wordt doorgaans gebruikt voor het afvoeren van overtollig water. De onderwaterdrains kunnen echter ook gebruikt worden om water aan te voeren (infiltratie). Door de dubbele functie van de drains ontstaat een grondwaterregiem met een relatief lage hoogste grondwaterstand en een relatief hoge laagste grondwaterstand. Hierdoor wordt oxidatie van veen in de zomermaanden zoveel mogelijk tegengegaan, terwijl het landbouwkundig beheer niet negatief wordt beïnvloed dankzij een lagere grondwaterstand vroeg in het voorjaar. Deze proef bekijkt op verschillende locaties (Zegveld, Linschoten en in polder Zeevang) wat het effect is van de onderwaterdrainsdrains op de grondwaterstanden en de maaiveldligging
Onderwaterdrains goed voor landbouw en maatschappij
Hoving, I.E. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2006
V-focus 2006 (2006)april. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 30.
melkveehouderij - drainage - drainage door leidingen - moldrainage - veengronden - dairy farming - pipe drainage - mole drainage - peat soils
Op praktijkcentrum Zegveld wordt onderzocht of afbraak van veengrond kan worden beperkt met infiltratie van slootwater via drainage. Belangrijke voorwaarde is dat de infiltratie niet ten koste van het rendement van de melkveehouderij gaat. Er wordt gewerkt met 2 soorten drains: de moldrains stellen tot dusver teleur, maar de buisdrainage is succesvol
Selecting the drainage method for agricultural land
Bos, M.G. - \ 2001
Irrigation and Drainage Systems 15 (2001)3. - ISSN 0168-6291 - p. 269 - 279.
evaluatie - drainagesystemen - drainage door leidingen - oppervlaktedrainage - drainage - landbouw - drainage systems - pipe drainage - surface drainage - evaluation
To facilitate crop growth excess water should be drained from the rooting zone to allow root development of the crop and from the soil surface to facilitate access to the field. Basically, there are three drainage methods from which the designer can select being; surface drains, pumped tube wells and horizontal pipe drains. The selection between these techniques is not very straightforward and depends to a certain extend on the preferences of the designer. Yet, guidance is given in this paper on the basis of a set of questions that are grouped in a flowchart. Although the flowchart suggests sharp choices between alternative drainage methods, in reality the choice between the recommended methods overlaps. Partly this is because the values in the selection criteria (questions) are indicative. Further overlap is caused by the construction and operation and maintenance cost of the drainage system under local conditions. These costs are not included in the flowchart.
Drainage Water Salinity of Tubewells and Pipe Drains: A Case Study from Pakistan
Kelleners, T.J. ; Chaudhry, M.R. - \ 1998
Agricultural Water Management 37 (1998)1. - ISSN 0378-3774 - p. 41 - 53.
drainagewater - waterkwaliteit - drainage door leidingen - buisdrainage - irrigatie - pakistan - drainage water - water quality - pipe drainage - tile drainage - irrigation
Drainage water salinity data from 71 public deep tubewells and 79 pipe drainage units near Faisalabad, Pakistan, were studied. Drainage water salinity of the tubewells and the pipe drains remained approximately constant with time. This was attributed to the deep, highly conductive, unconfined aquifer underlying the area, which facilitates lateral groundwater inflow into the drained areas. Tubewells alongside surface drains showed average electrical conductivity, sodium adsorption ratio, and residual sodium carbonate values of 3.2 dS m-1, 17.2 (meq l-1)(0*5), and 6.4 meq 1-1, respectively. For pipe drains, which are situated in areas with comparable conditions, the corresponding values were 2.5dS m--1, 12.2 (meql-J)°5, and 3.7meq 1-1, respectively. Tubewells have an inferior drainage water quality because they attract water from greater depths, where the water is more saline.
Modelling of drain effluent salinity in arid and semi-arid zones : case study for clay soils, Fayoum oasis, Egypt
Hoffen, R. van - \ 1997
Wageningen : ILRI - 43
irrigatie - bodem - natrium - verbetering - verzilting - drainage door leidingen - buisdrainage - egypte - irrigation - soil - sodium - improvement - salinization - pipe drainage - tile drainage - egypt
Drainable Surplus Assessment in Irrigated Agriculture: Field Application of the Groundwater Approach
Boonstra, J. ; Bhutta, M.N. ; Rizvi, S.A. - \ 1997
Irrigation and Drainage Systems 11 (1997)1. - ISSN 0168-6291 - p. 41 - 60.
drainage door leidingen - buisdrainage - bodem - natrium - verbetering - verzilting - grondwateraanvulling - hydrologie - modellen - analogen - pipe drainage - tile drainage - soil - sodium - improvement - salinization - groundwater recharge - hydrology - models - analogues
To assess the drainable surplus of an irrigated area, a methodology based on a groundwater-balance approach was developed and applied in Schedule I-B of the Fourth Drainage Project near Faisalabad in Pakistan. To determine the seasonal net recharge in this area, a numerical groundwater model was run in inverse mode. The data input for the model consisted of the geometry of the aquifer system, the aquifer parameters, and historical watertable elevations. The seasonal net recharge values, calculated from the individual recharge and discharge components, were "tuned" with the results of the inverse modelling. The advantage of such an integrated approach is that all these components are linked. The design net recharge was estimated from the historical net recharge of the wettest monsoon in the study period. Its rainfall recharge values were then substituted for those of a design monsoon. In this substitution procedure, the rainfall recharge methodology and parameters were adopted from the tuning procedure. From this design net recharge, estimates could be made of the required drainable surplus, with and without drainage simulation.
Verdroging door droge en natte rijksinfrastructuur in Overijssel en Gelderland; een verkennende studie
Gaast, J.W.J. van der; Bakel, P.J.T. van - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 50
verdroging - drogen - binnenwaterwegen - kanalen - kanalen, klein - constructie - schepen - transport - wegenbouw - wegen - drainage door leidingen - buisdrainage - nederland - overijssel - gelderland - oost-nederland - desiccation - drying - inland waterways - canals - channels - construction - ships - road construction - roads - pipe drainage - tile drainage - netherlands - east netherlands
Om inzicht te verkrijgen in de verdroging door rijksinfrastructuur is in een GIS een methode ontwikkeld. Bij de methode is gebruik gemaakt van een aantal fasen. In de eerste fase is met gebruikmaking van de spreidingslengte het potentiële invloedsgebied van infrastructuur bepaald. Vervolgens zijn selecties gemaakt om de infrastructuur die verdroging tot gevolg heeft te selecteren. Voor de geselecteerde infrastructuur zijn de verdrogingseffecten bepaald met gebruikmaking van analytische formules. De methode is na enige aanpassing toe te passen voor geheel Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat verdroging door infrastructuur in de provincies Gelderland en Overijssel een beperkte omvang heeft.
Invloed van vernatting op de stikstofopname van gewassen en op het stikstofoverschot van bedrijven; voorstudie naar mogelijkheden om bij schaderegelingen rekening te houden met stikstof
Noij, I.G.A.M. ; Aarts, H.F.M. ; Roelsma, J. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 60
grondwaterspiegel - bodem - stikstof - drainage door leidingen - buisdrainage - water table - soil - nitrogen - pipe drainage - tile drainage
Towards improved water management in Haryana State : final report of the Indo - Dutch operational research project on hydrological studies
Agarwal, M.C. ; Roest, C.J.W. - \ 1996
Wageningen etc. : SC-DLO [etc.] - ISBN 9789032702625 - 80
verbetering - india - irrigatie - uitspoelen - drainage door leidingen - zoute gronden - verzilting - natrium - bodem - buisdrainage - improvement - irrigation - leaching - pipe drainage - saline soils - salinization - sodium - soil - tile drainage
Towards improved drainage performance in Pakistan = Vers la foncionnement amelioree du drainage a Pakistan
Knops, J.A.C. ; Bhutta, M.N. ; Malik, H. - \ 1996
Wageningen : ILRI
economische impact - economie - pakistan - drainage door leidingen - buisdrainage - gebruikswaarde - economic impact - economics - pipe drainage - tile drainage - use value
Intreeweerstanden waterlopen; inventarisatie en analyse
Jousma, G. ; Massop, H.T.L. - \ 1996
Delft : TNO (TNO - rapport GG-R-96-15(A)) - 135
watervoerende lagen - grondwateraanvulling - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - permeabiliteit - drainage door leidingen - gesteenten - kwel - buisdrainage - intreeweerstand - pompproeven - aquifers - groundwater recharge - hydraulic conductivity - infiltration - permeability - pipe drainage - rocks - seepage - tile drainage - entrance resistance - pumping tests
Het inventarisatie-onderzoek Intreeweerstanden Waterlopen is te beschouwen als het belangrijkste researchdeel van het Project 'Informatiesysteem Ontwateringsstelsels'. Dit project had tot doel de criteria te onderzoeken voor het vastleggen van met name de tertiaire ontwateringsstelsels in een landsdekkend informatiesysteem ten behoeve van geohydrologisch (model)onderzoek.
Voorlopige evaluatie drainagesysteem militaire oefenterrein Marnewaard.
Denecke, H.W. - \ 1995
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Waterhuishouding 63) - 50
gebouwen - militaire gebieden - drainage door leidingen - buisdrainage - grondwaterspiegel - nederland - groningen - lauwersmeergebied - buildings - military areas - pipe drainage - tile drainage - water table - netherlands
Mogelijkheden tot reductie van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Drentsche Aa : een literatuur- en modelstudie
Bakel, P.J.T. van; Elbers, J.A. ; Kroes, J.G. - \ 1992
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 200) - 82
landbouw - kanalen - modellen - persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - drainage door leidingen - gewasbescherming - onderzoek - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - buisdrainage - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nederland - drenthe - agriculture - canals - models - persistence - pesticide residues - pesticides - pipe drainage - plant protection - research - rivers - streams - surface water - tile drainage - water pollution - water quality - netherlands
The water acceptance of wrapped subsurface drains
Stuyt, L.C.P.M. - \ 1992
Agricultural University. Promotor(en): W.H. van der Molen. - S.l. : Stuyt - 305
drainage door leidingen - buisdrainage - drainage - filters - omhullingsmaterialen - draineerbuizen - blokkering - infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - kwel - permeabiliteit - meting - bodem - computertomografie - pipe drainage - tile drainage - envelope materials - drain pipes - blockage - infiltration - hydraulic conductivity - seepage - permeability - measurement - soil - computed tomography
<p>The water acceptance of subsurface, agricultural pipe drains is largely determined by the hydraulic conductivity of the surrounding zone. If this zone consists of soil with a poor structural stability, such drains must be wrapped with an envelope to control the rate of pipe sedimentation while safeguarding easy access of water. The studies were made to elicidate the effects of envelope specifications on these requirements.<p>Envelope response was observed in analogue models, for cohesionless, and weakly cohesive, very fine sandy soils. Cohesionless soils were stabilised best by "thin" envelopes. Water access was easy and was not a factor of importance in design. In weakly-cohesive soils, the capability of envelopes to meet the requirements was quantified using an "Envelope Suitability Index" (ESI). Both soil type and envelope type had a significant effect on ESI. Nevertheless, analogue model tests were of limited value because the findings could not be compared with field observations.<p>A field survey was made of grade lines of 184 drains and of soil invasion and sedimentation patterns, root penetration and other phenomena in these drains. They were wrapped with various envelope types and installed in weakly-cohesive, very fine sandy soils in three experimental fields in The Netherlands. Over 9600 m of drain length were inspected. The rate of pipe sedimentation differed significantly between the experimental fields. The particle retention capability of envelopes was associated with the effective opening size of their pores, "O <sub>90</sub> ". The mechanisms of soil invasion into drains and the observed sedimentation rates differed from those predicted in analogue models. Generally, envelope specification had no significant effect on drainage resistance; only in cases where drains were also used for subirrigation did "voluminous" envelopes have significantly lower drainage resistances than "thin" ones.<p>Cores, containing wrapped drain sections with the surrounding soil were sampled at 45 locations. All sections had been functioning in weakly-cohesive, fine-sandy soils for a period of 5 years. The effect of soil and envelope specification on the flow of soil particles near the drains was investigated by microgranulometric analysis. Generally, the finest soil particles were found to be concentrated near the soil/envelope interface. This tendency was largely accounted for by the particle size distribution of the soil. A "natural soil filter" had only developed in a few instances. The envelopes improve stability through supporting the soils rather than through acting as filters. The cores were also examined by x-ray computerised tomography (CT) through 50 adjacent slices. This yielded three dimensional (3D) mappings of the most permeable areas inside the drain envelopes and surrounding soils that convey most of the water to the drains. A finite element model was used to study the effect of radial soil heterogeneity around a subsurface drain on the water table height. Water flow and envelope clogging were found to be quite heterogeneous and were mainly determined by soil structural features. Soil structural stability is therefore the main determinant of the service life of wrapped drains. The physical effect of an envelope on physical soil/envelope interactions is less important than is generally assumed. On the contrary, soil properties are crucial.
Significance of low-chroma mottles in drained sandy soils in The Netherlands.
Poelman, J.N.B. ; Bouma, J. ; Wosten, J.H.M. - \ 1989
Soil Science Society of America Journal 53 (1989). - ISSN 0361-5995 - p. 591 - 592.
drainage door leidingen - zandgronden - buisdrainage - grondwaterspiegel - pipe drainage - sandy soils - tile drainage - water table
Effects of drainage on crops and farm management
Feddes, R.A. - \ 1988
Agricultural Water Management 14 (1988)1/4. - ISSN 0378-3774 - p. 3 - 18.
drainage - agrarische bedrijfsvoering - modellen - drainage door leidingen - onderzoek - overzichten - bodemwater - buisdrainage - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - farm management - models - pipe drainage - research - reviews - soil water - tile drainage - yield increases - yield losses - yields
Drainage, bearing capacity and yield (losses) on low moor peat pasture soils in the Netherlands
Wijk, A.L.M. van - \ 1988
Wageningen : ICW (Report / Institute for Land and Water Management Research 20) - 15
hoogveengronden - deformatie - graslanden - nederland - veengronden - drainage door leidingen - bodem - moerasgronden - buisdrainage - belastingskenmerken (grond) - bog soils - deformation - grasslands - netherlands - peat soils - pipe drainage - soil - swamp soils - tile drainage - bearing characteristics
Relaties, rekenmodel en normen voor de aanleg van drainage
Wilde, J.G.S. de; Florax, J. - \ 1988
Wageningen : ICW (Rapport / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding nr. 37) - 80
drainageploegen - drainage uitrusting - arbeid (werk) - drainage door leidingen - buisdrainage - tijd - arbeidskunde - drain ploughs - drainage equipment - labour - pipe drainage - tile drainage - time - work study
Voor zowel sleufloos als door het graven van een sleuf aangebrachte drainage op 3 verschillende grondsoorten (zand, zavel, klei) zijn normen afgeleid
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.